Giáo án tiếng anh lớp 9

Chia sẻ: quantrinhansu

Have you ever gone to the park?, How often do you go to the park?, What sign do you often see there? Do you often see the sign "Don't walk on the grass" and "Don't cut the flowers" in the park?, Have you ever eaten in the restaurant?, How often do you eat in the restaurant? With whom?, What food do you often eat in restaurant? Have you ever eaten hamburgers?, - Do you know about hamburger?

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản