Giáo án tin học lớp 1 - CHƠI CÙNG MÁY TÍNH BÀI 1: TRÒ CHƠI BLOCKS

Chia sẻ: phalinh13

MỤC TIÊU Đây là trò chơi giúp học sinh luyện sử dụng chuột: Di chuyển đến đúng vị trí; Nháy chuột nhanh và đúng vị trí. Ngoài ra, học sinh còn luyện trí nhớ về vị trí các hình đã lật được. Phát triển tư duy logic.

Nội dung Text: Giáo án tin học lớp 1 - CHƠI CÙNG MÁY TÍNH BÀI 1: TRÒ CHƠI BLOCKS

Giáo án tin học lớp 1 - CHƠI CÙNG MÁY TÍNH

BÀI 1: TRÒ CHƠI BLOCKS

A. MỤC TIÊU

Đây là trò chơi giúp học sinh luyện sử dụng
chuột:

Di chuyển đến đúng vị trí;

Nháy chuột nhanh và đúng vị trí.

Ngoài ra, học sinh còn luyện trí nhớ về vị trí các
hình đã lật được.

Phát triển tư duy logic.

B. ĐỒ DÙNG

Giáo viên: Giáo án, tài liệu liên quan.

Kiến thức cần nhớ.
Học sinh:

C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TRÊN LỚP

I. Ổn định lớp:

II. Kiểm tra bài cũ:
III. Bài mới:Hoạt động của thầy -
Nội dung
trò

GV giới thiệu trò 1. Khởi động trò chơi
chơi, hướng dẫn học - Nháy đúp chuột lên
sinh khởi động trò
biểu tượng
chơi.
2. Quy tắc chơi
 nháy đúp chuột là
- Lật liên tiếp được
cách thông thường
hai hình vẽ giống
để khởi động một
nhau thì hai hình
công việc có sẵn
vẽ đó biến mất
biểu tượng trên
khỏi màn hình.
màn hình.
- Nhiệm vụ của
 Quy tắc chơi rất
người chơi là làm
đơn giản: Khi nháy
biến hết các hình
chuột lên một ô
vuông, hình vẽ vẽ trong thời gian
được lật lên. Nếu ngắn nhất.
lật được liên tiếp
hai ô có hình vẽ
§Ó ch¬i víi b¶ng lín:
giống nhau, các ô
B1: Nh¸y chuét lªn môc
này sẽ biến mất.
Skill
Nhiệm vụ của em
B2: Chän môc Big
là làm biến mất tất
Board
cả các ô càng
nhanh càng tốt.
§Ó b¾t ®Çu l­ît ch¬i
 Trò chơi này
míi:
thường bắt đầu với
mức dễ nhất Little C1: Chän Game vµ
Board (bảng cỡ chän lÖnh New
nhỏ) với bảng gồm C2: NhÊn phÝm F2
36 hình vẽ được
Tho¸t khái phÇn mÒm:
xếp úp. Các hình
C1: chän lªnh Game-
vẽ được lấy ngẫu
nhiên từ một tập >Exit
hợp có sẵn và khi C2: Nh¸y chuét lªn nót
khởi động lượt lÖnh X ë gãc trªn bªn
chơi mới thì tập ph¶i mµn h×nh trß
hợp các hình vẽ sẽ ch¬i.
thay đổi.

Thực hành: Sau khi gi¸o
viªn h­íng dÉn c¸ch ch¬i
xong lÇn l­ît cho häc
sinh thùc hµnh.

IV. Củng cố:
Tóm tắt lại nội dung chính

V. Hướng dẫn về nhà.

D. BÀI HỌC KINH NGHIỆM:

......................................................................................
......................................................................................
.........................
......................................................................................
......................................................................................
.........................

......................................................................................
......................................................................................
.........................

......................................................................................
.................................................................................... ..
.........................

......................................................................................
......................................................................................
.........................
Tuần Ngày soạn:

Tiết Ngày dạy:
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản