Giáo án tiếng việt lớp 2

Chia sẻ: tinart97

• Hiểu nghĩa các từ: âu yếm, thì thào, trìu mến, mới nhất (mới qua đời, mới chết), đám tang (lễ tiễn đưa người chết đến nơi yên nghỉ mãi mãi).

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án tiếng việt lớp 2

Thöù…….ngaøy………thaùng……..naêm……
Taäp ñoïc
BAØN TAY DÒU DAØNG
(1 tieát)
I. MUÏC TIEÂU
1. Ñoïc
Ñoïc trôn ñöôïc caû baøi.

Nghæ hôi ñuùng sau caùc daáu caâu.

2. Hieåu
Hieåu nghóa caùc töø: aâu yeám, thì thaøo, trìu meán, môùi nhaát

(môùi qua ñôøi, môùi cheát), ñaùm tang (leã tieãn ñöa ngöôøi
cheát ñeán nôi yeân nghæ maõi maõi).
Hieåu noäi dung, yù nghóa cuûa baøi: Söï dòu daøng, ñaày thöông

yeâu cuûa thaày giaùo ñaõ an uûi, ñoäng vieân baïn HS ñang ñau
buoàn vì baø maát, neân baïn caøng theâm yeâu quyù thaày vaø
coá gaéng hoïc ñeå khoâng phuï loøng tin cuûa thaày.
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC
Tranh minh hoïa.

III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC CHUÛ YEÁU
Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc
1. KIEÅM TRA BAØI CUÕ
Goïi 2 HS leân baûng kieåm + HS 1 ñoïc ñoaïn 1, 2 baøi
-
Ngöôøi meï hieàn. Traû lôøi caâu
tra.
hoûi: Vieäc laøm cuûa Minh vaø
Nam ñuùng hay sai? Vì sao?
+ HS2 ñoïc ñoaïn 3, 4 baøi
Ngöôøi meï hieàn. Traû lôøi caâu
hoûi: Ai laø ngöôøi meï hieàn?
- Nhaän xeùt, cho ñieåm töøng Vì sao?
HS.
2. DAÏY – HOÏC BAØI MÔÙI
2.1. Giôùi thieäu baøi
2.2. Luyeän ñoïc - Caû lôùp theo doõi.
- GV ñoïc maãu laàn 1. - Moãi HS ñoïc 1 caâu töø ñaàu
- Yeâu caàu HS noái tieáp nhau ñeán heát baøi.
ñoïc töøng caâu trong baøi. Nghe
vaø chænh söûa loãi sai cho HS,
- Ñoïc theo ñoaïn cho ñeán heát
neáu coù.
Ñoïc caû ñoaïn baøi.
- Yeâu caàu HS noá tieáp nhau + Ñoaïn 1: Baø cuûa An … aâu
ñoïc theo ñoaïn. Döøng laïi ôû yeám, vuoát ve.
cuoái moãi ñoaïn ñeå giaûi nghóa + Ñoaïn 2: Nhôù baø … chöa
töø: môùi nhaát, ñaùm tang, aâu laøm baøi taäp.
yeám (ñoaïn 1), laëng leõ, thì + Ñoaïn 3: Thaày nheï nhaøng
thaøo (ñoaïn 2), trìu meán (ñoaïn … noùi vôùi An.
3).
- Yeâu caàu ñoïc töøng ñoaïn
trong nhoùm.
- HS traû lôøi.
Thi ñoïc giöõa caùc nhoùm
Caû lôùp ñoïc ñoàng thanh
- Chia nhoùm taäp luyeän vaø
2.3. Tìm hieåu baøi
thi ñoïc theo vai.
- GV neâu caâu hoûi SGK.
2.4. Thi ñoïc theo vai
- Neâu yeâu caàu hoaït ñoäng sau
- Traû lôøi.
ñoù chia nhoùm cho HS ñoïc.
- Laéng nghe, nhaän xeùt, cho
ñieåm.
3. CUÛNG COÁ, DAËN DOØ.
- Hoûi: Em thích nhaân vaät naøo
nhaát? Vì sao?
- Toång keát giôø hoïc.
IV. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY
Thöù…….ngaøy………thaùng……..naêm……

LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU
(1 tieát)
I. MUÏC TIEÂU
Nhaän bieát ñöôïc töø chæ hoaït ñoäng, traïng thaùi cuûa loaøi

vaät trong caâu (ñoäng töø).
Bieát choïn löïa töø chæ hoaït ñoäng thích hôïp ñeå ñieàn vaøo

choã troáng trong baøi ca dao.
Luyeän duøng daáu phaåy ñeå ngaên caùch caùc töø chæ hoaït

ñoäng cuøng laøm moät nhieäm vuï (vò ngöõ) trong caâu.
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY ­ HOÏC
Baûng phuï ghi noäi dung kieåm tra baøi cuõ; noäi dung baøi taäp

2, 3.
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC CHUÛ YEÁU
Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc
1. KIEÅM TRA BAØI CUÕ
- Treo baûng phuï yeâu caàu HS - HS laøm baøi theo yeâu caàu.
caû lôùp laøm baøi taäp sau vaøo
giaáy kieåm tra.
Ñieàn töø chæ hoaït ñoäng, traïng
thaùi coøn thieáu trong caùc caâu
sau:
a) Chuùng em … coâ giaùo
giaûng baøi.
b) Thaày Minh … moân
Toaùn.
c) Baïn Ngoïc … gioûi nhaát
lôùp em.
d) Meï … chôï mua caùc veà
naáu canh.
e) Haø ñang … baøn gheá.
(Ñaùp aùn: a) nghe; b) daïy; c)
hoïc; d) ñi; e) lau, chuøi).
- Goïi moät soá HS ñoïc baøi
laøm. Keát luaän veà ñaùp aùn - Tìm caùc töø chæ hoaït ñoäng,
ñuùng vaø cho HS töï chaám traïng thaùi cuûa loaøi vaät,
ñieåm baøi mình. Moãi caâu söï vaät trong nhöõng caâu
ñuùng ñöôïc hai ñieåm. ñaõ cho.
2. DAÏY – HOÏC BAØI MÔÙI - Con traâu aên coû.
2.1. Giôùi thieäu baøi
2.2. Höôùng daãn laøm baøi taäp. Töø con traâu.
-
Baøi 1 (laøm mieäng)
- Goïi 1 HS ñoïc yeâu caàu caûu - AÊn coû.
baøi.

- Laøm baøi.
- Treo baûng phuï, yeâu caàu HS
Caâu b: uoáng, caâu c: toûa.
ñoïc caâu a. -
- Töø naøo laø töø chæ loaøi vaät
trong caâu Con traâu aên coû?
- Con traâu ñang laøm gì?
- Ñoïc yeâu caàu.
- Neâu: AÊn chính laø töø chæ
- Ñieàn töø vaøo baøi ñoàng
hoaït ñoäng cuûa con traâu.
- Yeâu caàu HS töï suy nghó vaø dao.
laøm tieáp caâu b, c.
- Goïi HS ñoïc baøi laøm vaø cho
- Ñoïc baøi laøm.
lôùp nhaän xeùt.
- Ñoïc ñaùp aùn.
- Cho caû lôùp ñoïc laïi caùc töø:
aên, uoáng, toaû.
Baøi 2
- Goïi HS ñoïc yeâu caàu cuûa
baøi.
- Yeâu caàu HS suy nghó vaø töï
ñieàn caùc töø chæ hoaït ñoäng
thích hôïp vaøo caùc choã
troáng.
- Goïi moät soá HS ñoïc baøi
laøm.
- Laät (treo) baûng phuï cho HS
ñoïc ñaùp aùn.

Con meøo, con meøo
Ñuoåi theo con chuoät
Giô vuoát, nhe nanh
Con chuoät chaïy quanh
Luoàn hang luoàn doùc

Baøi 3
- Goïi HS ñoïc yeâu caàu cuûa - Ñoïc baøi.
- Ñoïc baøi.
baøi.
- Yeâu caàu 1 HS ñoïc 3 caâu - Caùc töø chæ hoaït ñoäng laø
trong baøi. hoïc taäp, lao ñoäng.
- Yeâu caàu HS tìm caùc töø
chæ hoaït ñoäng cuûa ngöôøi Vieát giöõa hoïc taäp vaø lao
-
trong caâu: Lôùp em hoïc taäp ñoäng.
toát lao ñoäng toát.
- Hoûi: Muoán taùch roõ hai
töø cuøng chæ hoaït ñoäng
- Vieát daáu phaåy vaøo caâu a.
trong caâu ngöôøi ta duøng
daáu phaåy. Suy nghó vaø cho Lôùp em hoïc taäp toát lao ñoäng
bieát ta neân ñaët daáu phaåy toát.
- Laøm baøi vaøo Vôû baøi
vaøo ñaâu?
- Goïi 1 HS leân baûng vieát taäp, moät em laøm treân
daáu phaåy. baûng lôùp.
Coâ giaùo chuùng em raát yeâu
- Yeâu caàu caû lôùp suy nghó thöông, quyù meán hoïc sinh.
vaø laøm caùc caâu coøn laïi. Chuùng em luoân kính troïng,
bieát ôn caùc thaày giaùo, coâ
giaùo.- Cho HS ñoïc laïi caùc caâu
sau khi ñaõ ñaët daáu phaåy,
chuù yù nghæ hôi ñuùng sau - aên, uoáng, toûa, ñuoåi, chaïy,
luoàn, hoïc taäp, lao ñoäng,
daáu phaåy.
3. CUÛNG COÁ, DAËÏN DOØ. yeâu thöông, quyù meán, kính
troïng, bieát ôn.
- Hoûi: Trong baøi naøy chuùng
ta ñaõ tìm ñöôïc nhöõng töø chæ - Hoaït ñoäng noái tieáp.
hoaït ñoäng traïng thaùi naøo?
- Cho HS noái tieáp nhau tìm
caùc töø chæ hoaït ñoäng traïng
thaùi.
- Toång keát giôø hoïc.
IV. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY
Thöù…….ngaøy………thaùng……..naêm……
TAÄP VIEÁT
(1 tieát)
I. MUÏC TIEÂU
Bieát vieát chöõ G hoa.

Vieát cuïm töø öùng duïng: Goùp söùc chung tay.

Vieát ñuùng maãu chöõ, ñuùng kieåu chöõ, noái chöõ ñuùng quy

ñònh, ñuùng khoaûng caùch giöõa caùc chöõ.
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY ­ HOÏC
Maãu chöõ G hoa, cuïm töø öùng duïng: Goùp söùc chung tay.

III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC CHUÛ YEÁU.
Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc
1. KIEÅM TRA BAØI CUÕ
- Kieåm tra baøi vieát ôû nhaø
cuûa moät soá HS.
- Yeâu caàu 2 em leân baûng
vieát chöõ caùi E, EÂ hoa, cuïm
töø öùng duïng Em yeâu tröôøng
em.
- Nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS.
2. DAÏY – HOÏC BAØI MÔÙI
2.1. Giôùi thieäu baøi - Quan saùt.
2.2. Daïy vieát chöõ hoa.
a) Quan saùt caáu taïo vaø quy - Cao 5 li, roäng 5li.
- Ñöôïc vieát bôûi 3 neùt, hai
trình vieát chöõ G hoa
neùt cong traùi noái lieàn
- Treo maãu chöõ trong khung
nhau vaø moät neùt khuyeát
chöõ cho HS quan saùt.
döôùi.
- Hoûi: Chöõ G hoa cao maáy li,
- Gioáng chöõ hoa C.
roäng maáy li?
- Chöõ hoa G ñöôïc vieát bôûi
- Quan saùt.
maáy neùt (chæ baûng töøng neùt
cho HS goïi teân).
- Bòt phaàn neùt khuyeát vaø
yeâu caàu HS nhaän xeùt phaàn
coøn laïi gioáng chöõ gì?
- GV neâu quy trình vieát: Neùt 1,
2 vieát töông töï nhö vieát chöõ C
hoa. Ñieåm döøng buùt cuûa neùt
1 naèm treân ñöôøng keû ngang 6,
khi vieát ñeán ñaây thì ñoåi
chieàu buùt höôùng xuoáng döôùi
roài vieát neùt cong traùi thöù hai
coù ñieåm döøng buùt ôû giao
cuûa ñöôøng ngang 3 vôùi ñöôøng
- Vieát vaøo khoâng trung.
doïc 5. Töø ñieåm döøng buùt
cuûa neùt 2 ñoåi chieàu buùt
xuoáng döôùi vieát neùt khuyeát - Vieát baûng.
döôùi. Ñieåm döøng buùt cuûa
chöõ G hoa naèm treân giao
ñieåm cuûa ñöôøng ngang 2 vaø
ñöôøng doïc 6.
- GV vöøa vieát maãu vöøa giaûng laïi
quy trình. Ñoïc: Goùp söùc chung tay.
-
b) Vieát baûng
- GV cho HS vieát vaøo trong - Nghóa laø cuøng nhau, ñoaøn
khoâng trung chöõ G hoa. keát laøm moät vieäc gì ñoù.
- Yeâu caàu HS vieát baûng con,
chænh söûa loãi cho caùc em,
neáu coù. Coù 4 chöõ gheùp laïi, ñoù
-
2.3. Höôùng daãn cuïm töø öùng duïng laø: Goùp, söùc, chung, tay .
a. Giôùi thieäu cuïm töø öùng - Caùc chöõ g, h, y cao 2,5 li.
duïng - Chöõ caùi G hoa cao 2,5 li, cöõ
- Yeâu caàu HS môû vôû vaø ñoïc p cao 2 li, chöõ t cao 1 li, caùc
cuïm töø öùng duïng cuûa baøi. chöõ coøn laïi cao 1 li.
- Hoûi: Baïn naøo hieåu Goùp - Baèng 1 ñôn vò chöõ (vieát
söùc chung tay nghóa laø gì? ñuû 1 chöõ caùi o).
(Neáu HS chöa traû lôøi ñöôïc thì - Tìm ñieåm ñaët buùt cuûa
GV giaûng giaûi cho HS hieåu). chöõ o sao cho neùt cong traùi
b) Höôùng daãn quan saùt vaø cuûa chöõ o chaïm vaøo ñieåm
nhaän xeùt döøng buùt cuûa chöõ G.
- Yeâu caàu HS nhaän xeùt veà
soá chöõ trong cuïm töø Goùp - Vieát baûng.
söùc chung tay.
- Yeâu caàu HS nhaän xeùt veà
chieàu cao caùc chöõ trong cuïm - HS vieát.
töø öùng duïng.- Yeâu caàu neáu khoaûng caùch
giöõa caùc chöõ.
- Yeâu caàu HS quan saùt chöõ
maãu vaø cho bieát caùch vieát
neùt noái töø G sang o.

c) Vieát baûng
- Yeâu caàu HS vieát baûng con
chöõ Goùp vaø chænh söûa loãi
cho caùc em, neáu coù.
2.4.   Höôùng   daãn   vieát   vaøo   Vôû   taäp 
vieát
- Yeâu caàu HS vieát vaøo vôû,
theo doõi vaø chænh söûa loãi cho
caùc em.
- Thu vaø chaám moät soá baøi.
3. CUÛNG COÁ – DAËN DOØ
- Nhaän xeùt tieát hoïc.
- Yeâu caàu HS veà nhaø hoaøn
thaønh baøi vieát trong Vôû baøi
taäp.
IV. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY
Thöù…….ngaøy………thaùng……..naêm……
Taäp ñoïc
ÑOÅI GIAÀY
(1 tieát)
I. MUÏC TIEÂU
1. Ñoïc
Ñoïc trôn ñöôïc caû baøi.

Nghæ hôi ñuùng sau caùc daáu caâu vaø giöõa caùc cuïm töø.

Bieát phaân bieät lôøi keå vaø lôøi keå vaø lôøi caùc nhaân vaät.

2. Hieåu
Hieåu nghóa caùc töø môùi: taäp teãnh, laåm baåm, khaáp

kheånh.
Hieåu noäi dung khoâi haøi cuûa truyeän: Caäu beù ngoác

ngeách, ñi nhaàm hai chieác giaøy ôû hai ñoâi cao thaáp khaùc
nhau laïi ñoå taïi chaân mình beân ngaén, beân daøi, ñoå taïi
ñöôøng khaáp kheånh. Khi coù ngöôøi baûo veà nhaø ñoåi giaøy,
caäu cöù ngaém maõi ñoài giaøy ôû nhaø vaø phaøn naøn ñoâi
naøy vaãn chieác cao chieác thaáp.
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC
Tranh minh hoïa baøi taäp ñoïc (neáu coù).

III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC CHUÛ YEÁU
Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc
1. KIEÅM TRA BAØI CUÕ
- Goïi 2 HS leân baûng kieåm tra + HS 1 ñoïc ñoaïn 1, 2 vaø traû
lôøi caâu hoûi: Vì sao An buoàn,
baøi Baøn tay dòu daøng.
nhöõng töø ngöõ, hình aûnh
naøo noùi leân ñieàu ñoù?
+ HS 2 ñoïc ñoaïn 3 vaø traû lôøi
caâu hoûi: Thaùi ñoä cuûa thaày
giaùo nhö theá naøo khi bieát An
2. DAÏY – HOÏC BAØI MÔÙI
chöa laøm baøi? Caâu chuyeän
2.1. Giôùi thieäu baøi
noùi leân ñieàu gì?
2.2. Luyeän ñoïc ñoaïn 1, 2
- GV ñoïc maãu toaøn baøi.
- Yeâu caàu HS noái tieáp nhau
- Caû lôùp theo doõi.
ñoïc töøng caâu töø ñaàu cho
- Höôùng daãn luyeän phaùt
ñeán heát baøi.
aâm, moãi HS chæ ñoïc 1
Ñoïc töøng ñoaïn tröôùc lôùp
caâu.
- Yeâu caàu HS noái tieáp nhau
- Ñoïc noái tieáp caùc ñoaïn 1,
ñoïc theo ñoaïn. Döøng laïi ôû
2, 3.
cuoái moãi ñoaïn ñeå hoûi veà
Ñoaïn 1: Coù caäu hoïc troø …
nghóa caùc töø môùi.
ñöôøng khaáp kheånh.
Ñoaïn 2: Tôùi saân tröôøng …
deã chòu.
Ñoïc töøng ñoaïn trong nhoùm
-
Ñoaïn 3: Caäu beù … chieác
- Thi ñoïc giöõa caùc nhoùm
Caû lôùp ñoïc ñoàng thanh thaáp, chieác cao.
-
2.3. Tìm hieåu baøi
- GV neâu caâu hoûi SGK
3. CUÛNG COÁ BAØI.
- Haõy neâu laïi caùc chi tieát
buoàn cöôøi trong truyeän vui - HS traû lôøi.
Ñoåi giaøy.
- Caùc chi tieát buoàn cöôøi
trong truyeän laø:
+ Caäu beù ñi nhaàm giaøy
nhöng khoâng heà bieát mình
ñaõ ñi nhaàm giaøy neân ñaõ
coù yù nghó heát söùc buoàn
cöôøi ñoa laø chaân ñi moät beân
- Nhaän xeùt tieát hoïc vaø daën
ngaén, moät beân daøi, ñöôøng
doø HS chuaån bò baøi sau.
khaáp kheånh.
+ Caäu beù khoâng bieát saép
xeáp laïi 4 chieác giaøy theá naøo
cho cuøng ñoâi.

IV. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY
Thöù…….ngaøy………thaùng……..naêm……
Chính taû
BAØN TAY DÒU DAØNG
(1 tieát)
I. MUÏC TIEÂU
Nghe vaø vieát laïi chính xaùc ñoaïn töø Thaày giaùo böôùc vaøo

lôùp … thöông yeâu trong baøi Baøn tay dòu daøng.
Laøm ñuùng caùc baøi taäp chính taû phaân bieät ao/au; r/d/gi;

uoân/uoâng.
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC
Baûngï ghi caùc baøi taäp chính taû.

III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY­ HOÏC CHUÛ YEÁU
Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc
1. KIEÅM TRA BAØI CUÕ
Vieát caùc töø: xaáu hoå, ñau
-
- Goïi 2 HS leân baûng, ñoïc cho
chaân, treøo cao, con dao,
HS vieát caùc töø khoù, caùc töø
tieáng rao, giao baøi taäp veà
deã laãn cuûa tieát tröôùc.
nhaø, muoän, muoâng thuù,..
- Nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS.
2. DAÏY – HOÏC BAØI MÔÙI
2.1. Giôùi thieäu baøi
2.2. Höôùng daãn vieát chính taû
a) Ghi nhôù noäi dung ñoaïn
- 1 HS ñoïc baøi.
trích.
- Baøi Baøn tay dòu daøng.
- GV ñoïc ñoaïn trích.
- Ñoaïn trích naøy ôû baøi taäp - An buoàn baõ noùi: Thöa
thaày, hoâm nay em chöa laøm
ñoïc naøo?
baøi taäp.
- An ñaõ noùi gì khi thaày kieåm
- Thaày chæ nheï nhaøng xoa
tra baøi taäp?
ñaàu An maø khoâng traùch gì
- Luùc ñoù thaày coù thaùi ñoä
em.
nhö theá naøo?
b) Höôùng daãn caùch trình baøy
- Tìm nhöõng chöõ phaûi vieát hoa - Ñoù laø: An, Thaày, Thöa,
Baøn.
trong baøi.
- An laø teân rieâng cuûa baïn
- An laø gì trong caâu?
HS.
- Caùc chöõ coøn laïi thì sao?
- Laø caùc chöõ ñaàu caâu.
- Nhöõng chöõ naøo thì phaûi
- Chöõ caùi ñaàu caâu vaø teân
vieát hoa?
- Khi xuoáng doøng, chöõ ñaàu rieâng.
caâu phaûi vieát theá naøo? - Vieát hoa vaø luøi vaøo moät
c) Höôùng daãn vieát töø khoù oâ li.
- Yeâu caàu HS ñoïc caùc töø
khoù, deã laãn sau ñoù cho vieát
baûng con. - Vieát caùc töø ngöõ: vaøo lôùp,
laøm baøi, chöa laøm, thì thaøo,
d) Vieát chính taû – soaùt loãi xoa ñaàu, yeâu thöông … (MB) …
- GV ñoïc – HS vieát. (MN, MT) kieåm tra, buoàn baõ,
e) Chaám baøi trìu meán
2.3. Höôùng daãn laøm baøi taäp chính 
taû
3. CUÛNG COÁ, DAËN DOØ.
- GV toång keát giôø hoïc.
- Daën doø HS veà nhaø vieát laïi
caùc loãi chính taû trong baøi,
ghi nhôù caùc töø ngöõ caàn
phaân bieät ñaõ hoïc.
IV. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY
                          Thöù…….ngaøy………thaùng……..naêm……

TAÄP LAØM VAÊN
(1 tieát)

I. MUÏC TIEÂU
Bieát noùi nhöõng caâu môøi, ñeà nghò, nhôø, yeâu caàu baïn

phuø hôïp vôùi tình huoáng giao tieáp.
Laøm quen vôùi baøi taäp laøm vaên traû lôøi caâu hoûi.

Döïa vaøo caùc caâu hoûi, traû lôøi vaø vieát ñöôïc moät baøi vaên

ngaén khoaûng 4, 5 caâu noùi veà thaày giaùo cuõ (lôùp 1).
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY ­ HOÏC
Baûng ghi saün caùc caâu hoûi baøi taäp 2.

III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC CHUÛ YEÁU
Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc
1. KIEÅM TRA BAØI CUÕ
- Goïi HS leân baûng, yeâu caàu
ñoïc thôøi khoaù bieåu ngaøy
hoâm sau (Baøi taäp 2 tieát Taäp
laøm vaên, tuaàn 7).
- Hoûi: Ngaøy mai coù maáy
tieát? Ñoù laø nhöõng tieát gì?
Con caàn mang nhöõng quyeån
saùch gì ñeán tröôøng.
2. DAÏY – HOÏC BAØI MÔÙI
2.1. Giôùi thieäu baøi - Ñoïc yeâu caàu.
2.2. Höôùng daãn laøm baøi taäp - Baïn ñeán thaêm nhaø em. Em
môû cöûa môøi baïn vaøo chôi.
Baøi 1
- Chaøo baïn! Môøi baïn vaøo
- Goïi 1 HS ñoïc yeâu caàu.
nhaø tôù chôi!
- Goïi 1 HS ñoïc tình huoáng a.
- A, Ngoïc aø, caäu vaøo ñi…
- Yeâu caàu HS suy nghó vaø
noùi lôøi môøi (cho nhieàu HS
- HS ñoùng caëp ñoâi vôùi baïn
phaùt bieåu).
- Neâu: Khi ñoùn baïn ñeán beân caïnh, sau ñoù moät soá
nhoùm leân trình baøy. Ví duï:
nhaø caùc em caàn môøi chaøo
a) HS 1: Chaøo caäu! Tôù ñeán
sao cho thaân maät, toû roõ
nhaø caäu chôi ñaây.
loøng hieáu khaùch cuûa mình.
- Yeâu caàu: Haõy nhôù laïi HS 2: OÂi, chaøo caäu! Caäu
vaøo nhaø ñi!
caùch noùi lôøi chaøo khi gaëp
maët baïn beø. Sau ñoù cuøng
b) HS 1: Haø ôi, tôù raát thích
baïn beân caïnh ñoùng vai theo
baøi haùt… Caäu coù theå cheùp
tình huoáng, moät baïn ñeán
noù hoä tôù khoâng?
chôi vaø moät baïn laø chuû
HS 2: Ngoïc coù theå cheùp
nhaø.
giuùp mình baøi haùt Chuù chim
- Nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS. nhoû deã thöông… ñöôïc khoâng,
- Tieán haønh töông töï vôùi mình raát muoán coù noù! …
c) Nam ôi, coâ giaùo ñang giaûng
caùc tình huoáng coøn laïi.
baøi, baïn ñöøng noùi chuyeän
nöõa ñeå moïi ngöôøi coøn nghe
coâ giaûng./ Nam aø, trong lôùp
phaûi giöõ traät töï ñeå nghe coâ
giaûng baøi./ Ñeà nghò baïn giöõ
traät töï trong lôùp …

Traû lôøi caâu hoûi.
- Noái tieáp nhau traû lôøi
Baøi 2
töøng caâu hoûi trong baøi.
- Goïi 1 HS ñoïc yeâu caàu cuûa
- Thöïc haønh traû lôøi caû 4
baøi.
caâu hoûi (mieäng).
- Treo baûng phuï vaø laàn löôït
hoûi töøng caâu cho HS traû lôøi.
Moãi caâu hoûi cho caøng nhieàu
HS traû lôøi caøng toát.
- Yeâu caàu traû lôøi lieàn maïch
- Vieát baøi sau ñoù 5 ñeán 7
caû 4 caâu hoûi.
- Nhaän xeùt caâu traû lôøi cuûa em ñoïc baøi tröôùc lôùp cho
HS. Khuyeán khích caùc em noùi caû lôùp nhaän xeùt.
nhieàu, chaân thöïc veà coâ giaùo.
Baøi 3
- Yeâu caàu HS vieát caùc caâu
traû lôøi baøi 3 vaøo vôû. Chuù yù
vieát lieàn maïch.
3. CUÛNG COÁ – DAËN DOØ
- Toång keát giôø hoïc.
- Daën doø HS khi noùi lôøi
chaøo, môøi , ñeà nghò ... phaûi
chaân thaønh vaø lòch söï.
IV. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản