Giáo án tiếng việt lớp 2

Chia sẻ: Nguyen Trung Tin | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:18

0
338
lượt xem
32
download

Giáo án tiếng việt lớp 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

• Hiểu nghĩa các từ: âu yếm, thì thào, trìu mến, mới nhất (mới qua đời, mới chết), đám tang (lễ tiễn đưa người chết đến nơi yên nghỉ mãi mãi).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án tiếng việt lớp 2

 1. Thöù…….ngaøy………thaùng……..naêm…… Taäp ñoïc BAØN TAY DÒU DAØNG (1 tieát) I. MUÏC TIEÂU 1. Ñoïc Ñoïc trôn ñöôïc caû baøi. • Nghæ hôi ñuùng sau caùc daáu caâu. • 2. Hieåu Hieåu nghóa caùc töø: aâu yeám, thì thaøo, trìu meán, môùi nhaát • (môùi qua ñôøi, môùi cheát), ñaùm tang (leã tieãn ñöa ngöôøi cheát ñeán nôi yeân nghæ maõi maõi). Hieåu noäi dung, yù nghóa cuûa baøi: Söï dòu daøng, ñaày thöông • yeâu cuûa thaày giaùo ñaõ an uûi, ñoäng vieân baïn HS ñang ñau buoàn vì baø maát, neân baïn caøng theâm yeâu quyù thaày vaø coá gaéng hoïc ñeå khoâng phuï loøng tin cuûa thaày. II. ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC Tranh minh hoïa. • III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC CHUÛ YEÁU Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc 1. KIEÅM TRA BAØI CUÕ Goïi 2 HS leân baûng kieåm + HS 1 ñoïc ñoaïn 1, 2 baøi - Ngöôøi meï hieàn. Traû lôøi caâu tra. hoûi: Vieäc laøm cuûa Minh vaø Nam ñuùng hay sai? Vì sao? + HS2 ñoïc ñoaïn 3, 4 baøi Ngöôøi meï hieàn. Traû lôøi caâu hoûi: Ai laø ngöôøi meï hieàn? - Nhaän xeùt, cho ñieåm töøng Vì sao? HS.
 2. 2. DAÏY – HOÏC BAØI MÔÙI 2.1. Giôùi thieäu baøi 2.2. Luyeän ñoïc - Caû lôùp theo doõi. - GV ñoïc maãu laàn 1. - Moãi HS ñoïc 1 caâu töø ñaàu - Yeâu caàu HS noái tieáp nhau ñeán heát baøi. ñoïc töøng caâu trong baøi. Nghe vaø chænh söûa loãi sai cho HS, - Ñoïc theo ñoaïn cho ñeán heát neáu coù. Ñoïc caû ñoaïn baøi. - Yeâu caàu HS noá tieáp nhau + Ñoaïn 1: Baø cuûa An … aâu ñoïc theo ñoaïn. Döøng laïi ôû yeám, vuoát ve. cuoái moãi ñoaïn ñeå giaûi nghóa + Ñoaïn 2: Nhôù baø … chöa töø: môùi nhaát, ñaùm tang, aâu laøm baøi taäp. yeám (ñoaïn 1), laëng leõ, thì + Ñoaïn 3: Thaày nheï nhaøng thaøo (ñoaïn 2), trìu meán (ñoaïn … noùi vôùi An. 3). - Yeâu caàu ñoïc töøng ñoaïn trong nhoùm. - HS traû lôøi. Thi ñoïc giöõa caùc nhoùm Caû lôùp ñoïc ñoàng thanh - Chia nhoùm taäp luyeän vaø 2.3. Tìm hieåu baøi thi ñoïc theo vai. - GV neâu caâu hoûi SGK. 2.4. Thi ñoïc theo vai - Neâu yeâu caàu hoaït ñoäng sau - Traû lôøi. ñoù chia nhoùm cho HS ñoïc. - Laéng nghe, nhaän xeùt, cho ñieåm. 3. CUÛNG COÁ, DAËN DOØ. - Hoûi: Em thích nhaân vaät naøo nhaát? Vì sao?
 3. - Toång keát giôø hoïc. IV. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY Thöù…….ngaøy………thaùng……..naêm…… LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU (1 tieát) I. MUÏC TIEÂU Nhaän bieát ñöôïc töø chæ hoaït ñoäng, traïng thaùi cuûa loaøi • vaät trong caâu (ñoäng töø). Bieát choïn löïa töø chæ hoaït ñoäng thích hôïp ñeå ñieàn vaøo • choã troáng trong baøi ca dao. Luyeän duøng daáu phaåy ñeå ngaên caùch caùc töø chæ hoaït • ñoäng cuøng laøm moät nhieäm vuï (vò ngöõ) trong caâu. II. ÑOÀ DUØNG DAÏY ­ HOÏC Baûng phuï ghi noäi dung kieåm tra baøi cuõ; noäi dung baøi taäp • 2, 3. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC CHUÛ YEÁU Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc 1. KIEÅM TRA BAØI CUÕ - Treo baûng phuï yeâu caàu HS - HS laøm baøi theo yeâu caàu. caû lôùp laøm baøi taäp sau vaøo giaáy kieåm tra.
 4. Ñieàn töø chæ hoaït ñoäng, traïng thaùi coøn thieáu trong caùc caâu sau: a) Chuùng em … coâ giaùo giaûng baøi. b) Thaày Minh … moân Toaùn. c) Baïn Ngoïc … gioûi nhaát lôùp em. d) Meï … chôï mua caùc veà naáu canh. e) Haø ñang … baøn gheá. (Ñaùp aùn: a) nghe; b) daïy; c) hoïc; d) ñi; e) lau, chuøi). - Goïi moät soá HS ñoïc baøi laøm. Keát luaän veà ñaùp aùn - Tìm caùc töø chæ hoaït ñoäng, ñuùng vaø cho HS töï chaám traïng thaùi cuûa loaøi vaät, ñieåm baøi mình. Moãi caâu söï vaät trong nhöõng caâu ñuùng ñöôïc hai ñieåm. ñaõ cho. 2. DAÏY – HOÏC BAØI MÔÙI - Con traâu aên coû. 2.1. Giôùi thieäu baøi 2.2. Höôùng daãn laøm baøi taäp. Töø con traâu. - Baøi 1 (laøm mieäng) - Goïi 1 HS ñoïc yeâu caàu caûu - AÊn coû. baøi. - Laøm baøi. - Treo baûng phuï, yeâu caàu HS Caâu b: uoáng, caâu c: toûa. ñoïc caâu a. - - Töø naøo laø töø chæ loaøi vaät
 5. trong caâu Con traâu aên coû? - Con traâu ñang laøm gì? - Ñoïc yeâu caàu. - Neâu: AÊn chính laø töø chæ - Ñieàn töø vaøo baøi ñoàng hoaït ñoäng cuûa con traâu. - Yeâu caàu HS töï suy nghó vaø dao. laøm tieáp caâu b, c. - Goïi HS ñoïc baøi laøm vaø cho - Ñoïc baøi laøm. lôùp nhaän xeùt. - Ñoïc ñaùp aùn. - Cho caû lôùp ñoïc laïi caùc töø: aên, uoáng, toaû. Baøi 2 - Goïi HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi. - Yeâu caàu HS suy nghó vaø töï ñieàn caùc töø chæ hoaït ñoäng thích hôïp vaøo caùc choã troáng. - Goïi moät soá HS ñoïc baøi laøm. - Laät (treo) baûng phuï cho HS ñoïc ñaùp aùn. Con meøo, con meøo Ñuoåi theo con chuoät Giô vuoát, nhe nanh Con chuoät chaïy quanh Luoàn hang luoàn doùc Baøi 3 - Goïi HS ñoïc yeâu caàu cuûa - Ñoïc baøi. - Ñoïc baøi. baøi. - Yeâu caàu 1 HS ñoïc 3 caâu - Caùc töø chæ hoaït ñoäng laø
 6. trong baøi. hoïc taäp, lao ñoäng. - Yeâu caàu HS tìm caùc töø chæ hoaït ñoäng cuûa ngöôøi Vieát giöõa hoïc taäp vaø lao - trong caâu: Lôùp em hoïc taäp ñoäng. toát lao ñoäng toát. - Hoûi: Muoán taùch roõ hai töø cuøng chæ hoaït ñoäng - Vieát daáu phaåy vaøo caâu a. trong caâu ngöôøi ta duøng daáu phaåy. Suy nghó vaø cho Lôùp em hoïc taäp toát lao ñoäng bieát ta neân ñaët daáu phaåy toát. - Laøm baøi vaøo Vôû baøi vaøo ñaâu? - Goïi 1 HS leân baûng vieát taäp, moät em laøm treân daáu phaåy. baûng lôùp. Coâ giaùo chuùng em raát yeâu - Yeâu caàu caû lôùp suy nghó thöông, quyù meán hoïc sinh. vaø laøm caùc caâu coøn laïi. Chuùng em luoân kính troïng, bieát ôn caùc thaày giaùo, coâ giaùo. - Cho HS ñoïc laïi caùc caâu sau khi ñaõ ñaët daáu phaåy, chuù yù nghæ hôi ñuùng sau - aên, uoáng, toûa, ñuoåi, chaïy, luoàn, hoïc taäp, lao ñoäng, daáu phaåy. 3. CUÛNG COÁ, DAËÏN DOØ. yeâu thöông, quyù meán, kính troïng, bieát ôn. - Hoûi: Trong baøi naøy chuùng ta ñaõ tìm ñöôïc nhöõng töø chæ - Hoaït ñoäng noái tieáp. hoaït ñoäng traïng thaùi naøo? - Cho HS noái tieáp nhau tìm caùc töø chæ hoaït ñoäng traïng thaùi.
 7. - Toång keát giôø hoïc. IV. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY
 8. Thöù…….ngaøy………thaùng……..naêm…… TAÄP VIEÁT (1 tieát) I. MUÏC TIEÂU Bieát vieát chöõ G hoa. • Vieát cuïm töø öùng duïng: Goùp söùc chung tay. • Vieát ñuùng maãu chöõ, ñuùng kieåu chöõ, noái chöõ ñuùng quy • ñònh, ñuùng khoaûng caùch giöõa caùc chöõ. II. ÑOÀ DUØNG DAÏY ­ HOÏC Maãu chöõ G hoa, cuïm töø öùng duïng: Goùp söùc chung tay. • III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC CHUÛ YEÁU. Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc 1. KIEÅM TRA BAØI CUÕ - Kieåm tra baøi vieát ôû nhaø cuûa moät soá HS. - Yeâu caàu 2 em leân baûng vieát chöõ caùi E, EÂ hoa, cuïm töø öùng duïng Em yeâu tröôøng em. - Nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS. 2. DAÏY – HOÏC BAØI MÔÙI 2.1. Giôùi thieäu baøi - Quan saùt. 2.2. Daïy vieát chöõ hoa. a) Quan saùt caáu taïo vaø quy - Cao 5 li, roäng 5li. - Ñöôïc vieát bôûi 3 neùt, hai trình vieát chöõ G hoa neùt cong traùi noái lieàn - Treo maãu chöõ trong khung nhau vaø moät neùt khuyeát chöõ cho HS quan saùt. döôùi. - Hoûi: Chöõ G hoa cao maáy li, - Gioáng chöõ hoa C. roäng maáy li?
 9. - Chöõ hoa G ñöôïc vieát bôûi - Quan saùt. maáy neùt (chæ baûng töøng neùt cho HS goïi teân). - Bòt phaàn neùt khuyeát vaø yeâu caàu HS nhaän xeùt phaàn coøn laïi gioáng chöõ gì? - GV neâu quy trình vieát: Neùt 1, 2 vieát töông töï nhö vieát chöõ C hoa. Ñieåm döøng buùt cuûa neùt 1 naèm treân ñöôøng keû ngang 6, khi vieát ñeán ñaây thì ñoåi chieàu buùt höôùng xuoáng döôùi roài vieát neùt cong traùi thöù hai coù ñieåm döøng buùt ôû giao cuûa ñöôøng ngang 3 vôùi ñöôøng - Vieát vaøo khoâng trung. doïc 5. Töø ñieåm döøng buùt cuûa neùt 2 ñoåi chieàu buùt xuoáng döôùi vieát neùt khuyeát - Vieát baûng. döôùi. Ñieåm döøng buùt cuûa chöõ G hoa naèm treân giao ñieåm cuûa ñöôøng ngang 2 vaø ñöôøng doïc 6. - GV vöøa vieát maãu vöøa giaûng laïi quy trình. Ñoïc: Goùp söùc chung tay. - b) Vieát baûng - GV cho HS vieát vaøo trong - Nghóa laø cuøng nhau, ñoaøn khoâng trung chöõ G hoa. keát laøm moät vieäc gì ñoù. - Yeâu caàu HS vieát baûng con, chænh söûa loãi cho caùc em, neáu coù. Coù 4 chöõ gheùp laïi, ñoù - 2.3. Höôùng daãn cuïm töø öùng duïng laø: Goùp, söùc, chung, tay .
 10. a. Giôùi thieäu cuïm töø öùng - Caùc chöõ g, h, y cao 2,5 li. duïng - Chöõ caùi G hoa cao 2,5 li, cöõ - Yeâu caàu HS môû vôû vaø ñoïc p cao 2 li, chöõ t cao 1 li, caùc cuïm töø öùng duïng cuûa baøi. chöõ coøn laïi cao 1 li. - Hoûi: Baïn naøo hieåu Goùp - Baèng 1 ñôn vò chöõ (vieát söùc chung tay nghóa laø gì? ñuû 1 chöõ caùi o). (Neáu HS chöa traû lôøi ñöôïc thì - Tìm ñieåm ñaët buùt cuûa GV giaûng giaûi cho HS hieåu). chöõ o sao cho neùt cong traùi b) Höôùng daãn quan saùt vaø cuûa chöõ o chaïm vaøo ñieåm nhaän xeùt döøng buùt cuûa chöõ G. - Yeâu caàu HS nhaän xeùt veà soá chöõ trong cuïm töø Goùp - Vieát baûng. söùc chung tay. - Yeâu caàu HS nhaän xeùt veà chieàu cao caùc chöõ trong cuïm - HS vieát. töø öùng duïng. - Yeâu caàu neáu khoaûng caùch giöõa caùc chöõ. - Yeâu caàu HS quan saùt chöõ maãu vaø cho bieát caùch vieát neùt noái töø G sang o. c) Vieát baûng - Yeâu caàu HS vieát baûng con chöõ Goùp vaø chænh söûa loãi cho caùc em, neáu coù. 2.4.   Höôùng   daãn   vieát   vaøo   Vôû   taäp  vieát - Yeâu caàu HS vieát vaøo vôû,
 11. theo doõi vaø chænh söûa loãi cho caùc em. - Thu vaø chaám moät soá baøi. 3. CUÛNG COÁ – DAËN DOØ - Nhaän xeùt tieát hoïc. - Yeâu caàu HS veà nhaø hoaøn thaønh baøi vieát trong Vôû baøi taäp. IV. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY Thöù…….ngaøy………thaùng……..naêm…… Taäp ñoïc ÑOÅI GIAÀY (1 tieát) I. MUÏC TIEÂU 1. Ñoïc Ñoïc trôn ñöôïc caû baøi. • Nghæ hôi ñuùng sau caùc daáu caâu vaø giöõa caùc cuïm töø. • Bieát phaân bieät lôøi keå vaø lôøi keå vaø lôøi caùc nhaân vaät. • 2. Hieåu Hieåu nghóa caùc töø môùi: taäp teãnh, laåm baåm, khaáp • kheånh. Hieåu noäi dung khoâi haøi cuûa truyeän: Caäu beù ngoác • ngeách, ñi nhaàm hai chieác giaøy ôû hai ñoâi cao thaáp khaùc nhau laïi ñoå taïi chaân mình beân ngaén, beân daøi, ñoå taïi
 12. ñöôøng khaáp kheånh. Khi coù ngöôøi baûo veà nhaø ñoåi giaøy, caäu cöù ngaém maõi ñoài giaøy ôû nhaø vaø phaøn naøn ñoâi naøy vaãn chieác cao chieác thaáp. II. ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC Tranh minh hoïa baøi taäp ñoïc (neáu coù). • III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC CHUÛ YEÁU Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc 1. KIEÅM TRA BAØI CUÕ - Goïi 2 HS leân baûng kieåm tra + HS 1 ñoïc ñoaïn 1, 2 vaø traû lôøi caâu hoûi: Vì sao An buoàn, baøi Baøn tay dòu daøng. nhöõng töø ngöõ, hình aûnh naøo noùi leân ñieàu ñoù? + HS 2 ñoïc ñoaïn 3 vaø traû lôøi caâu hoûi: Thaùi ñoä cuûa thaày giaùo nhö theá naøo khi bieát An 2. DAÏY – HOÏC BAØI MÔÙI chöa laøm baøi? Caâu chuyeän 2.1. Giôùi thieäu baøi noùi leân ñieàu gì? 2.2. Luyeän ñoïc ñoaïn 1, 2 - GV ñoïc maãu toaøn baøi. - Yeâu caàu HS noái tieáp nhau - Caû lôùp theo doõi. ñoïc töøng caâu töø ñaàu cho - Höôùng daãn luyeän phaùt ñeán heát baøi. aâm, moãi HS chæ ñoïc 1 Ñoïc töøng ñoaïn tröôùc lôùp caâu. - Yeâu caàu HS noái tieáp nhau - Ñoïc noái tieáp caùc ñoaïn 1, ñoïc theo ñoaïn. Döøng laïi ôû 2, 3. cuoái moãi ñoaïn ñeå hoûi veà Ñoaïn 1: Coù caäu hoïc troø … nghóa caùc töø môùi. ñöôøng khaáp kheånh. Ñoaïn 2: Tôùi saân tröôøng … deã chòu. Ñoïc töøng ñoaïn trong nhoùm - Ñoaïn 3: Caäu beù … chieác - Thi ñoïc giöõa caùc nhoùm
 13. Caû lôùp ñoïc ñoàng thanh thaáp, chieác cao. - 2.3. Tìm hieåu baøi - GV neâu caâu hoûi SGK 3. CUÛNG COÁ BAØI. - Haõy neâu laïi caùc chi tieát buoàn cöôøi trong truyeän vui - HS traû lôøi. Ñoåi giaøy. - Caùc chi tieát buoàn cöôøi trong truyeän laø: + Caäu beù ñi nhaàm giaøy nhöng khoâng heà bieát mình ñaõ ñi nhaàm giaøy neân ñaõ coù yù nghó heát söùc buoàn cöôøi ñoa laø chaân ñi moät beân - Nhaän xeùt tieát hoïc vaø daën ngaén, moät beân daøi, ñöôøng doø HS chuaån bò baøi sau. khaáp kheånh. + Caäu beù khoâng bieát saép xeáp laïi 4 chieác giaøy theá naøo cho cuøng ñoâi. IV. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY Thöù…….ngaøy………thaùng……..naêm…… Chính taû BAØN TAY DÒU DAØNG (1 tieát) I. MUÏC TIEÂU
 14. Nghe vaø vieát laïi chính xaùc ñoaïn töø Thaày giaùo böôùc vaøo • lôùp … thöông yeâu trong baøi Baøn tay dòu daøng. Laøm ñuùng caùc baøi taäp chính taû phaân bieät ao/au; r/d/gi; • uoân/uoâng. II. ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC Baûngï ghi caùc baøi taäp chính taû. • III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY­ HOÏC CHUÛ YEÁU Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc 1. KIEÅM TRA BAØI CUÕ Vieát caùc töø: xaáu hoå, ñau - - Goïi 2 HS leân baûng, ñoïc cho chaân, treøo cao, con dao, HS vieát caùc töø khoù, caùc töø tieáng rao, giao baøi taäp veà deã laãn cuûa tieát tröôùc. nhaø, muoän, muoâng thuù,.. - Nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS. 2. DAÏY – HOÏC BAØI MÔÙI 2.1. Giôùi thieäu baøi 2.2. Höôùng daãn vieát chính taû a) Ghi nhôù noäi dung ñoaïn - 1 HS ñoïc baøi. trích. - Baøi Baøn tay dòu daøng. - GV ñoïc ñoaïn trích. - Ñoaïn trích naøy ôû baøi taäp - An buoàn baõ noùi: Thöa thaày, hoâm nay em chöa laøm ñoïc naøo? baøi taäp. - An ñaõ noùi gì khi thaày kieåm - Thaày chæ nheï nhaøng xoa tra baøi taäp? ñaàu An maø khoâng traùch gì - Luùc ñoù thaày coù thaùi ñoä em. nhö theá naøo? b) Höôùng daãn caùch trình baøy - Tìm nhöõng chöõ phaûi vieát hoa - Ñoù laø: An, Thaày, Thöa, Baøn. trong baøi. - An laø teân rieâng cuûa baïn - An laø gì trong caâu? HS. - Caùc chöõ coøn laïi thì sao?
 15. - Laø caùc chöõ ñaàu caâu. - Nhöõng chöõ naøo thì phaûi - Chöõ caùi ñaàu caâu vaø teân vieát hoa? - Khi xuoáng doøng, chöõ ñaàu rieâng. caâu phaûi vieát theá naøo? - Vieát hoa vaø luøi vaøo moät c) Höôùng daãn vieát töø khoù oâ li. - Yeâu caàu HS ñoïc caùc töø khoù, deã laãn sau ñoù cho vieát baûng con. - Vieát caùc töø ngöõ: vaøo lôùp, laøm baøi, chöa laøm, thì thaøo, d) Vieát chính taû – soaùt loãi xoa ñaàu, yeâu thöông … (MB) … - GV ñoïc – HS vieát. (MN, MT) kieåm tra, buoàn baõ, e) Chaám baøi trìu meán 2.3. Höôùng daãn laøm baøi taäp chính  taû 3. CUÛNG COÁ, DAËN DOØ. - GV toång keát giôø hoïc. - Daën doø HS veà nhaø vieát laïi caùc loãi chính taû trong baøi, ghi nhôù caùc töø ngöõ caàn phaân bieät ñaõ hoïc. IV. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY
 16.                           Thöù…….ngaøy………thaùng……..naêm…… TAÄP LAØM VAÊN (1 tieát) I. MUÏC TIEÂU Bieát noùi nhöõng caâu môøi, ñeà nghò, nhôø, yeâu caàu baïn • phuø hôïp vôùi tình huoáng giao tieáp. Laøm quen vôùi baøi taäp laøm vaên traû lôøi caâu hoûi. • Döïa vaøo caùc caâu hoûi, traû lôøi vaø vieát ñöôïc moät baøi vaên • ngaén khoaûng 4, 5 caâu noùi veà thaày giaùo cuõ (lôùp 1). II. ÑOÀ DUØNG DAÏY ­ HOÏC Baûng ghi saün caùc caâu hoûi baøi taäp 2. • III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC CHUÛ YEÁU Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc 1. KIEÅM TRA BAØI CUÕ - Goïi HS leân baûng, yeâu caàu ñoïc thôøi khoaù bieåu ngaøy hoâm sau (Baøi taäp 2 tieát Taäp laøm vaên, tuaàn 7). - Hoûi: Ngaøy mai coù maáy tieát? Ñoù laø nhöõng tieát gì? Con caàn mang nhöõng quyeån saùch gì ñeán tröôøng. 2. DAÏY – HOÏC BAØI MÔÙI 2.1. Giôùi thieäu baøi - Ñoïc yeâu caàu. 2.2. Höôùng daãn laøm baøi taäp - Baïn ñeán thaêm nhaø em. Em môû cöûa môøi baïn vaøo chôi. Baøi 1 - Chaøo baïn! Môøi baïn vaøo - Goïi 1 HS ñoïc yeâu caàu. nhaø tôù chôi! - Goïi 1 HS ñoïc tình huoáng a. - A, Ngoïc aø, caäu vaøo ñi…
 17. - Yeâu caàu HS suy nghó vaø noùi lôøi môøi (cho nhieàu HS - HS ñoùng caëp ñoâi vôùi baïn phaùt bieåu). - Neâu: Khi ñoùn baïn ñeán beân caïnh, sau ñoù moät soá nhoùm leân trình baøy. Ví duï: nhaø caùc em caàn môøi chaøo a) HS 1: Chaøo caäu! Tôù ñeán sao cho thaân maät, toû roõ nhaø caäu chôi ñaây. loøng hieáu khaùch cuûa mình. - Yeâu caàu: Haõy nhôù laïi HS 2: OÂi, chaøo caäu! Caäu vaøo nhaø ñi! caùch noùi lôøi chaøo khi gaëp maët baïn beø. Sau ñoù cuøng b) HS 1: Haø ôi, tôù raát thích baïn beân caïnh ñoùng vai theo baøi haùt… Caäu coù theå cheùp tình huoáng, moät baïn ñeán noù hoä tôù khoâng? chôi vaø moät baïn laø chuû HS 2: Ngoïc coù theå cheùp nhaø. giuùp mình baøi haùt Chuù chim - Nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS. nhoû deã thöông… ñöôïc khoâng, - Tieán haønh töông töï vôùi mình raát muoán coù noù! … c) Nam ôi, coâ giaùo ñang giaûng caùc tình huoáng coøn laïi. baøi, baïn ñöøng noùi chuyeän nöõa ñeå moïi ngöôøi coøn nghe coâ giaûng./ Nam aø, trong lôùp phaûi giöõ traät töï ñeå nghe coâ giaûng baøi./ Ñeà nghò baïn giöõ traät töï trong lôùp … Traû lôøi caâu hoûi. - Noái tieáp nhau traû lôøi Baøi 2 töøng caâu hoûi trong baøi. - Goïi 1 HS ñoïc yeâu caàu cuûa - Thöïc haønh traû lôøi caû 4 baøi. caâu hoûi (mieäng). - Treo baûng phuï vaø laàn löôït hoûi töøng caâu cho HS traû lôøi.
 18. Moãi caâu hoûi cho caøng nhieàu HS traû lôøi caøng toát. - Yeâu caàu traû lôøi lieàn maïch - Vieát baøi sau ñoù 5 ñeán 7 caû 4 caâu hoûi. - Nhaän xeùt caâu traû lôøi cuûa em ñoïc baøi tröôùc lôùp cho HS. Khuyeán khích caùc em noùi caû lôùp nhaän xeùt. nhieàu, chaân thöïc veà coâ giaùo. Baøi 3 - Yeâu caàu HS vieát caùc caâu traû lôøi baøi 3 vaøo vôû. Chuù yù vieát lieàn maïch. 3. CUÛNG COÁ – DAËN DOØ - Toång keát giôø hoïc. - Daën doø HS khi noùi lôøi chaøo, môøi , ñeà nghò ... phaûi chaân thaønh vaø lòch söï. IV. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản