Giáo án tin học 7 - BẢNG ĐIỂM CỦA EM

Chia sẻ: phalinh6

Tham khảo tài liệu 'giáo án tin học 7 - bảng điểm của em', tài liệu phổ thông, tin học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án tin học 7 - BẢNG ĐIỂM CỦA EM

Giáo án tin học 7BẢNG ĐIỂM CỦA EM
I/ MỤC TIÊU:
Biết nhập và sử dụng công thức trên trang tính.

II/ CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN VÀ ĐỒ DÙNG
DẠY HỌC:

1. Thầy:
- Các máy tính trong phòng máy chạy tốt.

- Máy Projecter, bảng và bút.

2. Trò:

- SGK đầy đủ.

- Làm bài tập ở nhà.

III/ NHỮNG LƯU Ý SƯ PHẠM:
- Cần thiết đặt việc hiển thị số trên trang tính.

- Làm mẫu việc mở rộng cột khi chữ số quá dài
cho HS quan sát.

- Cách chỉnh sửa công thức của HS, tránh phải
gõ từ đầu làm mất thời gian.

IV/ HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ:
* Hoạt động 1: Nhập công thức.

Mục tiêu: Giúp HS biết cách sử dụng công thức để
tính các giá trị.

Cách tiến hành:

HĐ CỦA TRÒ
HĐ CỦA THẦY

- GV cho lớp chia thành các nhóm - HS làm việc theo
nhóm
- Giao bài tập 1 cho các nhóm
- Các nhóm thảo
Sử dụng công thức để tính các giá
luận và sử dụng
trị sau:
công thức để tính
a) 20+15; 20-15; 20x15; 20/15;
2 0 5; các giá trị.
b) 20+15x4; (20+15)x4; (20-15)x4;
20-(15x4);

c) 144/6-3x5; 144/(6-3)x5; (144/6-
3)x5;

d) 152/4; (2+7)2/7; (32-7)2-(6+5)3;
(188-122)/7.
- Nhóm trình bày
- GV quan sát các nhóm thực hành.
kết quả.
- GV yêu cầu 1 nhóm trình bày kết
- Các nhóm nhận
quả của nhóm mình.
xét, đánh giá.
- Gọi nhóm khác nhận xét.
- Các nhóm đối
- GV viết lên bảng kết quả các
chiếu kết quả trên
công thức.
bảng.

- Các nhóm lắng
- Kết luận của GV. nghe và chỉnh sửa
lại công thức.

* Hoạt động 2: Tạo trang tính và nhập công thức
Mục tiêu: Biết cách nhập và sử dụng địa chỉ trong
công thức

Cách tiến hành:

HĐ CỦA TRÒ
HĐ CỦA THẦY

- GV cho lớp chia thành các nhóm - HS làm việc theo
nhóm
- Giao bài tập 2 trong SGK cho
- Các nhóm thảo
các nhóm.

- GV yêu cầu các nhóm lập một vài luận.
công thức của bài tập 2 trong SGK.

- Các nhóm lập một

- GV quan sát các nhóm thực hành. vài công thức.

- GV yêu cầu 1 nhóm trình bày kết
quả của nhóm mình. - Nhóm trình bày
kết quả.
- Gọi nhóm khác nhận xét.
- Các nhóm nhận
- Kết luận của GV.
xét, đánh giá.
- Các nhóm lắng
nghe.* Hoạt động 3: Thực hành lập và sử dụng công thức

Mục tiêu: Hiểu và sử dụng công thức để tính

Cách tiến hành:

HĐ CỦA TRÒ
HĐ CỦA THẦY

- GV cho lớp chia thành các nhóm. - Làm việc theo

- Giao bài tập 3 trong SGK cho các nhóm.
- Các nhóm nhập
nhóm.
bài tập 3 vào máy.

- Các nhóm lắng
- GV đặt câu hỏi để tính lãi suất
nghe và trả lời câu
cho tháng 1 thì phải làm như thế
hỏi.
nào?

- GV nhận xét, đánh giá.

- Làm thế nào để tính lãi suất trong - Các nhóm thảo
luận và trả lời câu
tháng 2?
hỏi.

- Các nhóm quan
- GV hướng dẫn các nhóm tính lãi
sát và so sánh kết
suất tháng 2.
quả.
=Số tiền tháng trước+Số tiền
- Các nhóm lập
tháng trước x lãi suất
công thức.
- Tương tự, từ tháng 3 đến tháng 12
các nhóm tự lập công thức tính.

- GV quan sát các nhóm thực hành. - Nhóm trình bày
kết quả.
- GV yêu cầu 1 nhóm trình bày kết
- Các nhóm nhận
quả của nhóm mình.
xét, đánh giá.
- Gọi nhóm khác nhận xét.
- Các nhóm lắng
- Kết luận của GV.
nghe và chỉnh sửa
công thức.
* Hoạt động 4: Thực hành lập bảng tính và sử dụng
công thức

Mục tiêu: Hiểu và sử dụng công thức để tính.

Cách tiến hành:

HĐ CỦA TRÒ
HĐ CỦA THẦY

- GV giao bài tập 4 trong SGK - Các nhóm nhập
bài tập 4 trong
cho các nhóm.
SGK vào máy.

- Các nhóm thảo
- GV yêu cầu các nhóm lập công
thức tính điểm tổng kết theo từng luận và lập công
thức tính.
môn học.

- GV quan sát các nhóm thực
hành. - Nhóm trình bày
kết quả.
- GV yêu cầu 1 nhóm trình bày
kết quả của nhóm mình. - Các nhóm nhận
xét, đánh giá.
- Gọi nhóm khác nhận xét.
- Kết luận của GV. - Các nhóm lắng
nghe và chỉnh sửa
công thức.
- GV yêu cầu các nhóm lưu bảng
- Các nhóm lưu
tính với tên Bang diem cua em.
bảng tính.
V/ CỦNG CỐ - DẶN DÒ:
- HS về nhà tìm hiểu cách mà bảng tính hỗ trợ để
tránh mất thời gian nhập công thức như trong bài
thực hành vừa học.

- HS xem trước bài 4 trong SGK.

- Các máy h trong phòng máy đã nạp TIM, chạy
tốt. 2 HS / máy tính

- Bài giảng trình bày trên PowerPoint và chiếu
trực tiếp kết qủa đang thực hiện lên màn hình
- Máy Projector, bảng và bútc máy tính trong
phòng máy đã nạp TIM, chạy tốt. 2 HS / máy
tính

- Bài giảng trình bày trên PowerPoint và chiếu
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản