Giáo án tiếng anh lớp 5 - UNIT 4 SCHOOL ACTIVITIES Section A(4, 5, 6, 7) Period 18

Chia sẻ: phalinh14

Giáo án tiếng anh lớp 5 AIMS 1Knowledge: Ss’ll able to talk about the school activities 2. Skills: listening ,speaking, writing 3.Language focus: a. Grammar: A: What are you doing? B: I’m (reading a letter). b. Vocabulary: reading, wrting, drawing, singing letter

Nội dung Text: Giáo án tiếng anh lớp 5 - UNIT 4 SCHOOL ACTIVITIES Section A(4, 5, 6, 7) Period 18

Giáo án tiếng anh lớp 5 - UNIT 4

SCHOOL ACTIVITIES

Section A(4, 5, 6, 7)

Period 18

I. AIMS

1Knowledge: Ss’ll able to talk about the school
activities

2. Skills: listening ,speaking, writing

3.Language focus:

a. Grammar: A: What are you doing?

B: I’m (reading a letter).

b. Vocabulary:

reading, wrting, drawing, singing

letter

II. TEACHING AIDS:

1. Teacher’s: A cassette, puppets
2 Students’: book, notebook

III. ACTIVITIES FOR TEACHING AND LEARNING

1. Settlements(2’) Sing a song: The way we go school

2 .Oral test: (3’)

-Call one S write new words on the board.

-Two Ss speak dialogue

3. New lesson

TEACHER’S ACTIVITIES STUDENTS’ ACTIVITIES

Activity 1: (3’)

Warm up and review

-T ask some question: Look, listen and answer

What are you doing now? I’m reading a book.

Activity 2:( 10’)

4. Listen and number 4. Listen and number

a- Pre listen
T says about the situation in the
dialogue Look, Listen and repeat
New words:

- Guide Ss use question and -Look, listen and write number
answer:
Listen and repeat sentence by
What are you doing ? sentence
I’m reading a book.

Some Ss give result. Other listen
b- White- listen and

Play a tape 3 times remarkc- Post-listen

Call some Ss give result

Key: 1. What are you doing?

I’m reading a book.

2. What are you doing?
I’m drawing a picture.

3. What are you doing, LiLi?

I’m writing a letter.

4. What are you doing, Nam?

I’m playing game.

1-b; 2-c; 3-a; 4-d

Activity3(10’) 5. Say it right

5. Say it right - read follow teacher (2-3 times)

Guide Ss to say T ask- Ss answer

Singing draw now A ask- Line B answer then
Line

how hange
c
Writing drink
Then Ss practice to say in pairsome pairs practice in front of the
class
Activity 4(10’)
Other listen and remark
6. Let’s write

- Guide Ss to write:

What are you doing now? 6. Let’s write

I’m …………… Pre-write

- Call some pairs talk in front of alk about them
T
the class Work in pair: one asks – one
-Call two Ss write on the boardanswers

T remark Other listen and remark

IV. Other activity: White-write: Ss write down the no
book
Play game: Mine and guess
7. Let’s play
-Guide Ss to do exercises
One S give activity other look and
guess
-T remarks the lesson.
- Do exercises 5, 6, 7, 8 in work
book

-Learn by heart new words and
structures.

-Prepare next lesson
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản