Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Giáo án tin học lớp 1 - CHƠI CÙNG MÁY TÍNH BÀI 1: TRÒ CHƠI BLOCKS

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: pdf | 6 trang

0
93
lượt xem
13
download

MỤC TIÊU Đây là trò chơi giúp học sinh luyện sử dụng chuột: Di chuyển đến đúng vị trí; Nháy chuột nhanh và đúng vị trí. Ngoài ra, học sinh còn luyện trí nhớ về vị trí các hình đã lật được. Phát triển tư duy logic.

Giáo án tin học lớp 1 - CHƠI CÙNG MÁY TÍNH BÀI 1: TRÒ CHƠI BLOCKS
Nội dung Text

  1. Giáo án tin học lớp 1 - CHƠI CÙNG MÁY TÍNH BÀI 1: TRÒ CHƠI BLOCKS A. MỤC TIÊU Đây là trò chơi giúp học sinh luyện sử dụng chuột: Di chuyển đến đúng vị trí; Nháy chuột nhanh và đúng vị trí. Ngoài ra, học sinh còn luyện trí nhớ về vị trí các hình đã lật được. Phát triển tư duy logic. B. ĐỒ DÙNG Giáo viên: Giáo án, tài liệu liên quan. Kiến thức cần nhớ. Học sinh: C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TRÊN LỚP I. Ổn định lớp: II. Kiểm tra bài cũ:
  2. III. Bài mới: Hoạt động của thầy - Nội dung trò GV giới thiệu trò 1. Khởi động trò chơi chơi, hướng dẫn học - Nháy đúp chuột lên sinh khởi động trò biểu tượng chơi. 2. Quy tắc chơi  nháy đúp chuột là - Lật liên tiếp được cách thông thường hai hình vẽ giống để khởi động một nhau thì hai hình công việc có sẵn vẽ đó biến mất biểu tượng trên khỏi màn hình. màn hình. - Nhiệm vụ của  Quy tắc chơi rất người chơi là làm đơn giản: Khi nháy biến hết các hình chuột lên một ô
  3. vuông, hình vẽ vẽ trong thời gian được lật lên. Nếu ngắn nhất. lật được liên tiếp hai ô có hình vẽ §Ó ch¬i víi b¶ng lín: giống nhau, các ô B1: Nh¸y chuét lªn môc này sẽ biến mất. Skill Nhiệm vụ của em B2: Chän môc Big là làm biến mất tất Board cả các ô càng nhanh càng tốt. §Ó b¾t ®Çu l­ît ch¬i  Trò chơi này míi: thường bắt đầu với mức dễ nhất Little C1: Chän Game vµ Board (bảng cỡ chän lÖnh New nhỏ) với bảng gồm C2: NhÊn phÝm F2 36 hình vẽ được Tho¸t khái phÇn mÒm: xếp úp. Các hình C1: chän lªnh Game- vẽ được lấy ngẫu
  4. nhiên từ một tập >Exit hợp có sẵn và khi C2: Nh¸y chuét lªn nót khởi động lượt lÖnh X ë gãc trªn bªn chơi mới thì tập ph¶i mµn h×nh trß hợp các hình vẽ sẽ ch¬i. thay đổi. Thực hành: Sau khi gi¸o viªn h­íng dÉn c¸ch ch¬i xong lÇn l­ît cho häc sinh thùc hµnh. IV. Củng cố: Tóm tắt lại nội dung chính V. Hướng dẫn về nhà. D. BÀI HỌC KINH NGHIỆM: ...................................................................................... ...................................................................................... .........................
  5. ...................................................................................... ...................................................................................... ......................... ...................................................................................... ...................................................................................... ......................... ...................................................................................... .................................................................................... .. ......................... ...................................................................................... ...................................................................................... .........................
  6. Tuần Ngày soạn: Tiết Ngày dạy:
Đồng bộ tài khoản