GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 11, bài 13 kiểu bản ghi

Chia sẻ: xuanminh00

Các em đã được học và làm quen với kiểu dữ liệu mảng và kiểu xâu. Các em đã biết các phần tử trong mảng và xâu đều là các phần tử cùng kiểu dữ liệu. Vậy giả sử các phần tử trong mảng và xâu không cùng kiểu dữ liệu thì sao?

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 11, bài 13 kiểu bản ghi

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 11
Giáo viên hướng dẫn: Cô Ngô Thị Tú Quyên
Sinh viên thực hiện: Thào Xuân Minh
Lớp : SP Tin K42 - Trường ĐHSP - ĐHTN
Tiết:…………………..
Lớp:…………………..
Ngày soạn:……………
Ngày giảng:…………..
BÀI 13. KIỂU BẢN GHI
I. Mục đích, yêu cầu:
Về kiến thức:
1.

Biết khái niệm kiểu bản ghi


Biết cách khai báo bản ghi, Truy cập trường của bản ghi.


Biết cách gán và nhập giá trị cho bản ghi.


2. Về kĩ năng:
Bước đầu biết mô tả 1 đối tượng bằng 1 số thuộc tính cần quản lí.


Khai báo kiểu bản ghi.


Nhận biết được trường (thuộc tính) của 1 biến bản ghi và bước đầu


xác định được 1 vài thao tác xử lí trên từng trường của bản ghi.
3. Về tư tưởng, tình cảm:
Ham thích môn học và có ý thức tự giác trong học tập.


II. Đồ dùng dạy học:

Chuẩn bị của giáo viên:
1.

SGK Tin học lớp 11, giáo án, tài liệu tham khảo, SGV.


Chuẩn bị của HS:
2.

Vở ghi lý thuyết, SGK Tin học lớp 11.


Hoạt động dạy và học:
III.
1. Ổn định tổ chức lớp: (1’)

Yêu cầu lớp trưởng báo cáo sĩ số:


Lớp:……..Tổng số: …….. Vắng: …….. Có lí do:……..


2. Gợi động cơ mở đầu: (2’)

Các em đã được học và làm quen với kiểu dữ liệu mảng và kiểu xâu.
Các em đã biết các phần tử trong mảng và xâu đều là các phần tử cùng
kiểu dữ liệu. Vậy giả sử các phần tử trong mảng và xâu không cùng
kiểu dữ liệu thì sao? Lúc đó các em có thể dùng mảng và xâu để lưu trữ
dữ liệu hay không? Để trả lời được câu hỏi này thì chúng ta sẽ cùng đi
tìm hiểu bài ngày hôm nay.
Bài 13. KIỂU BẢN GHI.
3. Hoạt động dạy và học: (35’)

A, Hoạt động 1: (10’) Tìm hiểu khái niệm kiểu bản ghi:
Mục tiêu: Nhằm giúp HS nắm được khái niệm kiểu bản ghi.


Nội dung hoạt động:


Nội dung ghi bảng Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
- Dữ liệu kiểu bản ghi - Yêu cầu HS theo dõi - Theo dõi SGK và chú

(Record) dùng để mô SGK và Nêu ví dụ 1: ý lắng nghe.
tả các đối tượng có Bảng kết quả thi
cùng một số thuộc của HS.
tính mà các thuộc ? Ở bảng kết quả - Lưu trữ thông tin của

tính có thể có kiểu thi mỗi hàng lưu trữ 1 thí sinh.
dữ liệu khác nhau. thông tin gì?
- Chú ý: Ngôn ngữ lập ? Những thông tin - Các kiểu dữ liệu là

trình cho phép xác của 1 thí sinh thì có khác nhau.
định kiểu dữ liệu kiểu dữ liệu như thế
bản ghi tương ứng nào?
?
với các đối tượng. - Nêu ví dụ 2 và đặt
Mỗi thuộc tính của câu hỏi:
đối tượng tương Mỗi hoá đơn gồm - Mỗi hoá đơn gồm
?

ứng với một trường những thuộc tính nào nhiều thuộc tính
của bản ghi, các và kiểu dữ liệu của như: Tên hàng, đơn
trường khác nhau có mỗi thuộc tính đó? giá, chủng loại, số
thể có dữ liệu khác lượng bán, giá
nhau. thành,...
- Ngôn ngữ lập trình - Có các thuộc tính là

đưa ra quy tắc, cùng kiểu dữ liệu
cách thức xác định: nhưng những

• Tên kiểu bản ghi. thuộc tính là khác dữ
• Tên các thuộc tính - Kết luận: Để quản liệu.
(trường). lí các đối tượng có - Chú ý lắng nghe.
• Kiểu dữ liệu của nhiều thuộc tính như
mỗi trường. vậy và mỗi thuôc
• Cách khai báo biến. tính có thể thuộc
• Cách tham chiếu đến một kiểu dữ liệu
trường. khác nhau thì ngôn
ngữ lập trình cho
phép xác định kiểu
? dữ liệu bản ghi.

Các em quan sát - Dữ liệu kiểu bản ghi
SGK và cho thầy biết. (Record) dùng để mô
Thế nào là kiểu dữ tả các đối tượng có
liệu bản ghi? cùng một số thuộc
tính mà các thuộc
tính có thể có kiểu
dữ liệu khác nhau.
Ng ôn ngữ lập trình • Tên kiểu bản ghi.
?
đưa ra quy tắc, cách • Tên các thuộc tính
thức xác định kiểu bản (trường).
ghi như thế nào? • Kiểu dữ liệu của
mỗi trường.
• Cách khai báo biến.

• Cách tham chiếu đến

trường.
Nói: Dưới đây sẽ giới - Chú ý lắng nghe
thiệu cách khai báo
kiểu, biến, tham chiếu
đến từng trường và
phép gán giá trị bản ghi
trong Pascal.

B, Hoạt động 2: (12’) Tìm hiểu phần 1, Khai báo sgk trang 75:
Mục tiêu: Nhằm giúp HS biết cách khai báo kiểu, biến bản ghi,


Biết cách tham chiếu đến các trường của bản ghi.
Dẫn dắt: Muốn dùng được kiểu dữ liệu bản ghi thì chúng ta phải


khai báo kiểu và biến bản ghi. Vậy cách khai báo nh ư th ế nào thì
chúng ta sang phần 1. Khai báo.
− Nội dung hoạt động:
Nội dung ghi
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
bảng
- Nói: Các thông tin cần khai - Chú ý lắng nghe
1. Khai báo:
và ghi bài vào vở.
- Kiểu bản ghi báo bao gồm: Tên kiểu bản
thường được định ghi, Tên các thuộc tính, kiểu
nghĩa như sau: dữ liệu của mỗi thuộc tính.
- Ghi bài vào vở.
Type = record định nghĩa như sau:
:;
:;
.....................................
.....................................
:;
End;
End;
- Sau khi có kiểu bản ghi biến
- Sau khi có kiểu
bản ghi sẽ được khai báo như
bản ghi biến bản
sau:
ghi sẽ được khai
: ;
Const Max:=60;
: Với cách khai báo như
?
- Type
;
vậy thì ở ví dụ 1 bảng kết Hocsinh=record
- Ví dụ: Hoten: string[30];
quả thi giả sử lớp có 60 HS
Ngaysinh:[10];
Const Max:=60;
thì các em có thể khai báo như Gioitinh: Boolean;
Type
Tin, Toan, Li, Hoa,
Hocsinh=record thế nào?
Van, Su, Dia: Real;
Hoten: string[30];
End;
Ngaysinh:[10];
var A,B: Hocsinh;
Gioitinh: Boolean;
- Ghi thêm:
Tin, Toan, Li, Hoa,
Lop: array[1..Max]
Van, Su, Dia: Real;
of Hocsinh;
End; - Mỗi HS trong lớp các em
var A,B: Hocsinh;
phải khai báo 1 biến thuộc
Lop:array[1..Max]
kiểu Hocsinh. Vậy để tránh
of Hocsinh;
dài dòng các em có thể dùng
- Nếu A là biến
mảng 1 chiều Lop để lưu trữ
kiểu bản ghi và X
- Chú ý nghe giảng.
các HS.
là tên 1 trường của
Lop: array[1..Max] of
A thì để tham
Hocsinh;
Hocsinh;
?
C, Hoạt động 3: (13’) Tìm hiểu về mục 2. Gán giá trị sgk trang 76.
Mục tiêu: Nhằm giúp HS biết phân biệt giá trị của biến bản ghi và


giá trị của 1 trường trong bản ghi.
Biết gán giá trị cho từng trường và biến bản ghi.


− Nội dung hoạt động:
Nội dung ghi bảng Hoạt động của Hoạt động của trò
thầy
2. Gán giá trị: - Ghi đề mục - Ghi bài vào vở.

- Có 2 cách để gán giá trị cho 2.Gán giá trị:
- Có 2 cách để gán
biến bản ghi. ? Có những cách
giá trị cho biến bản
• Dùng lệnh gán trực tiếp: nào để gán giá trị
ghi:
Nếu A và B là 2 biến bản cho biến bản ghi?
• Dùng lệnh gán
ghi cùng kiểu thì có thể - Khẳng định lại
trực tiếp:
gán giá trị của B cho A và lưu ý cho HS:
• Gán giá trị cho
bằng câu lệnh: A:=B; Chỉ khi nào 2
từng trường:
• Gán giá trị cho từng biến cùng kiểu
trường: Có thể thực hiện thì mới gán cho
bằng lệnh gán hoặc nhập nhau được và
từ bàn phím. cách 2 thì có thể
- Ví dụ: thực hiện bằng
lệnh gán hoặc
Program Xep_loai;
nhập từ bàn
Uses crt;
Const Max:=60; phím.
- Nêu ví dụ SGK
Type Hocsinh=record
Hoten: string[30]; - Thuộc tính xếp
trang 76,77:
Ngaysinh:[10];
loại không cần
? Với các thuộc
Diachi: string[50];
Toan, Van: Real; nhập từ bàn phím.
tính cho trong bài
Xeploai: char;
?
toán thì có thuộc Nó được tính phụ
End;
var N,i: Byte;
thuộc vào hai
tính nào là không
Lop: array[1..Max] of
cần nhập từ bàn thuộc tính: Điểm
Hocsinh;
Begin
phím? Giá trị của toán và điểm văn.
Clrscr;
nó được tính như
Write(‘nhap so HS trong
lop:’ ); readln(N); - Phải sử dụng kiểu
thế nào?
For i:=1 to N do
dữ liệu bản ghi và
Với bài toán
Begin
Write(‘nhap so lieu ve HS cách khai báo như
trên phải sử dụng
thu’, i, ‘: ’);
sau:
kiểu dữ liệu nào và
Write(‘Ho va
ten:’);readln(Lop[i].Hoten); Type
cách khai báo ra
.........
Hocsinh=record
như thế nào?
If
Lop[i].Toan+Lop[i].Van>=18 Hoten: string[30];
then Lop[i].Xeploai:= ‘A’; Ngaysinh:[10];
......... Diachi: string[50];
End; Toan, Van: Real;
{thong bao ket qua} Xeploai: char;
End. End;
var N,i: Byte;
Lop: array[1..Max]
of Hocsinh;
- Ta tính tổng điểm

hai môn văn và
toán sau đó dùng
Để xếp loại
?
câu lệnh If....Then
cho mỗi HS ta làm
để xét.
thế nào và sử dụng
- Chú ý lắng nghe và
câu lệnh nào?
viết chương trình
vào vở.
- Hướng dẫn HS
viết chương trình
lên bảng.
Củng cố và dặn dò: ( 7’)
IV.

1. Củng cố: (5’)
Qua bài học ngày hôm nay các em cần nắm được:
 Khái niệm thế nào là kiểu bản ghi: Dữ liệu kiểu bản ghi

(Record) dùng để mô tả các đối tượng có cùng một số thuộc tính
mà các thuộc tính có thể có kiểu dữ liệu khác nhau.
 Cách khai báo kiểu, biến bản ghi:
Type = record
:;
.....................................
:;
End;
: ;


 Cách tham chiếu đến trường của bản ghi,...

 Cách gán giá trị cho bản ghi.

2. Dặn dò: (2’)
Các em về nhà nhớ học bài cũ và làm các bài tập trang 79,80 SGK
trước cho thầy. Giờ sau sẽ đi chữa bài tập.
V. Rút kinh nghiệm:

.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản