Giáo án Tiếng anh lớp 3 - LESSON PLAN UNIT 7: FAMILY MEMBERS / Section A (4,5,6,7)

Chia sẻ: mobistar1209

Aim: to help ss to practice skills. II. Objective: By the end of the lesson, ss will be able to practice skills. III. New structure:

Nội dung Text: Giáo án Tiếng anh lớp 3 - LESSON PLAN UNIT 7: FAMILY MEMBERS / Section A (4,5,6,7)

LESSON PLAN

UNIT 7: FAMILY MEMBERS / Section A (4,5,6,7)

I. Aim:

to help ss to practice skills.

II. Objective:

By the end of the lesson, ss will be able to practice skills.

III. New structure:IV. Techniques:

Shark attack, Rob out and remembers, role play.

V. Teaching aids:

Teacher’s book, student’s book, cassette player, posters, exercise

book, picture.

VI. Skills:

Speaking, Listening.

VII. Procedure:Time Stages and contents T’ activities SS’ activitives

5’ I. Warmer: (Slap the board)

Mother - follows the - follow the T’s
Father techniques of guides.

Brother warmer. - work in

Sister group.

- checks. - slap a word.

- check.

7’ II. Listen and check

1) - sticks poster

Mother Father on the board. - look at the

a b poster on the
a b
- elicits. board.2) - plays tape.

Brother Sister - listen and

a b - the 2nd tape. check.
a b
- listen again.Anser key: 1. b 2.b - checks.

- check.

10’ II. Say it right:

- l, ll / n / : school, small. - models.
- pronounce all

- b / b / : book, big. - monitors. words.

- copy into

- th / đ / : this, that. - checks. notebooks.

- checks.

7’ III. Let’s write:

1. This is my______________.

It is________. - elicits. - copy into

- models. notebooks.

2. A: Is your book ______? - checks. - work in

B: ______, it is. individual.

- check.

6’ IV. Read aloud: - sticks poster

That’s my father. on the board. - look at the

That’s my mother. poster.

That’s my brother. - runs through.

That’s my sister.

Father and mother. - plays tape.

Brother and sister. - the 2 nd tape. - listen and

We are together. - checks. repeat
- listen again.

* Home work: (Look at Section - check.

B)
PHẦN ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

___________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

___________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_________
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản