Giáo án tin học 7 - BÀI 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN

Chia sẻ: phalinh6

Mục tiêu a. Kiến thức - Biết ý nghĩa của các hàm SUM, AVERAGE, MAX, MIN - Biết cách sử dụng hàm. - Biết hai cách nhập hàm vô ô tính. b. Kĩ năng - Viết đúng qui tắt các hàm. - Sử dụng hàm để tính kết hợp các số và địa chỉ ô tính.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án tin học 7 - BÀI 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN

Giáo án tin học 7
BÀI 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁNI/ Mục tiêu

a. Kiến thức

- Biết ý nghĩa của các hàm SUM, AVERAGE,
MAX, MIN

- Biết cách sử dụng hàm.

- Biết hai cách nhập hàm vô ô tính.

b. Kĩ năng

- Viết đúng qui tắt các hàm.

- Sử dụng hàm để tính kết hợp các số và địa chỉ ô
tính.
- Thực hiện được bốn hàm SUM, AVERAGE,
MAX, MIN (chọn lệnh từ bảng chọn, gõ lệnh từ cửa

sổ lệnh)

c. Thái độ

- Nhận thức được sự tiện lợi khi sử dụng hàm để
tính toán.

- Có ý thức muốn tìm hiểu thêm các hàm khác
trong Excel.II/ Chuẩn bị phương tiện và đồ dùng dạy học

1/ Giáo viên:

- Các máy tính trong phòng dạy chạy tốt.

- Bài giảng trình bày trên PowerPoint và chiếu
trực tiếp lên màn hình.

- Máy Projector, bảng và bút

2/ Học sinh:

- SGK đầy đủ.
- Vở ghi chép, bảng nhóm.III/ Những lưu ý sư phạm

- Trước hết cần chia nhóm phù hợp các đối tượng
học sinh.

- Trong tiết học này việc gây hứng thú học để HS
thấy việc sử dụng các hàm là một yêu cầu cần thiết,
thuận lợi hơn sử dụng công thức.

- Có thể bằng so sánh kết quả thực hiện khi dùng
hàm và không dùng hàm.

- Hạn chế chỉ giới thiệu đúng nội dung như SGK,
trong tiết học chưa cần tìm hiểu thêm về các mục
chọn khác trong thanh bảng chọn.

- Lưu ý có hai cách nhập hàm vào ô tính.IV/ Hoạt động của giáo viên và học sinh
Hoạt động 1: Hàm trong chương trình bảng tính
( Thời gian:…….phút)

Mục tiêu: Gây hứng thú, thấy được sự cần thiết
sử dụng hàm.

Cách tiến hành: So sánh kết quả khi dùng công
thức và cách dùng hàm.Hoạt động của Hoạt động của Nội dung
GV HS

GV đặt vấn đề : • HS thực hiện
phép tính
Tính trung bình
trên giấy
cộng của ba số:
=(3+10+2)/
3; 10; 2 ?
3
em có biết cách
nào khác nửa để • HS trả lời
có thể giải được
1/ Hàm trong
bài toán trên ?
chương trình
bảng tính
GV giới thiệu
cách : Hàm là công
thức được
= Average(3,10,2) HS quan sát
định nghĩa từ
giới thiệu: nội dung SGK
GV
trước, sử dụng
Hàm là công thức
hàm giúp việc
được định nghĩa
tính toán dễ
từ trước, được sử
dàng và nhanh
dụng để thực hiện
chống hơn.
tính toán theo
công thức với các
giá trị cụ thể, sử
dụng hàm giúp
việc tính toán dễ
dàng và nhanh
chống hơn.
Hoạt động 2: Cách sử dụng hàm ( Thời
gian:…….phút)

Mục tiêu: Biết cách sử dụng hàm.

Cách tiến hành: GV thao tác minh hoạ, HS nhận
biết.Hoạt động của GV Hoạt Nội dung
động của
HS
GV thao tác minh hoạ, gọi
HS nêu lại cách sử dụng hàm
qua thao tác GV vừa làm?
HS nhận 2/ Cách
biết qua sử dụng
thao tác hàm
GV giới thiệu thêm: Có hai
của GV
cách nhập hàm vào ô tính:
và nêu lại
Khi nhập
+ Cách 1: Nhập hàm trực tiếp
cách sử
hàm vào ô
vào ô tính.
dụng
tính dấu =
+ Cách 2: Sử dụng nút lệnh
hàm.
ở đầu là
Insert Function
ký tự bắt
buộc, sau
đó gõ
đúng qui
tắc hàm và
nhấn
Enter.
Hoạt động 3: Một số hàm trong chương trình
bảng tính ( Thời gian:…….phút)
Mục tiêu: Biết các hàm SUM, AVERAGE, MAX,
MIN
Cách tiến hành: HS tự đọc SGK, thảo luận nhóm.Hoạt động Hoạt động của HS Nội dung
của GV

3/ Một số hàm

Nhóm 1 + Nhóm 2: trong chương
a/ Hàm tính
tổng: Đọc ví dụ 1 (SGK) trình bảng tính

Nhóm 3 + Nhóm 4:
Đọc ví dụ 2 (SGK)

Nhóm 5 + Nhóm 6: a/ Hàm tính tổng:
Nêu qui tắc
sử dụng hàm Đọc ví dụ 3 (SGK) =SUM(a,b,c,…)

tính tổng
trong bảng
Trong đó:
tính?
Các nhóm trình a,b,c,…là các số
bày qui tắc sử dụng hay địa chỉ của
hàm tính tổng các ô cần tính.
GV lưu ý cho trong bảng tính.
HS: Cácsố
hay địa chỉ
của các ô cần
tính liệt kê
trong dấu ()
và cách nhau
bởi dấu phẩy,
tên hàm
không phân b/ Hàm tính
biệt chữ hoa trung bình cộng:
Nhóm 1 + Nhóm 2
hay chữ
+ Nhóm 3: Đọc ví =AVERAGE(a,b,c,…)
thường.
dụ 1 (SGK)

Nhóm 4 + Nhóm 5 Trong đó:
b/ Hàm tính + Nhóm 6: Đọc ví a,b,c,…là các số
trung bình dụ 2 (SGK) hay địa chỉ của
cộng:
các ô cần tính.Các nhóm trình
bày qui tắc sử dụng
Nêu qui tắc hàm tính trung
sử dụng hàm bình cộng trong
c/ Hàm xác định
bảng tính.
tính trung
giá trị lớn nhất
bình cộng
=MAX(a,b,c,…)
trong bảng
tính?
GV nhận xét Trong đó:
a,b,c,…là các số
cách trình
bày của các hay địa chỉ của
Nhóm 1 + Nhóm 2
các ô cần tính.
nhóm.
+ Nhóm 3: Đọc ví
dụ 1 (SGK)
c/ Hàm xác Nhóm 4 + Nhóm 5
định giá trị + Nhóm 6: Đọc ví
lớn nhất: dụ 2 (SGK)


Nêu qui tắc
sử dụng hàm
Các nhóm trình
xác định giá
bày qui tắc sử dụng
trị lớn nhất
hàm
bảng tính?
xác định giá trị lớn
nhất bảng tính.
c/ Hàm xác định
GV nhận xét
giá trị nhỏ nhất
cách trình
bày của các =MIN(a,b,c,…)
nhóm.

Trong đó:
a,b,c,…là các số
d/ Hàm xác
hay địa chỉ của
định giá trị
các ô cần tính.
nhỏ nhất:

Nhóm 1 + Nhóm 2
Nêu qui tắc + Nhóm 3: Đọc ví
sử dụng hàm dụ 1 (SGK)
xác định giá
Nhóm 4 + Nhóm 5
trị nhỏ nhất
+ Nhóm 6: Đọc ví
bảng tính?
dụ 2 (SGK)


GV nhận xét
cách trình
Các nhóm trình
bày của các
bày qui tắc sử dụng
nhóm.
hàm

xác định giá trị nhỏ
nhất bảng tính.
Hoạt động 4: BÀI TẬP ( Thời gian:…….phút)
Mục tiêu: Hệ thống kiến thức toàn bài
Cách tiến hành: GV trình chiếu nội dung bài tập, HS
thảo luận nhóm và trình bày kết quả, GV nhận xét kết
quả trình bày của các nhóm.

Nhóm 1 + Nhóm 2: Làm bài 1

Nhóm 3 + Nhóm 4: Làm bài 2

Nhóm 5 + Nhóm 6: Làm bài 3Hoạt động của GV Hoạt
động của
HS

Bài 1: Chọn đáp án đúng nhất
Nếu trong một ô tính có các kí hiệu HS thảo
##### điều đó có nghĩa gì? luận

a/ Công thức nhập sai và Excel thông báo nhóm và
trình bày
lỗi.
kết quả
b/ Hàng chứa ô đó có độ cao quá thấp nên
không hiển thị hết chữ số.
Đáp án: c
c/ Cột chứa ô đó có độ rộng quá hẹp nên
không hiển thị hết chữ số.

d/ Hoặc b hoặc c

(GV soạn trắc nghiệm bằng Violet) HS thảo

Bài 2: Cách nhập nào sau đây không luận
nhóm và
đúng?
trình bày
a/= SUM(5,A3,B1)
kết quả
b/=SUM(5,A3,B1)
Đáp án: d
c/=sum(5,A3,B1)

d/=SUM (5,A3,B1)
Bài 3: Giả sử trong các ô A1, B1 lần lượt HS thảo
chứa các số -4; 3. Em hãy cho biết kết luận
quả của các công thức tính sau: nhóm và
trình bày
a/ =SUM(A1,B1)
kết quả
b/=SUM(A1,B1,B1)
Đáp án:
c/=SUM(A1,B1,-5)
a/ -1
d/=SUM(A1,B1,2)
b/2
e/=AVERAGE(A1,B1,4)
c/-6
f/=AVERAGE(A1,B1,5,0)
d/1

e/1

f/1V- Nhận xét đánh giá:

----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
------HỨƠNG DẪN HỌC Ở NHÀ:

Xem nội dung bài thực hành số 4
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản