Giáo án tin học 7 - BÀI THỰC HÀNH 10

Chia sẻ: phalinh6

0 Mục Tiêu : 1. Kiến Thức : - Biết nhập dữ liệu, sử dụng lệnh Copy dữ liệu. - Biết định dạng 1 trang tính như thay đổi độ rộng dòng và cột. - Biết hàm tính tổng. - Biết in thử một trang tính. 2. Kỹ Năng : - Viết đúng công thức tính tổng. - Thực hiện được các thao tác cơ bản như : nhập dữ liệu, định dạng, trình bày trang in.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án tin học 7 - BÀI THỰC HÀNH 10

Giáo án tin học 7
BÀI THỰC HÀNH 10

Mục Tiêu :

1. Kiến Thức :

- Biết nhập dữ liệu, sử dụng lệnh Copy dữ liệu.

- Biết định dạng 1 trang tính như thay đổi độ
rộng dòng và cột.

- Biết hàm tính tổng.

- Biết in thử một trang tính.

2. Kỹ Năng :

- Viết đúng công thức tính tổng.

- Thực hiện được các thao tác cơ bản như : nhập
dữ liệu, định dạng, trình bày trang in.
3. Thái Độ : Trình bày đúng yêu cầu của đề như :
đúng hàng, đúng cột và đúng ô.

I. Lưu Ý Sư Phạm :

- GV : đôi khi máy không in thử được vì chưa có
máy in.

- HS : khó khăn trong việc chọn nhiều ô để đóng
khung.

II. Đồ Dùng Dạy Học :

1. Chuẩn Bị Của Giáo Viên :

Máy tính, giáo án, máy chiếu hoặc tivi,
phiếu học tập.

2. Chuẩn Bị Của Học Sinh :

Sách giáo khoa và học bài.

III. Hoạt Động Dạy Học :

1. Hoạt Động 1 : Lập bảng tính

a) Mục tiêu :

- HS khởi động được Excel.
- Nhập đúng dữ liệu vào trang tính.

- Biết đóng khung bảng tính.

b) Cách tiến hành :

Hoạt Động GV Hoạt Động HS

Hãy mở máy tính và khởi động HS tiến hành
Excel

Hãy chỉnh font cho có thể nhập HS mở Vietkey hoặc
được Tiếng Việt. Unikey và bảng mã là
Unicode.

Hãy nhập dữ liệu câu a của bài tập 1 HS thực hiện
như hình 119 trong SGK trang 92.

Hãy thay đổi độ rộng của cột B sao HS đưa chuột tới
cho cột đó chứa hết chữ “Sách giáo khoảng giữa cột B và
khoa” C và kéo ra.

Hãy đóng khung từ ô A4 đến ô D10 HS làm
như hình 120 trang 92
Hãy nhập dữ liệu cho cột Đơn vị, Số Hs tiến hành nhập dữ
lượng như trong hình 120 trang 92. liệu

Hãy canh chỉnh dữ liệu và thêm 1 HS thực hiện
hàng như hình 120 trang 92

2. Hoạt Động 2 : Sao chép dữ liệu.

a) Mục tiêu : Giúp HS thiết lập các bảng tính
còn lại được nhanh hơn.

b) Cách tiến hành :

Hoạt Động GV Hoạt Động HS

Hãy sao chép các ô từ A3 đến D10 2 HS tiến hành thực hiện
lần tại ô A12 và A21

Hãy xóa dữ liệu ở một số ô và nhập HS tiến hành thực hiện
lại cho nó giống như hình 121 trang
93 ngoại trừ cột Số lượng của bảng
tính Tổng cộng.

3. Hoạt Động 3 : Cài đặt công thức
a) Mục tiêu : Giúp HS tính số lượng ở bảng
Tổng cộng nhanh hơn và chính xác hơn.

b) Cách tiến hành :

Hoạt Động GV Hoạt Động HS

GV giới thiệu là ô D23 bằng ô D5 + Hàm Sum
ô D14 và hỏi HS như vậy ta sử dụng
hàm gì trong các hàm đã học ?

Hãy sử dụng công thức đó tại ô D23 = Sum(D5,D14)

Hãy làm tương tự cho các ô còn lại = Sum(D6,D15)
trong bảng tính Tổng cộng. =Sum(D7,D16)

=Sum(D8,D17)

=Sum(D9,D18)

=Sum(D10,D19)

Hoặc sử dụng nút sao
chép thông minh.

4. Hoạt Động 4 : Trình bày trang in
a) Mục tiêu : Giúp HS xem lại toàn bộ trang
tính.

b) Cách tiến hành :

Hoạt Động GV Hoạt Động HS

Hãy kiểm tra lại xem đã nhập xong Nháy trái nút lệnh
công thức chưa, nếu xong hãy sử Print Preview.
dụng nút lênh Print Preview để xem
thử trang bảng tính.

Hãy phóng to trang tính lên để kiểm HS tiến hành phóng to
tra xem kết quả các công thức đúng và kiểm tra kết quả.
hay sai so với hình 121 SGK trang
93

Hãy đóng chế độ xem thử lại. Nháy trái Close.

IV. Đ
ánh Giá, Kiểm Tra, Giao Bài Tập Về Nhà :
1. Đánh giá, kiểm tra : phát phiếu học tập có
câu hỏi : “Em hãy ghi lại các thao tác đã thực
hiện để có kết quả của ô D24 ?”

2. Giao bài tập về nhà : xem trước bài tập 2
trang 93.
I) MỤC TIÊU

Biết cách điều chỉnh độ rộng cột và độ cao
hàng.

Biết chèn thêm hoặc xoá cột, hàng.

Biết sao chép và di chuyển dữ liệu.

Hiểu được sự thay đổi của địa chỉ ô khi sao
chép công thức

II) ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1) Thầy :

 Bài giảng trình bày trên Powerpoint.
 Máy Projector, vi tính, bảng và bút.

2) Trò :
 Sách giáo khoa và vở ghi chép.

 Trả lời câu hỏi của bài cũ (nếu có)

 Xem trước bài “Thao tác với bảng tính”

III) LƯU Ý SƯ PHẠM
 Chia số HS ngồi trên một máy cho phù hợp
để HS vừa sử dụng sách vừa thao tác trên
máy và có thể xem trên màn chiếu.

 Hạn chế nội dung giảng dạy theo sách giáo
khoa.

IV) HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Hoạt động 1 : Điều chỉnh độ rộng cột và độ cao
hàng.

 Mục tiêu : HS biết và có khả năng điều chỉnh
độ rộng cột và độ cao hàng.
 Cách tiến hành : HS xem SGK và hình (h 32
 h 37) để tự tìm hiểu. Sau đó GV thao tác
minh hoạ. HS thao tác theo.

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA
TRÒ

- HS xem SGK, bàn
 Khi nào em cần độ rộng
với bạn kế
của cột và độ cao của
bên
hàng?
- HS trả lời câu hỏi.
 Thực hiện bằng cách nào?
Còn cách nào khác
không? - HS quan sát, so
 GV bổ sung câu trả lời. sánh và làm theo
trên máy tính.
 GV thao tác mẫu (chiếu lên
màn) từ hình 32  hình
37

Hoạt động 2 : Chèn hoặc xoá cột và hàng
 Mục tiêu : HS biết và có khả năng chèn hoặc
xoá cột và hàng.

 Cách tiến hành : HS xem SGK và xem hình
(h38  h41) tự tìm hiểu . Kế đến GV thao tác
minh hoạ. Sau đó HS thao tác theo.HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA
TRÒ

- HS xem SGK, bàn
 Khi nào em cần chèn thêm
với bạn kế
hoặc xoá cột và hàng?
bên
 Thực hiện bằng cách nào?
- HS trả lời câu hỏi.
Còn cách nào khác không?
Em hãy so sánh khi sử
dụng phím Delete và lệnh
Edit/Delete ?

 GV bổ sung câu trả lời.
- HS quan sát, so
 GV thao tác mẫu (chiếu lên
màn) từ hình 38  hình sánh và làm theo
41 trên máy tính.

 Nhóm nào không thực hiện
được? (nếu có). GV thực
hiện lạiHoạt động 3 : Sao chép và di chuyển dữ liệu
 Mục tiêu : HS biết và có khả năng sao chép và
di chuyển dữ liệu.

 Cách tiến hành : HS xem SGK và hình (h42
 h44) . Sau đó GV thao tác minh hoạ. HS
thao tác trên bảng tính.HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA
TRÒ

- HS xem SGK, bàn
 Sao chép dữ liệu (di
chuyển) dữ liệu nhằm mục với bạn kế
đích gì? bên

 Các thao tác để thực hiện ?
- HS trả lời câu hỏi.
 Thao tác nào khác nhau
giữa sao chép và di
chuyển?

 GV bổ sung câu trả lời.

 GV thao tác mẫu (chiếu - HS quan sát, so
lên màn) từ hình 42  sánh và làm theo
hình 44 trên máy tính.
 Nhóm nào không theo kịp?
(nếu có). GV thực hiện lạiHoạt động 4 : Sao chép công thức

 Mục tiêu : HS biết và có khả năng sao chép
công thức.
 Cách tiến hành : HS xem SGK và hình (h45
 h47). Sau đó GV thao tác minh hoạ. HS thao
tác trên bảng tính.HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA
TRÒ

- HS xem SGK, bàn
 Sao chép công thức nhằm
với bạn kế
mục đích gì?
bên
 Các thao tác thực hiện ? So
- HS trả lời câu hỏi.
sánh chép với di chuyển
công thức? (các thao tác,
địa chỉ trong công thức
trước và sau khi sao hoặc
chép công thức).
- HS quan sát, so sánh
 GV bổ sung câu trả lời.
và làm theo trên
 GV thao tác mẫu (chiếu máy tính.
lên màn) từ hình 45  h
47

 Nhóm nào không thực hiện - HS trả lời câu hỏi.
được? (nếu có). GV thực
hiện lại

 Khi thực hiện trên bảng
tính, nếu thao tác nhầm, thì
phải làm sao?
V) ĐÁNH GIÁ KIỂM TRA – GIAO BÀI TẬP
VỀ NHÀ.
* KIỂM TRA :

1) Nhóm 1,2 : trả lời câu hỏi 1.

2) Nhóm 3,4 : trả lời câu hỏi 2.

* BÀI TẬP VỀ NHÀ: Làm bài tập 3. trang 44
SGK

Nhóm 1 : trả lời câu a)
Nhóm 2 : trả lời câu b)

Nhóm 3 : trả lời câu c)

Nhóm 4 : trả lời câu d)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản