Giáo án tiếng việt lớp 2 - TẬP ĐỌC: Chim sơn ca và bông cúc trắng

Chia sẻ: phalinh10

MỤC TIÊU Đọc lưu loát được cả bài. Đọc đúng các từ ngữ mới, các từ khó, các từ ngữ dễ lẫn do ảnh hưởng của phương ngữ. Nghỉ hơi đúng sau các dấu câu và giữa các cụm từ.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án tiếng việt lớp 2 - TẬP ĐỌC: Chim sơn ca và bông cúc trắng

Giáo án tiếng việt lớp 2 - TẬP ĐỌC:

Chim sơn ca và bông cúc trắng

I/ MỤC TIÊU

 Đọc lưu loát được cả bài. Đọc đúng các từ ngữ
mới, các từ khó, các từ ngữ dễ lẫn do ảnh hưởng
của phương ngữ.

 Nghỉ hơi đúng sau các dấu câu và giữa các cụm
từ.

 Bước đầu làm quen với đọc diễn cảm.

 Hiểu nghĩa các từ : sơn ca, khôn tả, véo von,
bình minh, cầm tù, long trọng,...

 Hiểu nội dung: Câu chuyện khuyên các con phải
yêu thương các loài chim. Chim chóc không
sống được nếu chúng không được bay lượn trên
bầu trời cao xanh, vì thế cá con không nên bắt
chim, không nên nhốt chúng vào lồng.

II/ ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC
 Tranh minh họa bài tập đọc.

 Bảng ghi sẵn nội dung cần hướng dẫn luyện đọc.

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU

TIẾT 1Hoạt độngcủa GV Hoạt độngcủa HS

1. KIỂM TRA BÀI CŨ

- Gọi 3 HS lên bảng kiểm - 3 HS lần lượt lên bảng:
tra bài mùa nước nổi . + HS 1: đọc đoạn 1, 2 và
trả lời câu hỏi: Thế nào là
mùa nước nổi?

+ HS 2: đọc đoạn 2,3 và
trả lời câu hỏi: Cảnh mùa
nước nổi được tác giả
miêu tả qua những hình
ảnh nào?
- Theo dõi HS đọc bài, trả + HS 3: đọc cả bài và nêu
lời và cho điểm. nội dung chính của bài.

2. BÀI MỚI

2.1. Giới thiệu bài.

- Treo tranh minh họa và
hỏi: bức tranh vẽ cảnh gì?

- Con thấy chú chim và - Bức tranh vẽ 1 chú chim
bông cúc thế nào? có đẹp sơn ca và một bông cúc
và vui vẻ không? trắng.

- Bông cúc và chim sơn
- GV đọc mẫu 1 lần. Chú ca rất đẹp.
ý phân biệt giọng của - Mở SGK, trang 23.
chim nói với bông cúc
vui vẻ và ngưỡng mộ.
- 1 HS khá đọc mẫu lần 2.
Các phần còn lại đọc với
cả lớp theo dõi và đọc
giọng tha thiết, thương
thầm theo.
xót.
a. Luyện phát âm

- Đọc mẫu sau đó yêu cầu
đọc các từ cần luyện phát
âm đã ghi trên bảng phụ,
- 5 đến 7 HS đọc cá nhân,
tập trung vào những HS
cả lớp đọc đồng thanh các
mắc lỗi phát âm.
từ : sơn ca, sung sướng,
long trọng, véo von, lồng,
lìa đời, héo lả,...

- HS nối tiếp nhau đọc.
Mỗi HS chỉ đọc 1 câu
- Gọi 1 HS đọc chú giải.
trong bài, đọc từ đầu cho
- Hỏi : bài tập đọc có mấy
đến hết bài.
đoạn?
- 1 HS đọc, cả lớp theo
Các đoạn phân chia như
dõi SGK.
thế nào?
- Bài tập đọc có 4 đoạn:

+ Đoạn 1: Bên bờ rào ...
xanh thẳm.
+ Đoạn 2: Nhưng sáng
hôm sau... chẳng làm
được gì.

+ Đoạn 3: Bỗng cò cạu
- Nêu yêu cầu luyện đọc
bé... héo lả đi vì thương
đoạn, sau đó gọi 1 HS đọc
xót.
đoạn 1.
+ Đoạn 4: phần còn lại.
- Trong đoạn văn có lời
- 1 HS khá đọc bài.
nói của ai?- GV đọc mẫu câu nói của - Đoạn văn có lời nói của
chim sơn ca với bông cúc
sơn ca và cho HS luyện
trắng.
đọc câu này.
- Luyện đọc câu.
- Gọi HS khác đọc lại
đoạn 1, sau đó hướng dẫn
HS đọc đoạn 2. - Một HS đọc lại đoạn 1.
- Gọi HS đọc đoạn 2.

- Hãy tìm cách ngắt giọng
câu văn cuối của đoạn - 1 HS khá đọc bài.
này. - 1 HS đọc bài, sau đó
nêu cách ngắt giọng. Các
HS khác nhận xét và
thống nhất cách ngắt
- Cho HS luyện đọc câu
giọng: Bông cúc muốn
văn trên, sau đó đọc lại cả
cứu chim/ nhưng chẳng
đoạn văn thứ 2.
làm được gì.//
- Gọi HS đọc đoạn 3.
- Luyện đọc đoạn 2.
- Gọi HS đọc lại đoạn 3.

- Gọi HS đọc đoạn 4
- 1 HS khá đọc bài.
- Hướng dẫn HS ngắt
-Một số HS đọc bài
giọng.
- 1 HS khá đọc bài

- Dùng bút chì vạch vào
các chỗ cần ngắt giọng
trong câu:

Tội nghiệp con chim!//
Khi nó còn sống và ca
hát,/ các cậu để mặc nó
chết vì đói khát.// Còn
- Yêu cầu HS đọc nối tiếp
bông hoa,/ giá các cậu
theo đoạn.
đừng ngắt nó/ thì hôm
nay/ chắc nó vẫn đang
- Chia nhóm HS, mỗi
tắm nắng mặt trời.//
nhóm có 4 HS và yêu cầu
- 4 HS nối tiếp nhau đọc
đọc bài trong nhóm .Theo
bài. Mỗi HS đọc 1 đoạn.
dõi HS đọc bài theo
- Lần lượt từng HS đọc
nhóm.
bài trong nhóm của mình,
- Tổ chức cho các nhóm
các HS trong cùng 1
thi đọc cá nhân và đọc
nhóm
đồng thanh.
nghe và chỉnh sửa lỗi cho
nhau.

- Các nhóm cử đại diện
b. Đọc đồng thanh.
thi đọc cá nhân hoặc một
HS bất kì đọc theo yêu
cầu của GV, sau đó thi
đọc đồng thanh đoạn 2.- Cả lớp đọc đồng thanh
đoạn 3, 4.

trang 1Tiết 2

2.2. Tìm hiểu bài.

- Gọi 1 HS đọc đoạn 1 của - 1 HS khá đọc bài thành
tiếng. Cả lớp theo dõi và
bài.
đọc thầm theo.

- Chim sơn ca nói: Cúc ơi!
- Chim sơn ca nói về bông
Cúc mới xinh xắn làm sao!
cúc như thế nào?
- Cúc cảm thấy sung sướng
- Khi được sơn ca khen
khôn tả.
ngợi, cúc đã cảm thấy như
thế nào?

- Sung sướng khôn tả có - Nghĩa là không thể tả hết
nghĩa là gì? niềm sung sướng đó.

Chim sơn ca hót véo von.

- Tác giả đã dùng từ gì để
miêu tả tiếng hót của chim - Là tiếng hót rất cao, trong
sơn ca? trẻo.
- Véo von có nghĩa là gì? - Chim sơn ca và bông cúc
- Qua những điều đã tìm trắng sống rất vui vẻ và
hiểu, bạn nào cho biết hạnh phúc.
trước khi bị bắt bỏ vào
lồng, cuộc sống của sơn ca
và bông cúc như thế nào?
- 1 HS đọc bài thành tiếng,
- Gọi 1 HS đọc đoạn 2, 3,
cả lớp đọc thầm theo.
4.
- Vì sơn ca bị nhốt vào
lồng.
- Hỏi: Vì sao tiếng hót của
chim sơn ca trở nên rất
buồn thảm? - Có hai chú bé đã nhốt sơn
- Ai là người đã nhốt sơn ca vào lồng.
ca vào lồng ? - Hai chú bé không những
đã nhốt chim sơn ca vào
lồng mà còn không cho sơn
- Chi tiết nào cho thấy hai
ca một giọt nước nào.
chú bé đã rất vô tâm đối
với sơn ca? - Hai chú bé đã cắt đám cỏ
trong đó có cả bông cúc
trắng bỏ vào lồng chim.

- Chim sơn ca chết khát,
còn bông cúc trắng héo lả
đi vì thương xót.

- Chim sơn ca dù khát phải
- Cuối cùng thì chuyện gì
vặt hết nắm cỏ, vẫn không
đã xảy ra với chim sơn ca
đụng đến bông hoa. Còn
và bông cúc trắng?
bông cúc thì toả hương
ngào ngạt để an ủi sơn ca.
Khi sơn ca chết, cúc cũng
héo lả đi vì thương xót.

- Hai cậu bé đã đặt sơn ca
- Hai cậu bé đã làm gì khi
vào một chiếc hộp thật đẹp
chim sơn ca chết?
và trôn cất thật long trọng.

- Long trọng có nghĩa là
- Long trọng có nghĩa là
đầy đủ và rất trang nghiêm.
gì?
- Các câu bé làm như vậy
là sai.
- Theo con, việc làm của
hai cậu bé đúng hay sai?
- 3 đến 5 HS nói theo suy
- Hãy nói lời khuyên của
nghĩ của mình.
con đối với hai cậu bé.
- Chúng ta cần đối xử tốt
- Câu chuyện khuyên con
với các con vật và các loài
điều gì?
cây, loài hoa.
- HS luyện đọc cả bài. Chú
2.3. Luyện đọc lại bài.
ý tập trung cách đọc thể
- Yêu cầu đọc bài cá nhân.
hiện tình cảm.
- Theo dõi HS đọc bài,
chấm điểm cho HS.

3. CỦNG CỐ, DẶN DÒ.

- Nhận xét tiết học, yêu cầu
HS về nhà luyện đọc lại bài
và trả lời các câu hỏi.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản