GIÁO ÁN TIẾNG ANH LỚP 8 TOÀN TẬP

Chia sẻ: dinhluyen2704

Objectives: Help Ss review some impotant points of English. -Help Ss know how to learn English 8. Language content : Review : Simple future , Simple past . The build of English book 8. Teaching aids : Communicative approach and other techniques.

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản