Giáo án Tiếng anh lớp 6 HK1

Chia sẻ: dinhluyen2704

Tài liệu tham khảo cho các bạn học sinh trung học phổ thông có tư liệu học tập tốt, giáo án trình bày dễ hiểu giúp các bạn củng cố kiến thức các bài học trong chương trình lớp 6

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án Tiếng anh lớp 6 HK1

Prepare: 22 / 8 / 2010
Teaching: 23-25 / 8 / 2010
Period 1,2

HƯỚNG DẪN CÁCH HỌC MÔN TIẾNG ANH 6

I, Đặc điểm chung :

- Tiếng anh lớp 6 là cuốn sách đầu tiên của bộ sách dạy tiếng Anh 4 năm dùng cho
các trường THCS . Nội dung quyển sách là những chủ điểm gần gũi với cuộc
sống , sát thực với mục đích , nhu cầu và hứng thú của các em .
- Tiếng Anh 6 giúp các em bước đầu làm quen với tiếng Anh đồng thời giúp các
em luyện tập để có thể nghe , nói , đọc và viết được tiếng Anh ở mức độ đơn
giản thông qua các bài học phong phú và sinh động .
- Tiếng Anh 6 gồm 16 đơn vị bài học . Mỗi đơn vị gồm 2 đến 3 phần ( A, B , C )
tương ứng với các chủ đề có liên quan chặt chẽ với nhau . Mỗi phần được học
từ 1 đến 2 tiết học 45 phút , hs tiếp thu bài học thông qua tranh ảnh , băng đĩa và
sự hướng dẫn của gv …

II, Một số câu thông dụng trong tiết học :

- Look at the board : Hãy nhìn lên bảng
- Look at your book and listen to me: nhìn vào sách và lắng nghe
- Listen : Lắng nghe
- Listen and repeat : Nghe và lặp lại
- Read : đọc
- Write : viết
- Answer the questions : Hãy trả lời câu hỏi
- Good morning , teacher : chào cô ( thầy )
- Goodbye , teacher : tạm biệt cô ( thầy )
- See you again : hẹn gặp lại
- May I go out ? xin phép em ra ngoài được không ?
- May I come in ? xin phép em vào lớp được không ?
- Close your book: gấp sách lại
- Open your book: mở sách ra
- Stand up: đứng lên
- Sit down ngồi xuống
- Learn by heart new words: Học thuộc lòng từ mới
- Work in pair: Hãy làm việc theo cặp
- Work in group: Hãy làm việc theo nhóm


1
-Read in pair: đọc theo cặp
-Read individually: đọc c¸ nh©n
-Can you translate into vietnamese?:
-Can you translate into English?
-Keep silent : Hãy giữ im lặng/ trật tự
-Do you finish? – Yes, I do/ No, I don’t
- Are you ready? – Yes, I am/ No, I am not
-Do you understand ? Các em hiểu không?
Yes, I do/ No, I don’t
- Who can answer the question?/ Who can? Ai có thể trả lời được câu hỏi ?
2
Prepare: 27 / 8 / 2010
Teaching: 28 / 8 / 2010
Period 3
Unit 1 : GREETINGS
Section A : Hello ( A1,2,3,4)
I , Objectives :
By the end of the lesson Ss will be able to know to greet people and identify oneself
II, Language contents :
1, Grammar : Tobe
2, Vocabulary : hi , hello, name
III, Techniques : Listen and repeat , speak
IV, Teaching aids : cassette player , pictures
V, Times : 45 minutes
VI, Procedures
T and Ss’activities Contents
1, Warm-up : ( 5’ )
T : introduces the picture and sets the
situation .
Ss: look at the picture and guess what
the Ss are talking about .
T : introduces the new lesson


2, New lesson
A, Presentation : ( 12’ ) 1, Listen and repeat :
T : gives the situation New words :
Ss: listen and repeat the tape - Hello : ( explaination ) Xin chào
T : introduces new words - Hi : ( explaination ) Xin chào
Ss: listen and repeat . Then practice
T : corrects their mistakes and explains
the way to use “hi” and “hello”. 2, Practice :
B, Practice : ( 23’ )
T : asks Ss to practice
Ss: practice saying “hi” and “hello” in
pairs .
T : corrects their mistakes 3, Listen and repeat :
T : introduces the situation A, New words
Ss: listen and repeat the tape - Tobe : is, am : ( translation ) là, thì
T : gives new words - name : ( example ) tên
Ss: listen and repeat . Then practice B, Grammar : Cách tự giới thiệu tên mình
3
T : explains how to identify oneself - I am ( I’m ) + tên : tôi là ….
Ss : take note and give examples ex : I am Nga
T : plays the tape I’m Hoa
Ss : listen and repeat . Then practice - My name is( My name’s) + tên : tên tôi
T : corrects their mistakes là…
ex : My name is Ba
My name’s Nam
T : asks Ss to practice following the 4,Practice with a group :
model first
Ss: practice in groups
Ss : practice using their own names
Ss : comment
T : corrects their mistakes
3, Consolidation : ( 3’ )
T : reviews the main points
Ss: listen and remember
4, Homework ( 2’ )
T : asks Ss to :
-Learn by heart new words and structures
- Do A 1,2 in workbook
Ss : take note
Prepare: 5 / 9 / 2010
4
Teaching: 6 / 9 / 2010

Period 4
Unit 1 : GREETINGS A 5,6,7

I, Objectives :
By the end of the lesson Ss will be able to know the way asking how people are
II, Language contents :
1, Grammar : simple present – question : How are you ?
2, Vocabulary : How are you ?
Fine / I’m fine
Thanks / thank you
And you ?
III, Techniques : listen and repeat , speak , write
IV, Teaching aids : pictures , dialogue build
V, Time : 45 minutes
VI, Proceduces :
T and Ss’ activities Contents
1, Warm-up :( 5’ )
T : greets Ss and identifies her name
Ss : do the same
T : asks some Ss write on the board
Ss : comment
( T : corrects and gives marks )
2, New lesson :
A, Presentation : ( 10’ )
T: sets the situation ( using picture ) and
plays the tape
Ss : listen and find out new words
T : gives new words
Ss : guess the meaning and take note
T : reads new words 5, Listen and repeat :
Ss : listen and repeat . Then practice New words :
T : corrects their mistakes and plays the - How are you ? : ( guiding questions)
tape - fine / I’m fine : ( example )
Ss : listen and repeat - thanks / thank you : ( explaination )
Ss : play role - and you ? : ( ex & explaination )
Ss : comment - T : corrects 6, Practice with a partner :
B, Practice : ( 25’ ) - Miss : ( translation )
T: shows picture between Miss Hoa & - Mrs : ( ex & translation )

5
Mr. Hung and guides the way to practice - Mr. : ( ex )
( using dialogue build )
T : gives new words
Ss: take note , listen and repeat . Then
practice .
Ss: base on dialogue 5 to practice
Ss: play role
Ss : comment - T : corrects
Ss: do the same with picture between
Nam and Nga
Ss : play role
T : correctss their mistakes Miss Hoa Mr. Hung

Mr. Hung : Hi , Miss Hoa .
Miss Hoa : Hello , Mr . Hung .
Mr. Hung : How are you ?
Miss Hoa : I’m fine , thanks . And you ?
Mr. Hung : Fine , thanks .
T : introduces the dialogue build and 7, Write in your exercise book .
guides the way to exercise Nam : Hello , Lan . How are you ?
Ss : practice in pairs Lan : Hi , I’m fine , thanks . And you ?
T : corrects their mistakes Nam : Fine , thank you .
Ss: take note in their exercise books

3, Consolidation : ( 4’ ) 8, Remember .
T : review the main points - Hello / Hi
Ss : listen and remember - I am ... = I’m …
T : asks Ss to say again the way to - My name is … = My name’s …
greeting people and identify oneself - How are you ?
Ss : answer I’m fine , thanks / thank you .
T : corrects - Ss : take note

4, Homework : ( 1’ ) - Learn by heart new words and structures
T : asks Ss to : - Write A6 , 7 in notebook
Ss : take note - Do A3 in workbook
Prepare: 6 / 9 / 2010
6
Teaching: 7 / 9 / 2010
Period 5

Unit 1 - Section B : GOOD MORNING ( B1,2,3,4)
I, Objectives :
- By the end of the lesson Ss will be able to know saying goodbye
II, Language contents :
1, Grammar : simple present
2, Vocabulary : good morning , good afternoon , good evening , good night , goodbye ,
bye , children .
III, Techniques : Listen and repeat , speak , write .
IV, Teaching aids : cassette player , pictures .
V, Times : 45 minutes
VI, Procedures :
T and Ss’ activities Contents
1, Warm-up : ( 3’ )
T: calls 2 pairs to practice greeting &
asking how the people are .
Ss : practice in pairs
Ss : comment
T : corrects their mistakes and introduces
new lesson .
2, New lesson :
A, Presentation : ( 13’ )
T : asks Ss to look at the pictures and sets 1, Listen and repeat .
the situation - good morning : ( picture & explaining )
Ss : look at the pictures and listen - good afternoon : ( picture & explaining)
T : plays the tape - good evening : ( picture & explaining )
Ss : listen and repeat - good night : ( picture & explaining )
T : introduces new words - goodbye / bye : ( mime )
Ss : guess the meaning and take note
T : reads new words
Ss : listen and repeat . Then practice
T : corrects their mistakes and plays tape
Ss : listen and repeat . Then practice
B, Practice ( 25’ )
T : shows the pictures and explains the 2, Practice with a partner.
way using again
Ss : practice with their partners
Ss : comment - T : corrects
7
Review : Back the board ( may be let Ss
saying in Vietnamese )
Good morning Good afternoon
T: sets the situation and plays the tape
Ss : listen and find out new words
T : gives new words – reads Good evening Good night
Ss : listen , repeat and prractice 3, Listen and repeat .
T : plays the tape - children : ( picture & explaining )
Ss: listen and repeat . Then practice in pairs - We are … = We’re ….: ( translation )
T : controls & corrects - mom : ( example )

T : hangs flashcard on the board & guides
the way to do task 4, Write
Ss : practice in pairs Lan : Good afternooon , Nga
Ss : comment - T : corrects Nga : Good afternoon , Lan
Ss : take note ( may be at home ) Lan : How are you ?
Nga : I am fine , thanks . And you ?
Lan : Fine , thanks
3. Consolidation ( 3’ ) Nga : Goodbye
T : reviews the main points Lan : Bye .
Ss : listen and remember
Ss : practice saying greetings again
T : controls & corrects

4. Homework ( 1’ ) - Learn by heart new words & structures
T : asks Ss to : - Do the rest exercises and B1,2,3 in
workbook
Ss : listen and take note - Prepare the next periodPrepare: 08/ 9 / 2010
8
Teaching: 09 / 9 / 2010
Period 6

Unit 1 : Section C – HOW OLD ARE YOU ? ( C1,2 )

I. Objectives
At the end of the lesson Ss will be able to count from one to twenty
II. Language contents
Vocabulary : numbers
III. Techniques : listen and repeat , speaking
IV. Teaching aids : cassette player , flashcard
V. Times : 45 minutes
VI. Procedures

T and Ss’ activities Contents
1.Warm-up ( 6’ )
T and Ss talk about how people
are & greetings
T : introduces the new lesson
2. New lesson 1. Listen and repeat
a. Presentation
T : plays the tape once . Then
introduces numbers
Ss: listen and look at the
flashcard
T : plays each line
Ss: listen and repeat . Then
practice counting numbers from
one to twenty
T : controls & corrects
-Asks Ss write the numbers
from one to twenty in their
notebooks
b. practice
T : guides the way to
pronounce numbers
9
Ss : count from one to twenty 2. Practice
Ss: count from twenty to one
Ss: count even numbers
( 2,4,6,8,10,12,14,16,...)
Ss: count odd numbers
( 1,3,5,7,9,11,13,15,…)
1S : speaks numbers in
Vnamese
1S : speak in English
T : controls & corrects

3. Consolidation ( 6’ )
Game : Slap the board
- Learn by heart numbers
4.Homework ( 1’ ) - Do C1 in workbook
T : asks Ss to : - prepare the next periodSs: listen and take note
Prepare: 12 / 9 / 2010
Teaching: 13 /9 / 2010
10
Period 7

Unit1 : Section C – C 3,4,5,6

I. Objectives
At the end of the lesson Ss will be able to ask and answer about the ages
II. Language contents
1. Grammar : - This is Lan
- How old are you ?
- I’m twelve
2. Vocabulary : This is … ; year(s) old
III. Techniques : listen and repeat , speaking , ask and answer
IV. Teaching aids : cassette player , colored-chalk
V. Times : 45 minutes
VI.Procedures

T and Ss’ activities Contents
1. Warm-up ( 6’ )
T and Ss play Bingo game
( numbers from one to twenty )2. New lesson
a. Presentation ( 15’ )
T : sets the situation and plays the tape
once
Ss : listen and find out new words
T : gives new words 3. Listen and repeat
Ss : take note , listen and repeat . Then a. New words :
practice . - This is … : ( mime & example )
T : controls and corrects - old : ( explanation )
- plays the tape - year(s) old : ( explanation & ex )
Ss : listen and repeat
- practice in pairs / groups
T : controls and correctsb. Practice ( 20’ ) b. Grammar
11
T : introduces new structure Hỏi tuổi người đang nói chuyện với mình
Ss : listen and take note
- gives examples - How old are you ?
T : corrects mistakes - I’m + số + ( years old )
ex : How old are you ?
- I’m eleven
- I’m eleven years old.

T : guides the way to practice 4. Practice with your classmates
- gives models - How old are you ?
- asks & answer with Ss - I’m ……….
Ss : Practice in pairs
T : controls and corrects

5. Play Bingo
6. Remember
- numbers : one to twenty
- How old are you ?
I’m twelve
3. Consolidation ( 3’ )
T : reviews the main points
Ss : listen and remember


4.Homework ( 1’ )
T : asks Ss to : - Learn by heart new words and structure
- Do C 2,3,4 in workbook
Ss: listen and take note
Prepare: 13 / 9/ 2010
Teaching: 14 / 9/ 2010
12
Period 8

UNIT 2: AT SCHOOL
Section A - COME IN ( 1,2,3,4 )

I. Objectives:
By the end of the lesson, Ss will be able to use classroom imperative to understand
teacher’s commands.
II. Language contents
1.Vocabulary: come in, sit down, open...
2. Grammar: Imperative.
III. Techniques: communicative approach, asking and answering, pair work,
group work, guessing .
IV. Teaching aids: flash cards, pictures, realia
V. Procedures.

T and Ss’ activities Contents
1. Warm-up ( 5’ )
T and Ss ask and answer about the ages
Ss : comment
T : corrects and may be gives marks
2. New lesson
a. Presentation ( 10’ )
T : sets the situation and plays the tape 1.Listen and repeat . Then practice with a
Ss : listen and repeat partner
T : gives new words - come in (v) (pict. ).
Ss : guess the meaning and take note - sit down # stand up (v) (action).
T : reads new words - book (n) (realia).
Ss : listen and repeat . Then practice - open your book (act).
T : corrects mistakes - close your book (act).
* Checking: Rub out and remember.

b. Practice ( 20’ ) 2. Match and write
T : introduces the pictures and the ways to a. Open your book.
do b. Sit down.
task c. Come in.
Ss : look at the phrases and the pictures to d. Close your book.
do e. Stand up.
matching *Structure: Imperative
Ss discuss the answers V + O /A
Ss : comment - T : corrects Ex: Open your book.
13
Ss : take note
T : explains the new structure : imperative
Ss : take note
T : gives imperatives
( Ss close their books ) Further practice:
Ss : action ( base on T’ commands ) * Put the correct word in the brackets.
a. ..............down, please.
3. Consolidation ( 9’ ) b. ...............your book.
T : gives some exercises c. ...............notebook, please.
Ss : practice in groups d. ...............up, please.
Ss: comment e. ................in .
T : controls and corrects 4. Remember
Ss : take note Come in.
Sit down # Stand up.
Open your book # Close your book.- Learn by heart new words and structure
4. Homework ( 1’ ) - Do A1,2 in workbook
T : asks Ss to :


Ss : take note
Prepare: 15 / 9 / 2010
Teaching: 16/ 9 / 2010

14
Period 9
Unit 2: B. WHERE DO YOU LIVE ? ( B1,2 )

I. Objectives
By the end of the lesson Ss will be able to know the way to ask and answer name , the
address.
II. Language contents
1. Grammar: - What’s your name ?
My name’s ………..
- Where do you live ?
I live on ……. street / I live in ……….
2.Vocabulary: what, where, live, on, in, street, city, house.
III. Techniques: listen and repeat, ask and answer questions
IV. Teaching aids: cassette player, picture.
V. Procedures

T and Ss’ activities Contents
1. Warm-up ( 4’ )
T: gives imperative
Ss: do as request
T: comments and may be gives
marks
2. New lesson
a. Presentation ( 12’ )
T: uses picture to set the situation
- Introduces the situation and 1. Listen and repeat. Then practice the dialogue
plays the tape with a
Ss: listen and find out new words partner
T: gives new words a. New words
Ss: guess the meaning and take - what: ( example & explaination )
note - where: ( example )
T: reads new words - live ( v ): ( example )
Ss: listen and repeat. Then practice - on (pre ): ( action & example )
Ss: comment - T: - street ( n ): ( picture )
corrects
T: plays the tape b. Grammar
Ss: listen and repeat
15
Ss: practice in pairs * Hỏi tên người đang nói chuyện với mình
T: controls and corrects
b. Practice ( 25’ ) - What’s ( what is ) your name ?
T: introduces the new structures My name’s ( My name is ) + tên
Ss: take note and give examples ex: what’s your name ?
T: corrects their mistakes My name’s Lan
2. Play with words
- in ( pre ): ( action & ex )
- house ( n ): ( picture )
T: asks about real information - city ( n ): ( ex )
Ss: answer about themselves * Hỏi bạn đang nói chuyện với mình sống ở đâu
T: controls and corrects - Where do you live ?
I live on ……….. street
T: explains the way to use “ I live I live in ( tên xã, huyện, thành phố ….)
on/ in …..” ex: Where do you live ?
Ss: listen and remember I live on Phan Boi Chau street
T and Ss ask and answer about the I live in Cuôr Knia
address
Ss: practice in pairs
T: controls and corrects


3. Consolidation ( 3’ ) Exercises
T: reviews the main points 1. What’s ……….. name ?
Ss: listen and remember My ………. is Nga
2. Where do you ……… ?
4. Homework ( 1’ ) I live ( on / in ) Ly Thuong Kiet street
T: asks Ss to: I live ( on / in ) Buon Ma Thuot City

Ss: listen and take note

- Learn by heart new words and structures
- Do B3,4,5 in wokbook unit 2
Prepare: 19 / 9 / 2010
Teaching: 20/ 9 / 2010
Period 10

16
UNIT 2( CONT. ) B3,4, 5, 6

I. Objectives
By the end of the lesson Ss will be able to know the way to spelling their names & the
alphabet
II. Language contents
1. Grammar: How do you spell it / your name? L.A.N
2. Vocabulary: spell
III. Techniques: listen and repeat, ask and answer questions
IV. Teaching aids: stereo, colored chalk.
V. Procedures

T and Ss’activities Contents
1. Warm-up ( 7’ )
T: asks Ss to spell the alphabet again
Ss: answer
T: corrects mistakes and introduces the new
lesson
2. New lesson
3. Listen and repeat
T: introduces the alphabet
Ss: listen and repeat. Then practice
T: controls & corrects
Ss: practice
T: corrects mistakes
Presentation ( 10’ )
T: sets the situation and plays the stereo 4. Listen and repeat
Ss: listen and find out new words - spell ( v ): ( example )
T: gives new words - How do you spell it? ( explaination )
Ss: listen and repeat. Then practice How do you spell your name? ( ex )
T: corrects and plays the stereo
Ss: listen and repeat. Then practice in pairs
T: controls and corrects
b. Practice ( 20’ )
T: asks Ss to respell the alphabet
Ss: spell
T: guides the way to practice spelling their
names
Ss: ask and answer spelling their own
names ( base on the dialogue ) in pairs
17
T: controls and corrects
T: guides the way to do task
Ss: ask and answer in pairs 5. Write the answers in your exercise book.
1S: writes on the board a. My name’s ( Nga )
Ss: comment b. I’m twelve years old.
T: corrects mistakes c. I live on Trần Phú street.
Ss: take note d. N.G.A- Nga.

3. Consolidation ( 7’ )
T: reviews the main points 6. Remember
Ss: listen and remember What’s ( what is ) your name?
Ss: ask and answer the questions again. My name’s ( My name is ) ………
T: controls and corrects Where do you live?
Ss: take note I live on / in ………
How do you spell ………?


4. Homework ( 1’ )
T: asks Ss to:

- Learn by heart new words,
- Practice asking and answering more.
- Do exercises in the workbook.
- Prepare the next lesson.
Ss: listen and take note
Prepare: 20 / 9 / 2010
Teaching: 21 / 9 / 2010
Period 11
18
UNIT 2: C. MY SCHOOL ( C1 )

I. Objectives
By the end of this period, the students will be able to:
- learn how to say what thing s are.
- use This /That positive statements and Y/N questions to talk about people and things at
school
II. Language contents
1. Vocabulary: this, that, student, teacher, class , classroom, desk
2. Grammar : - This / That is . . .
- Is this / that . . .
III. Techniques: - Communicative approach
- Pair work & group work
- Role play
IV. Teaching aids : Pictures, realia, a small ball, stereo.
V. Procedures :

T and Ss’ activities Contents
1. Warm-up ( 7’ )
T and Ss play a game:
Give the ball for the first student (S1)
S1 says A – B – C ,then gives the ball for S2
. S2 says D , then gives S3 , . . . The student
who says Z , will win the game and get 1
mark , and then continues to say A – B,
………. 1. Listen and repeat. Then practice the
2. New lesson dialogue with a partner.
a. Presentation ( 10’ ) a. New words
T: Shows the picture to talk about subject “ - student ( n ): ( example )
School” and plays the stereo - this is # that is: ( mime & ex )
Ss: listen and find out new words - school ( n ): ( ex )
T: gives new words - class ( n ): ( ex )
Ss: guess the meaning and take note - classroom ( n ): ( real )
T: read new words - desk ( n ): ( real )
Ss: listen and repeat. Then practice - teacher (n)
T: controls and corects
b. Practice ( 25’ )
T: plays the tape
Ss: listen and repeat. Then practice in pairs b.Grammar
T: controls and corrects - This is my desk.

19
T: introduces new grammar - That’s ……school.
Ss: take note and give examples - Is this your class?
Ss: ask and answer about the real - ….that ….. teacher? - Yes,it is / No , it
information. isn’t
S1: Is this your ( desk )?
S2 : No, it isn’t

S1:Is that your ( teacher )?
S2 : Yes, it is
3. Consolidation ( 2’ )
T: reviews the main points
Ss: listen and remember

4. Homework ( 1’ )
T: asks Ss to:
- Learn structures and dialogue by heart.
- Do exercise in workbook & Prepare next
part C2 –C4
Ss: listen and take note
Prepare: 21 / 9 / 2010
Teaching: 22 / 9 / 2010
Period 12

UNIT 2: C2, 3, 4

I. Objectives

20
By the end of this period, the students will be able to learn how to use “What’s this /
that?” “It’s a/an …………” to talk about things in the classroom.
II. Language contents
1.Vocabulary: a door, a window, a board, clock, . . .
2.Grammar : - What’s this / that?
- It’s a book / an eraser.
III. Techniques: - Pair work & group work. Dialogue build, picture drill
IV. Teaching aids : Pictures, flip charts, real object.
V. Procedures :

T and Ss’ activities Contents
1. Warm-up ( 6’ )
T: asks somes questions
- Is this your desk?
- Is that your teacher?
- Is this your book? ………
Ss: answer
T: comments and gives marks
2. New lesson 2. Listen and repeat.
a. Presentation ( 20’ ) a. New words
T: sets the situation and plays the tape. - door ( n ): ( picture )
Ss: listen and find out new words. - window ( n ): ( picture )
T: gives new words. - board ( n ): ( picture )
Ss: guess meaning and take note. - clock ( n ): ( picture )
Ss: listen and repeat. Then practice. - waste basket ( n ): ( picture )
Ss: listen to the tape and repeat. Then - school bag ( n ): ( picture )
practice. - pencil ( n ): ( picture )
T: controls and corrects. - pen ( n ): ( picture )
Ss: look at the pictures and find out the - ruler ( n ): ( picture )
differences. - eraser ( n ): ( picture )
T: introduces new grammar b. Mạo từ: a/an ( một )
Ss: listen and take note. - an: đứng trước một danh từ bắt đầu
Ss: give examples bằng nguyên âm ( a, i, e, u, o )
T: controls and corrects. - a: đứng trước một danh từ bắt đầu bằng
phụ âm.
ex: a pen
a clock
an eraser
3. Practice with a partner.
b. Practice ( 14’ ) - What is this?
T: introduces new structures  It’s a/ an + dtừ số
21
Ss: listen and take note. ít.
T: gives model first. Then gives examples - What is that?
Ss: take note. ex:- What is this?
T: guides the way to practice. It’s a desk.
Ss: base on the pictures in part1 to practice. - What is that?
Ss: practice in pairs. It’s an eraser.
T: controls and corrects.
3. Consolidation ( 4’ )
T: reviews the mains points 4. Remember
Ss: listen and take note. What is this?
T asks Ss to retell the classroom vocabulary  It’s a/ an ….
Ss: answer What is that?
T: controls and corrects. This is ….
That is ….
This is my school.
That is my desk.
4. Homework ( 1’ )
T: asks Ss to:
- Learn by heart new words and structures.
- Do exercises C in workbook.
Ss: listen and take note - Prepare for the next period.
Prepare: 26/ 9 / 2010
Teaching: 27 / 9 / 2010
Period 13

UNIT 3: AT HOME
A. MY HOUSE ( A1, 2 )

22
I. Objectives
By the end of the lesson, students will be able to review the names of some objects
aroud them and know how to use plural nouns and questions in plurals.
II. Language contents
1. Grammar: plural nouns
2. Vocabulary: living room,telephone, lamp, bookshelf, couch, armchair, table, chair,
television, stereo, these, those, they.
III. Techniques: Communication, asking and answering, matching, rub out and remember.
IV. Teaching aids: Textbook, pictures, colored-chalks, cassette
V. Procedures

T and Ss’ activities Contents
1. Warm-up ( 5’ )
T: asks some questions
- What is this?
- What is that?........
Ss: answer.
Ss: comment
T: corrects and gives marks. 1. Listen and repeat.
2. New lesson * New words
a. Presentation ( 18’ ) - living room ( n ): ( ex )
T: sets the situation and plays the tape. - telephone ( n ): ( picture )
Ss: listen and find out new words. - television( n ): ( picture )
T: gives new words - lamp( n ): ( picture )
Ss: guess meaning and take note. - bookshelf ( n ): ( picture )
Ss: listen and repeat. Then practice. - couch ( n ): ( picture & ex )
T: controls and corrects mistakes. - chair ( n ): ( picture )
T: plays the tape. - armchair ( n ): ( picture & ex )
Ss: listen and repeat. Then practice. - table ( n ): ( picture )
Ss: comment - stereo ( n ): ( picture )
T: controls and corrects. - stool ( n ): ( picture & ex )
* Play game: Rub out and remember.b. Practice ( 18’ )
T: asks Ss to retell the way to ask answer 2. Practice with a partner.
questions with singular nouns. Then
introduces
the way to ask answer questions with
plural nouns.

23
Ss: answer question and take note.
T: introduces new structures.
Ss: listen and take note.
Ss: give examples.
T: corrects their mistakes. - this  these
T: guides the ways to practice and do - that  those
models first. What are these?
Ss: take note and remember.  They’re + dtừ số nhiều(
Ss: base on the picture and the structures s/es)
to do task. What are those?
Ss: practice in pairs. * Những dtừ tận cùng bằng chữ s, ch, sh, x, z
T: controls and corrects mistakes. khi ở số nhiều phải thêm “es”.
ex1: what are these?
3. Consolidation ( 3’ ) They’re armchairs.
T: reviews the main points ex2: What are those?
Ss: listen and remember. They’re couches.
4. Homework ( 1’ ) * Những dtừ tận cùng bằng chữ o : trước o
T: asks Ss to: là 1 ng. âm ta thêm “s”; trước o là 1 phụ âm ta
thêm “es”
* Những dtừ tận cùng bằng chữ y : Trước y
là 1 ng. âm ta thêm “s” ; Trước y là 1 phụ âm
ta đổi y thành i và thêm “es”
Ss: listen and take note * Những dtừ tận cùng bằng chữ f, fe đổi
thành v và thêm “es”
* còn lại thêm s
- Learn by heart new words and structures.
- Write the questions and answer about the
objects in picture part2.
- Prepare for the next period.
Prepare: 27/ 9 / 2010
Teaching: 28 / 9 / 2010


24
Period 14


UNIT 3: A3, 4,5, 6

I. Obectives
By the end of the lesson, students will be able to ask and answer about person’s age , numbers in
a family.
II. Language contents
1. Grammar: + There are …. people in my family.
+ What’s his/ her name?
+ Who’s this/ that?
2. Vocabulary: people,father, sister, sister,brother, family, how many ,there are, too.
III. Techniques: Communication, asking and answering, matching.
IV. Teaching aids: Textbook, pictures, color chalks, cassette.
V. Procedures

T and Ss’ activities Contents
1. Warm-up: chatting ( 3’ )
T and Ss ask and answer about the members in
their families.
T: introduces new lesson. 3. Listen and repeat. Then practice
2. New lesson a. New words
a. Presentation ( 20’ ) - father (n ): ( ex & picture )
T: sets the situation and plays the tape - his: ( translation )
Ss: listen and find out new words. - he: ( ex )
T: gives new words . - mother ( n ): ( ex & picture )
Ss: guess the meaning and take note. - her: ( translation )
Ss: listen and repeat. Then practice. - she: ( ex )
T: controls and corrects - too: ( ex )
T: plays the tape. - sister ( n ): ( ex )
Ss: listen and repeat. Then practice. - brother ( n ): ( ex )
T: controls and corrects - how many: ( translation )
T: introduces the possesive pronouns and - people: ( ex )
possesive adjectives. - family ( n ): ( explaination )
Ss: listen and repeat. Then take note. b. Grammar:
I My
She Her
He His
You your
b. Practice ( 18’ ) 4. Answer the questions
T: sets the situation and guides the way to do * What his/ her name? Tên anh/ chị ấy là gì?
task His/ Her name’s + tên.

25
Ss: listen and remember. * Who’s this/ that? Đây/ Kia là ai?
T: introduces the new strutures. This/ That is + tên.
Ss: take note. * How old is he/ she? Anh/Chị ấy bao nhiêu
T: gives model first. Then guides the way to do tuổi?
exercises. He’s/ She’s + tuổi
Ss: base on the information in part3 and the
structures to do exercises. a. Her name’s Nga.
Ss: practice in pairs. b. His name’s Ha.
1S: writes on the board. c. That is Ba. He’s twelve years old.
Ss: comment. d. This is Lan. She’s fifteen years old.
T: controls and corrects mistakes. e. There are four people.
Ss: take note.
3. Consolidation ( 3’ )
T: reviews the main points
Ss: listen and remember. - Learn by heart new words and structures
4. Homework ( 1’ ) - Do the rest exercises.
T: asks Ss to: - Prepare for the next period.


Ss: listen and take note.
Prepare: 28/ 9 / 2010
Teaching: 29 / 9 / 2010
Period 15
26
UNIT 3: NUMBERS ( B1, 2 )

I. Objectives : By the end of the lesson, students will be able to know singular nouns and plural
nouns
II. Language contents
1 Grammar
2.Vocabulary : cardinal numbers, bench.
III. Techniques: pair work , chatting
IV. Teaching aids : pictures ; cassette, flash card
V. Procedures :

T and Ss’ activities Contents
1. Warm-up ( 6’ )
T : Lets Ss play “ Bingo “ with cardinal 2 5 7
numbers from 1-20 4 6 8
Ss : play as the direction 15 16 17
2. New lesson 1. Listen and repeat the numbers
a. Presentation ( 20’ ) * Vocabulary
T: Introduces the cardinal numbers from one to - 30: thirty 61: sixty-one
one hundred. - 40: forty 76: seventy-six
Ss: listen. - 50: fifty 82: eighty-two
T: Mentions the difference between 1-10 and - 60: sixty
10 – 20 and the main stressed syllables of the - 70: seventy
numbers. - 80: eighty
Ss : listen and remember. - 90: ninety
T: plays the tape. Then guides the way to - 100: one hundred
connect numbers.
Ss: listen and repeat. Then practice.
T: controls and corrects.

b. Practice ( 15’ )
Ss: practice counting numbers.
Ss: comment.
T: controls and corrects mistakes.
2. Practice
T: introduces the picture. Then explains how to * Structure : Cách thành lập danh từ số nhiều:
form the plural nouns - Thêm “s” vào sau danh từ số ít.
Ss: listen and take note. ex : a door  doors a chair  two chairs
- Danh từ tận cùng là: ch, sh, x, s, o, thêm “es”
ex : a bench  benches
a couch  2 couches


27
T: shows the picture and asks Ss count things - Danh từ tận cùng là “y” trước “y” là phụ âm
in it . thì đổi “y” thành “i” và thêm “es”
Ss : practice ex : a family  families
T: controls and corrects mistakes.
- bench ( n ): ( real object )
1 door 1 table
2 students 1 board
2 books 1 erase
1 window 1 chair
1 clock 5 desks
1 ruler 2 benches

3. Consolidation ( 3’ )
T: gives some single nouns and asks Ss to
change into plural nouns
Ss : do the task.

4. Homework ( 1’ )
T: asks Ss to:
- Learn by heart the cardinal numbers
- Prepare unit 3 (B 3-6)
Ss: listen and take note.
Prepare: 03/ 10 / 2010
Teaching: 04 / 10 / 2010
Period 16

28
UNIT 3: NUMBERS ( B3, 4, 5, 6 )

I. Objectives : By the end of the lesson, students will be able to ask about quantity of things and
how to use singular nouns and plural nouns
II. Language contents :
1. Grammar : How many doors are there ?
There is one/ There are two.
2. Vocabulary: bookcase.
III. Techniques : pair work, chatting.
IV. Teaching aids : pictures, cassette, flash card
V. Procedures :

T and Ss’ activities Contents
1.Warm up ( 4’ )
T: asks Ss to count numbers ( 20-30; 50-60…)
Ss: do the task.
T: comment and may be gives marks.


2. New lesson
a. Presentation ( 20’ ) 3. Listen and repeat
T: sets the situation and plays the tape. * Structure : Hỏi số lượng có bao nhiêu người
Ss: listen and repeat. Then practice. hoặc vật.
T: controls and corrects . How many + dtừ số nhiều + are there ?
T: gives new structure There is + số ( số ít )
Ss: listen and take note. There are + số ( số nhiều )
T: gives models first. ex : How many teachers are there ?
Ss: gives examples. Then take note. There is one.
- How many desks are there?
There are eleven.
- How many people are there?
There are four.

2. Practice ( 15’ ) 4. Practice with a partner
T: Asks Ss to ask and answer the questions How many boards are there?
about things in class There is one .
Ss : practice in pairs. How many benches are there?
T: controls and corrects. There are eleven.
……

5. Practice
T: Shows the picture and asks Ss count things in 1 couch 1 stereo
it . 1 lamp 1 table
29
Ss : do task. 1 telephone 2 chairs
Ss: comment. 2 armchairs 4 people
T: controls and corrects. 3 books 1 television


3. Consolidation ( 5’ )
T: Reminds Ss the question with How many….. 6. Remember
Ss: listen and take note. How many ………are there ?
T: asks Ss to close their books and ask some There is ……… / There are ……
questions using “ How many ”
Ss: answer.
4. Homework ( 1’ )
T: asks Ss to:

- Learn by heart new structure
- Do exercise partB in workboook.
Ss: listen and take note. - Prepare for the next period.
Prepare: 04/ 10/ 2010
Teaching: 05 / 10/ 2010
Period 17
UNIT 3: AT HOME
Section C : FAMILIES(1,2,3,4,)

30
I. Objectives : By the end of the lesson, students will be able to tell about the members of their
families and their occupation. Ask and answer questions.
II. Language contents :
1.Grammar : What do they do ? – They are students
What does he do? – He is an engineer
2.Vocabulary: engineer, me, doctor, nurse.
III. Techniques : pair work ; chatting, ask and answer.
IV. Teaching aids : pictures ; cassette, flash card
V. Procedures

T and Ss’ activities Contents
1. Warm up ( 6’ )
T: gives the words and asks Ss to write the Write the complete sentence.
complete sentence. 1. many / students / how / there / are ?
Ss : make sentences are / there / forty-five
T: corrects and gives marks. 2. many / desks / how / are / there ?
eight / there / are

2. New lesson
a. Presentation ( 10’ ) 1.Listen and read. Then answer the questions
T: Introduces the situation of the text and give * Questions
guiding questions then let Ss to listen to the 1. How many people are there in this family?
tape. 2. How old is her mother ?
Ss : listen
T: gives new words * New words
Ss: listen and repeat. Then practice. - engineer ( explaination & ex ) : kỹ sư.
T: Plays the tape again and gives time to ask Ss - me: ( translation )
reading in silent.
Ss : listen and read in silent.
T: explains new structure. * Structure : Hỏi nghề nghiệp
Ss: listen and take note. - What does he/ she do ?
b. Practice ( 22’ ) - He/ She is a/an + nghề nghiệp
T: guides the way to practice. ex : what does he do ?
Ss: read the passage again. Then answer the - He is an engineer.
questions * Answer
Ss: ask and answer in pairs. a. There are four people.
1S: writes on the board. b. He is forty.
T: controls and corrects. c. He is an engineer.
Ss: take note. d. She is thirty-five
e. She is a teacher.
f. Her brother is eight.
g. He is a student.
h. They are in the living-room.
31
T: asks Ss to look at the picture of Song’s 2. Practice with a partner
family and asks Ss to guess their occupation. - doctor ( picture & ex ) bác sỹ
Ss: guess. Then T writes on the board. - nurse ( picture & ex ) y tá
Ss: take note. Then listen and repeat.
T: asks Ss to ask and answer about Song’s S1 : This is his father, Mr. Kien
family in pairs S2 : What does he do ?
Ss : practice ( pair work ) S1: He is a doctor.
T: controls and corrects. S2 : How old is he ?
S1 :He is 42 years old.
………..


3. Consolidation ( 6’ )
T: Reminds Ss the usage of possessive 4. Remember
adjectives I - my
Ss : listen and copy down You - your
T: asks Ss retell the occupation. they - their
Ss: answer and take note. we - our
she - her
he - his
4. Homework ( 1’ ) it - its
T: asks Ss to:
- Learn by heart new structure and new words.
- Do exercise partC in workboook.
- Prepare for the next period.
Ss: listen and take note.
Prepare: 05/ 10 / 2010
Teaching: 06 / 10 / 2010
Period 18

GRAMMAR PRACTICE

32
I. Objectives: By the end of the lesson, students will be able to further practice in “Tobe” ,
Imperatives, Numbers, Questions words, There is / There are, and furniture vocabulary.
II. Language contents
1. Grammar : Review – Tobe, Imperatives, There is / There are…
2. Vocabulary: friend, yard.
III. Techniques: pair work , group work, asking and answering.
IV.Teaching aids: sub-board, flash card
V. Procedures

T and Ss’ activities Contents
1. Warm up ( 2’ )
T: asks Ss to review Tobe
Ss: answer
T: introduces new lesson
* TO BE
2. New lesson - Khẳng định : S + be
a.presentation ( 10’ ) I  am
T: reminds the simple present tense with We / you / they/ Lan and Nga  are
“ tobe ” She / he / it / Nam  is
Ss: listen and take note. - Phủ định : S + be not
am not ; is not = isn’t ; are not = aren’t
ex : She is not a teacher.
- Nghi vấn: Be + S….. ?
ex : Is she a teacher ?
b. Practice ( 30’ ) Yes, she is / - No, she isn’t.
T: asks Ss to complete exercises 1, 2, 3. 1. Am / am / are / is / are
Ss: do the tasks. 2. Am/ is / is / are / are
T: controls and corrects. 3.a) are / am b) is / is
Ss: take note. c) is / isn’t d) are / aren’t
T: Reviews the imperative 4. Imperative
Ss : listen and complete the imperative. a. in b. down c. your
d. your e. up
T: Reminds Ss the old lesson and ask Ss to
answer the questions. 5. How many .. ..?
Ss: ask and answer in pairs. How many + N( plural nouns ) are there ?
T: controls and corrects. a. There is one
b. There are six.
c. There are two.
d. There is one .
T: asks Ss to fill in the blanks with the 6. Question words
questions words a) What / is b) Where / live
Ss : fill in the blanks. c) Who / is d) What / is

T: asks Ss to write the words for the numbers 7. Numbers
33
and the numbers for the words. a. five / eight / ten / twenty / thirty / fifty …
Ss: do as requested. ( review numbers ) b.7,9,11, . . .

T: asks Ss to work in pairs to complete the 8. Greetings
dialogues Hello/ Hi / How / five / you / thanks
Ss: work in pairs.
T: controls and corrects mistakes.
Ss: take note.

T: reminds the way to use “this” and “that” 9. This and That
Ss: complete the dialogue in pairs. a. What is that ? Is it a desk ?
T: controls and corrects mistakes. - Yes, it is.
b. What is this? Is it a desk?
- No, it isn’t.
T: Gets Ss to complete the picture quiz.
Ss: do task. 10. A picture quiz
1. CHAIR 6. CLOCK
3. Consolidation ( 2’ ) 2. BOOK 7. BOARD
T: reviews the main points 3. ERASER 5. DOOR
Ss: listen and remember. 4. RULER
4. Homework ( 1’ )
T: asks Ss to:
- Do the rest exercises
- Prepare for the test.
Ss: listen and take note.
Week 6 - Period 18


TEST 45 MINUTES
I. Hãy lắng nghe và khoanh tròn mỗi câu một phương án đúng nhất được nhắc đến trong
đoạn băng. ( 2.5ms )
34
1. a. student b. class c. ruler d. clock
2. a. pen b. hello c. class d. this
3. a. teacher b. classroom c. that d. waste basket
4. a. teacher b. no c. father d. sister
5. a. mother b. five c. he d. desk

II. Gạch chân từ, cụm từ đúng trong ngoặc để hoàn thành câu. ( 2.5ms)
1. Where is Lan ? - ( She / They / Their ) is in the living room.
2. ( How / How old / What ) does your father do ? - He's a teacher.
3. How many students ( are there / is there / there are ) in your class ? - Forty-six.
4. This is my mother. ( He / She / Her ) is a teacher.
5. What's ( you / your / my ) name ? - My name's Thanh.
III. Nối các câu ở cột A với các câu trả lời thích hợp ở cột B. ( 3ms)

A B
1. Is this your classroom ? a. 15 Tran Phu Street
2. How old are you ? b. I'm 12.
3. Where do you live ? c. Yes, it is.
4. What’s your name ? d. I'm fine, thank you.
5. How are you ? e. My name's Phuong.
6. Good morning , children. f. Good morning, Mrs Dung.

1. ………. 2. ……….. 3. ………….. 4. ………… 5. …………… 6. …………..

IV. Đọc đoạn văn và trả lời các câu hỏi dựa vào đoạn văn trên. ( 2ms )
This is Minh. He's twelve. He's a student. Mr An is his father. He's forty. He's an engineer.
Miss Hoa is his mother. She's thirty- eight. She's a teacher.
1. How old is Minh ?
....................................................................................................................................
2. What does Mr An do ?
....................................................................................................................................
3. How old is Mr An ?
....................................................................................................................................
4. Is Miss Hoa a doctor ?
....................................................................................................................................

Week 7 - Period 19

UNIT 4: BIG OR SMALL?
Section A – WHERE IS YOUR SCHOOL?(1,2,)

I. Objectives
By the end of the lesson, students will be able to ask and answer about places, location,
characteristics, possessive “…’s ” to talk about the possession.
35
II. Language contents
1.Grammar : Where’s Phong’s school?
It’s in the city
It’s big/ small
Possessive case
2. Vocabulary: big, small, country, or.
III. Techniques: pair work, chatting, asking and answering.
IV. Teaching aids : pictures ; cassette, flash card
V. Procedures

T and Ss’ activities Contents
1. Warm-up ( 3’ )
T: hangs the picture on the board and sets the
situation.
Ss: discuss and compare 2 pictures.
T: introduces new lesson.
2. New lesson
a. Presentation ( 23’ )
T: Plays the tape and ask Ss to listen one 1. Listen and repeat
time a. New words
Ss : listen and find out new words. - small >< big ( picture & explain )
T: gives new words. - country ( n ): ( explaination )
Ss: guess meaning and take note. - in the country: ( ex )
Ss: listen and repeat. Then practice. - in the city: ( ex )
T: controls and corrects. b. Grammar
. * Question with “tobe”
T: Shows 2 pictures to introduce the question ex1: Is Phong’s school small?
with “tobe” Yes, it is.
ex2: Is Thu’s school small?
No, it isn’t.
* Possessive case: Noun’s noun
T: Explains about the Possessive case and ex : Nam’s desk.
position of adjectives My father’s house.
Ss : listen and take note. Lan’s mother.
Ss: gives examples. * Position of adjective
T: controls and corrects. - S + be + adj
ex : Tuan’s school is big
b. Practice. ( 12’ ) - It is a / an + adj + noun
T: plays the tape. ex : It is a small house
36
Ss: listen and repeat. Then practice.
T: controls and corrects mistakes

T: Reminds Ss Yes / No - questions and let 2. Answer
them work in pairs to ask and answer the a. Yes, it is.
questions b. No, it isn’t.
Ss : work in pairs. c. It is in the country.
1S: writes the answer on the board. d. No, it isn’t. It is in the city.
Ss: comment
T: gives the correct answers.
Ss : check and take note

3. Consolidation ( 5’ )
T: gives a model dialogue. Then asks Ss to Model
practice in pairs. T : Is Phong’s school big?
Ss: base on the model and practice in pairs. Ss: No, it isn’t.
T: controls and corrects. Then reminds the T: Is it in the country?
main points. Ss : Yes, it is.
Ss: listen and remember.
your school/ in the country
Thu’s school/ in the city
4. Homework ( 2’ )
T: asks Ss to:
- Learn by heart new words and structures
- Do the rest exercises.
- Do A1, 2 in workbook.
- Prepare for the next period.
Ss: listen and take note
Week 7 - Period 20

UNIT 4: A3, 4, 6

I. Objectives
By the end of the lesson, students will be able to ask and answer about places, location,
characteristics.
II. Language contents
1. Grammar : How many……..are there? ( review )
2. Vocabulary: thousand
III. Techniques: pair work, chatting
IV. Teaching aids: pictures, cassette, flash card.
37
V. Procedures

T and Ss’ activities Contents
1. Warm-up ( 5’ )
T: asks Ss some questions 1 . Where is your school ?
Ss: answer 2 . Is your school small ?
T: comments and introduces new lesson 3. How many classroom are there in your
school?

2. New lesson 3. Read. Then answer the questions
A/a. Pre-reading ( 5’ )
T: sets the situation and plays the tape one time. * Answer the questions
Ss: listen and read in silent. a.There are eight classrooms in Phong’s school.
T: asks Ss to remind some words they have b. There are four hundred students in his school.
learnt and the way to use “How many….” c.There are twenty classrooms in Thu’s school.
d. There are nine hundred students in her school.
Ss: answer.
b. while-reading ( 10’ )
T: gives time.
Ss: read in silent
Ss: discuss the questions and answer in groups
Ss: change their results
T: controls and helps Ss ( if the need )
c. post-reading ( 5’ )
1S: write the answer on the board
Ss: comment 4. Answer
T: gives the corrects answers. ex: Are you a student or a teacher?
Ss: take note. I’m a student
B/Practice ( 13’ ) a. Is your school in the country or in the city?
T: explains the way to answer with “or”. Then My school is in the country.
guides the way to do task. b. There are twelve classrooms.
Ss: work in pairs. c. There are one thousand two hundred students
1S: writes on the board. in my school.
Ss: comment
T: corrects their mistakes
Ss: take note. 6. Remember
Where is ….. ? = Where’s …..?
3. Consolidation ( 6’ ) Is it ………?
T: reminds Ss the usage of possessive case and Yes, it is / No. it isn’t
answer some question about their school How many ……are there ……?
Ss: answer and take note the main points. It is big
T: ( use flashcard ) It is small.
Phong’s school is small.


38
- Learn by heart the remember.
- Do A3, 4 in workbook.
4. Homework ( 1’ )
T: asks Ss to:


Ss: listen and take note.
Week 7 - Period 21


UNIT 4 : Section B – MY CLASS

I. Objectives
By the end of the lesson, students will be able to ask their friends about their classes, grades and
the number of the classroom, the floor of the school.
II. Language contents
1. Grammar : Which grade / class are you in ?
I’m in grade 6/ class 6A.
How many …… does ……..?
2. Vocabulary : grade, which, what about you?, ordinal numbers.
III. Techniques: pair work, group work, chatting.
IV. Teaching aids: pictures, cassette, flash card
V. Procedures

39
T and Ss’ activities Contents
1. Warm-up: chatting ( 3’ )
T and Ss ask and answer about the number of
the classroom and floor in their school ( in
Vietnamese )
2. New lesson
a. Presentation ( 10’ ) 4. Listen and repeat
T: introduces the ordinal numbers. Then plays Ordinal numbers: Số thứ tự
the tape. 1st : first 2 nd : second
Ss: listen and repeat. Then practice. 3 rd : third 4 th : fourth
th
T: controls and corrects. 5 : fifth 6 th : sixth
7 th : seventh 8th : eighth
9th : ninth 10th : tenth
T: sets the situation and plays the tape one time. 1. Listen and repeat. Then practice the dialogue
Ss: listen and find out new words. - which: ( explaination )
T: gives new words. - grade ( n ): ( ex )
Ss: guess the meaning and take note. ex: Which grade/ class are you in? ( translate )
Ss: listen and repeat. Then practice. I’m in grade 6/ class 6A
T: introduces the new questions - Floor ( n ) (pict.)
T: plays the tape - have / has ( v ): ( ex )
Ss: listen and repeat the dialogue. - what about you? = and you?
b. Practice ( 27’ )
Ss: practice the dialogue in pairs.
T: controls and corrects.
T: hangs the flashcard on the board. Then 2. Complete the table
guides the way to do task.
Ss: read the dialogue again. Then complete the Classroom’s
flashcard. Name Grade Class floor
Ss: comment. Thu 7 7C 2nd
T: gives the corrects answer. Phong 6 6A 1st
Ss: take note. You 6 6F 1st
T: helps Ss to write three sentences about 3. Write
themselves by giving model first. ex: I’m in grade 6.
Ss: do the task. I’m in class 6F
My classroom is on the first floor
5. Complete the dialogue
T: hangs the flashcard on the board and asks Ss Thu : Is your school big ?
to complete the dialogue. Phong : No. It’s small.
Ss: discuss in groups. Thu : How many floors does it have ?
Ss: read the dialogue in pairs. Phong : It has two floors.
Ss: comment Thu : Which class are you in ?
T: corrects their mistakes. Phong : I’m in class 6A.
Ss: take note. Thu : Where is your classroom ?
40
3. Consolidation ( 4’ ) Phong : It’s on the first floor.
T: reviews the mains points 6. Remember
Ss: listen and remember Ordinal numbers : 1st to 10th
Ss: take note the main points. How many……?
Which grade / class / floor ……?
Where’s = where is ……?
4. Homework ( 1’ )
T: asks Ss to:
- Learn by heart new words, ordinal numbers and
questions.
- Do the rest exercises.
Ss: listen and take note - Prepare for the next period.
Week 8 - Period 22


UNIT 4: C – GETTING READY FOR SCHOOL ( 1, 2, 3 )

I. Objectives
By the end of the lesson, students will be able to ask and answer about their routine, time and
know about Simple Present Tense and vocabulary of routines to talk about habitual actions.
II. Language contents
1. Grammar: What do you do every morning ?
- I get up
- Ba gets up/ He has breakfast/ He goes to school…
2.Vocabulary: get up, get dressed, brush, teeth, wash, face, have/has, breakfast, go, to.
III. Techniques: pair work ; chatting
IV. Teaching aids: pictures ; cassette, flash card
V. Procedures

T and Ss’ activities Contents

41
1. Warm up ( 4’ )
T: asks Ss to write some activities in a day in
Vietnamese
Ss: answer ( may be in Vietnamese )
T: introduces new lesson.


2. New lesson 1. Listen and repeat. What do you do in the
a. Presentation ( 20’ ) morning?
T: sets the situation and plays the tape one time. a. New words
Ss: listen and find out new words. - get up ( v ) (mime/ pict)
T: gives new words. - get dressed ( v)(pict.)
Ss: guess meaning and take note. - brush ( v ) (pict.)
Ss: listen and repeat. Then practice. - tooth  teeth ( n ): ( real object )
- wash ( v ) (pict.)
- face ( n ): ( picture )
- have / has ( v )(trans.)
- go ( v ): (mime)


T : explains the way to use the present simple
tense b.The present simple tense
Ss : listen and take note S + V( s/es )
- I/ We/ You/ They/ Nga and Lan + V( n/ mẫu )
- He/ She/ It/ Ba + V( s/es )
* Những động từ tận cùng bằng “o, sh, ch” khi
đi với các chủ ngữ ngôi thứ ba số ít phải thêm
“es”.
b. Practice ( 15’ ) * Khi đi với các chủ ngữ ngôi thứ ba số ít
T: plays the tape. “have” chuyển thành “has”
Ss: listen and repeat. Then practice. ex: I get up
Ss: practice reading Ba gets up
T: cotrols and corrects mistakes. He washes his face.
He has breakfast.
T: gives model first. Then guides the way to
practice.
What do you do in the morning?
I get up.
I brush my teeth. 2. Practice with a partner
I have breakfast. S1 : What do you do in the morning ?
S2 : I get up. Then I wash my face ……..
T: asks Ss to read part1 again. Then write five
sentences about Ba. 3. Write
Ss: read the model first. The do the task. ex: Every morning, Ba gets up. He gets dressed.

42
T: controls and corrects mistakes. ……….
3. Consolidation ( 5’ )
T: reviews the main points by giving some
sentences and asks Ss to give the correct form. - Nga ( go ) …….. to school.
Ss: listen and do task. - She ( brush ) ……… her teeth.
T: controls and corrects. - I ( have ) ……… breakfast.
4. Homework ( 1’ )
T: asks Ss to:


Ss: listen and take note.
Week 8 - Period 23

UNIT 4: C4, 5, 6, 7, 8

I. Objectives
By the end of the lesson, students will be able to ask and answer about the time
II. Language contents
1. Grammar: What time is it ?
- It’s one o’clock.
- It’s half past ten.
What time do you get up ?
What time dose he get up?
2.Vocabulary: o’clock, half, past, at.
III. Techniques: Rub out and remember, pair work, matching.
IV. Teaching aids: pictures ; cassette, flash card
V. Procedures

T and Ss’ activities Contents
1. Warm-up ( 5’ ) * Matching
T: Lets Ss to play matching with the words Go my face
given Have to school
43
Ss: do task. Get breakfast
T: comment and may be gives marks. Then Wash up
introduces new lesson. Get his teeth
Brush dressed


2. New lesson 4. Listen and repeat. Then practice the dialogue
a. Presentation ( 18’ ) with a partner
T: sets the situation and plays the tape. Then * Vocabulary
asks Ss to listen one time. - What time is it ? : ( ex & mime )
Ss : listen and find out new words. - late ( a ) ( example )
T: gives new words. => to be late for school : muộn học
Ss: guess the meaning and take note. - o’clock ( ex )
Ss: listen and repeat. Then practice. - half ( draw picture & ex )
T: controls and corrects. - past ( transslation )


5. Listen and repeat. What time is it ?
T:Sets the situation and plays the tape.
Ss: listen and guess. * Cách trả lời giờ đúng
T: Explains the way to tell time It’s + số giờ + o’clock.
Ss : listen and take note. ex :9.00 - It’s nine o’clock
T: gives examples first. Then shows the clock * cách trả lời giờ qua
and asks the time It’s + số giờ + số phút
Ss : anwer ex: 6.20 – It’s six twenty
T: controls and corrects. * Cách trả lời giờ rưỡi
b. Practice ( 15’ ) It’s half past + số giờ
T: plays the tape ex: 8.30 – It’s half past eight.
Ss: listen and repeat. Then practice.
T: controls and corrects mistakes. ( It’s eight thirty )
T: shows the clock and asks Ss the time. 6. Read
Ss: listen and answer. S + V + O + at + time
Ss: ask and answer in pairs. ex : He gets up at six.
T: controls and corrects. I have breakfast at half past six.

7. Answer. Then write the answers
T: Asks Ss to practice in pairs to ask and answer a. I get up at six ten.
the questions b. I have breakfast at seven o’clock
Ss : practice in pairs. c. I go to school at half past twelve.
Ss: comment – T: corrects.
3. Consolidation ( 6’ ) 8. Remember
T: reviews the main points What time is it? It’s one o’clock
Ss: listen and remember. What time do you get up?
T: asks Ss some questión about themselves I get up at six o’clock

44
Ss: answer.
T: explains the differences between “What time What time does he get up?
do you get up ?” and “What time dose he get He gets up at six thirty
up?” ( some things ) I have breakfast. He/ She has breakfast.
Ss: listen and remember. I brush my teeth He brushes his teeth.
4. Homework ( 1’ )
T: asks Ss to:

- Learn by heart new words and structures
- Do the rest exercises
Ss: listen and take note. - Prepare for the next period.
Week 8 - Period 24


CORRECTING 45 MINUTES TEST
I. Objectives
By the end of the lesson, Ss will be able to remember the old structures and find out their
mistakes in the test to corrects
II. Language contents
Grammar: Review – Question words, simple present tense with “Tobe”, How many ……
III. Techniques: Asking and answering, pair work, chatting.
IV. Teaching aids: textbook, 45 minutes test.
V. Procedures

T and Ss’ activities Contents
1. Warm-up ( 3’ )
T: asks Ss to comment the 45 minutes by
themselves.
Ss: comment.
2. New lesson
a. Presentation ( 15’ ) 1. The simple present tense with “Tobe”
T: asks Ss to retell the simple present tense with - Khẳng định : S + be
“Tobe”, question words, How many …?, This, I  am
that….. We / you / they/ Lan and Nga  are

45
Ss: answer. She / he / it / Nam  is
T: comments and gives the corrects answer. - Phủ định : S + be not
Ss: take note and check their tests am not ; is not = isn’t ; are not = aren’t
- Nghi vấn: Be + S….. ?
2. Question words : What, where, how, which,
who.
3. How many + dtừ số nhiều + are there ?
There is + số ( số ít )
There are + số ( số nhiều )

b. Practice ( 23’ ) * KEYS
T: asks Ss to base on the structures correcting I. Hãy lắng nghe và khoanh tròn mỗi câu
the test. một phương án đúng nhất được nhắc đến
Ss: work in pairs part1 trong đoạn băng. ( 2.5ms )
Ss: comment - T: corrects 1. a. student 4. a. teacher
Ss: take note 2. c. class 5. d. desk
3. b. classroom
1S: writes on the board part2 II. Gạch chân từ, cụm từ đúng trong ngoặc
Ss: comment để hoàn thành câu. ( 2.5ms)
T: corrects their mistakes 1. she
Ss: take note 2. what
3. are there
4. she
Ss: ask and answer in pairs part3 5. your
Ss: comment
1S: writes on the board III. Nối các câu ở cột A với các câu trả lời
T: gives the corrects answers thích hợp ở cột B. ( 3ms)
Ss: take note. 1. c 2. b
3. a 4. e
Ss: discuss in pairs part4 5. d 6. f
1S: writes the complete sentence on the board
Ss: comment IV. Đọc đoạn văn và trả lời các câu hỏi dựa
T: gives the corrects answer. vào đoạn văn trên. ( 2ms )
Ss: take note. 1. He's twelve.
2. He's an engineer.
3. Consolidation ( 3’ ) 3. He's forty.
T: asks some questions ( ask Ss close their 4. No. She's a teacher./ No, she isn’t
books and the test )
Ss: answer.
T: reviews the main points and asks Ss to learn
the lesson carefully for the next test.
Ss: listen and remember
4. Homework ( 1’ )
T: asks Ss to:

46
- Write the complete test.
- Learn by heart the structures again.
Ss: listen and take note
Week 9 - Period 25

UNIT 5: THINGS I DO
Section A – MY DAY( 1, 2, 3, 4 )
I. Objectives
By the end of the lesson, students will be able to talk and answer about daily routine.
II. Language contents
1.Grammar : What does Nga do every morning ?
What do you do after school ?
2.Vocabulary : homework, game, play, watch, listen ( to ), music, read, housework
III. Techniques: Rub out and remember; pair work ; chatting
IV. Teaching aids: pictures ; cassette, flash card
V. Procedures

T and Ss’ activities Contents
1. Warm-up ( 2’ )
T: asks Ss about their daily routine in Vnmese
Ss: answer
T: introduces new lesson
2. New lesson
a. Presentation ( 15’ ) 1. Listen and repeat. Then practice with a
T: sets the situation and plays the tape. partner.
Ss: listen and find out new words * New words
T: gives new words - every ( adv ): (trans.)
Ss: guess the meaning and take note. - day ( n ): ( ex & explaination )

47
Ss: listen and repeat. Then practice. - play ( v ): ( ex )
T: controls and corrects. - games ( v )(pict.)
T: plays the tape. - homework ( n ): ( ex )
Ss: listen and repeat. Then practice. The present simple tense: S + V( s/es )
T: corrects their mistakes. Then retells the
simple present tense with “Verbs”
Ss: listen and remember.
b. Practice ( 25’ ) 2. Ask and answer with a partner
T: guides the way to practice a. Everyday, Nga gets up at six.
Ss: base on part1 to do task. b. Every morning, Nga goes to school.
Ss: ask and answer in pairs. c. Every afternoon, Nga plays games.
1S: writes on the board. d. Every evening, Nga does her homework.
Ss: comment.
T: gives the corrects answer.
Ss: take note.
T: sets the situation and plays the tape 3. Listen and repeat. Then practice the dialogue
Ss: listen and find out new words. with a partner.
T: gives new words * New words
Ss: guess the meaning and take note. - watch ( v ): ( ex & draw picture )
Ss: listen and repeat. Then practice - housework ( n ): (picture & ex )
T: plays the tape. - listen ( to )( v ): ( mime )
Ss: listen and repeat. The practice - music ( n ): ( ex )
T: controls and corrects. Then explains the - read ( v ): ( picture & ex )
question “What do you do after school?” - after school: ( translation )
Ss: answer about themselves. ex: What do you do after school?

T: guides the way to do task.
Ss: base on part 3 to do task. 4. Ask and answer with partner .
Ss: work in pairs. a. Lan/ She does the housework.
1S: writes on the board. b. Ba/ He watches television.
T: gives the corrects answer. c. Thu/ She reads.
Ss: take note. d. Nam/ He listens to music
3. Consolidation ( 2’ )
T: reviews the main points
Ss: listen and remember.
4. Homework ( 1’ )
T: asks Ssto:
- Learn by heart new words and structures
- Do the rest exercises
Ss: listen and take note. - Prepare for the next period.
48
Week 9 - Period 26

UNIT 5: A – MY DAY( 5, 6, 7 )
I. Objectives
By the end of the lesson, students will be able to learn how to use simple present tense : Yes/ No
questions and short answers to talk about daily routines.
II. Language contents
1.Grammar : Do you play soccer ?
- Yes, I do. / No, I don’t.
- No. I don’t play soccer.
2. Vocabulary : sport, volleyball, soccer, girl.
III. Techniques: pair work ; chatting, asking and answering.
IV. Teaching aids: pictures ; cassette, flash card
V. Procedures

T and Ss’ activities Contents
1. Warm-up ( 5’ )
T: asks Ss to write new words.
Ss: write about 6 words.
Ss: comment
T: corrects and gives marks.
2. New lesson
a. Presentation ( 19’ )
T: sets the situation and plays the tape one time. 5. Listen and repeat. Then practice with the
Ss: listen and find out new words. partner.
T: gives new words. a. New words
Ss: guess the meaning and take note. - volleyball ( n ) (pict.)
Ss: listen and repeat. Then practice. - soccer ( n )(pict.)
49
T: controls and corrects their mistakes. - girl ( n ) (pict.) >< boy ( n )
T: plays the tape 2 times.
Ss: listen and repeat. Then practice in pairs.
T: controls and corrects.
T: introduces new structures. Then explains the
usage.
Ss: listen and take note. b. Grammar: Thì hiện tại đơn với động từ
T: gives model. thường.
Ss: base on the structures to give examples. - Affirmative : S + V(s/ es ) + O
T: corrects their mistakes. - Negative : S + don’t / doesn’t + V + O
- Interrogative: Do/ Does + S + V + O ?
- Yes, S + do/ does
- No, S + don’t / doesn’t

b. Practice ( 15’ ) ex1: Do girls play soccer?
T: hangs flash card on the board. Then guides Yes, they do. / No, they don’t.
the way to practice. ex2: Does Nga play volleyball?
Ss: ask and answer in pairs ( base on the Yes, she does / No, she doesn’t.
dialogue )
T: controls and corrects their mistakes. Name Volleyball Soccer
ex: Does Nga play volleyball? Nga 
Yes, she does. Lan 
- Do Thu and Vui play volleyball? Thu 
No, the don’t. Vui 
………..
Girls 
T: guides the way to do task. Then gives new
word. You  
Ss: listen and repeat. 6. Answer: Yes, I do / No, I don’t.
Ss: practice in pairs. - sport ( n ) (example)
T: controls and corrects their mistakes.
Ss: take note their own answers.
3. Consolidation ( 5’ )
T: reviews the main points. 7. Remember
Ss: listen and remember.

4. Homework ( 1’ )
T: asks Ss to:
- Learn by heart new words and structures.
Ss: listen and take note. - Do the rest exercises.
- Do part A unit5 in workbook.
50
Week 9 - Period 27


UNIT 5: B – MY ROUTINE ( 1, 2 )
I. Objectives
By the end of the lesson, students will be able to read a picture story about Ba’s daily routine to
practice Simple present tense
II. Language contents
1. Grammar: I go to school at a quarter to seven.
What time does Ba get up ?
He gets up at six.
2. Vocabulary : take a shower, eat, have lunch, go to bed, go home.
III. Techniques: pair work, chatting.
IV. Teaching aids: pictures, cassette, flash card.
V. Procedures

r o c e T and Ss' actiesvities Contents
1. Warm-up: Chatting ( 5’ )
T : asks Ss the time.
Ss: answer.
T: comments and introduces new lesson.
2. New lesson 1. Read
a. Presentation ( 19’ ) a. New words
T: sets the situation and plays the tape one time. - take a shower ( pict.)
Ss: listen and find out new words. - eat ( v ) ( pict.)
T: gives new words. - lunch ( n ) ( pict. & ex )
Ss: guess the meaning and take note. - go to bed ( pict. )
Ss: listen and repeat. Then practice. - go home ( ex & trans.)
T: corrects their mistakes. - from … to ( translation )
T: intoduces new structures. Then explains the
usage. b. Grammar
Ss: take note and base on structures to give * Cách trả lời giờ kém
examples ( It’s ) + số phút + to + số giờ
51
T: corrects their mistakes and gives the time. ex: 6.45 – It’s a quarter to seven.
Ss: ask and answer in pairs. * Cách trả lời giờ qua
( It’s ) + số phút + past + số giờ.
ex: 6.20 – It’s twenty past six.
T: gives time for Ss to read the text in silent. * Nói ai đó làm việc gì vào thời gian nào
Ss: read in silent. S + V + at + thời gian
b. Practice. ( 16’ ) ex: He eats breakfast at half past six.
T: Hangs flash card on the board and guides the
way to do task.
Ss: base on the text to complete the table. 2. Complete the table
Ss: complete the “me” column. TIME
T: controls and corrects their mistakes. ACTION Ba Me
Get up 6.00 5.30
Go to school 6.45 6.30
Classes start 7.00 7.00
Classes finish 11.15 11.15
Have lunch 11.30 11.00
Go home 5.00 11.30
Go to bed 10.00 9.00
Questions
T: Asks Ss to use the table to answer the 1. What time does Ba get up?
questions - He gets up at six.
Ss: work in pair to ask and answer 2. What time does he go to school?
T: Calls some pairs to ask and answer in front of - He goes to school at a quarter to seven.
the class. 3. What time does he go to bed?
Ss: comment - He goes to bed at ten o’clock
T: corrects their mistakes. 4. What time do classes start?
- They start at seven o’clock.
…………………………………
3. Consolidation ( 4’ )
T: reviews the main points
Ss: listen and remember.
4. Homework ( 1’ )
T: asks Ss to:
- Learn by heart new words and structures.
- Do the rest exercises.
- Do B1, 2 in workbook.
Ss: listen and take note.
52
Week 10 - Period 28

UNIT 5: B 3, 4

I. Objectives
By the end of the lesson, students will be able to base on a picture story about Ba’s daily routine to
practice Simple present tense
II. Language contents
1. Grammar: What time does Ba get up/ gets dressed/ has breakfast………. ?
He gets up at six.
What time do you get up/ get dressed/ wash your face …..?
I go to school at ……….
2. Vocabulary : start , finish.
III. Techniques: pair work, lucky number.
IV. Teaching aids: flash card.
V. Procedures

T and Ss’ activities Contents
1. Warm-up ( 5’ )
T: writes some times on the board
Ss: answer
Ss: comment
T: corrects and gives marks
2. New lesson
a. Presentation ( 10’ ) 3. Practice
T: sets the situation and guides the way to do a. Ba gets up at six.
exercise Ba goes to school at a quarter to seven.
Ss: read the text about Ba again He has class from seven to a quarter past eleven.
Ss: base on the table in part2 to do exercise. He has lunch at half past eleven.
T: gives a model first. He goes home at five o’clock.
b. Practice ( 20’ ) He goes to bed at ten o’clock.
T: hangs flashcard part2 in the board. b.I get up at six.
Ss: look at the table to practice in pairs I go to school at half past six.
1S: writes on the board. I have classes at ( seven o’clock )
Ss: comment. I have lunch at ( half past eleven )
T: controls and corrects mistakes I go home at a quarter past eleven

53
Ss: take note I go to bed at ten o’clock.

* Lucky number
1. What time do you get up?
2. What time do you go to school?
3. What time do the classes start?
4. What time do the classes finish?
5. What time do you go home?
6. What time do you go to bed?
4. Remember
3. Consolidation ( 8’ ) What time do you get up?
T: reviews the main points I get up at six
Ss: listen and take note What time does he/ she get up?
He gets up at six
I go to school / He goes to school
I wash my face / He washes his face
I have breakfast / He has breakfast


4. Homework ( 2’ )
T: asks Ss to: - write the answer in notebook
- Prepare for the next period

Ss: listen and take note.
54
Week 10 - Period 29

UNIT 5: C- CLASSES ( C1 )

I. Objectives
By the end of the lesson, students will be able to learn about school subject vocabulary with “TO
HAVE” to talk about the school timetable.
II. Language contents
1. Grammar: What do we have to day?
We have English.
2. Vocabulary: English, History, Math, literature, Geography
III. Techniques: pair work, chatting
IV. Teaching aids: pictures, cassette, flash card
V. Procedures

T and Ss’ activities Contents
1. Warm-up: Slap the board ( 8’ )
T: hangs the flashcard or writes on the board Get up ten o’clock
Ss: slap the board Go home half past nine
Ss: comment Go to bed six
T: corrects their mistakes and introduces new Have lunch eleven twenty
lesson. Take a shower a quarter past seven

2. New lesson
a. Presentation ( 12’ ) 1. Listen and repeat
T: sets the situation and plays the tape one time a. New words
Ss: listen and find out new words - timetable ( n ): ( ex )
T: gives new words - today ( n ): ( ex )
Ss: guess the meaning and take note - English ( n ): ( real )
Ss: listen and repeat. Then practice - Literature ( n ): ( ex )
T: controls and corrects mistakes - history ( n ): ( ex )
- Geography ( n ): ( ex )
Check vocabulary: Rub out and remember


b. Practice ( 20’ )
T: plays the tape
Ss: listen and repeat.

55
Ss: practice in pairs
T: controls and corrects their mistakes

T: introduces the way to ask and answer the new b.Question
question
Ss: listen and take note What do we have today?
Ss: base on the structure to give examples We have + subjects
T: controls and corrects ex : What do we have today ?
T: give some more subjects We have English.
- physics
- ethics
- physical education
………
Ss: ask and answer in pairs
T: controls and corrects their mistakes

3. Consolidation ( 4’ )
T: reviews the main points
Ss: listen and remember

4. Homework ( 1’ )
T: asks Ss to:
- Learn by heart new words and structures
- Do C1 in workbook
- Prepare for the next period
Ss: listen and take note
56
Week 10 - Period 30

UNIT 5: C 2, 3, 4

I. Objectives
By the end of the lesson, students will be able to learn “TO HAVE” to talk about the school and
the weekly timetable.
II. Language contents
1. Grammar: When do we have Math?
We have Math on Tuesday
2. Vocabulary : Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday.
When, on.
III. Techniques: pair work.
IV. Teaching aids: pictures, cassette, flash card.
V. Procedures

T and Ss’ activities Contents
1. Warm-up: Chatting ( 5’ )
T: asks Ss about the timetable
Ss: answer
T: comments and introduces the new lesson

2. New lesson 2. Listen and repeat
a. Presentation ( 15’ ) - Days of the week
T: introduces days of the week
Ss: listen to the tape
T: writes on the board
Ss: take note. Then listen and repeat
Ss: practice reading
Ss: comment
T: controls and corrects
* Rub out and remember
b. Practice ( 18’ )

57
T: sets the situation and plays the tape one time 3. Listen and repeat
Ss: listen and read in silent
T: plays the tape two times
Ss: listen and repeat. Then practice in pairs
T: controls and corrects
T: introduces the question When do we have + subject ?
Ss: take note and gives examples We have it on + days .
T: corrects their mistakes ex: When do we have English?
Ss: aks and answer question in pairs We have it on Tuesday and Thursday.
T: controls and corrects ( give them new words
or clues if they need )
ex: When do we have ………?
We have it on …….., ……….. and ………

3. Consolidation ( 6’ ) 4. Remember
T and Ss play a game to remember days of the
week and classes Days of the week
* Nought and cross Classes
do not = don’t
Địa lí Thứ Tiếng does not = doesn’t
bảy anh
Thứ hai Lịch sử Thứ tư

Toán Thứ sáu Ngữ văn4. Homework ( 1’ )
T: asks Ss to
- Learn by heart new words and structures
- Do part C in workbook
- Prepare for the next period.
Ss: listen and take note
58
Week 11 - Period 31

GRAMMAR PRACTICE

I. Objectives
By the end of the lesson, teacher help students to consolidate the knowledge from Unit 4 and 5.
Students can review structures to do task.
II. Language contents
1.Grammar: The simple present tense, the time, adjective with to be, questions words.
2. Vocabulary: store, help
III. Techniques: pair work, group work.
IV. Teaching aids: pictures ; cassette, flash card
V. Procedures

T and Ss’ activities Contents
1. Warm-up ( 3’ )
T: asks Ss to retell the present simple tense with
“tobe” and “verbs”
Ss: answer
T: comments and introduces new lesson

2. New lesson 1. Present simple tense
a. Presentation ( 12’ ) - Khẳng định : S + Vs/es + O
T: reviews the simple present tense with “verbs” - Phủ định : S + don’t / doesn’t + V + O
Ss: take note and give examples - Nghi vấn : Do/ Does + S + O ?
T: controls and corrects their mistakes a. get / get /get / gets / get / get
T: guides the way to do exercises b. do - have / have / does -have / has / do -
Ss: work in pairs have / have.
Ss: comment c. do - go / go / do - go / go/ does - go / goes.
T: corrects their mistakes d. Do – wash / wash
Ss: take note Does - wash / washes.
b. Practice ( 27’ )
T: asks Ss to retell the way to answer the time
Ss: answer 2. Time
Ss: give examples * giờ đúng
T: comments It’s + số giờ + o’clock.
* giờ kém
( It’s ) + số phút + to + số giờ
* giờ qua
( It’s) + số giờ + số phút
T: guides the way to do task ( It’s ) + số phút + past + số giờ.
Ss: ask and answer in pairs * giờ rưỡi
T: controls and corrects It’s half past + số giờ

59
1s: writes o the board a. It’s seven o’clock.
Ss: take note b. It’s nine fifteen.
c. It’s half past four.
T: reviews the “adj with tobe” d. It’s twelve o’clock.
Ss: take note and do the task in pairs 3. Adjectives
T: comments and gives the corrects answers S + be + adj
a. Yes, it is./ No, it isn’t
Ss: retell the question words b. No, it isn’t./ Yes, it is.
Ss: ask and answer in pairs 4. Questions words
T: controls and corrects their mistakes a. Where d. How
Ss: take note b. How e. Which
c. What f. Which
T: gives new words 5. Classes
Ss: liste and repeat. Then practice a. We/ I have it on . . .
Ss: ask and answer in pairs b. We/ I have Math on . . ..
T: corrects their mistakes 6. Present simple tense
Ss: take note - help ( v ): ( explaination & ex )
- store ( n ): ( ex )
a. I get up at ………………
b. I go to school at ……..
Ss: review the present simple tense to do task 7. Present simple tense
Ss: comment a. gets
T: gives the corrects answer b. takes
Ss: take note c. washes
d. has
3. consolidation ( 2’ ) e. goes
T: reviews the main points
Ss: listen and remember
4. Homework ( 1’ )
T: asks Ss to:

- Learn by heart the structures
Ss: listen and take note - Do the rest exercises
- Prepare for the next period
Week 11 - Period 32

UNIT 6: PLACES
60
Section A – OUR HOUSE ( A1, 2, 3 )
I. Objectives
By the end of the lesson, students will be able to describe what is near their house and complete
the short sentences
II. Language contents
1.Grammar : There are / There is…
2. Vocabulary : lake, river, park, rice paddy, tree, near, beautiful, flower, here, there.
III. Techniques: pair work, chatting, group work, chatting.
IV. Teaching aids: pictures, cassette, flash card.
V. Procedures

T and Ss’ activities Contents
1. Warm-up: Chatting ( 4’ )
T and Ss talk about their places
T: introduces new lesson


2. New lesson
a. Presentation ( 12’ ) 1. Listen and repeat. Then ask and answer the
T: sets the situation ( picture ) and plays the tape questions
one time * New words
Ss: listen and find out new words. - lake ( n ): ( picture )
T: gives new words - near ( prep ): (ex )
Ss: guess the meaning and take note - beautiful ( adj ): ( explaination )
Ss: listen and repeat. Then practice - here >< there : ( expl. )
T: controls and corrects their mistakes - hotel ( n ): (ex & picture )
T: plays the tape 2-3 times - park ( n ): (ex & picture )
Ss: listen and read in silent - tree ( n ): ( real )
Ss: practice reading - flower ( n ): ( real )
T: comments and corrects their mistakes - rice paddy ( n ): ( ex )
b. Practice ( 25’ )
T: guides the way to practice * Questions :
Ss: base on the text to do exercise a. She is twelve.
Ss: discuss in groups b. She is a student.
Ss: ask and answer in pairs c. His name is Minh.
1S: writes on the board d. He’s twenty.
T: gives the corrects answers e. She lives in a house
Ss: take note f. There is a lake near the house….
T: retells the way to ask and answer questions 2. Practice with a partner
Ss: take note and remember What is this / that ?
Ss: give examples It is a / an ……………….
Ss: base on the picture in A1 to practice in pairs. What are these / those ?
T: controls and corrects They are ……………….
61
ex1: What is this ?
It is a lake.
ex2: What are those ?
T: hangs the pictures on the board and guides
They are trees.
the way to do task
3. Write. Complete the sentence
Ss: write the complete sentences
a. Our house has a yard. It is near a rice paddy.
T: corrects their mistakes
b. There is a hotel near the lake.
Ss: take note.
c. There is a river and a park.
3. Consolidation ( 3’ )
d. There are trees and flowers in the park.
T: reviews the main points
Ss: listen and remember
4. Homework ( 1’ )
T: asks Ss to:

- Learn by heart new words and questions
Ss: listen and take note.
- Do the rest exercises
- Prepare for the next period.
Week 11 - Period 33
UNIT 6: PLACES
Section A – OUR HOUSE ( A4, 5, 7 )

I. Objectives
By the end of the lesson, students will be able to describe simply what is near their house, and
describe places where we live.
62
II. Language contents
1.Grammar: Review the structures they have learned
2. Vocabulary: village , town.
III. Techniques: pair work, chatting, jumble words.
IV. Teaching aids: pictures ; cassette, flash card
V. Procedures

T and Ss’ activities Contents
1. Warm up: Play “ Jumble words” ( 9’ ) * Jumble words
Ss: do as teacher’s guidings Aydr = yard krap = park
T: comments and gives marks Ekla = lake rveri= river
Telho = hotel rciepydad = rice paddy


2. New lesson
a. Presentation ( 10’ ) 4. Listen . Write the words you hear in the
T: Guides Ss the way to listen. exercise book :
T: Explains some new words and read one time. * New words
Ss: listen and repeat. Then practice - village ( n ): ( expl. & ex )
b. Practice ( 20’ ) - town ( n ): (expl. & ex )
T: Plays the tape
Ss: listen and 1s writes the words on the board. a. hotel
T: gives the correct answers b. country
Ss: take note c. river
Tape transcript
1. There’s a hotel near the park
2. They live in the country
3. The rice paddy is on the Mekong river.

5. Which of these are near your house? Write
sentences about your place
T: Gets Ss to describe where they live a. There is a hotel near our house.
Ss: work in groups b. There is a river near our house.
1S: writes on the board c. There are trees near our house.
Ss: comment d. There is a lake near our house.
T: corrects their mistakes e. There is a school near our house.
Ss: take note f. There is rice paddy near our house.3. Consolidation ( 5’ ) 7. Remember
T: reminds the structure S + have / has + N
Ss : listen and take note ex : We live in a house.
I have a brother.

63
Our house has a yard.
4. Homework ( 1’ )
T: asks Ss to:- Learn by heart new words and structure
Ss: listen and take note
- Do partA in workbook
- Prepare for the next period
Week 12 - Period 34

UNIT 6: PLACES
Section B – IN THE CITY ( B1 - B5 )

I. Objectives
By the end of the lesson, students will be able to describe the busy area of the city with commerce,
and entertainment.
II. Language contents
1. Grammar: - Where does he work ?
He works in a factory.
- Where does he live ?
64
He lives in the city
2. Vocabulary: neighborhood hospital next to
restaurant temple
museum factory
stadium work
III. Techniques: pair work, chatting, group work.
IV. Teaching aids: pictures, cassette, flash card.
V. Procedures

T and Ss’ activities Contents
1. Warm-up ( 3’ )
T: asks Ss about their places and their parents’
careers
Ss: answer
T: introduces new lesson
2. New lesson
a. Presentation ( 12’ ) 1. Listen and read. Then answer the questions
T: sets the situation and plays trhe tape one time * New words
Ss: listen and find out new words - with( prep): ( ex )
T: gives new words - next to ( prep ): ( mime & ex )
Ss: guess the meaning and take note - restaurant ( n ): ( picture & expl. )
T: reads new words - temple ( n ): ( picture )
Ss: listen and repeat. then practice - neighborhood ( n ): ( ex )
T: plays the tape - hospital ( n ): ( picture )
Ss: listen and read in silent - factory ( n ): ( ex )
Ss: practice reading - museum ( n ): ( ex )
T: controls and corrects their mistakes - stadium ( n ): ( ex )
b. Practice ( 25’ ) - work ( n ): ( ex & expl. )
T: guides the way to do new task * Answer True or False
Ss: base on the text to answer a. F ( Minh lives in the city )
T: gives the corrects answers b. T
Ss: take note c. F ( Their house is next to a store )
d. T
e. F ( Minh’s mother works in a hospital)
f. F ( Minh’s father works in a factory )
T: hangs the flashcard on the board and guides
the way to do task. 2. Read exercise B1 again. then complete the
Ss: read B1 again. Then discuss in groups sentences
1S: completes the sentence a. Minh and his family live in the city.
Ss: comment b. On the street, there is restaurant, a bookstore
T: corrects their mistakes and a temple.
Ss: take note. c. His mother works in a hospital.
d. Minh’s house is next to a store.
T: guides the way to listen and plays the tape e. His father works in a factory.

65
Ss: listen and write the correct words 3. Listen
Tape transcript a. museum
a. There are three museums in the city. b. bookstore
b. The bookstore is on the otherside of the c. river
street. d. street
c. She walks along the river every morning. .
d. Children can’t play soccer on the street
3. Consolidation ( 4’ )
T: reviews the main points 5. Remember
Ss: listen and take note Where does he work ?
T: asks Ss some questions about themselves He works ( in a factory )
Ss: answer Where does he live?
* Questions He lives ……
1. Where do you live ?
- I live in the country.
2. Where does your mother work ?
- She works on a farm
4. Homework (1’ )
T: asks Ss to:

- Learn by heart new words
- Do the rest exercises
Ss: listen and take note - Do part B in workbook
Week 12 - Period 35
UNIT 6: PLACES
Section C – AROUND THE HOUSE ( C1, 2 )
I. Objectives
By the end of the lesson, students will be able to describe the surround of their houses as well as
understand all the descriptions about the places and the location.
II. Language contents
1. Grammar: Where is……? / Where are ……? / Which is………?
The position of the prepositions in the sentences
2. Vocabulary: well, behind,mountain, to the left/ right of …, in front of.
III. Techniques: pair work, chatting.
IV. Teaching aids: pictures, cassette, flash card.
V. Procedures

T and Ss’ activities Contents
66
1. Warm-up ( 6’ )
T: asks Ss to write new words
ss: write on the board
Ss: comment
T: corrects and gives marks
2. New lesson
a. Presentation ( 15’ ) 1. Listen and read. Then ask and answer the
T: asks Ss to close their books. Then tells the questions
story as well as draws the picture on the board * New words
Ss: listen and look at the picture to guess the - in front of ( prep ): ( mime & picture )
meaning - behind ( prep ): ( mime & picture )
T: gives new words - to the left of ( prep): ( mime & picture )
Ss: guess the meaning and take note - to the right of(prep): ( mime & picture )
T: reads new words - well ( n ): ( picture )
Ss: listen and repeat. Then practice - mountain ( n ): ( picture )
T: corrects and plays the tape
Ss: open their book to read the text in silent
Ss: practice reading
b. Practice ( 20’ )
T: introduces new structures * Structure
Ss: take note Where is ………?
T: guides the way to do task Where are …….?
Ss: practice in pairs ex: Where is the chair ?
1S: writes on the board It’s behind the table.
Ss: comment - Where are the tall trees ?
T: gives the corrects answers They are to the left of the house.
Ss: take note a. It’s / The yard is in front of the house.
b. They are/ The tall tree are behind the house.
c. They are/ The mountains are behind the tall
trees.
d. It’s / The well is to the left of the house.
e. They are/ The flowers are to the right of the
house.
f. It’s/ The house is between the well and the
T: hangs the pictures and asks Ss to distinguish flowers.
the differences 2. Listen and find the right picture.
Ss: tell the differences a. A
T: guides the way to listen b. A
Ss: listen and choose the right picture c. C
Ss: take note
T: plays the tape the last time
Ss: listen and check

3. Consolidation ( 3’ )

67
T: reviews the main points
Ss: listen and remember

4. Homework ( 1’ )
T: asks Ss to: - Learn by heart new words and structures
- Write about three houses in part2 in exercise
book.
Ss: listen and take note
Week 12 - Period 36
UNIT 6: PLACES
Section C – AROUND THE HOUSE ( C3, 4, 6 )
I. Objectives
By the end of the lesson, students will be able to describe the surround of their houses as well as
understand all the descriptions about the places and the location
II. Language contents
1.Grammar: The position of the prepositions in the sentences
2. Vocabulary: between, opposite, photocopy, bakery, drugstore, police station, movie theater,
toystore.
III. Techniques: pair work, chatting.
IV. Teaching aids: pictures ; cassette, flash card,sub-board
V. Procedures

T and Ss’ activities Contents
1. Warm-up ( 6’ ) * Network
T: gives a nework To the right of next to in front of
68
Ss: complete
T: comments and introduces the new lesson
prepositions


To the left of behind
2. New lesson
a. Presentation ( 15’ ) 3. Listen and read.
T: itroduces the picture and sets the situation * New words
Ss: look at the picture and guess the new - photocopy ( n ): ( ex & picture )
position - bakery ( n ): ( ex )
T: plays the tape one time - drugstore ( n ): ( ex )
Ss: listen and find out new words - police station ( n ): ( ex )
T: gives new words - movie theater ( n ): ( ex )
Ss: guess the meaning and take note - toystore ( n ) ( ex )
T: read new words - between ( prep ) ( ex & draw picture )
Ss: listen and repeat. Then practice - opposite ( prep ) ( ex & mime )
T: plays the tape
Ss: listen and read in silent
Ss: practice eading
T: controls and corrects their mistakes
b. Practice ( 18’ ) 4. Practice with a partner
T: asks Ss to read the C3 again a. Ask and answer questions about the picture
T: introduces the question and the way to in exercise C3
answer Where is the ………?
Ss: take note It is opposite the …………………………
Ss: ask and answer in pairs It is between the ………and the……………
T: controls and corrects their mistakes ex : Where is the movie theater ?
It is opposite the police station.
It is between the drugstore and the bakery.

1. Where is the bakery ?
- It is opposite the toystore.
2. Where is the drugstore ?
T: asks Ss to close their books and hangs the - It is next to the movie theater.
picture on the board b. Play a guessing game
T and Ss play the guessing game ex:
T: gives the model 1. S1 : It’s opposite the bakery. What is it ?
Ss: answer S2 : It’s the toystore.
Ss: comment S1 : Yes, that’s right.
T: controls and corrects their mistakes 2. It’s the movie theater.
3. It’s the photocopy store.
4. It’s the photocopy store.
5. It’s the drugstore.

69
3. Consolidation ( 5’ ) 6.Remember
T: asks Ss to retell the prepositions - in front of - Where is ….?
Ss: answer - behind - Where are …?
T: corrects their mistakes - to the left/ right of.. - Which is…?
Ss: take note - between
- opposite
4. Homework ( 1’ )
T: asks Ss to:
- Learn by heart new words and the questions
- Do the rest exercises
Ss: listen and take note - Prepare for the test.
Week 13 Date of making: 28/11/2009
Period 37 Date of teaching: 03/12/2009

TEST ONE PERIOD
I. Listen and complete the passage with the suitable words ( station, bakery, restaurant, store,
next to, movie, opposite, drugstore ) : (2ms)
The photocopy ……….. is next to the …………….. .
The ………… theater is between the bakery and the ……………… .
The ………………. is ……………. the drugstore.
The police …………. is …………… the restaurant.
II. Choose the correct one to fill in the blanks: (2ms)
1. Lan and I ………… in the country. ( lives / live / to live )
2. This school …………… big . (am / is / /are )
3. My sister…………… Math today. ( have / has / haves)
4. Ba …………… his homework at night.(do / does / is )
III. Fill in each the gaps with a suitable prepositions.(1m)
1. They live ........... 30 Le Loi street.
2. There is a park in ............ of their house.
3. To the left ............ the house, there is a well.
4. Hoa listens ….…… music.
IV. Give correct form of the verbs in brackets.(2ms)
70
1. They ........ in the living room. (be)
2. Nam ....................... soccer after school. ( not play)
3. What time ………….. you ……….. to school? (go)
4. How many floors ............ your school ............? (have)
V. Read and answer the questions: (2ms)
Nam is twelve years old. He is in grade six. He lives in the city with his family. His house is
next to a store. On the street there is a restaurant, a bookstore, and a temple. There is a hospital
in the neighborhood. There is a park opposite the hospital. Nam’s mother works in the store and
his father works in the hospital.
1. Which grade is Nam in?
…………………………………………………………………………………
2. Does he live in the country ?
…………………………………………………………………………………
3. Where is the park?
…………………………………………………………………………………
4. Where does his father work?
…………………………………………………………………………………
VI. Put the words in order to make meaningful sentences: (1m)
1. music / to / do / listen / after / you / school / ?
………………………………………………………………………………….
2. a/ house / my / yard / has.
………………………………………………………………………………….
I/ Listen and choose the correct answer. (1.5ms)
1. A. house B. hotel C. school D. village
2. A. town B. country C. city D. yard
3. A. rice paddy B. river C. lake D. tree
II/ Choose the best words by circling the letter A, B, C or D. (2.5 ms)
1.She ………….breakfast at home.
A . have B. is C. haves D. has
2. The bookstore is………….the toystore.
A . next to B. between C. left of D.near to
3. There is………….river near my house.
A . any B. a C. an D. some
4. ………….do we have English?
A . What B. When C. Where D. Who
5.Mr Lam is a doctor. He works in a ………….
A . stadium B. museum C. hospital D. factory
III/ Match the questions in column A with the answers in column B. (2 ms)
A B
1. Which school do you go to? a. The yard is in front of the house.
2. Which grade are you in? b. We have it on Monday and Wednesday.
3. Where is the yard? c. Nguyen Binh Khiem secondary school.
4. When do we have English? d. I’m in grade 6.
5. Is there a river near your house? e. I get up at 5 o’clock.

71
6. What do you do after school ? f. No, I don’t.
7. What time do you get up? g. No, there isn’t.
8. Do you live in the city ? h. I play soccer after school.
1, ……… 2, ……… 3, ……… 4, ……… 5, ……… 6, …….. 7, …….. 8, ……….
IV/ Supply the correct verbs form. (2 ms)
1. What time ……… you …….. to school ? (go)
2. She ………….. television every evening. (watch)
3. They ……………… lunch at 11.30 a.m. (not have)
4. My brothers and I ………… students. (be)
V/ Read the following passage carefully. Then answer the questions. (2ms)
My name is Lan. I’m twevle and I’m a student. I live in the city with my mother and father. My
house is next to a restaurant. There are flowers in front of my house. My father works in a factory
and my mother works in a hospital. In the morning, my parents go to work and I go to school at
6.30.
1. Where is her house?
…………………………………………………………………………………………….
2. How old is Lan?
…………………………………………………………………………………………….
3. Where does her mother work?
…………………………………………………………………………………………….
4. What time does Lan go to school?
Week 13 Date of making: 30/11/2009
Period 38 Date of teaching: 04/12/2009

UNIT 7 : YOUR HOUSE
Section A – AROUND THE HOUSE ( A1, 3, 5, 7 )
I. Objectives
By the end of the lesson, students will be able to listen to a dialogue and students will be able to
get some information about other’s house and give their own information.
II. Language contents
1. Grammar: Is there……….? – Yes, there is / No, there isn’t.
Are there any…….? – Yes, there are / No, there aren’t.
2. Vocabulary: old, any, new, garden, vegetable, photo, bank, supper market, post office.
III. Techniques: pair work, chatting, network.
IV. Teaching aids: pictures, cassette, flash card, sub-board.
V. Procedures

T and Ss’ activities Contents
1. Warm up: Play “ networks” ( 5’ ) * Network
Ss: do as teacher’s directed Yard tree flower
T: comments and introduces new lesson

Around the house
72
2. New leson
a. Presentation ( 16’ ) Well lake park
T: Uses the picture to introduce the context 1. Listen. Then practice with a partner
Ss : listen * New words
T: Plays the tape and asks Ss listen one time - old ( a ): ( realia )
and guess information - new ( a ): ( realia )
about the house - any ( trans. )
Ss : listen and guess - garden( n ): ( picture )
T: Explains some new words - vegetable( n ): ( picture )
Ss : listen and copy down - repeat - photo( n ): ( picture )

T: Plays the tape again and gets Ss to repeat
( chorus ) * Structure
T: Has Ss play the roles of Hoa and Minh Is there a……… ? - Yes, there is .
Ss : do as directed - No, there isn’t.
T: Reminds Ss the Yes – No question Are there any + N ? - Yes, there are .
Ss : listen and copy down - No, there aren’t
b. Practice ( 20’ )
T: Asks Ss to work in pairs to ask and answer * Now work with a partner. Ask questions about
the questions. their house.
Ss: work in pairs ex : Is your house big ?
T: Corrects the mistakes. Yes, it is.
3. Practice with a partner

T: gives some new words
Ss: guess the meaning. Listen and repeat. Then
practice bank ( n ) post office (n)
T: Asks Ss to work in pairs to ask and answer
the questions.
Ss: work in pairs
T: Corrects and gives the correct answers supermarket ( n )
a.What is that ? - It’s a hotel
- It’s a bank
- It’s a supermarket.
T: Gives some questions What are those ? - They are stores
Ss: Answer in realia - They are flowers
T: Has them to practice in pairs What are those ? - They are flowers
What is that ? -It is a hospital.
b. Is there a lake near your house ?
T: Hangs 3 pictures (A4 / p.74) on the board and - Yes, there is.
lets Ss to guess then play the tape Are there any trees near your house ?
Ss : listen and choose the correct picture. - No, there aren’t.

73
Ss: look at the text, and listen to the tape .
Ss: listen again and repeat
T: Calls some good Ss to read aloud in front of
5. Listen to this description. Which house is it?
the class
Tape transcription: There are some mountains
behind the house. There are some trees to the
right.There is a lake to the left.
Answer : Picture A
3. Consolidation ( 3’ )
7.Remember
T: reviews the main points
Is there + a/ an + N ? - Yes, there is .
Ss: listen and take note
- No, there isn’t.
Are there any + N ? - Yes, there are
4. Homework ( 1’ )
- No, there aren’t
T: asks Ss to:
- Learn by heart new words and structures
- Do the rest exercises
Ss: listen and take note

Week 13 Date of making: 05/12/2009
Period 39 Date of teaching: 10/12/2009

UNIT 7: YOUR HOUSE
Section B – TOWN OR COUNTRY? ( B1, 2 )

I. Objectives
By the end of the lesson, students will be able to learn how to describe the live in the city or in
the country.
II. Language contents
1. Grammar : Do you live in town ?
– Yes, I do / No, I don’t
Does she live in the country ?
– Yes, she does / No, she doesn’t
2. Vocabulary: apartment, supermarket, post office, bank, clinic, market, zoo, quiet, noisy.
III. Techniques: pair work, group work.
IV. Teaching aids: pictures, cassette, flash card, sub-board.
V. Procedures

Teacher and Ss’ activities Contents
74
1. Warm up ( 5’ )
T: asks Ss some questions
Ss: answer

a. Is there a market near your house?
b. Is there a lake near your house?
c. Is there a yard in your house?
d. Are there any trees near your house?

T: comments and introduces new lesson
2. New lesson
a. Presentation ( 15’ )
T: Uses the picture to introduce the context
Ss: look at the picture and listen
T: Plays the tape and asks Ss listen one time 1. Listen then practice with a partner
and guess information about the Ba’s house * Vocabulary
Ss : listen and guess - apartment ( n ): ( ex )
Ss: listen and find out new words - zoo ( n ): ( ex & picture )
T: gives new words - clinic ( n ): ( ex )
Ss: guess the meaning and take note - market ( n ): ( ex )
Ss: listen and repeat. Then practice - noisy ( adj ) >< quiet ( ex )
T: controls and corrects their mistakes
b. Practice ( 22’ ) * Structure
T: Plays the tape again and asks Ss to read in Do you live in town ? - Yes, I do.
silent. - No, I don’t.
Ss : read in silent. Then practice. Does she live in the country ?
T: Reminds Ss the Yes – No questions - Yes, she does.
Ss : listen and copy down - No, she doesn’t.
T: Asks Ss to work in pairs to ask and answer * Choose the correct answer
the questions. a. Yes, he does.
Ss: work in pairs b. No, he doesn’t.
T: controls and corrects their mistakes c. Yes, it is.
Ss: take note d. No, she doesn’t.
e. No, there aren’t.
T: asks Ss to read sentences about Ba f. Yes, it is.
Ss: read the sentences 2. Read about Ba. Then write sentences about
Ss: work in groups Chi

75
Ss: hangs sub-board
Ss: comment Chi lives in a house in the country. Near her
T: gives the correct anwer house, there are trees and flowers, a river, a lake
Ss: take note and paddy fields. It is very quiet.
3. Consolidation ( 2’ )
T: reviews the main points
Ss: listen and remember
4. Homework ( 1’ )
T: asks Ss to:

- Learn by heart new words and structures
Ss: listen and take note - Do the rest exercises
- Prepare for the next period.
Week 14 Date of making: 08/12/2009
Period 40 Date of teaching: 12/12/2009

UNIT 7: YOUR HOUSE
Section B – TOWN OR COUNTRY? ( B3, 4 )

I. Objectives
By the end of the lesson, students will be able to practice listening skill and review the lesson.
II. Language contents
1. Grammar: Review
Do you live in town ?
– Yes, I do / No, I don’t
Does she live in the country ?
– Yes, she does / No, she doesn’t
2. Vocabulary
III. Techniques: pair work, group work.
IV. Teaching aids: pictures, cassette, flash card.
V. Procedures

Teacher and Ss’ activities Contents
1. Warm up ( 7’ )
T: asks Ss to do “Jumble words” Effcoi = office

76
Ss: do as teacher’s directed
T: comments and corrects. Then introduces new Rasutpemrke = supermarket
lesson Selwfor = flowers
Ccnlli = clinic
Sydfaidpedl = paddy fields
2. New lesson
a. Pre-listening ( 8’ )
T: Uses the table to introduce the context
Ss : look at the table and guess the contents 3. Listen and check. Complete this table
T: guides the way to listen.
b. While-listening ( 10’ )
Town
-mentApart
City
Country
Name
House
T: plays the tape each person 2 times
Ss: listen and check
Ss: discuss the answer
c. post-listening ( 8’ )
1S: complete the table ( each person )
Minh √ x x √ x
Ss: comment Tuan x √ x x √
T: corrects their mistakes Nga √ x x x √
Ss: listen the last time and check
Ss: take note
3. Consolidation ( 10’ )
T: reminds Ss questions with Do / Does 4. Remember
Ss : listen and copy down Do you live in town ?
No, I live in the country.
Does he live in town ?
Yes, he does.
4. Homework ( 2’ )
T: asks Ss to:

- Learn by heart the structure again
Ss: listen and take note - Prepare for the next period.
77
Week 14 Date of making: 10/12/2009
Period 41 Date of teaching: 13/12/2009

UNIT 7: YOUR HOUSE
Section C – ON THE MOVE ( C1, C2)
I. Objectives
By the end of the lesson, students will be able to talk about means of transport and their routine
II. Language contents
1. Grammar: How do you go to school ?
I go to school by ( bike ).
I walk to school.
2. Vocabulary: bike/ bicycle, train , motorbike, plane, bus, travel, walk.
III. Techniques: pair work, chatting.
IV. Teaching aids: pictures, cassette, flash card, sub-board.
V. Procedures

Teacher and Ss’ activities Contents
1. Warm up: Chatting ( 5’ )
T: asks Ss to say some name of transports
Ss: answer
T: comments and introduces new lesson
2. New lesson
a. Presentation ( 13’ ) 1. Listen: How do you go to school?
T: introduces the context and plays the tape one * New words
time

78
Ss : listen and find out new words
T: Shows the transports in the pictures and asks - bike = bicycle ( n ): ( picture )
Ss to guess the meaning
Ss : listen and repeat. Then practice.
T: controls and corrects their mistakes - motorbike ( n ): ( picture )


- car ( n ): ( picture )
- bus ( n ): ( ex )


- walk ( v ): ( picture )

- plane ( n ): ( picture )


- train ( n ): ( picture )
b. Practice ( 23’ )  Structure : Hỏi về phương tiện đi lại
T: introduces new structures. How + do / does + S + go / travel ?
Ss: take note and give examples S + go / travel + by + phương tiện
T: guides the way to ask and answer questions Ex : How does Lien go to school ?
Ss: ask and answer in pairs( about the pictures ) He goes to school by bike .
Then ask and answer about themselves How does Mrs. Dung travel to work ?
T: controls and corrects their mistakes. She walks to work.
2. Listen
T: intoduces the text
T: Reminds Ss questions with How
- shows the pictures and asks Ss listening to the
tape and repeat.
Ss: practice 2 pictures in pairs
T: guides the way to do task
Ss: base on the pictures and the sructure to do
the exercises.
Ss: work in pairs
1S: writes on the board.
Ss: comment - T: corrects
Ss: take note
a. How does Mr. Ba travel to work ?
- He travels by motorbike

79
b. How does Miss Hoa travel to work ?
- She walks to school.
c. How does Mr. Kim travel to work ?
- He travels by train.
d. How does Mrs Dung travel to work ?
- She travels by car.
3. Consolidation ( 3’ )
T: reviews the main points
Ss: listen and remember.
4. Homework ( 1’ )
T: asks Ss to:
- Learn by heart new words and stuctures
- Do the rest exercises.
Ss: listen and take note
- Prepare for the next period.

Week 14 Date of making: 07/12/2009
Period 42 Date of teaching: 10/12/2009

UNIT 7: YOUR HOUSE
Section C – ON THE MOVE ( C3, 4, 6 )
I. Objectives
By the end of the lesson, students will be able to practice listening skill and read about Hoang’s
daily routine for further practice in the simple present habitual actions.
II. Language contents
1. Grammar: What time …………? ( review )
2. Vocabulary:
III. Techniques: pair work, group work, chatting.
IV. Teaching aids: pictures, cassette, flash card, sub-board.
V. Procedures

Teacher and Ss’ activities Contents
1. Warm up: Chatting ( 5’ )
T: asks Ss some questions How do you go to school ?
Ss: answer - I walk to school.
T: comments and introduces new lesson - I go to school by bike.

2. New lesson
a. Presentation ( 15’ )
T: Explains the request of the listening 3. Listen and write short answer
exercises. a. Ba - By motorbike
Ss : listen and match the name and the means of b. Lan - By plane
transport that person used c. Nam - By bus
80
T: plays the tape 2 times
Ss : listen and find out the means of transport d. Nga - By bike
Ss: discuss in pairs e. Tuan - By bus
1S: writes on the board f. Mrs. Huong - By car
Ss: comment g. Mr. Ha - By train
T: Plays the tape again and Ss listen to check. h. Miss Chi - Walk to school
Ss: take note.

b. Practice ( 19’ )
T: introduces Hoang’s actions and asks Ss to 4. Listen and read
guess what Hoang do in what time. * New words
Ss: guess the contents. - leave ( v ): ( ex ) - rời khỏi.
T: introduces new words. - so: ( translation ) - vì vậy
Ss: listen and repeat. Then practice.
T: plays the tape two times. * Answer the questions
Ss: listen and read in silent. a. He gets up at 5.30
Ss: discuss in groups to give the answers. b. He goes to school at 6.30.
Ss: ask and answer in pairs. c. No, he doesn’t.
Ss: hang the sub-board. d. Yes, he does.
Ss: comment. e. Classes start at 7.00.
T: controls and gives the corrects answers. f. They end at 11.30.
Ss: take note.

3. Consolidation ( 5’ )
T: Reminds Ss questions with How
Ss: listen and take note. 6. Remember
How do you go / travel ……?
I go / travel by ………
How does he go / travel ………?
4. Homework ( 1’ ) He goes / travels by …………
T: asks Ss to:
- Learn by heart the form of the questions and
new words
- Prepare Unit 8A1, 2, 3.
Ss: listen and take note - Write a passage about your routine
81
Week 15 Date of making: 12/12/2009
Period 43 Date of teaching: 18/12/2009

CORRECTING 45 MINUTES TEST
I. Objectives
By the end of the lesson, Ss will be able to remember the old structures and find out their
mistakes in the test to corrects
II. Language contents
Grammar: Review – Question words, simple present tense with “verbs”, How many ……
III. Techniques: Asking and answering, pair work, chatting.
IV. Teaching aids: textbook, 45 minutes test.
V. Procedures

T and Ss’ activities Contents
1. Warm-up ( 3’ )
T: asks Ss to comment the 45 minutes by
themselves.
Ss: comment
1. The simple present tense with verbs
- Khẳng định : S + V
2. New lesson I / We / you / they/ Lan and Nga  V( n/m )
a. Presentation ( 15’ ) She / he / it / Nam  V( s/es )
T: asks Ss to retell the simple present tense with - Phủ định : S + do / does not + V ( n/m )
“verbs”, question words, How many …?, This, do not = don’t ; does not = doesn’t
that….. - Nghi vấn: Do / Does + S + V ( n/m ) ?
Ss: answer. - yes, S + do / does.
T: comments and gives the corrects answer. - No, S + do not / does not.
Ss: take note and check their tests 2. Question words : What, where, how, which,

82
who.
3. How many + dtừ số nhiều + are there ?
There is + số ( số ít )
There are + số ( số nhiều )
4. Prepositions
a. - Listen to: lắng nghe .....
b. Practice ( 23’ ) - at: vào lúc ..... ( giờ )
T: asks Ss to base on the structures correcting - on: vào ...... ( ngày trong tuần )
the test. b. Prepositions of place
Ss: ( listen to part 1 ) - in front of >< behind
Ss: comment - T: corrects - to the left of ... >< to the right of ...
Ss: take note - between
- next to
1S: writes on the board part2 * KEYS
Ss: comment I/ Listen and choose the correct answer.
T: corrects their mistakes (1.5ms)
Ss: take note 1. B. hotel
2. C. city
3. B. river
Ss: ask and answer in pairs part3 II/ Choose the best words by circling the letter
Ss: comment A, B, C or D. (2.5 ms)
1S: writes on the board 1. D. has
T: gives the corrects answers 2. A . next to
Ss: take note. 3. B. a
4. B. When
Ss: discuss in pairs part4 & choose part5 5. C. hospital
1S: writes the complete sentence on the board III/ Match the questions in column A with the
Ss: comment answers in column B. (2 ms)
T: gives the corrects answer. 1, c 2, d 3, a 4, b 5, g 6, h 7, e 8, f
Ss: take note. IV/ Supply the correct verbs form. (2 ms)
1. do - go
2. watches
3. don’t have
4. are
3. Consolidation ( 3’ ) V/ Read the following passage carefully. Then
T: asks some questions ( ask Ss close their answer the questions. (2ms)
books and the test ) 1. The house is next to a restaurant.
Ss: answer. 2. She’s twelve
T: reviews the main points and asks Ss to learn 3. She works in a hospital.
the lesson carefully for the next test. 4. She goes to school at 6.30.
Ss: listen and remember
4. Homework ( 1’ )
T: asks Ss to:


83
- Write the complete test.
- Learn by heart the structures again.
Ss: listen and take note
Week 15 Date of making: 14/12/2008
Period 44 Date of teaching: 22/12/2008

UNIT 8: OUT AND ABOUT
Section A – WHAT ARE YOU DOING? ( A1, 2, 3 )
I. Objectives
By the end of the lesson, students will be able to express what is happening at the moment of
speaking with a singular subject or a third person.
II. Language contents
1. Grammar: he present progressive tense
2. Vocabulary:video games, ride, drive.
III. Techniques: pair work, chatting.
IV. Teaching aids: pictures, cassette, flash card, sub-board.
V. Procedures

Teacher and Ss’ activities Contents
1. Warm up: Chatting ( 5’ )
T: Asks some questions
ex: What time do you get up ?
How do you go to school ?
Do you live in the country or in the city ?
Ss : answer
T: comments and introduces new lesson. 1.Listen and repeat
2. New lesson * New words
a. Presentation ( 17’ ) - video games ( n ): ( example )
T: Uses the picture to introduce the context and - ride ( v ): ( explaination & ex )
plays the tape one time. - drive ( v ): ( explaination & ex )
Ss : listen and find out new words. * Grammar: The present Progressive tense
Ss: guess the meaning and take note. Then listen Form: S + be + V-ing
and repeat - practice. Usage : Thì hiện tai tiếp diễn dùng để diễn tả
T: controls and corrects their mistakes. một hành động đang xảy ra trong lúc ta đang
T: Explains the Present Progressive tense and nói.
84
guides the way to use.
ex : He is playing games.
Ss : listen and copy down
Hỏi ai đó đang làm gì
Ss: give some examples.
What + be + S + V-ing ?
T: controls and corrects their mistakes.
ex1: What is he doing ?
He is watching TV
b. Practice ( 20’ )
ex2: What is Mai doing?
T: asks Ss work in pairs asking and answering
She is riding her bike.
the questions with Present Progressive tense
2. Ask and answer questions about all the
Ss : work in pairs.
people in the pictures and about you:
T: corrects their mistakes.
What is he doing ? – He is playing video games.
Ss: take note.
What is she doing ? – She is riding her bike.
What are you doing? - I’m writing.
3. Answer. Then write the answer
T: Asks Ss to look at the pictures and work in
a. What are you doing ?
pairs.
I am doing my homework. / I’m writing.
Ss : do as directed.
b. What is she doing ?
1S: writes on the board.
She is riding her bike .
Ss: comment - T: gives the corrects answers
c. What is he doing ?
Ss: take note.
He is driving his car.
d. What are they doing?
They are waiting for the bus
3. Consolidation ( 2’ )
T: reviews the main points.
Ss: listen and remember.
4. Homework ( 1’ )
- Learn all new words & the The Present
T: aks Ss to:
Progressive tense by heart.
- Prepare for the next period.
Ss: listen and take note.
85
Week 15 Date of making: 15/12/2008
Period 45 Date of teaching: 23/12/2008

UNIT 8: OUT AND ABOUT
Section A – WHAT ARE YOU DOING? ( A4, 6, 7 )
I. Objectives
By the end of the lesson, students will be able to practice listening skill and express what is
happening at the moment of speaking with a singular subject or a third person.
II. Language contents
1. Grammar: The present progressive tense.
2. Vocabulary: businessman
III. Techniques: pair work, slap the board.
IV. Teaching aids: pictures, cassette, flash card, sub-board.
V. Procedures

Teacher and Ss’ activities Contents
1. Warm up ( 7’ ) * Slap the board
T: guides Ss to play game “Slap the board”
T: Sticks some pictures in A3 on the board.
Then says the sentences in English.
Ss : slap on the pictures.
ex: Minh is doing his homework.
She is riding her bike.
They are waiting for a bus.
Mr. Ha is driving from work.2. New lesson 4.Listen and number the picture as you hear.
a. Presentation * New words
* Pre-listening ( 5’ ) - businessman ( n ): ( explain & ex )
T: Uses the picture to introduce the situation. - truck ( n ): ( draw picture )
Ss : look at he picture and listen.
T: plays the tape and asks Ss to listen one time 1-b: Mr. Tam is a businessman. He is driving

86
Ss : listen
home from work.
T: gives some new words
2- f: Mrs. Thanh is waiting at the station. The
Ss : guess the meaning and take note. Then
train is late and she is very angry.
practice.
3- d. Nam and Quang are going around the city
T: corrects their mistakes. Then reviews the
by motorbike.
Present Progressive tense.
4- a: Viet is a student. He is riding his bike to
Ss : listen and remind.
school.
* while-listening ( 8’ )
5- c: Mai lives near the school. She is walking
T: Plays the tape and asks Ss to number the
home from school.
pictures
6- e: The boy is waiting for the bus down town.
ss: listen and discuss in pairs.
* Post-listening ( 5’ )
Ss: write the answer on the board.
T: hangs the sub-board. Then plays the last time.
Ss: listen and check. Then take note.
6. Read. Then ask and answer questions with:
b. Practice ( 15’ )
Who , What , Where , When.
T: introduces the situation and guides the way to
a. Who is that ? – That is Mr. Ha.
do task.
- What does he do ? – He is a businessman.
Ss: read the text in silent.
- Where is he going ? – He is going to Ha Noi.
T: asks Ss to work in pairs asking and answering
- How is he traveling ? – He is traveling by
the questions with Present Progressive tense.
plane.
( base on the pictures )
b. Who is that ? – That is Miss Hoa.
Ss: work in pairs.
- What does she do ? – She is a teacher.
Ss: comment - T: controls and corrects.
-Where is she going ? – She is going to school.
Ss: take note ( some model sentences )
- How is she going ? – She is walking to school.
7. Remember
3. Consolidation ( 4’ )
What are you doing? I am going ......
T: Reminds Ss the present progressive tense and
What is he doing? He is going .....
the questions with the present progressive tense.
What are they doing? They are going ....
Ss : listen and take note.
4. Homework ( 1’ )
T: asks Ss to:
- Learn by heart new words and the structure.
- Do the rest exercises.
Ss: listen and take note
- Prepare for the next period.
87
Week 16 Date of making: 15/12/2008
Period 46 Date of teaching: 24/12/2008

UNIT 8: OUT AND ABOUT
Section B – A TRUCK DRIVER ( B1, 2, 4 )

I. Objectives
By the end of the lesson, students will be able to talk about one’s daily life and what are
happening.
II. Language contents
1. Grammar: The present progressive tense
2. Vocabulary: load, unload, farm, farmer, foodstall, arrive, eat, driver, copy, correct.
III. Techniques: pair work, chatting.
IV. Teaching aids: pictures, cassette, flash card, sub-board.
V. Procedures

Teacher and Ss’ activities Contents
1. Warm up: Chatting ( 5’ )
T: asks Ss some questions about their father’s
job.
Ss: answer.
T: comments and introduces new lesson.
2. New lesson 1.Listen and read. Then ask and answer the
a. Presentation ( 18’ ) questions
T: sets the situation and plays the tape one time. * New words
Ss: listen and find out new words. - driver ( n ): ( ex )
T: gives new words. - load ( v ): ( picture & ex.) >< unload ( v )
Ss: guess the meaning and take note. Then - farm ( n ): ( explaination & ex )
practice. - farmer ( n ): (example)
T: controls and corrects their mistakes. - vegetables ( n ) : ( picture & ex.)
T: plays the tape 2 times. - foodstall ( n ): ( picture & ex.)
Ss: listen and read in silent. * Answer the questions
Ss: ask and answer in pairs. Then hang sub- a. Mr. Quang is a truck driver.
board on the board. b. He is going to a farm at five o’clock.
Ss: comment - T: corrects. c. A farmer is waiting for him.
Ss: take note ( some sentences ) d. He is taking vegetables to the market.
e. He is eating breakfast.
b. Practice ( 17’ ) f. He is eating at a foodstall.
88
T: sets the situation and plays the tape. 2.Listen and repeat. Then ask and answer the
Ss: listen and find out new words. questions.
T: gives new words. * New words
Ss: guess the meaning and take note. Then - copy ( v ): ( ex )
practice. - correct ( v ): ( explain & ex )
Ss: listen and repeat. Then practice in pairs. Câu nghi vấn ở thì hiện tại tiếp diễn
T: controls and corrects their mistakes. Be + S + V-ing…?
T: introduces the interrogative form of present Yes, S + be / No, S + be not
progressive tense. ex1: Is Nam doing his homework?
Ss: take note and give examples. Yes, he is./ No, he isn’t.
T: controls and corrects their mistakes. ex2: Are those girls playing volleyball?
Ss: Comment and take note ( some sentences ) Yes, they are. / No, they aren’t.
* Answer the questions
a. Ba is doing his homework.
b. Yes, he is.
c. No, he isn’t.
d. He is playing soccer.
e. No, they aren’t.

3. Consolidation ( 4’ )
T: reviews the main points.
Ss: listen and remember. Then take note. 4. Remember
What is he doing ? - He is driving his truck.
Where is he going ? - He is going to a farm.
Who is waiting for him ? - A farmer is waiting
for him.
Are you working ? - Yes, I am / No, I am not.
Is he / she working ?- Yes, she is / No, she isn’t
Are they working? - Yes, they are / No, they
4. Homework ( 1’ ) aren’t.
T: asks Ss to:

- Learn by heart new words and structures.
Ss: listen and take note: - Answer the rest questions.
- Prepare for the next period.
89
Week 16 Date of making: 17/12/2008
Period 47 Date of teaching: 2512/2008

UNIT 8: OUT AND ABOUT
Section C – ROAD SIGNS ( C1, C2 )

I. Objectives
By the end of the lesson, students will be able to know the road signs and talk about these signs as
well as get information from these on the road.
II. Language contents
1. Grammar: Modal verbs ( can, can’t )
2. Vocabulary: can, park, road signs, job, one way, policeman, turn, go ahead, difficult.
III. Techniques: pair work, chatting.
IV. Teaching aids: pictures, cassette, flash card, sub-board.
V. Procedures

Teacher and Ss’ activities Contents
1. Warm up: Chatting ( 5’ )
T: Gives some road signs and ask Ss to give the
meanings or what do they think about their
meanings. You can’t park here
Ss : answer in Vietnamese.
T: comments and introduces new lesson.

One wayYou can park here

2. New lesson
1. Listen and read
a. Presentation ( 20’ )
* New words
T: sets the situation and plays the tape.
- park ( v ): ( explain & ex )
Ss : listen and find out new words.
- difficult ( adj ): ( ex )
T: gives new words.
- job ( n ): ( ex )
Ss: guess the meaning and take note. Then listen
- policeman ( n ): ( picture )
and repeat - practice.
- One way: ( picture & explaination )
T: controls and corrects their mistakes.
- turn ( v ): ( ex & mime )
- go ahead ( v ): ( picture & ex )

90
- can: ( explaination )
T: plays the tape again.
Ss: listen and read silent. * Grammar: Modal verb + V ( n/m )
T: introduces new grammar. Can: có thể ......
Ss: take note and find out the sentences in the Can not = can’t: không thể .....
text. ex: You can turn left.
b. Practice ( 17’ ) You can’t go ahead.
T: akss Ss to work in groups filling in the 2. What do the road signs mean? Add can or
blanks and read sentences aloud. can’t.
Ss : work in groups. a. You can turn left.
T: controls and corrects their mistakes. b. You can’t turn right.
Ss: take note. c. You can go ahead.
d. You can’t ride a motorbike.
3. Consolidation ( 2’ )
T: reviews the main points.
Ss: listen and remember.
4. Homework ( 1’ )
T: asks Ss to:

- Learn all the new words by heart and do the rest
exercises.
Ss: listen and take note. - Prepare for the next period.
91
Week 16 Date of making: 20/12/2008
Period 48 Date of teaching: 27/12/2008

UNIT 8: OUT AND ABOUT
Section C – ROAD SIGNS ( C3, 4, 6 )

I. Objectives
By the end of the lesson, students will be able to say someone must do something or mustn’t do
something.
II. Language contents
1. Grammar: Modal verb : must, must not ( mustn’t )
2. Vocabulary : slow down, fast, warn, intersection, accident, dangerous, straight ahead, discipline
III. Techniques: pair work, matching.
IV. Teaching aids: pictures, cassette, flash card, sub-board.
V. Procedures

Teacher and Ss’ activities Contents
1. Warm up: Matching ( 5’ )
T: hangs the flashcards of some road signs on
the board.
- You can turn left.
- You can go ahead.
- You can’t turn right.
- You can’t ride a motorbike.
Ss : match the sentence to the correct road sign.
T: corrects and gives marks. Then introduces
new lesson.

2. New lesson
3. Listen and repeat. Then ask and answer the
b. Presentation ( 20’ )
questions .
T: sets the situation and plays the tape one time.
* New words
Ss : listen and find out new words.
- intersection ( n ): ( picture & explanation )
T: gives new words.
- dangerous ( adj ): ( explanation )
Ss: guess the meaning and take note. Then listen
- accident ( n ): ( ex & explanation )
and repeat - practice.
- discipline ( n ): ( translation )
T: controls and corrects their mistakes.
- warn ( v ): ( ex & explanation )
T: plays the tape again.
- slow down ( v ): ( mime & ex )
Ss: listen and read in silent.
- fast ( adj ): ( mime & ex )
- straight ahead: ( mime & ex )
- must: ( mime & ex )
* Grammar: Modal verb + V ( n/m )
- Must: phải .....
T: Reminds Ss the usage of modal verbs.
92
Ss : listen and take note. Then give some - Must not ( mustn’t ): không được .....
examples use modal verb “must” ex: You must do exercises
b. Practice ( 15’ ) You must not talk in class.
T: hangs the sub-board on the board. Then 4. Listen. Which sign? Number the sign as you
guides the way to listen. hear
Ss: listen and remember.
T: plays the tape 2 times each sentence. 1-c 5-g
Ss: listen and discuss in pairs to find out the 2-d 6-b
corrects number. 3-h 7-f
T: gives the correct answers. 4-a 8-e
Ss: listen the last time and check. Then take
note.
* Tape scription
1 - c: You can’t turn right here.
2 - d: There’s a stop sign. I must stop.
3 - h: You can park your car here.
4 - a: You must slow down. There’s an
intersection ahead.
5 - g: You can enter that road.
6 - b: We can turn lleft here.
7 - f: You can’t ride motorbike here.
8 - e: You can’t park you car here. 6. Remember
Mr. Quang drives a truck.
3. Consolidation ( 4’ ) He is driving it now.
T: Reminds Ss the questions that they have You can park here.
learnt You can’t ( can not ) park here.
Ss: listen and remember. Then take note You must slow down.
You mustn’t ( must not ) go fast.
4. Homework ( 1’ )
T: asks Ss to:
- Learn new words by heart and do exercises.
- Prepare Grammar practice.
Ss: listen and take note.
Week 17 Date of making: 21/12/2008
Period 49 Date of teaching: 27/12/2008

GRAMMAR PRACTICE
93
I. Objectives
By the end of the lesson, students will be able to remind the knowledge that they’ve learnt.
II. Language contents
1. Grammar: - Present simple
- Present Progressive
- Modal verbs : Can , Must
- Prepositions
2. Vocabulary: ( all the words they have learnt )
III. Techniques: pair work, chatting.
IV. Teaching aids: pictures ; cassette, flash card,sub-board
V. Procedures

Teacher and Ss’ activities Contents
1. Warm up: Chatting ( 2’ )
T: asks Ss to retell the tenses they have learnt.
Ss: answer.
T: comments and introduces new lesson.
2. New lesson 1. Present simple tense
a. Presentation ( 10’ ) - Khẳng định: S + V-s/es + O
T: Reviews the present simple tense and guides - Phủ định: S + don’t / doesn’t + V + O
Ss the way to do exercises - Nghi vấn: Do/ Does + S + O ?
Ss : practice doing exercies in pairs. a. Go - go.
T: controls and corrects their mistakes. b. Travel - travels.
Ss: take note. c. Walk - don’t walk.
b. Practice ( 30’ ) Does - walk - walks.
T: Reviews the present progressive tense and 2. Present progressive tense
guides Ss the way to do exercises. S + be + V-ing
Ss : do exercises a. Minh is riding his bike.
Ss: comment - T: corrects b. They are waiting for a bus.
Ss: take note. c. She is watching television.
d. We are playing soccer.
e. He is listening to music.
f. They are walking to school.
T: Reviews the prepositions and guides Ss the g. He is traveling to Ha Noi.
way to do exercises. 3. Prepositions
Ss: discuss in pairs. in - in front of - behind - opposite - to the left of -
1S of each pair reads the complete sentence to the right of
aloud.
T: gives the corrects answers 4. Questions words
Ss: take note. a. Where
T: reminds Ss the question words. b. Who
Ss: ask and answer in pairs. c. What

94
T: controls and corrects their mistakes. d. What
Ss: take note. 5. Contract: Present simple and present
T: asks Ss to retell the present simple and progressive.
present progressive tense. a. play / are playing
Ss: answer. Then do the exercises in pairs. b. rides / is riding
Ss: comment. c. go / are going
T: controls and gives the correct answers. d. walk / am walking
Ss: take note. e. drives / are driving
T: retell the modal verbs. 6. Must or mustn’t ( must not )
Ss: complete the question quiz. a. Must / mustn’t
Ss: comment. b. Must / mustn’t / mustn’t
T: corrects their mistakes. c. Must / mustn’t
Ss: take note. 7. Can or can’t ( can not )
a. can’t
b. can
3. Consolidation ( 2’ ) c. can’t
T: reviews the main points.
Ss: listen and remember.
4. Homework ( 1’ )
T: asks Ss to:
- Learn from unit1 to unit8
- Do the rest exercises.
Ss: listen and take note.
Week 17 Date of making: 23/12/2008
Period 50 Date of teaching: 29/12/2008

ÔN TẬP HỌC KÌ I
I. Objectives
95
By the end of the lesson, students will be able consolidate general knowledge of grammar,
vocabulary from unit 1 to unit 2.
II. Language contents
1. Grammar: remind sts all the structure they have learnt
2. Vocabulary: consolidate all the words they have learnt
III. Techniques: pair work, chatting.
IV. Teaching aids: colored-chalk, flash card, sub-board
V. Procedures

T and Ss’ activities Contents
1. Warm-up ( 5’ )
T: asks Ss to remind the main contents in unit1
to unit2
Ss: answer.
T: comments and introduces new lesson.
2. New lesson
a. Presentation ( 25’ ) 1. The present simple with “To be”
T: reviews the present simple tense with “tobe” Affirmative : S + be + N
Ss: take note and give some examples. Negative : S + be not + N
Ss: comment. Interrogative : Be + S + N ?
T: corrects their mistakes. I  am
she, he, it  is
we, they, you  are
ex: I ( be ) am a student.
Phuong and Nga ( be ) are students.
T: reviews the question with singular nouns
Ss: take note. 2. This is / That is
Ss: give some examples in pairs. - What is this?
T: shows some furniture in the classroom. - What is that?
Ss: ask answer in pairs. It’s a/an ...........
Ss: comment. ex: What is this?
t: controls and corrects their mistakes. It’s a desk.
- What is that?
It’s and eraser.

T: hangs the sub-board on the board. 3. Possessive pronoun and Possessive adjective
Ss: base on the Possessive pronoun to give the I  my she  her
possessive adjective he  his You  your
Ss: comment.
it  its we  our
T: controls and corrects their mistakes.
Ss: take note. they  their
b. Practice.( 12’ ) * Exercises
T: gives some exercises. 1. Hello, ......... name’s Nga.
Ss: do task. 2. This is my friend. .......... name’s Nam.

96
1S: writes on the board. 3. ...........( be ) you a student?
Ss: comment. 4. Close ......... book
T: controls and gives the corrects answer. 5. What is this?
Ss: take note. It’s .......... ink-pot.
6. ..........( be ) Mrs. Dung a teacher?
Yes, she ( be ) ........
7. ...........( be ) your parents doctors?
3. Consolidation ( 2’ ) No, they ( not be ) ..........
T: reviews the main points. 8. We ( be )…........... students., we ( be not)
Ss: listen and remember. …………teachers.
4. Homework ( 1’ )
T: asks Ss to:
- Learn all the main points in unit1 & 2.
- Do the rest exercises.
Ss: listen and take note.
Week 17 Date of making: 24/12/2008
Period 51 Date of teaching: 30/12/2008

ÔN TẬP HỌC KÌ I
I. Objectives
By the end of the lesson, students will be able consolidate general knowledge of grammar,
vocabulary from unit 3 to unit 4.
II. Language contents
97
1. Grammar: remind sts all the structure they have learnt
2. Vocabulary: consolidate all the words they have learnt
III. Techniques: pair work, chatting.
IV. Teaching aids: colored-chalk, flash card, sub-board
V. Procedures

T and Ss’ activities Contents
1. Warm-up ( 5’ )
T: asks Ss to remind the main contents in unit3
to unit4.
Ss: answer.
T: comments and introduces new lesson.
2. New lesson
a. Presentation ( 25’ ) 1. The present simple with “verbs”
T: reviews the present simple tense with “verbs” - Khẳng định: S + V-s/es + O
Ss: take note and give some examples. - Phủ định: S + don’t / doesn’t + V + O
Ss: comment. - Nghi vấn: Do/ Does + S + O ?
T: corrects their mistakes. * Chú ý: Ngôi thứ ba số ít động từ được thêm
s / es
ex : He ( watch ) watches television.
They ( play ) play soccer.
2. Question and answer about quality
T: reviews the question with “How many” How many + N ( số nhiều ) + are there ?
Ss: take note. - There is / are + quality
Ss: give some examples in pairs. ex : How many benches are there ?
T: shows some furniture in the classroom. - There are 11 ( benches ).
Ss: ask answer in pairs. ex: How many tables are there?
Ss: comment. - There is one ( table ).
t: controls and corrects their mistakes. 3. Time
* giờ đúng
T: reviews the way to ask answer the time ( It’s ) + số giờ + o’clock.
Ss: take note and give examples. * giờ kém
Ss: practice some pairs. ( It’s ) + số phút + to + số giờ
T: controls and corrects their mistakes. * giờ qua
Ss: take note. ( It’s) + số giờ + số phút
( It’s ) + số phút + past + số giờ.
* giờ rưỡi
It’s half past + số giờ
4. Position of Adjectives
S + be + adj
ex : Phong’s school is big.
S + be + a / an + adj + N
ex: This is a beautiful house Ex :
b. Practice.( 12’ ) This is a beautiful house.

98
T: gives some exercises.
Ss: do task. * Exercises
1S: writes on the board. I. Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc
Ss: comment. 1. My grand mother (give)………………… me
T: controls and gives the corrects answer. a new bike.
Ss: take note. 2. He (not go)………………… to the movies on
Sunday nights.
3. I ( go )………… to Ha Noi with my parents.
4. I ( do )…….. the house work.
3. Consolidation ( 2’ ) II. Hoàn tất đoạn văn sau, sau đó trả lời câu
T: reviews the main points. hỏi.
Ss: listen and remember. Hi. My name (1)……… Hoa. I’m twelve years
old. Now I (2)....... in grade 6. I live (3) ………
my parents (4) ……Buon Don. My country is
very beautiful. We have a lot (5) ……
mountains, lakes and rivers.
Questions
1. What’s her name?
2. How old is she?
3. Which grade is she in?
4. Who does she live with?
5. Where does she live?
4. Homework ( 1’ ) 6. Is BMT a beautiful city?
T: asks Ss to:


Ss: listen and take note. - Learn all the main points in unit3 & 4.
- Do the rest exercises.Week 18 Date of making: 26/12/2008
Period 52 Date of teaching: 30/12/2008

ÔN TẬP HỌC KÌ I
I. Objectives
By the end of the lesson, students will be able consolidate general knowledge of grammar,
vocabulary from unit 5 to unit 6.
II. Language contents
1. Grammar: remind sts all the structure they have learnt
2. Vocabulary: consolidate all the words they have learnt
III. Techniques: pair work, chatting.
IV. Teaching aids: colored-chalk, flash card, sub-board
99
V. Procedures

T and Ss’ activities Contents
1. Warm-up ( 5’ )
T: asks Ss to remind the main contents in unit5
to unit6.
Ss: answer.
T: comments and introduces new lesson.
2. New lesson
a. Presentation ( 21’ ) 1. The present simple with “verbs”
T: reviews the present simple tense with “verbs” - Khẳng định: S + V-s/es + O
Ss: take note and give some examples. - Phủ định: S + don’t / doesn’t + V + O
Ss: comment. - Nghi vấn: Do/ Does + S + O ?
T: corrects their mistakes. ex : Ba ( watch ) watches television.
Those boys ( play ) play soccer.
She ( have ) has breakfast.

2. Prepositions
T: reviews the question with “How many” - on: trên
Ss: take note. - in: trong
Ss: give some examples in pairs. - behind: phía sau
T: shows some furniture in the classroom. - in front of: phía trước to the
Ss: ask answer in pairs. left of : phía beân traùi
Ss: comment. - to the right/ left of: phía bên phải/ trái của ...
t: controls and corrects their mistakes. - opposite : ñoái dieän
- between: ở giữa
- On + street’s name Ex : I
T: reviews the way to ask answer the time live on Tran Phu street.
Ss: take note and give examples. - In + city / town / country
Ss: practice some pairs. ex: She lives in the city.
T: controls and corrects their mistakes. I live on Tran Phu street.
Ss: take note. 3. Time
* Nói ai đó làm việc gì vào thời gian nào
S + V + at + thời gian
ex: He eats breakfast at half past six.
b. Practice.( 16’ ) 4. Question words
T: gives some exercises. - what: gì, cái gì
Ss: do task. - where: ở đâu
1S: writes on the board. - which: nào
Ss: comment. - who: ai
T: controls and gives the corrects answer. Ex : This is a beautiful house.
Ss: take note.
* Exercises
I. Điền giới từ thích hợp vào chỗ trống

100
1. The students stay at home …....Sundays.
2. He helps his mom ………do the housework.
3. I live ……………Viet Nam.
4. We go ………school at six o’clock.
3. Consolidation ( 2’ ) 5. The baby gets …………7.00.
T: reviews the main points. 6. We do morning exercises…………the
Ss: listen and remember. morning.

II. Question words
4. Homework ( 1’ ) 1. .......... time is it?
T: asks Ss to: 2. .............. is that? - That is Minh.
3. ........... grade are you in?
4. ........... does Miss Hoa do?
Ss: listen and take note.

- Learn all the main points in unit3 & 4.
- Do the rest exercises.
Week 18 Date of making: 27/12/2008
Period 53 Date of teaching: 30/12/2008

ÔN TẬP HỌC KÌ I
I. Objectives
By the end of the lesson, students will be able consolidate general knowledge of grammar,
vocabulary from unit 7 to unit 8.
II. Language contents
1. Grammar: remind sts all the structure they have learnt
2. Vocabulary: consolidate all the words they have learnt
III. Techniques: pair work, chatting.
IV. Teaching aids: colored-chalk, flash card, sub-board
V. Procedures

101
T and Ss’ activities Contents
1. Warm-up ( 5’ )
T: asks Ss to remind the main contents in unit7
to unit8.
Ss: answer.
T: comments and introduces new lesson.
2. New lesson
a. Presentation ( 20’ )
T: reviews the present progressive tense 1. The present progressive
Ss: take note and give some examples. Affirmative: S + be + V-ing
Ss: comment. Negative: S + be not + V-ing
T: corrects their mistakes. Interrogative: Be + S + V-ing ?

Thì hiện tại tiếp diễn thường được dùng với
các trạng từ chỉ thời gian: now, right now, at the
moment , at the present.
ex : She is listening to music at the moment.
What are you doing?
I’m riding my bike.
Nga is doing her homework now.

T: reviews the way to use modal verbs 2. Modal verbs
Ss: take note & give some examples. S + can / can’t + V-inf
T: shows some road signs. ex : I can play soccer.
Ss: answer. S + must / mustn’t + V-inf
Ss: comment. ex : We mustn’t go fast.
t: controls and corrects their mistakes. 3. Transportation
T: reviews the way to ask about the How + do / does + S + V ( n/m )?
transportation ex: How do you go to school?
Ss: take note and give examples. I go to school by bike
Ss: practice some pairs. ex: How does Miss Hoa travel to work?
T: controls and corrects their mistakes. She walks to work.
Ss: take note.

b. Practice.( 17’ ) Ex : This is a beautiful hou
T: gives some exercises. * Exercises
Ss: do task. I. Chọn động từ thích hợp để điền vào chỗ
1S: writes on the board. trống
Ss: comment. 1. After school, Hoa………..sport with her
T: controls and gives the corrects answer. classmates . ( is playing / play / are playing /
Ss: take note. plays )
2. Phuong & Mai ……………to the movie
theatre now.( are walking/ walk/ is walking/
walks )

102
3. David’s sister …………to London now. ( are
traveling/ is traveling/ travels / travel )
4. I………..my bike to school every morning.
3. Consolidation ( 2’ ) ( rides/ are riding / is riding / ride )
T: reviews the main points. 5. Her friends …………..very nice. ( is / am /
Ss: listen and remember. are / be )
II .Viết các độnh từ trong ngoặc ở thì đúng
1. His mother (cook)………in the kitchen now.
2. What Mai (do )……… now?
She( play )…………in the garden.
3. The teacher ( read )………… the dialogue at
moment and we ( listen ) ............. to her.
4. Homework ( 1’ )
T: asks Ss to:

- Learn all the main points in unit3 & 4.
Ss: listen and take note. - Do the rest exercises.
Week 18 Date of making: 18/12/2008
Period 54 Date of teaching: 25/12/2008

THI KIỂM TRA HỌC KÌ I
I. Choose the best answer to complete each of the following sentences. ( 2.5pts )
1. Does bill live in the city? - No, ..............
a. he does b. he doesn’t c. he isn’t
2. ............. do you go to school every day?
a. what b. between c. how
3. The bookstore is ........... the toystore and the bakery.
a. on b. between c. next
4. Is your garden .........? - No, it isn’t. It is small.
a. big b. small c. beautiful
5. Lan’s brother ............... in Ho Chi Minh City now.
a. are living b. is living c. living
6. Where do you live?
a. I live in Buon Ma Thuot b. I lives in Buon Ma Thuot c. He lives in Buon Ma Thuot
103
7. She does ........... homework every evening.
a. he b. she c. her
8. I go to school .......... bike.
a. to b. by c. with
9. What is ...........? - It’s a temple.
a. these b. that c. he
10. There ............. many flowers in the park.
a. is b. are c. have.
II. Write the correct tense of the verbs in brackets ( 2pts )
1. What ........... your father ( do ) ............... now?
He ( read ) ............... a newspaper in the living room.
2. Minh ( play ) .............. soccer every Sunday.
3. What time .............. you ( go ) ........... to bed?
4. How .......... she ( travel ) .............. to work? - She ( walk ) .......... to work.
5. Her mother ( be ) ........... a doctor. She ( work ) in a hospital.
III. Answer the following questions ( 2pts )
1. Is your school big? .....................................................................
2. Which grade are you in? ............................................................
3. What time do you go to school? ................................................
4. What do you do after school? ....................................................
IV. Read the following passage and then answer the questions below it. ( 2.5pts )
Hoa is eleven years old. She is in grade six. She lives with her mother and father on Le Loi street.
Every morning, she goes to school with her fried - Lan. Her classes started at 7 and finish at 11.15.
Her school is near her house, so she and Lan walk to school. Her school has three floors. It is big
and beautiful with many trees and flowers in the school yard. She loves it.
Questions
1. How old is Hoa? ....................................................................
2. Where does Hao live? ...........................................................
3. Is her house near her school? ................................................
4. How many floors does her school have? ..............................
5. What are there in her school yard? .......................................
V. Make questions for the underline words ( 1pt )
1. Her sister is a student.
...................................................................................................
2. Mr. Tan is listening to music
...................................................................................................
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
104
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản