Giáo án tin học 12 từ bài 1-4 và bài thực hành

Chia sẻ: nguoiemsaumuon

Giáo án trình bày Khái niệm về cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án tin học 12 từ bài 1-4 và bài thực hành

Gi¸o ¸n tin häc 12 1

Chương 1: Khái niệm về cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu
Tiết 1 §1. Khái niệm về cơ sở dữ liệu (tiết 1)
Ngµy so¹n: 20/ 08/ 2008
Ngµy gi¶ng: 22/ 08/  2008
I. Mục đích yêu cầu
- HS hiểu được bài toán minh họa. HiÓu ®îc thÕ nµo lµ bµi to¸n qu¶n 

- Hệ thống hóa các công việc thường gặp khi quản lí thông tin của ®èi tîng nào
đó
- Lập được các bảng chứa thông tin theo yêu cầu.
II. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
Sách GK
III. Hoạt động dạy học
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của giáo viên
1. Bài toán quản lí
­   Lµm   thÕ   nµo   ®Ó   khi   gi¸o  Hs   tr¶   lêi:   KÎ   ra   c¸c   cét 
nh  hä   tªn,   ngµy   sinh,   ®Þa 
viªn muèn biÕt th«ng tin vÒ 
chØ…..
mét   b¹n   HS   nµo   ®ã   th×   ban 
c¸n sù líp cã thÓ ®a ra mét 
c¸ch nhanh nhÊt?
- Vậy muèn qu¶n lÝ ®îc c¸c 
­ T¹o  ra b¶ng  ®Ó lu th«ng 
b¹n   trong   líp   ta   lµm   thÕ  tin
nµo?
­ Cột: Họ tên, giới tính,ngày sinh,địa chỉ,
­  Muốn quản lý thông tin về điểm tổ,điểm toán, điểm văn, điểm tin...
học sinh của lớp ta nên lập danh sách
chứa các cột nào?
­ Hs thùc hiÖn lµm ra giÊy 
GV yªu cÇu Hs thùc hiÖn t¹o 
nh¸p
ra   c¸c   cét,   ghi   th«ng   tin 
­ Lµ   viÖc   qu¶n   lÝ   th«ng 
cña mét vµi b¹n vµo
tin   vÒ   mét   ®èi   tîng   nµo 
­   VËy   bµi   to¸n   qu¶n   lÝ   lµ  ®ã.
g×?
2. C¸c c«ng viÖc thêng gÆp  ­ Hs tr¶ lêi

Gi¸o viªn: NguyÔn Quèc Lîi
Gi¸o ¸n tin häc 12 2

khi qu¶n lÝ th«ng tin o Tạo lập hồ sơ về các đối tượng
Em hãy nêu lên các công việc thường cần quản lí;
gặp khi quản lý thông tin của một đối o Cập nhật hồ sơ (thêm, xóa, sửa hồ
tượng là học sinh. sơ);
o Tìm kiếm;
o Sắp xếp;
o Thống kê;
o Tổng hợp, phân nhóm hồ sơ;
o Tổ chức in ấn…
- Gv đưa ra c¸c   c«ng   vi c  Ö
chÝnh,  nãi  râ   h¬ n  vÒ   tõng 
c«ng vi c  Ö
+   T¹o   l   hå  s¬   ph¶i  thùc 
Ëp
hi n c¸c c«ng vi c sau: X¸c 
Ö Ö
® Þnh ® èi ng  cÇn qu¶n l ,  
 tî ý
yªu  cÇu cña  c«ng  vi c, thu  
Ö
thËp   nh÷ ng   th«ng   ti   cã  n
liªn  quan
+   CËp   nhËt   hå   s¬ :   Thª ,  m
söa, xo¸
+ Khai th¸c  hå s¬ : S¾ p xÕ p, 
t m  ki ,
× Õm  thèng kª, l  b¸o Ëp
c¸o
M ôc  ® Ých  cuèi  cï   cña 
ng
vi c   t¹o   l ,   cËp   nhËt, 
Ö Ëp
khai th¸c  hå s¬  l  phôc vô, 
µ
hç   trî   cho   c«ng   vi c   qu¶n 
Ö
l .   §Ó   tõ   ® ã  ngêi  qu¶n  l  
Ý Ý
®a ra  kÕ ho¹ch , quyÕ t ® Þnh 
IV. Cñng cè vµ BTVN :
Câu 1: Các công việc thường gặp khi quản lí thông tin của một đối tượng nào đó?
Câu 2: Lập bảng thứ 1 trên giấy gồm hai cột, cột 1 đặt tên là Tên môn học để liệt
kê tất cả các môn học mà em đang học, cột 2 đặt tên Mã môn học, dùng ký hiệu
1,2,3.... để đặt tên cho từng môn học. Đặt tên cho bảng Môn học.
Câu 3: Lập bảng thứ 2, gồm các cột sau:Mã học sinh, họ tên, ngày sinh,giới tính, địa
chỉ, tổ. Chỉ ghi tượng trưng 5 học sinh. Trong đó mỗi học sinh có một mã học sinh
duy nhất, có thể đặt A1, A2... Đặt tên bảng DSHS.
Câu 4: Lập bảng thứ 3, gồm các cột sau:Mã học sinh, mã môn học, ngày kiểm tra,
điểm. Mỗi học sinh có thể kiểm tra nhiều môn. Đặt tên là Bảng điểm.


Tiết 2          §1. 
        Khái  ệ m   ề   ơ  ở  ữ  
ni v c s d liêu  ế 2)
(ti t


Gi¸o viªn: NguyÔn Quèc Lîi
Gi¸o ¸n tin häc 12 3

Ngµy so¹n : 27/ 08/ 2008
Ngµy gi¶ng : 29/ 08/  2008
I.  Mục đích, yêu cầu:
- HS nắm được khái niệm CSDL là gì? Biết vai trò của CSDL trong học tập và đời
sống?
- Nắm khái niệm hệ QTCSDL, hệ CSDL, sự tương tác giữa các thành phần trong
hệ CSDL.
II. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
Sách GK
III. Ho¹t ®éng gi¶ng d¹y:
Kiểm tra miệng:
- Kiểm tra vở làm bài tập ở nhà của 3 học sinh. Ba HS ghi kết quả làm bài tập 2,3,4
lên bảng cùng một lần.
­ Mét Hs lªn b¶ng tr¶ lêi bµi 1
­ Cho ®iÓm
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của giáo viên
3. HÖ c¬ së d÷ liÖu
a) Kh¸i   niÖm   CSDL   vµ   hÖ 
qu¶n trÞ CSDL ­ Hs nghe gi¶ng ghi bµi
Cơ sở dữ liệu (CSDL-Database) là
tập hợp các dữ liệu có liên quan với
nhau, chứa thông tin của một đối tượng
nào đó (như trường học, bệnh viện, ngân
hàng, nhà máy...), được lưu trữ trên bộ
nhớ máy tính để đáp ứng nhu cầu khai
thác thông tin của nhiều người sử dụng
với nhiều mục đích khác nhau.
­   ?  CSDL lưu trên giấy khác CSDL ­ HS ®a ra nh÷ng nhîc ®iÓm 
lưu trên máy tính ở điểm nào? khi   lu   trªn   giÊy,   tõ   ®ã 
nhËn   thÊy  u   ®iÓm   khi   lu 
§Ó lu CSDL trªn m¸y ngêi  trªn m¸y
ta   sö   dông   phÇn   mÒm.  Phần
mềm giúp người sử dụng có thể tạo
CSDL trên máy tính gọi là gì hệ quản trị
CSDL.
Để khai thác CSDL thuận tiện hơn
người ta còn xây dựng các phầm mềm
ứng dụng trên hệ quản trị CSDLcs
dl

Gi¸o viªn: NguyÔn Quèc Lîi
Gi¸o ¸n tin häc 12 4
­ H s tr¶  l i
ê
? Để khai thác thông tin bằng máy tính
+ C¬ së d÷ li uÖ
cần phải có những gì
+ HÖ quản trị CSDL
+ C¸c th i t bÞ vËt l
Õ Ý
b) C¸c   m øc  thÓ   hi n   cña 
Ö
CSD L ­ H s tr¶  l i
ê
­   ?   CSD L  cã   nh÷ ng  m øc  thÓ   + M øc vËt l Ý
hi n nµo ?
Ö + M øc kh¸i ni Öm
+ M øc khung nh× n


­ G v  gi i   thÝch   tõng   m øc
¶  
kh¸i ni Öm
+ M øc vËt l  quan t m ® Õn
Ý ©  d÷ 
li u   lu   vµo   ch i m   m Êt  bao 
Ö Õ
nhi  Byte, lu ë « nhí nµo
ªu
+ M øc kh¸i ni  quan t m ® Õn
Öm ©  
nh÷ ng   D L   nµo   lu   trong   hÖ 
CSD L,  m èi  quan   hÖ   gi a   c¸c 
÷
CSD L ® ã
+ M øc khung nh× n l  m øc Ó n  ­
µ  hi H s t¹o  b¶ng trªn  giÊy
thÞ   th«ng   ti   chøa   trong   M «n th i
n
CSD L, vµ chØ  hi n  thÞ  th«ng  M ∙
Ó   Tªn m «n
ti  phï hî  víi  m ôc ® Ých sö  m «n
n p
dông To To¸n
­ Vd:  Q u¶n  l   ® i   trong   Va
Ý Óm V¨n
m ét  k×   th i   gåm :  m «n  th i,   NN Ngo¹i 
th«ng   ti   vÒ   thÝ   si , 
n nh ng÷  
®i Óm B¶ng H s
Yªu  cÇu H s thùc  hi n  t¹o  ra   SBD Tªn HS
Ö NS GT
c¸c b¶ng trªn A1 Hï ng 16/ /
7 90 Nam
+ B¶ng m «n th i:  m ∙ «n, tªn   A2
 m V© n 5/ /
9 90 N÷
m «n B¶ng Ph¸ch
+   B¶ng   HS:  SBD ,  tªn ,   ngµy  SBD Ph¸ch
si , giíi  tÝnh , d© n téc, §/ A1
nh 15
c A2 16
+ B¶ng ph¸ch: SBD , sè ph¸ch B¶ng ® i :Óm
+   B¶ng   ® i :  M ∙  m «n,  sè 
Óm
ph¸ch , ® i Óm
­ Ta thÊy r»ng ngêi thu  hå 

Gi¸o viªn: NguyÔn Quèc Lîi
Gi¸o ¸n tin häc 12 5

s¬   chØ   cÇn   th«ng   ti   vÒ 
n M ∙ «n
 m Ph¸ch §i m
Ó
häc si ,  do ® ã
nh  th«ng  ti  
n To 15 8.0
mµ  hä cÇn hi n thÞ  l  b¶ng 
Ó µ To 16 6.5
HS. Va 16 7.0
­ G i  vi  chÊm  ® i
¸o ªn Óm th×  
kh«ng  ®î   phÐ p bi t th«ng 
c Õ
ti   trong   b¶ng   H s   vµ 
n
Ph¸ch , nªn th«ng ti  trong  
n
khung   nh× n   chØ   l   b¶ng 
µ
®i Óm
­ Tuy   nhi   H s   cÇn   bi t 
ªn Õ
® i   cña   m × nh  nªn   khung 
Óm
nh× n  xÏ   l   t ng   hî   cña 
µ æ p
tÊ t c¶ c¸c b¶ng

IV. Cñng cè BTVN :
Câu 1: Hãy nêu một số hoạt động có sử dụng CSDL mà em biết?
Câu 3: Giả sử phải xây dựng một CSDL để quản lý mượn, trả sách ở thư viện,
theo em cần phải lưu trữ những thông tin gì? Hãy cho biết những việc phải làm để
đáp ứng nhu cầu quản lí của người thủ thư.
Câu 4: Phân biệt CSDL với hệ QTCSDL (Tìm điểm giống nhau và khác nhau cơ
bản giữa chúng).


Tiết 3 §1. Khái niệm về cơ sở dữ liêu (tiết 3)
Ngµy so¹n: 08/ 09/ 2008
Ngµy gi¶ng: 10/ 09/  2008
I. Mục đích yêu cầu:
Nắm các yêu cầu cơ bản đối với hệ CSDL.
II. §ồ dùng dạy học:
Sách GK
III. Nội dung bài mới
­ KiÓm tra bµi cò: 2 Hs lªn b¶ng lµm c©u 3, 4
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của giáo viên
c) C¸c   yªu   cÇu   c¬   b¶n   cña  ­ Hs thùc hiÖn
hÖ CSDL + TÝnh cÊu tróc
­ ? Nªu c¸c tÝnh chÊt  + TÝnh toµn vÑn
+ TÝnh nhÊt qu¸n
+ TÝnh an toµn vµ b¶o mËt
+ TÝnh ®éc lËp
+ Tính không dư thừa th«ng tin
+ TÝnh chia sΠth«ng tin

Gi¸o viªn: NguyÔn Quèc Lîi
Gi ¸o ¸n t i n häc 12 6


Gv gi¶ i thÝch râ h¬n vÒ c¸c
tÝnh chÊt
- Tính cấu trúc:Thông tin trong CSDL
được lưu trữ theo một cấu trúc xác định.
Tính cấu trúc được thể hiện ở các điểm
sau:
+ Dữ liệu ghi vào CSDL được lưu giữ
dưới dạng các bản ghi .
+ Hệ QTCSDL cần có các công cụ khai
báo cấu trúc của CSDL(là các yếu tố để
tổ chức dữ liệu: cột, hàng, kiểu của dữ
liệu nhập vào cột, hàng...) xem, cập
nhật, thay đổi cấu trúc .
- Tính toàn vẹn:
VD: Để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu
trên cột điểm, sao cho điểm nhập vào
theo thang điểm 10, các điểm của môn
học phải đặt ràng buộc giá trị nhập vào:
>=0 và để
dữ liệu nhập vào trường này biến thành
chữ hoa. Nếu là kiểu số (Number)
chọn dạng thức trong danh sách bên
trái, ý nghĩa ở cột phải
Decimal place: qui định số cột chứa số lẻ
Caption: Vì tên field không có dấu tiếng
Việt, tính chất này cho phép nhập vào đây
tiêu đề cho mỗi cột bằng tiếng Việt có
dấu và đầy đủ ý nghĩa hơn.
Required: chọn Yes để đồng ý bắt buộc
phải nhập dữ liệu cho bảng, ngược lại
chọn No
4. Lưu bảng sau khi đã thiết kế xong:
B1: Trong cửa sổ thiết kế, kích vào nút
close của cửa sổ này (x), xuất hiện (H11)
chọn Yes để đồng ý lưu, nhập vào tên
Table (qui tắc đặt tên bảng giống như qui
tắc đặt tên trường) chọn OK. (H12)
B2: Nếu trong bảng không có trường nào
được tạo khóa chính, Access xuất hiện
thông báo (H13)
Nhằm lưu ý, bảng chưa có khóa chính,
bạn có muốn tạo khóa chính không? Nên
đồng ý bằng cách chọn Yes, Access sẽ tạo
mới trường có tên ID có kiểu DL
AutoNumber chứa các giá trị số không

Gi¸o viªn: NguyÔn Quèc Lîi
Gi¸o ¸n tin häc 12 24

trùng nhau.
I .
V Cñng cè:
­ Lµm  l  bµi to¸n  qu¶n l  ® i
¹i Ý Óm ® ¬ n ¶n  ( ∙ l  ë bµi 
 gi ® µm
1),   ph© n  tÝch   xem   c¸c   tr êng   trong   bµi  to¸n   ® ã  t¬ ng 
øng víi  nh÷ ng ki u d÷ li u  nµo?
Ó Ö
Bài Thực Hành 2 (tiết 1)
Ngµy so¹n: 
Ngµy gi¶ng:
I. Mục đích, yêu cầu:
- Nắm qui trình thiết kế bảng, biết nhận diện trường nào có thể đặt khóa chính,
nếu không có trường đặt khóa chính chấp nhận để Access tạo trường khóa chính
ID. Nắm một vài tính chất của trường (Field Properties): Field size, format, Caption,
Require
- Thiết kế bảng đơn giản, phức tạp với một số tính chất trường nêu ở trên, biết
cách khai báo khóa chính, lưu bảng tính.
II. §ồ dùng dạy học:
Sách GK tin 12, m¸y chiÕu, m¸y tÝnh cho HS, ch¬ng tr×nh minh 
ho¹
III. Ho¹t ®éng giê d¹y:
Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS
1. Khëi t¹o CSDL ­ Hs thùc hiÖn viÖc khëi 
­ Khëi ®éng Access, t¹o CSDL  ®éng Access
cho   bµi   to¸n   qu¶n   lÝ   Häc 
sinh
­ ChØ  ra c¸c  ®èi tîng vµ  2  ­ Hs chØ ra c¸c trêng cña 
chÕ   ®é   lµm   viÖc   vµ   2   c¸ch  mçi b¶ng (bµi t¹p vÒ nhµ)
t¹o b¶ng
Gi¸o   viªn   thùc   hiÖn   2   –   3  ­ Hs quan s¸t thùc hiÖn 
lÇn trªn m¸y chiÕu c¸ch t¹o  theo
b¶ng b»ng c¸ch tù thiÕt kÕ.
­   Sau   khi   ®∙   t¹o   ®îc   CSDL 
cho bµi to¸n ®ã, yªu cÇu Hs 
tiÕp   tôc   thùc   hiÖn   víi   bíc 
t¹o b¶ng biÓu b»ng tù thiÕt 

­   Thùc   hiÖn   chän   kiÓu   d÷ 
liÖu cho tõng trêng ­ Hs quan s¸t thùc hiÖn 
­ Sau khi ®∙ thùc hiÖn, híng  theo
dÉn Hs t¹o khãa chÝnh

Gi¸o viªn: NguyÔn Quèc Lîi
Gi¸o ¸n tin häc 12 25

­   Thùc   hiÖn   lu   cÊu   tróc 
b¶ng, ®Æt tªn cho b¶ng, t¾t  ­ Hs thùc hiÖn t¹o c¸c 
chÕ ®é thiÕt kÕ b¶ng, vµ lu cÊu tróc vµ 
­ tiÕp tôc t¹o c¸c b¶ng kh¸c  ®Æt tªn cho c¸c b¶ng ®ã
t¬ng tù nh trªn
­ Nghe gi¶ng, ghi bµi
2. NhËp th«ng tin DL C1: KÝch chuét vµo b¶ng cÇn 
Sau   khi   ®∙   t¹o   b¶ng   xong,  nhËp th«ng tin chän Open 
chóng   ta   tiÕn   hµnh   nhËp  C2: KÝch ®óp chuét vµo b¶ng 
th«ng   tin.   Thùc   hiÖn   nhËp  cÇn nhËp th«ng tin
th«ng   tin   cña   5   häc   sinh,  ­ Hs quan s¸t thùc hiÖn 
råi lu l¹i theo
Gv   lµm   1   –   2   lÇn   .(lµm   2 
c¸ch) ­ Hs thùc hiÖn söa mét vµi 
th«ng tin

Sau khi nhËp th«ng tin, nÕu 
sai ta hoµn toµn cã thÓ söa  ­ Nghe gi¶ng, ghi bµi
l¹i b»ng c¸ch kÝch chuét vµo  Chän b¶ng cÇn thay ®æi cÊu 
th«ng tin sai vµ söa l¹i. tróc, kÝch chuét vµo Design. 
3. Thay ®æi cÊu tróc b¶ng: Thay ®æi cÊu tróc b¶ng theo 
NÕu   thÊy   cÊu   tróc   cña   b¶ng  ý muèn, lu l¹i cÊu tróc b¶ng 
kh«ng phï hîp ta cã thÓ thay  míi
®æi l¹i cÊu tróc cña b¶ng ®ã

­ Thay ®æi kho¸ chÝnh
­ Thay ®æi kiÓu d÷ liÖu
­ Thay ®æi vÞ trÝ cña tr­
êng
­ Thay ®æi tªn trêng
4. Lµm viÖc víi mét sè tÝnh 
chÊt hay dïng
NÕu trêng dïng kiÓu d÷ liÖu 
lµ text th× ®Þnh d¹ng vÒ ®é 
réng mÆc ®Þnh lµ 50, kiÓu sè 
lµ   Long   integer,   KiÓu 
Date/Time   lµ   8.   Nh  vËy   sÏ 
kh«ng   phï   hîp   víi   mçi   bµi  ­ Hs thùc hiÖn
to¸n cô thÓ. 
§Ó   phï   hîp   ta   cã   thÓ   ®iÒu 
chØnh l¹i 
Vd: ë trêng tªn th× tèt nhÊt 
®Æt   lµ   10,   trêng   giíi   tÝnh 

Gi¸o viªn : NguyÔn Quèc Lî i
Gi¸o ¸n tin häc 12 26

cã thÓ  ® Æ t µ  5 …
 l
­ Thùc   hi n   l   m ét  l n  
Ö ¹i Ç
n÷ a trªn  m ¸y ch i u 
Õ
­ §a ra  ch¬ ng tr× nh vÒ m ét  
bµi to¸n  qu¶n l  ® ∙Ý  chuÈn 
bÞ s½ n
­ Q uan  s¸t   qu¸   tr× nh   l  
µm
cña   H s,   ®a   ra   c¸c   chØ nh 
söa   trong   qu¸   tr× nh   l  µm
cña H s
I . Cñng cè:
V
­ Khi gÆp mét bµi to¸n qu¶n lÝ cÇn ph©n tÝch râ rµng 
néi dung c¸c b¶ng, tr¸nh ®Ó d thõa DL
­ §èi víi tÝnh chÊt th× cÇn quan t©m ®Õn ®Þnh d¹ng cña 
kiÓu d÷ liÖu. V× ngoµi khai b¸o ®óng ra ta cßn ph¶i 
khai b¸o phó hîp. NÕu kh«ng sÏ rÊt cã thÓ ®iÒu nµy lµm 
¶nh hëng ®Õn tèc ®é ch¹y ch¬ng tr×nh.
­ ChuÈn bÞ giê sau thùc hiÖn víi bµi to¸n qu¶n lÝ th 
viÖn
Bài Thực Hành 2 (tiết 2)
Ngµy so¹n: 
Ngµy gi¶ng:
I. Mục đích, yêu cầu:
- Cñng cè qui trình thiết kế bảng, đặt khóa chính, một vài tính chất của trường
- Thiết kế bảng đơn giản
II. §ồ dùng dạy học:
Sách GK tin 12, m¸y chiÕu, m¸y tÝnh cho HS, ch¬ng tr×nh minh 
ho¹
III. Ho¹t ®éng giê d¹y:
Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS
1. Khëi t¹o CSDL ­ Hs thùc hiÖn viÖc khëi 
­ Khëi ®éng Access, t¹o CSDL  ®éng Access
cho bµi to¸n qu¶n lÝ th viÖn 
®¬n gi¶n
­ ChØ ra c¸c ®èi tîng  ­ Hs chØ ra c¸c trêng cña 
Gi¸o   viªn   thùc   hiÖn   1     lÇn  mçi b¶ng (bµi t¹p vÒ nhµ)
trªn m¸y chiÕu c¸ch t¹o b¶ng 
b»ng c¸ch tù thiÕt kÕ. ­ Hs quan s¸t thùc hiÖn 
­   Sau   khi   ®∙   t¹o   ®îc   CSDL  theo

Gi¸o viªn: NguyÔn Quèc Lî i
Gi¸o ¸n tin häc 12 27

cho bµi to¸n  ® ã,  yªu  cÇu H s 
ti p   tôc   thùc   hi n   víi   bí  
Õ Ö c
t¹o  b¶ng bi u  b»ng tù  th i t 
Ó Õ

­   Thùc   hi n   chän   ki u   d÷ 
Ö Ó
li u  cho tõng tr êng
Ö
­ Sau kh i ® ∙  thùc hi n, hí  
Ö ng
dÉn H s t¹o  khãa chÝnh ­ H s quan s¸t thùc hi n 
Ö
­   Thùc   hi n   lu   cÊu   tróc  
Ö theo
b¶ng, ® Æ t  tªn  cho  b¶ng, t t  ¾
chÕ ® é i t kÕ
 th Õ
­ ti p  tôc  t¹o  c¸c b¶ng kh¸c 
Õ ­ H s thùc hi n t¹o  c¸c 
Ö
t¬ ng tù  nh trªn b¶ng, vµ lu cÊu tróc  vµ 
®Æ t tªn  cho c¸c b¶ng ® ã
2. NhËp th«ng ti  D Ln
Sau   kh i   ® ∙  t¹o   b¶ng   xong,  ­ Nghe gi¶ng , ghi bµi
chóng   ta   ti n   hµnh   nhËp  C1: KÝch  chuét vµo b¶ng cÇn 
Õ
th«ng   ti .   Thùc   hi n   nhËp  nhËp th«ng ti  chän O pen 
n Ö n
th«ng ti  , rå i lu l¹i
n C2: KÝch  ® óp chuét vµo b¶ng 
G v  l   1   –   2   l n   .(l
µm Ç µm   2  cÇn nhËp th«ng ti n
c¸ch) ­ H s quan s¸t thùc hi n 
Ö
theo

Sau kh i nhËp th«ng  ti ,  nÕ u  ­ H s thùc hi n söa m ét
n Ö  vµi 
sai ta  hoµn toµn  cã  thÓ  söa  th«ng tin
l¹i  b»ng c¸ch  kÝch chuét vµo 
th«ng ti  sai vµ söa l
n ¹i.
3. Thay ® æ i  cÊu tróc  b¶ng: ­ Nghe gi ¶ng , ghi bµi
NÕ u  thÊy   cÊu   tróc   cña   b¶ng  Chän b¶ng cÇn thay ® æ i cÊu 
kh«ng phï hî  ta  cã thÓ  thay  tróc,  kÝch chuét vµo D esi . 
p gn
®æ i l¹i  cÊu tróc  cña b¶ng ® ã Thay ® æ i cÊu tróc  b¶ng theo 
 
­ Thay ® æ i kho¸ chÝnh ý m uèn, lu l¹i  cÊu tróc  b¶ng 
­ Thay ® æ i Ó u d÷ li u
 ki Ö míi
­ Thay ® æ i  vÞ trÝ  cña tr ­
êng
­ Thay ® æ i tªn  tr êng
4. Lµm  vi c  víi  m ét sè  tÝnh 
Ö
chÊt hay dï ng
Gî i ý ® Ó s n¾ m b¾ t c  tÝnh 
 H  ®î
chÊt cña c¸c tr êng   ­ H s thùc hi n
Ö
Vd: ë tr êng tªn  th×  tèt nhÊt 
® Æ t µ  100 , tr êng m ∙
 l  sè ® Æ t 
l  5 …
µ

Gi¸o viªn: NguyÔn Quèc Lî i
Gi¸o ¸n tin häc 12 28

­ Thùc   hi n   l   m ét  l n  
Ö ¹i Ç
n÷ a trªn  m ¸y ch i u 
Õ
­ Q uan  s¸t   qu¸   tr× nh   l  
µm
cña   H s,   ®a   ra   c¸c   chØ nh 
söa   trong   qu¸   tr× nh   l  µm
cña H s
­ §¸nh  gi  qu¸ tr× nh  l , 
¸ µm
®a ra  nh÷ ng c¸i sai trong  
qu¸ tr× nh l  cña H s, hí  
µm ng
söa   ch÷ a     ® Ó  tr¸nh   l p 
Æ
trong  l n  thùc hµnh sau. 
Ç
I . Cñng cè:
V
­ ViÖc  t¹o kho¸  chÝnh  lµ hÕt  søc quan  träng  v× nã sÏ 
t¹o liªn kÕt gi÷a c¸c b¶ng víi nhau. NÕu chän kh«ng phï 
hîp th× viÖc liªn kÕt ®Ó truy vÊn lµ kh«ng chÆt trÏ. SÏ 
khã kh¨n cho nh÷ng c«ng viÖc vÒ sau.
Gi¸o viªn: NguyÔn Quèc Lî i
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản