Giáo án tiểu học

Chia sẻ: hoangthanh057

– Mục đích và yêu cầu: 1. Kiến thức: - Trẻ biết nhún bật bằng 2 chân, biết dùng sức của tay, vai đẩy vật, ném đi xa. 2. Kỹ năng: - Rèn sự nhanh nhẹn, mạnh và ý thức tổ chức trong giờ học - 80-85% trẻ đạt 3. Tư tưởng: - Giáo dục trẻ có nề nếp trong giờ học

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án tiểu học

TiÒn ThÞ Ph¬ng Th¶o – Trêng TiÓu häc VÜnh L¹i

Thø 2, ngµy 28 th¸ng 09 n¨m 2009

Chñ ®iÓm : Gia ®×nh ( TuÇn 3)
KÕ ho¹ch ngµy

Néi dung ChuÈn bÞ Yªu cÇu Ph¬ng ph¸p
1- §ãn trÎ
- §ãn trÎ - Th«ng - C« ®Õn sím - C« ngåi tríc cöa líp
tho¸ng phßng th«ng tho¸ng ®ãn trÎ, nh¾c trÎ chµo
häc. phßng häc, dän c«, chµo bè, mÑ. Trao
dÑp vÖ sinh xung ®æi víi phô huynh
quanh líp häc. nh÷ng viÖc cÇn thiÕt
vÒ t×nh h×nh cña trÎ.
- §iÓm danh
- Sæ theo dâi - TrÎ trËt tù vµ biÕt - C« gäi tªn tõng trÎ theo
líp " D¹" c« khi c« gäi sæ ®iÓm danh,
®Õn tªn
- ThÓ dôc
s¸ng - TrÎ tËp ®Òu, - Líp 3 tuæi so¹n gi¶ng
- S©n réng, ®óng ®éng t¸c
b»ng ph¼ng theo bµi h¸t.
2- Trß - C« ®Æt c©u hái gîi
chuyÖn - C« chuÈn bÞ më, gîi ý trÎ tr¶ lêi
nh÷ng c©u hái
phï hîp víi chñ
®iÓm
3- Ho¹t ®éng
ngoµi trêi: - TrÎ biÕt tªn mét - C« ®Æt c©u hái gîi
Trß chuyÖn - C©u hái ®Ó sè ®å dïng trong më, gîi ý trÎ tr¶ lêi
vÒ mét sè trß chuyÖn víi gia ®×nh, c«ng
®å dïng trong trÎ dông vµ c¸ch sö
gia ®×nh dông
- GD trÎ biÕt gi÷
g×n ®å dïng, ®å
ch¬i - C« phæ biÕn c¸ch
ch¬i, luËt ch¬i cho trÎ, h-
- Trß ch¬i - S©n réng, - TrÎ høng thó vµ íng dÉn trÎ ch¬i.
vËn ®«ng : b»ng ph¼ng biÕt c¸ch ch¬i trß - C« quan s¸t, nh¾c trÎ
ChuyÒn ch¬i. ch¬i ngoan.

23 N¨m häc 2009 - 2010
TiÒn ThÞ Ph¬ng Th¶o – Trêng TiÓu häc VÜnh L¹i

bãng


4- Ho¹t ®éng
chiÒu - TrÎ V§ ®éng t¸c
- V§ bµi “ §u khíp víi lêi ca
quay” - TrÎ høng thó lµm
- Lµm quen quen kiÕn thøc míi
víi kiÕn thøc
míi: Th¬ “V× - C« nhËn xÐt chung c¶
con” - B¶ng bÐ - TrÎ tù nhËn xÐt líp, cho trÎ c¾m cê.
ngoan, cê m×nh vµ nhËn xÐt - Tr¶ trÎ
- Nªu g¬ng - §å dïng c¸ b¹n
nh©n
- Tr¶ trÎ
ho¹t ®énh chung

TiÕt 1: ThÓ dôc
Bµi : BËt xa 45cm, nÐm xa b»ng mét tay.


I – Môc ®Ých vµ yªu cÇu:
1. KiÕn thøc:
- TrÎ biÕt nhón bËt b»ng 2 ch©n, biÕt dïng søc cña tay, vai ®Èy vËt, nÐm ®i xa.
2. Kü n¨ng:
- RÌn sù nhanh nhÑn, m¹nh vµ ý thøc tæ chøc trong giê häc
- 80-85% trÎ ®¹t
3. T tëng:
- Gi¸o dôc trÎ cã nÒ nÕp trong giê häc
II – ChuÈn bÞ:
- V¹ch chuÈn ®Ó trÎ bËt 45 cm.
- Tói c¸t: 4 6 tói.
- S©n réng b»ng ph¼ng ®¶m b¶o yªu cÇu.
III – Néi dung tÝch hîp:
- To¸n, ©m nh¹c.
IV – C¸ch tiÕn hµnh:

24 N¨m häc 2009 - 2010
TiÒn ThÞ Ph¬ng Th¶o – Trêng TiÓu häc VÜnh L¹i

Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ
1. æn ®Þnh tæ chøc:
- Cho trÎ ®øng thµnh 3 tæ.
2. Bµi míi:
a. Khëi ®éng:
- Cho trÎ lµm 1 ®oµn tµu ®i vßng trßn kÕt hîp - TrÎ thùc hiÖn theo yªu
c¸c kiÓu ®i, ch¹y nhanh, ch¹y chËm vÒ 3 hµng cÇu.
däc.

b. Träng ®éng:
* Bµi tËp ph¸t triÓn chung:
- §T tay: §T2 tay ®a ra phÝa tríc, ®a lªn cao.
- §T ch©n: §T2: ngåi khôy gèi, tay ®a ra tríc - TrÎ tËp 4 x 8N
- §T bông: §T1: ®øng cói gËp ngêi vÒ phÝa tríc - TrÎ tËp 4 x 8N 4cm
- §T bËt: §T1: bËt tiÕn phÝa tríc - TrÎ tËp 2 x 8N
- TrÎ tËp 4 x 8N
* VËn ®éng c¬ b¶n:
- C« giíi thiÖu tªn vËn ®éng míi: BËt xa, nÐm xa
b»ng 1 tay
- §éi h×nh 2 hµng ngang
x x x x x x
x
x

x
+ C« lµm mÉu L1: kh«ng ph©n tÝch x x x x x x
L2: ph©n tÝch ®éng t¸c:. x
- T thÕ chuÈn bÞ: 2 ch©n ®øng ch¹m v¹ch
chuÈn. 2 tay ®a ra tríc khi cã hiÖu lÖnh, C« - TrÎ chó ý xem c« lµm
nhón bËt b»ng 2 ch©n qua v¹ch ®ång thêi ®a mÉu.
tay tõ phÝa sau ra phÝa tríc ®Ó gi÷ th¨ng b»ng , - TrÎ chó ý xem c« lµm mÉu
ch¹m ®Êt b»ng 2 mòi bµn ch©n ®Õn gãt ch©n. vµ nghe c« híng dÉn
Sau ®ã cÇm tói c¸t ®øng ch©n tríc ch©n sau,
tay ph¶i cÇm tói c¸t, ®a ra phÝa tríc cïng víi
ch©n sau. Khi cã hiÖu lÖnh c« ®a tay tõ tõ ra
phÝa sau lªn trªn ®Õn ®iÓm cao nhÊt. C« nÐm
m¹nh vÒ phÝa tríc.

+TrÎ thùc hiÖn:
- C« gäi 2 trÎ lªn tËp tríc ( C« chó ý söa sai cho
trÎ)
25 N¨m häc 2009 - 2010
TiÒn ThÞ Ph¬ng Th¶o – Trêng TiÓu häc VÜnh L¹i

- LÇn lît cho 2 trÎ ë 2 tæ tËp, mçi trÎ 2 lÇn
- Thi ®ua gi÷ c¸c c¸ nh©n - Xem b¹n tËp
- Khi trÎ tËp c« bao qu¸t söa sai trÎ kÞp thêi, gióp - TrÎ thùc hiÖn ®óng kÜ
®ì khi trÎ gÆp khã kh¨n. thuËt ®éng t¸c.
* Cñng cè: c« gäi 2 trÎ kh¸ lªn thùc hiÖn l¹i cho c¶
líp xem. C« hái l¹i tªn bµi häc
- 2 trÎ lªn thùc hiÖn
c. Håi tÜnh: cho trÎ ®i nhÑ nhµng 1 vßng - TrÎ tr¶ lêi tªn bµi häc

3. KÕt thóc: Cho trÎ cÊt ®å ®ïng, ®å ch¬i - TrÎ ®i nhÑ nhµng

- TrÎ cÊt ®å ®ïng, ®å ch¬i

Thø 3, ngµy 29 th¸ng 09 n¨m 2009

Chñ ®iÓm : Gia ®×nh ( TuÇn 3)
KÕ ho¹ch ngµy

Néi dung ChuÈn bÞ Yªu cÇu Ph¬ng ph¸p
1- §ãn trÎ
- §ãn trÎ - Th«ng - C« ®Õn sím - C« ngåi tríc cöa líp
tho¸ng phßng th«ng tho¸ng ®ãn trÎ, nh¾c trÎ chµo
häc. phßng häc, dän c«, chµo bè, mÑ. Trao
dÑp vÖ sinh xung ®æi víi phô huynh
quanh líp häc. nh÷ng viÖc cÇn thiÕt
vÒ t×nh h×nh cña trÎ.
- §iÓm danh
- Sæ theo dâi - TrÎ trËt tù vµ biÕt - C« gäi tªn tõng trÎ theo
líp " D¹" c« khi c« gäi sæ ®iÓm danh,
®Õn tªn
- ThÓ dôc
s¸ng - TrÎ tËp ®Òu, - Líp 3 tuæi so¹n gi¶ng
- S©n réng, ®óng ®éng t¸c
b»ng ph¼ng theo bµi h¸t.
2- Trß - C« ®Æt c©u hái gîi
chuyÖn - C« chuÈn bÞ më, gîi ý trÎ tr¶ lêi
nh÷ng c©u hái
phï hîp víi chñ
®iÓm
3- Ho¹t ®éng
26 N¨m häc 2009 - 2010
TiÒn ThÞ Ph¬ng Th¶o – Trêng TiÓu häc VÜnh L¹i

ngoµi trêi: - C« giíi thiÖu trÎ lªn h¸t,
H¸t, ®äc th¬ - C« chuÈn bÞ - TrÎ thuéc bµi h¸t, ®äc th¬
nh÷ng bµi nh÷ng bµi h¸t h¸t ®óng giai ®iÖu.
theo chñ - TrÎ thuéc th¬,
®iÓm ®äc th¬ diÔn c¶m
- GD trÎ yªu th¬ng
nh÷ng ngêi th©n
trong gia ®×nh
- C« phæ biÕn c¸ch
- S©n réng, - TrÎ høng thó vµ ch¬i, luËt ch¬i cho trÎ, h-
- Trß ch¬i b»ng ph¼ng biÕt c¸ch ch¬i trß íng dÉn trÎ ch¬i.
vËn ®«ng : ch¬i. - C« quan s¸t, nh¾c trÎ
BÞt m¾t b¾t ch¬i ngoan.


4- Ho¹t ®éng - TrÎ V§ ®éng t¸c
chiÒu khíp víi lêi ca
- V§ bµi “ å
sao bÐ - TrÎ høng thó lµm
kh«ng l¾c” quen kiÕn thøc míi
- Lµm quen
víi kiÕn thøc
míi: To¸n - B¶ng bÐ - TrÎ tù nhËn xÐt - C« nhËn xÐt chung c¶
ngoan, cê m×nh vµ nhËn xÐt líp, cho trÎ c¾m cê.
- Nªu g¬ng - §å dïng c¸ b¹n - Tr¶ trÎ
nh©n
- Tr¶ trÎHoạt động chung
TiÕt 1: M«i trêng xung quanh
Bµi : Một số đồ dùng trong gia đình
(Đồ ăn , đồ uống , đồ điện , đồ gỗ)
-

I.Mục đích yêu cầu :
1. Kiến thức
- Trẻ biết tên gọi , đặc điểm ,công dụng ,chất liệu của một số đồ dùng trong gia đình

27 N¨m häc 2009 - 2010
TiÒn ThÞ Ph¬ng Th¶o – Trêng TiÓu häc VÜnh L¹i

- Biết so sánh sự giống và khác nhau của một số đồ dùng ,biết phân loại đồ dùng
theo công dụng ,chất liệu
2. Kỹ năng :
- Rèn cho trẻ khả năng ghi nhớ có chủ định , rèn cho trẻ tính nhanh nhẹn mạnh dạn
và tự tin
- Trẻ đạt yêu cầu 80-85%
3. Tư tưởng
- Giáo dục trẻ biết giữ gìn đồ dùng cẩn thận và sắp xếp các đồ dùng gọn gàng ngăn
nắp
- Trẻ hứng thú tham gia vào tiết học

II. Chuẩn bị
* Đồ dùng của cô:
- Đồ dùng để ăn , để uống : thìa ,bát , đĩa ,muôi ,cốc ,ca
- Đồ gỗ : Bàn ghế ,gường
- Đồ điện : Bàn là ,quạt , siêu điện …
- 2 bức tranh ( 1 bức tranh vẽ về đồ dùng để ăn, 1 bức tranh vẽ đồ dùng để uống),
que chỉ ,vòng thể dục …
* Đồ dùng của trẻ
- Mỗi trẻ một bộ lô tô đồ dùng trong gia đình
- Một tổ đồ dùng để ăn, để uống: Cốc ,bát , đĩa
- Một tổ đồ gỗ : bàn ,ghế
- Một tổ đồ điện : bàn là ,quạt

III. Nội dung tích hợp:
- Âm nhạc , toán ,GDBVMT, thể dục ,tạo hình

IV. Tiến hành

Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ
28 N¨m häc 2009 - 2010
TiÒn ThÞ Ph¬ng Th¶o – Trêng TiÓu häc VÜnh L¹i

1. Ổn định tổ chức :
- Cô cho cả lớp hát bài “Cả nhà thương nhau” - Trẻ hát to
2. Bài mới
a. Khai thác hiểu biết của trẻ:
- Cô hỏi trẻ các con vừa hát bài gì? - Cả nhà thương nhau
- Bạn nào giỏi hãy kể về gia đình của mình cho - Trẻ kể về gia đình của mình
cô và các bạn biết nào?
* Các con ạ ,mỗi chúng ta ai cũng có một gia
đình và trong gia đình cũng cần rất nhiều đồ
dùng phục vụ cho nhu cầu của chúng ta
- Bây giờ bạn nào giỏi hãy kể cho cô và các bạn - Trẻ kể được một số đồ dùng
biết những đồ dùng trong gia đình con nào? (gọi trong gia đình
2-3 trẻ kể)
* Cô chốt lại : Trong gia đình có có rất nhiều đồ
dùng , mỗi đồ dùng đều có công dụng ,chất liệu
khác nhau .
b. Quan sát - đàm thoại
- Hôm nay cô thấy lớp mình tổ nào cũng học rất
giỏi, cô có 3 món quà thưởng cho 3 tổ - Trẻ vỗ tay
- Cô gọi 3 trẻ lên nhận món quà của tổ và cho
trẻ về ngồi theo tổ
- Khi trẻ về vị trí cô giao nhiệm vụ cho trẻ: Bây - trẻ chú ý quan sát đồ dùng của
giờ các đội hãy lấy đồ dùng của nhóm mình ra nhóm mình biết tên gọi , đặc
quan sát kỹ đồ dùng của nhóm mình xem đồ điểm ,công dụng ,chất liệu
dùng đó tên là gì? Có đặc điểm gì ? Được làm
bằng chất liệu gì ,dùng để làm gì?
( Cô cho trẻ tri giác ,quan sát đồ dùng của nhóm
mình 1-2 phút ).
- Các đội hãy lên giới thiệu về đồ dùng của mình - Trẻ nói được đồ dùng của
? nhóm mình
- Cô mời đại diện đội trưởng của từng đội lên
giới thiệu từng đồ dùng của nhóm mình , nếu
đội đó trả lời thiếu cô cho đội khác bổ xung (Cô
chốt lại đặc điểm từng đồ dùng)
* Quan sát cái bát, đĩa, cái cốc, - Đều có thân , đế ,miệng và là
- Cái bát và cái cốc có đặc điểm gì chung? đồ dùng trong gia đình
+ Cái cốc và cái bát khác nhau ở điểm nào? - Cái bát là đồ dùng để ăn làm
bằng sứ còn cái cốc là đồ dùng
để uống làm bằng thuỷ tinh
- Trẻ nhận xét
- Bạn có nhận xét gì về cái đĩa ?
29 N¨m häc 2009 - 2010
TiÒn ThÞ Ph¬ng Th¶o – Trêng TiÓu häc VÜnh L¹i

- Trẻ kể (cái thìa ,ca,bình đựng
* Ngoài cái cốc ,cái bát,cái đĩa là đồ dùng để ăn . nước…
để uống ra trong gia đình các con còn những đồ
dùng gì khác nữa cũng dùng để ăn , để uống
( Cho 3-4 trẻ kể, trẻ kể đến đồ dùng nào cô cho
trẻ xem đồ dùng đó) - Trẻ chú ý nghe cô giáo dục
* Giáo dục trẻ : các con a. những đồ dùng này
rất cần đối với mỗi gia đình bố mẹ phải làm
việc rất vất vả để mua những đồ dùng đó .
Những đồ dùng này làm bằng thuỷ tinh và bằng
sứ rất dễ vỡ vì vậy khi sử dụng các con phải
cầm nhẹ nhàng không làm rơi vỡ ,vậy khi ăn
cơm xong các con để bát, thìa vào rổ ntn?

* Quan sát cái nghế, cái bàn là - Cái ghế được làm bằng gỗ,
- Cái ghế được làm bằng gì? dùng để làm gì? dùng để ngồi
- Cái bàn là dùng để là quần áo
- Cái bàn là dùng để làm gì ?và gọi là đồ gì? gọi là đồ điện
- Cái bàn là dùng để là quần áo
- Cái bàn là và cái ghế có điểm gì khác nhau và là đồ điện , và cái ghế dùng
( cô chốt lại điểm khác nhau của bàn là và ghế ) để ngồi và là đồ gỗ
- Đều là đồ dùng trong gia đình
- Cái bàn là và cái ghế giống nhau ở điểm nào ?
( cô chốt lại điểm giống nhau)

* Trò chơi : Kể đủ 3 thứ
- Cách chơi : Bạn hãy kể đủ 3 đồ dùng theo yêu
cầu của cô và không được kể trùng với đồ dùng
vừa quan sát và kể trùng với đội bạn nếu kể
trùng sẽ không được tính - Đầu đĩa, ti vi ,tủ lạnh...
- Hãy kể tên một số đồ dùng là đồ điện - Bàn, gường…
- Hãy kể tên đồ dùng bằng gỗ
- Trẻ kể tên đồ dùng nào cô đưa đồ dùng đó ra
(nếu có ).Kết thúc trò chơi cô khen động viên trẻ
đã kể đúng , đủ đồ dùng theo yêu cầu của cô - Trẻ chú ý nghe cô giáo dục
* Cô GD: Những đồ dùng được làm bằng sứ
,thuỷ tinh ròn dễ vỡ . Những đồ dùng làm bằng
nhựa dễ bẹp ,dễ méo nếu chúng mình không giữ
gìn sẽ bị hỏng và bố mẹ phải làm việc vất vả
mới có những đồ dùng đó vì vậy khi sử dụng các
con phải cẩn thận và cất đồ dùng đúng nơi quy
30 N¨m häc 2009 - 2010
TiÒn ThÞ Ph¬ng Th¶o – Trêng TiÓu häc VÜnh L¹i

định ở lớp khi ăn cơm xong chúng mình phải để
bát thìa nhẹ nhàng vào rổ- Còn đồ điện thì rất là
nguy hiểm sờ vào những ổ điện sẽ bị điện gật vì
vậy các bạn nhỏ không được sờ vào các ổ điện
và các đồ dùng bằng điện vì rất nguy hiểm

c. Luyện tập
* Trò chơi 1: Lấy đồ dùng theo yêu cầu của cô - Trẻ biết cách chơi ,luật chơi
- Cách chơi: Các đội hãy sếp lô tô đồ dùng để ăn và tìm đồ dùng đúng theo yêu
1 hàng , đồ uống để 1 hàng , đồ gỗ để 1 hàng , cầu của cô
đồ điện để 1 hàng. Khi cô nói tên công dụng
hoặc chất liệu của đồ dùng nào thì giơ đồ dùng
đó lên và đọc to
- VD : - Lấy cho cô cái bát
- Lấy cho cô đò dùng bằng gỗ dùng để
ngồi
- Cho trẻ chơi 4-5 lần
- Trẻ lắng nghe cô nói cách chơi
* Trò chơi 2 : Thi đội nào nhanh và luật chơi
- Cách chơi: Cô có 3 bức tranh yêu cầu các đội
lên chơi sẽ phải bật nhảy qua 3 chiếc vòng
- Đội 1 sẽ khoanh tròn những đồ bằng điện
,bằng gỗ
- Đội 2 sẽ khoanh tròn những đồ dùng để ăn, để
uống - Trẻ hứng thú tham gia chơi
- Luật chơi : Trò chơi được tiến hành trong một
bản nhạc đội nào khoanh dúng theo yêu cầu của
cô sẽ thắng cục
- Trẻ chơi xong cô kiểm tra kết quả từng đội và
khen động viên trẻ
-Trẻ hát và cất đồ dùng
3. Kết thúc
Cô cho cả lớp hát “ Cháu yêu bà” và cất đồ dùng.


Tiết 2 :v¨n häc
Bµi th¬ : V× Con

I – Môc ®Ých yªu cÇu:
1. KiÕn thøc:
31 N¨m häc 2009 - 2010
TiÒn ThÞ Ph¬ng Th¶o – Trêng TiÓu häc VÜnh L¹i

- TrÎ hiÓu ®îc néi dung bµi th¬. Nh¬ tªn bµi th¬, tªn t¸c gi¶. TrÎ ®äc thuéc vµ
diÔn c¶m bµi th¬.
- TrÎ biÕt ®äc th¬ ch÷ to cïng c«
2. KÜ n¨ng:
- RÌn kh¶ n¨ng ®äc th¬ diÔn c¶m cña trÎ. TrÎ thÓ hiÖn ®îc ©m ®iÖu vui t¬i t×nh
c¶m yªu mÕn ®Õn víi mÑ.
- 8085% trÎ §YC
3. T tëng:
- Qua bµi th¬ gd t×nh yªu th¬ng quan t©m ®Õn mäi ngêi th©n trong gia ®×nh.

II – ChuÈn bÞ:
- §å dïng cña c«: Tranh minh häa th¬. Que chØ, b¶ng, tranh ch÷ to, c« ®äc
thuéc diÔn c¶m bµi th¬.

III - Néi dung tÝch hîp:
- ©m nh¹c, ch÷ c¸i.

IV - C¸ch tiÕn hµnh:

Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ
1. Trß chuyÖn- g©y høng thó:
- Cho trÎ h¸t bµi: Bµn tay mÑ. - TrÎ h¸t cïng c«
- C« hái trÎ bµi h¸t nãi lªn ®iÒu g×? - Nãi lªn t×nh c¶m cña mÑ
giµnh cho con c¸i
- C« chèt l¹i dÉn d¾t vµo vµi - TrÎ l¾ng nghe
2. Bµi míi
a. C« ®äc th¬
- C« ®äc L1: §äc diÔn c¶m, thÓ hiÖn cö chØ - TrÎ chó ý nghe c« ®äc
®iÖu bé th¬.

* Néi dung: Bµi th¬ rÊt hay, t×nh c¶m cña mÑ lu«n - TrÎ hiÓu néi dung bµi th¬.
giµnh cho con. MÑ lu«n yªu th¬ng ch¨m lo cho c¸c
con. MÑ d¹y c¸c con nhiÒu ®iÒu tõ tËp nãi tËp ®i.
MÑ d¹y c¸c con lµm ngêi.
- C« ®äc L2: §äc diÔn c¶m theo tranh minh häa. - TrÎ l¾ng nghe

b. §µm tho¹i:
- C« võa ®äc bµi th¬ g×? 2,3 trÎ - Bµi th¬ V× con
- Cña t¸c gi¶ nµo? - Cña t¸c gi¶ V©n Long.
- MÑ ®èi víi con bÐ nh thÕ nµo?. - RÊt yªu th¬ng b¹n nhá
- MÑ d¹y bÐ nh÷ng g×? - D¹y biÕt ®i, nãi, gäi, th-
32 N¨m häc 2009 - 2010
TiÒn ThÞ Ph¬ng Th¶o – Trêng TiÓu häc VÜnh L¹i

- §îc thÓ hiÖn qua c©u th¬ nµo? a.. .
- MÑ cßn d¹y bÐ ph¶i biÕt yªu ai? - TrÎ tr¶ lêi
- TrÎ ®äc c©u th¬.
- §îc thÓ hiÖn qua c©u th¬ nµo?. - D¹y con yªu Th¹ch sanh,
- T¸c gi¶ ®· t¶ mÑ gièng nh ai? c« TÊm
- TrÎ ®äc: d¹y con… nÕt
- C©u th¬ nµo nãi lªn ®iÒu ®ã? na,..
- MÑ yªu em bÐ nh thÕ nµo? - Nh c« gi¸o, nh bµ, nh b¹n
- Em bÐ ph¶i lµm g×? V× sao? - TrÎ ®äc....
* GD: C¸c ch¸u ph¶i ngoan, v©ng lêi «ng bµ, cha - TrÎ tr¶ lêi
mÑ. BiÕt yªu th¬ng mäi ngêi th©n trong gia ®×nh, - TrÎ tr¶ lêi
quan t©m vµ gióp ®ì mäi ngêi nh÷ng c«ng viÖc - TrÎ chó ý l¾ng nghe
võa søc.

c. D¹y trÎ ®äc th¬:
- C« nãi c¸ch ®äc th¬ : §äc víi ©m ®iÖu nhÑ
nhµng - TrÎ høng thó ®äc th¬
- Cho c¶ líp ®äc (2-3 lÇn) ®óng nhÞp ®iÖu, ©m
- C« chó ý söa sai cho trÎ ®iÖu.
- Cho trÎ thi ®ua tæ, nhãm, c¸ nh©n díi mäi h×nh
thøc. - TrÎ høng thó ®äc th¬ theo
yªu cÇu cña c«
- Cho trÎ ®äc th¬ nèi tiÕp ( 2 lÇn) - TrÎ ®äc th¬ nèi tiÕp

d. Cho trÎ ®äc th¬ ch÷ to:
Tríc khi cho trÎ ®äc th¬ ch÷ to c« híng dÉn c¸ch - TrÎ l¾ng nghe
®äc; ®äc tõ dßng trªn xuèng dßng díi, tõ tr¸i sang
ph¶i - TrÎ lªn t×m ch÷ o
- C« cho trÎ t×m ch÷ c¸i ®· häc trong tªn bµi th¬ “
V× con” - TrÎ chó ý l¾ng nghe
- C« ®äc cho c¶ líp nghe (1 lÇn) - TrÎ ®äc th¬ cïng c«
- C« chØ tranh cho c¶ líp ®äc - 1 trÎ lªn ®äc th¬
- C« gäi 1 trÎ kh¸ lªn chØ tranh vµ ®äc th¬

3. KÕt thóc:
- H¸t “C¶ nhµ th¬ng nhau”. Cho trÎ cÊt ®å ®ïng,
®å ch¬i
33 N¨m häc 2009 - 2010
TiÒn ThÞ Ph¬ng Th¶o – Trêng TiÓu häc VÜnh L¹i


Thø 4, ngµy 30 th¸ng 09 n¨m 2009

Chñ ®iÓm : Gia ®×nh ( TuÇn 3)
KÕ ho¹ch ngµy

Néi dung ChuÈn bÞ Yªu cÇu Ph¬ng ph¸p
1- §ãn trÎ
- §ãn trÎ - Th«ng - C« ®Õn sím - C« ngåi tríc cöa líp ®ãn
tho¸ng phßng th«ng tho¸ng trÎ, nh¾c trÎ chµo c«,
häc. phßng häc, dän chµo bè, mÑ. Trao ®æi
dÑp vÖ sinh xung víi phô huynh nh÷ng viÖc
quanh líp häc. cÇn thiÕt vÒ t×nh h×nh
cña trÎ.
- §iÓm danh
- Sæ theo dâi - TrÎ trËt tù vµ biÕt - C« gäi tªn tõng trÎ theo
líp " D¹" c« khi c« gäi sæ ®iÓm danh,
®Õn tªn
- ThÓ dôc
s¸ng - TrÎ tËp ®Òu, - Líp 3 tuæi so¹n gi¶ng
- S©n réng, ®óng ®éng t¸c
b»ng ph¼ng theo bµi h¸t.
2- Trß chuyÖn - C« ®Æt c©u hái gîi më,
- C« chuÈn bÞ gîi ý trÎ tr¶ lêi
nh÷ng c©u hái
phï hîp víi chñ
3- Ho¹t ®éng ®iÓm
ngoµi trêi:
Trß chuyÖn - C« ®Æt c©u hái gîi më
vÒ ng«i nhµ - C« chuÈn bÞ - TrÎ biÕt kÓ vÒ ®Ó trß chuyÖn cïng trÎ.
cña bÐ nh÷ng c©u hái nh÷ng ngêi th©n
®µm tho¹i trong gia ®×nh
m×nh, biÕt tªn mét
sè ®å dïng trong
gia ®×nh, c«ng
dông vµ c¸ch sö
dông cña chóng.
- GD trÎ yªu th¬ng
nh÷ng ngêi th©n

34 N¨m häc 2009 - 2010
TiÒn ThÞ Ph¬ng Th¶o – Trêng TiÓu häc VÜnh L¹i

trong gia ®×nh - C« phæ biÕn c¸ch ch¬i,
- Trß ch¬i vËn - S©n réng, luËt ch¬i cho trÎ, híng
®«ng : Ai b»ng ph¼ng - TrÎ høng thó vµ dÉn trÎ ch¬i.
nhanh nhÊt biÕt c¸ch ch¬i trß - C« quan s¸t, nh¾c trÎ
ch¬i. ch¬i ngoan.

4- Ho¹t ®éng
chiÒu
- V§ bµi Trêng
chóng ch¸u lµ - TrÎ V§ ®éng t¸c
trêng mÇm khíp víi lêi ca
non”
- ¤n bµi th¬ - TrÎ høng thó ®äc
“ V× con” th¬ - C« nhËn xÐt chung c¶
- Nªu g¬ng - B¶ng bÐ líp, cho trÎ c¾m cê.
ngoan, cê - TrÎ tù nhËn xÐt - Tr¶ trÎ
- Tr¶ trÎ - §å dïng c¸ m×nh vµ nhËn xÐt
nh©n b¹nHoạt động chung

M«n: To¸n
Bµi : §Õm ®Õn 6, nhËn biÕt c¸c nhãm cã 6 ®èi tîng


I - Mục đích yêu cầu
1. Kiến thức
- Trẻ nhận biết mối quan hệ hơn kém trong phạm vi 6 ,tạo nhóm có 6 đối tượng
- Trẻ biết cách chơi trò chơi
2. Kỹ năng:
- Luyện cách đếm ,thơm bớt cho trẻ
- 80-85% trẻ đạt yêu cầu
3. Tư tưởng
- Giáo dục trẻ học có nề nếp ,biết cất đồ dùng, đồ chơi gọn gàng đúng nơi quy định

II. Chuẩn bị
- Đồ dùng của cô : Bộ lô tô gia đình gồm có ông ,bà , bố mẹ và các con , bộ lô tô đồ
dùng gia đình

35 N¨m häc 2009 - 2010
TiÒn ThÞ Ph¬ng Th¶o – Trêng TiÓu häc VÜnh L¹i

+ Thẻ số từ 1- 6, một số lô tô về thực phẩm
+ Một số đồ dùng , đồ chơi trong gia đình có số lượng ít hơn 6 và một số cùng
loại để cho trẻ lấy thêm đủ số lượng là 6
- Đồ dùng của trẻ : Mỗi trẻ 6 con thỏ, 6 củ cà rốt, thẻ số từ 1-6

III. Nội dung tích hợp : MTXQ,dinh dưỡng , âm nhạc ,GDBVMT
IV. Tiến hành
Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ
1. Ổn định tổ chức - Cả lớp hát
- Cho trẻ hát bài “đếm sao”
2. Bài mới
a. Phần 1: Luyện nhận biết nhóm đồ vật có số lượng
là 6, chữ số 6
- Hỏi trẻ các con vừa hát bài gì? - bài đếm sao
- Các con vừa đếm có mấy ông sao trên trời cao - có 6 ông sao trên trời
- Bạn nào giỏi lên tìm nhóm đồ dùng đồ chơi có số - trẻ lên tìm đúng
lượng bằng số lượng ông sao vừa đếm (goi 2-3 trẻ lên
tìm)
- Cô cho cả lớp kiểm tra kết quả - Trẻ đặt chữ số tương
- Cô mời trẻ lên tìm chữ số tương ứng đặt vào nhóm ứng
đồ dùng mà bạn vừa tìm thấy
- Cho trẻ nghe âm thanh xắc xô bao nhiêu tiếng và cho - Trẻ chú ý lắng nghe
trẻ vỗ thêm vào cho đủ số lươợng là 6 (cô cho trẻ chơi
2-3 lần )

b. Phần 2 : So sánh thêm bớt tạo nhóm có 6 đối tượng
*Cô làm mẫu
- Chúng mình cùng chú ý lên bảng xem gia đình bạn
Lan có bao nhiêu người nhé ( Cô gắn lô tô ông bà ,bố
mẹ, chị gái,bạn Lan)
- Hỏi trẻ gia đình bạn Lan có những ai ? - trẻ kể
- Vậy gia đình bạn an có mấy thế hệ cùng chung - có 3 thế hệ
sống ? - có 6 người
- Cô cháu mình cùng đếm xem gia đình bạn an có tất cả
bao nhiêu người nhé ( cho cả lớp đếm )
- Mẹ bạn Lan là người đi mua sắm đồ dùng cho gia
đình (Cô gắn 5 loại đồ dùng lên bảng ) - Trẻ đếm
- Chúng mình cùng đếm xem mẹ bạn Lan mua được
mấy đồ dùng nhé - có 5 đồ dùng
- Tất cả có bao nhiêu dồ dùng - không bằng nhau
- Như vậy số đồ dùng và số người như thế nào ? - số người nhiều hơn là 1,
36 N¨m häc 2009 - 2010
TiÒn ThÞ Ph¬ng Th¶o – Trêng TiÓu häc VÜnh L¹i

- Số nào nhiều hơn ,số nào ít hơn và nhiều hơn là bao số đồ dùng ít hơn cũng là
nhiêu, ít hơn là bao nhiêu? 1
- phải thêm 1
- Muốn cho số người và số đồ dùng bằng nhau thì phải
làm như thế nào ?
- Số đồ dùng không đủ cho số người nên mẹ bạn Lan
đã mua thêm đồ dùng ( Cô gắn thêm 1 đồ dùng nữa ) - số người và số đồ dùng
- Bây giờ số người và số đồ dùng như thế nào? đều bằng nhau và đều bằng 6
bằng mấy ? - trẻ đếm lại nhóm đồ
- Cho trẻ đếm lại số nhóm đồ dùng dùng
- chữ số 6
- Để chỉ số lượng 6 người ta dùng chữ số mấy ?( cô
cho trẻ lên tìm 2 chữ số 6 gắn vào 2 nhóm tương ứng )
- Sau đó cô bớt đi 2 đồ dùng cho trẻ đếm số còn lại - còn 4
- 6 bớt 2 còn mấy ? - chữ số 4
- Phải tìm chữ số mấy ?
- Cho trẻ so sánh nhóm 6 và nhóm 4 xem nhóm nào
nhiều hơn ,nhóm nào ít hơn? nhiều hơn và ít hơn là
mấy
( tương tự cô cho trẻ bớt 3 còn 3 rồi cho trẻ so sánh - thêm 2 đồ dùng
tương tự như trên )
- Muốn 2 nhóm bằng nhau phải làm như thế nào ?
- Sau mỗi lần bớt cô cho trẻ tìm chữ số tương ứng rồi
cho trẻ bớt dần số đồ dùng
- Cất số người bằng cách đếm ngược lại - trẻ biết so sánh 2 nhóm
đồ vật
* Trẻ thực hiện
- Cô cho trẻ xếp 6 con thỏ và 5 củ cà rốt
- Hỏi trẻ số thỏ và số cà rốt ntn? Vì sao?
(cô cho trẻ thêm ,bớt trong phạm vi 6 )
- trẻ tìm đúng theo yêu
c. Phần 3 : Luyện tập cầu của cô
- Cho trẻ tìm đồ dùng , đồ chơi xung quanh lớp có số
lượng ít hơn 6 và cho vào cho đủ 6 - trẻ chú ý nghe cô giới
* Trò chơi : “Thi xem ai nhanh” thiệu cách chơi và hứng
- Cách chơi: cô có rất nhiều chiếc ghế cô sẽ mời một thú tham gia chơi
số bạn lên chơi (số bạn có thể ít hơn hoặc nhiều hơn
số ghế) các con sẽ vừa đi ,vừa hát khi nào có hiệu lệnh
thì mỗi bạn xẽ ngồi vào một ghế bạn nào không có
ghế ngồi sẽ bị nhảy lò cò một vòng
(Sau mỗi lần chơi cô cho trẻ so sánh số ghế và số trẻ
37 N¨m häc 2009 - 2010
TiÒn ThÞ Ph¬ng Th¶o – Trêng TiÓu häc VÜnh L¹i

có nào nhiều hơn .số nà ít hơn ? vì sao? )
- trẻ chú ý nghe cô giới
* Trò chơi “tìm bạn thân” thiệu cách chơi và hứng
- Cách chơi : cô cho trẻ vừa đi vừa hát khi nào có hiệu thú tham gia chơi
lệnh tìm bạn thân có số lượng là 6 thì 6 bạn sẽ cầm tay
nhau làm nhóm bạn thân nhé - trẻ biết tìm nhóm bạn
- Cô cho trẻ chơi 3-4 lần ,sau mỗi lần chơi cô kiểm tra thân theo yêu cầu của cô
từng nhóm bạn thân, nếu nhóm nào chưa tìm đủ cô hỏi
trẻ muốn cho đủ nhóm có bạn các con phải làm gì?
- trẻ hát và cất đồ dùng
3. Kết thúc :
Cô cho trẻ hát bài (múa cho mẹ xem) và cất đồ dùng
Thø 5, ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2009

Chñ ®iÓm : Gia ®×nh ( TuÇn 3)
KÕ ho¹ch ngµy

Néi dung ChuÈn bÞ Yªu cÇu Ph¬ng ph¸p
1- §ãn trÎ
- §ãn trÎ - Th«ng - C« ®Õn sím - C« ngåi tríc cöa líp ®ãn
tho¸ng phßng th«ng tho¸ng trÎ, nh¾c trÎ chµo c«,
häc. phßng häc, dän chµo bè, mÑ. Trao ®æi
dÑp vÖ sinh xung víi phô huynh nh÷ng viÖc
quanh líp häc. cÇn thiÕt vÒ t×nh h×nh
cña trÎ.
- §iÓm danh
- Sæ theo dâi - TrÎ trËt tù vµ biÕt - C« gäi tªn tõng trÎ theo
líp " D¹" c« khi c« gäi sæ ®iÓm danh,
®Õn tªn
- ThÓ dôc
s¸ng - TrÎ tËp ®Òu, - Líp 3 tuæi so¹n gi¶ng
- S©n réng, ®óng ®éng t¸c
b»ng ph¼ng theo bµi h¸t.
2- Trß chuyÖn - C« ®Æt c©u hái gîi më,
- C« chuÈn bÞ gîi ý trÎ tr¶ lêi
nh÷ng c©u hái
phï hîp víi chñ
3- Ho¹t ®éng ®iÓm
ngoµi trêi:

38 N¨m häc 2009 - 2010
TiÒn ThÞ Ph¬ng Th¶o – Trêng TiÓu häc VÜnh L¹i

Trß chuyÖn - C« ®Æt c©u hái gîi më
vÒ ®Þa chØ - C« chuÈn bÞ - TrÎ biÕt kÓ vÒ ®Ó trß chuyÖn cïng trÎ.
gia ®×nh cña nh÷ng c©u hái nh÷ng ngêi th©n
bÐ ®µm tho¹i trong gia ®×nh
m×nh, biÕt ®Þa
chØ cña gia ®×nh
m×nh
- GD trÎ yªu th¬ng
nh÷ng ngêi th©n - C« phæ biÕn c¸ch ch¬i,
- Trß ch¬i vËn - S©n réng, trong gia ®×nh luËt ch¬i cho trÎ, híng
®«ng : §ua b»ng ph¼ng - TrÎ høng thó vµ dÉn trÎ ch¬i.
ngùa biÕt c¸ch ch¬i trß - C« quan s¸t, nh¾c trÎ
ch¬i. ch¬i ngoan.

4- Ho¹t ®éng
chiÒu
- V§ bµi
“ TiÕng chó - TrÎ V§ ®éng t¸c
gµ trèng gäi” khíp víi lêi ca
- Lµm quen víi
kiÕn thøc míi: - TrÎ høng thó h¸t
Bµi h¸t “ Móa
cho mÑ xem” - C« nhËn xÐt chung c¶
- Nªu g¬ng - B¶ng bÐ líp, cho trÎ c¾m cê.
ngoan, cê - TrÎ tù nhËn xÐt
- Tr¶ trÎ - §å dïng c¸ m×nh vµ nhËn xÐt - Tr¶ trÎ
nh©n b¹nHoạt động chung
M«n: t¹o h×nh
Bài : VÏ ng«i nhµ cña bÐ
(ĐT)

I – Môc ®Ých yªu cÇu:
1. KiÕn thøc:
- TrÎ biÕt tëng tîng ®Ó vÏ ®îc ng«i nhµ cña m×nh cã s©n vên, th©n nhµ, m¸i nhµ
theo ý hiÓu cña trÎ.

39 N¨m häc 2009 - 2010
TiÒn ThÞ Ph¬ng Th¶o – Trêng TiÓu häc VÜnh L¹i

2. KÜ n¨ng:
- Nªn vÏ nÐt th¼ng, nÐt xiªn, tù s¸ng t¹o trong bµi vÏ cña m×nh.
3. T tëng:
- TrÎ biÕt yªu quý gi÷ g×n ng«i nhµ cña m×nh. Mong muèn cã ®îc cuéc sèng
®Èy ®ñ, m«i trêng sèng, s¹ch sÏ, tho¸ng m¸t.
- Tû lÖ trÎ ®¹t 8085%

II – ChuÈn bÞ:
1. §å dïng cña c«: 2 tranh , b¶ng, que chØ, gi¸ treo s¶n phÈm
1 tranh ng«i nhµ 2 tÇng
1 tranh vÏ ng«i nhµ ngãi.
2. §å dïng cña trÎ: Bót ch×, hép bót s¸p mÇu, vë t¹o h×nh

III – Néi dung tÝch hîp:
- V¨n häc, To¸n, ©m nh¹c, gi¸o dôc b¶o vÖ m«i trêng

IV - C¸ch tiÕn hµnh:

1. Trß chuyÖn- g©y høng thó
- Cho trÎ ®äc bµi th¬: Em yªu nhµ em. - TrÎ ®äc th¬ cïng c«.

2. Bµi míi:
a. Híng trÎ vµo ®Ò tµi:
- C¸c con võa ®äc bµi th¬ g×? - Bµi th¬ Em yªu nhµ
- Trong bµi th¬ nãi lªn ®iÒu g×? em.
- Ng«i nhµ cña b¹n nhá cã nh÷ng g×? - Nãi lªn ng«i nhµ cña
b¹n nhá rÊt ®Ñp
- Cã ®µn chim sÎ, cã
®µn gµ m¸i, cã «ng ng«
b¾p, cã ao muèng víi c¸
- VËy ng«i nhµ cña c¸c con nh thÕ nµo? cê, cã ®Çm ngµo ng¹t h-
=> C« chèt l¹i vµ dÉn d¾t vµo bµi. ¬ng sen
- TrÎ kÓ vÒ ng«i nhµ cña
b. §µm tho¹i: m×nh.
* C« ®a bøc tranh 1: Bøc tranh vÏ ng«i nhµ 1 tÇng
- C« ®a tranh vÏ ng«i nhµ 1 tÇng cho trÎ quan s¸t
- C« hái trÎ c« cã tranh g× ®©y?
- B¹n nµo cã nhËn xÐt vÒ bøc tranh
- VÏ vÒ ng«i nhµ 1 tÇng
- TrÎ kÓ tranh cã: ng«i
- C« vÏ ng«i nhµ nh thÕ nµo? nhµ cã vên c©y ¨n qu¶,
40 N¨m häc 2009 - 2010
TiÒn ThÞ Ph¬ng Th¶o – Trêng TiÓu häc VÜnh L¹i

cã luèng hoa
- Cöa ra vµo vµ cöa sæ c« vÏ b»ng h×nh g×? - TrÎ nhËn xÐt m¸i nhµ, t-
- M¸i nhµ c« vÏ cã d¹ng h×nh g×? êng,
- Lµ h×nh ch÷ nhËt
- Xung quanh ng«i nhµ cã nh÷ng g×? ®øng
- M¸i nhµ cã d¹ng h×nh
tam gi¸c
- Nhµ b¹n nµo cã nhµ 1 tÇng? - Xung quanh ng«i nhµ
- C« t« mµu s¾c bøc tranh nh thÕ nµo? c« cßn vÏ vên c©y ¨n
qu¶, cã luèng hoa
* C« ®a bøc tranh thø 2 : Ng«i nhµ 2 tÇng - TrÎ gi¬ tay
- C« cho trÎ quan s¸t bøc tranh - Mµu s¾c hîp lý
- §©y lµ bøc tranh vÏ ng«i nhµ nh thÕ nµo?

- Cho trÎ ®Õm sè tÇng
- Ng«i nhµ 2 tÇng c« vÏ b»ng nh÷ng nÐt g×? - C« vÏ ng«i nhµ 2 tÇng
rÊt ®Ñp
- Nhµ b¹n nµo cã nhµ 2 tÇng? - TrÎ ®Õm cïng c«
+ C« chèt l¹i néi dung bøc tranh - NÐt th¼ng ngang, nÐt
* Gi¸o dôc trÎ gi÷ g×n ng«i nhµ, kh«ng vÏ bÈn lªn t- th¼ng däc
êng, ch¬i ®å ch¬i xong ph¶i biÕt cÊt ®å ch¬i gän
gµng, gi÷ cho ng«i nhµ lu«n s¹ch sÏ - TrÎ chó ý l¾ng nghe
- TrÎ gi¬ tay
*. Trao ®æi ý ®Þnh - TrÎ chó ý l¾ng nghe
- Con vÏ ng«i nhµ nh thÕ nµo?
- VÏ b»ng nh÷ng nÐt g×?
- Con cßn vÏ thªm g× cho ng«i nhµ thªm ®Ñp
- C« chèt l¹i vµ gîi ý ®Ó trÎ vÏ cho bøc tranh hoµn - TrÎ nªu ý ®Þnh cña
thiÖn. m×nh.

c. TrÎ thùc hiÖn:
- C« hái trÎ t thÕ ngåi c¸ch cÇm bót

- Trong qu¸ tr×nh trÎ vÏ c« bao qu¸t, gióp ®ì trÎ cßn
lóng tóng - TrÎ nªu t thÕ ngåi c¸ch
- C« söa sai t thÕ ngåi, cÇm bót cho trÎ cÇm bót
- TrÎ vÏ
d. NhËn xÐt - trng bµy s¶n phÈm.
- C« cho trÎ mang bµi lªn trng bµy

- C« nhËn nhËn xÐt vµ c«ng nhËn s¶n phÈm cña trÎ.
41 N¨m häc 2009 - 2010
TiÒn ThÞ Ph¬ng Th¶o – Trêng TiÓu häc VÜnh L¹i

- C« gäi lÇn lît 2-3 trÎ lªn nhËn xÐt bµi cña b¹n. - TrÎ mang bµi lªn gi¸ trng
+ Con thÝch bµi nµo? V× sao? bµy
+ Bøc tranh cña b¹n vÏ nh÷ng g×? - TrÎ chó ý l¾ng nghe
- C« nhËn xÐt mét sè bµi ®Ñp, mét sè bµi cha ®Ñp. - TrÎ lªn nhËn xÐt bµi
Khen vµ ®éng viªn trÎ kÞp thêi. cña b¹n.

3. KÕt thóc: - TrÎ chó ý l¾ng nghe
- Cho trÎ h¸t C¶ nhµ th¬ng nhau.


- TrÎ h¸t cÊt ®å ®ïng, ®å
ch¬i
Thø 6, ngµy 02 th¸ng 10 n¨m 2009

Chñ ®iÓm : Gia ®×nh ( TuÇn 3)
KÕ ho¹ch ngµy

Néi dung ChuÈn bÞ Yªu cÇu Ph¬ng ph¸p
1- §ãn trÎ
- §ãn trÎ - Th«ng - C« ®Õn sím - C« ngåi tríc cöa líp ®ãn
tho¸ng phßng th«ng tho¸ng trÎ, nh¾c trÎ chµo c«,
häc. phßng häc, dän chµo bè, mÑ. Trao ®æi
dÑp vÖ sinh xung víi phô huynh nh÷ng viÖc
quanh líp häc. cÇn thiÕt vÒ t×nh h×nh
cña trÎ.

42 N¨m häc 2009 - 2010
TiÒn ThÞ Ph¬ng Th¶o – Trêng TiÓu häc VÜnh L¹i

- §iÓm danh
- Sæ theo dâi - TrÎ trËt tù vµ biÕt - C« gäi tªn tõng trÎ theo
líp " D¹" c« khi c« gäi sæ ®iÓm danh,
®Õn tªn
- ThÓ dôc
s¸ng - TrÎ tËp ®Òu, - Líp 3 tuæi so¹n gi¶ng
- S©n réng, ®óng ®éng t¸c
b»ng ph¼ng theo bµi h¸t.
2- Trß chuyÖn - C« ®Æt c©u hái gîi më,
- C« chuÈn bÞ gîi ý trÎ tr¶ lêi
nh÷ng c©u hái
phï hîp víi chñ
3- Ho¹t ®éng ®iÓm
ngoµi trêi:
VÏ ng«i nhµ - TrÎ biÕt dïng c¸c - C« trß chuyÖn víi trÎ vÒ
cña bÐ - PhÊn kü n¨ng vÏ nÐt c¸ch vÏ, vµ gîi ý cho trÎ vÏ
th¼ng, nÐt xiªn...
®Ó vÏ ng«i nhµ
cña m×nh.
- Trß ch¬i vËn - C« phæ biÕn c¸ch ch¬i,
®«ng : C¸o vµ - S©n réng, - TrÎ høng thó vµ luËt ch¬i cho trÎ, híng
thá b»ng ph¼ng biÕt c¸ch ch¬i trß dÉn trÎ ch¬i.
ch¬i. - C« quan s¸t, nh¾c trÎ
ch¬i ngoan.
4- Ho¹t ®éng
chiÒu
- V§ nhÑ
nhµng - TrÎ V§ ®éng t¸c
khíp víi lêi ca
- ¤n bµi th¬ - TrÎ høng thó ®äc
“ V× con” th¬
- C« nhËn xÐt chung c¶
- Nªu g¬ng - B¶ng bÐ - TrÎ tù nhËn xÐt líp, cho trÎ c¾m cê.
ngoan, cê m×nh vµ nhËn xÐt - Tr¶ trÎ
- Tr¶ trÎ - §å dïng c¸ b¹n
nh©nHoạt động chung

43 N¨m häc 2009 - 2010
TiÒn ThÞ Ph¬ng Th¶o – Trêng TiÓu häc VÜnh L¹i

M«n: ©m nh¹c
- H¸t, móa minh bµi “ Móa cho mÑ xem”
- Nghe h¸t: Cho con
- Trß ch¬i: Nghe tiÕt tÊu t×m ®å vËt


I – Môc ®Ých yªu cÇu:
1. KiÕn thøc:
- TrÎ biÕt tªn bµi h¸t, tªn t¸c gi¶. TrÎ h¸t thuéc bµi, h¸t tù nhiªn, vui t¬i thÓ hiÖn
t×nh c¶m khi h¸t. TrÎ h¸t, kÕt hîp móa minh häa nhÞp nhµng.
- TrÎ høng thó nghe c« h¸t vµ ngÉu høng cïng c«.
- TrÎ n¾m ®îc c¸ch ch¬i , luËt ch¬i høng thó ch¬i trß ch¬i nghe tiÕt tÊu t×m ®å
vËt
2. KÜ n¨ng:
- RÌn cho trÎ biÕt vËn ®éng nhÞp nhµng kÕt hîp vç tay theo ph¸ch ®ªm cho bµi
h¸t.
- TrÎ ®¹t yªu cÇu: 8085%
3. T tëng:
- Gi¸o dôc trÎ yªu quÝ ngêi th©n trong gia ®×nh.
- BiÕt lÊy cÊt ®å ®ïng, ®å ch¬i ®óng n¬i qui ®Þnh
II – ChuÈn bÞ:
- x¾c x«, ph¸ch tre
III – Néi dung tÝch hîp:
- To¸n
IV – C¸ch tiÕn hµnh:

Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ
1. Trß chuyÖn - G©y høng thó:
- C« cho trÎ trß chuyÖn vÒ gia ®×nh, kÓ tªn c¸c
thµnh viªn trong gia ®×nh, c«ng viÖc cña mäi
ngêi trong gia ®×nh
+ C« chèt l¹i: ai còng cã mét gia ®×nh trong gia
®×nh cã ba, mÑ. Ba mÑ lu«n yªu th¬ng c¸c con. - TrÎ trß chuyÖn cïng c«
Ba cho con nghÞ lùc mÑ cho con t×nh th¬ng yªu
chÝnh v× vËy mµ c¸c b¹n nhá lu«n ch¨m ngoan - TrÎ chó ý l¾ng nghe.
v©ng lêi bè mÑ.

2. Bµi míi
a. D¹y h¸t + VËn ®éng + BiÓu diÔn
- C« cho trÎ h¸t ®i vßng trßn lÊy nh¹c cô vÒ ®éi - TrÎ h¸t lÊy nh¹c cô vÒ ®éi

44 N¨m häc 2009 - 2010
TiÒn ThÞ Ph¬ng Th¶o – Trêng TiÓu häc VÜnh L¹i

h×nh ch÷ U. h×nh ch÷ U
- C¶ líp h¸t (3 lÇn)
- Bµi h¸t cßn ®îc c¸c b¹n móa rÊt ®Ñp. C« mêi c¶
líp cïng móa h¸t nµo
* BiÓu diÔn v¨n nghÖ:
- C¶ líp h¸t móa - TrÎ móa, h¸t nhÞp nhµng
- C« cho nhãm trÎ Nam h¸t gâ ®Öm theo nhÞp (2 - TrÎ chó ý l¾ng nghe
lÇn)
- C¸c b¹n g¸i thi ®ua h¸t móa (2 lÇn) - Tæ h¸t nèi tiÕp.
- C« cho c¸c tæ h¸t nèi tiÕp (2 lÇn) - TrÎ høng thó biÓu diÔn.
- C« cho lÇn lît 2 nhãm lªn h¸t + móa.
- 2 c¸ nh©n trÎ lªn h¸t + móa
- Cuèi cïng c« cho c¶ líp h¸t, gâ ®Öm theo nhÞp
cÊt nh¹c cô vÒ ®éi h×nh vßng trßn

b. Nghe h¸t: Bµi “Cho con”, nh¹c vµ lêi Ph¹m
Träng CÇu
- Kh«ng chØ cã MÑ cho con t×nh yªu th¬ng mµ
cßn cã Ba. Ba lµ chiÕc ¤ che n¾ng che ma. Ba
cho con nghÞ lùc ®Ó con lín kh«n.
- C« h¸t cho trÎ nghe bµi “Cho con”, nh¹c vµ lêi
Ph¹m Träng CÇu - TrÎ høng thó nghe c« h¸t
* C« h¸t L1: thÓ hiÖn cö chØ ®iÖu bé
L2: C« h¸t móa minh häa

d. Trß ch¬i: Nghe tiÕt tÊu t×m ®å vËt. - TrÎ chó ý l¸ng nghe c« nãi
- C« nãi c¸ch ch¬i, luËt ch¬i c¸ch ch¬i
- TrÎ høng thó ch¬i.
- Cho trÎ ch¬i 2,3 lÇn.
- Trong qu¸ tr×nh trÎ ch¬i c« bao qu¸t gióp ®ì trÎ

3. KÕt thóc: - TrÎ h¸t cÊt ®å ®ïng, ®å
- Cho trÎ h¸t 2 lÇn, cÊt ®å dïng, ®å ch¬i ch¬i
45 N¨m häc 2009 - 2010
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản