Giáo án Tin Học lớp 11: BÀI TẬP KIỂU BẢN GHI I

Chia sẻ: abcdef_34

I. Mục đích yêu cầu: 1. Kiến thức:Biết khai báo bản ghi, truy cập trường của bản ghi. 2. Kỹ năng: Biết Khai báo kiểu bản ghi. 3. Thái độ:Tích cực ham học hỏi II Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: 1. Chuẩn bị của giáo viên:SGK, SGV, giáo án 2. Chuẩn bị của học sinh:Xem kỹ SGK, làm bài tập ở nhà III. Nội dung bài giảng 1.Ổn định tổ chức 2.Kiểm tra bài cũ trình bày cách khai báo kiểu bản ghi? Cách nhập biến bản ghi? 3. Nội dung bài mới: Hoạt động thầy và...

Nội dung Text: Giáo án Tin Học lớp 11: BÀI TẬP KIỂU BẢN GHI I

BÀI TẬP KIỂU BẢN GHI

I. Mục đích yêu cầu:

1. Kiến thức:Biết khai báo bản ghi, truy cập trường của bản ghi.

2. Kỹ năng: Biết Khai báo kiểu bản ghi.

3. Thái độ:Tích cực ham học hỏi

II Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:

1. Chuẩn bị của giáo viên:SGK, SGV, giáo án

2. Chuẩn bị của học sinh:Xem kỹ SGK, làm bài tập ở nhà

III. Nội dung bài giảng

1.Ổn định tổ chức

2.Kiểm tra bài cũ

trình bày cách khai báo kiểu bản ghi? Cách nhập biến bản ghi?

3. Nội dung bài mới:

Hoạt động thầy và trò Nội dung bài mới

GV: Toạ độ điểm trên mặt păhngr có mấy Câu1:Toạ độ điểm trên mp cho bởi

thành phần? cặp hai số thực tương ứng với hoành

HS: 2: Tung độ và hoành độ độ và tung độ của điểm đó.

A. Mô tả kiểu bản ghi để biểu diễn
GV:Cách khai báo?

toạ độ điểm
HS:Khai báo

B. Viết chương trình nhập toạ độ ba
điểm của tam giác ABC. Tính và

hiển thị ra màn hình toạ độ trọng

tâm của tam giác đó.

Bài làm:

a. TYPE DIEM=record

x, y: real;

GV: Khai báo chương trình? End;

Hs: Thực hiện. b.program Bai1b;

GV:A, B,C, G có kiểu gì? Type DIEM=record

HS:Diem x, y: real;

Nhập toạ độ cho ba điểm? End;

GV:Nhập tạo độ cho điểm ta phải nhập Var A,B,C,G:Diem;

mấy thành phần? BEGIN

HS: Hoành độ, tung độ Clrscr;

Write(’nhap toa do diem A:’);

Readln(A.x,A.y);

Write(’nhap toa do diem B:’);

Readln(B.x,B.y);

GV:Toạ độ điểm G tính như thế nào? Write(’nhap toa do diem C:’);

HS:Gx=(Ax+Bx+Cx)/3 Readln(C.x,C.y);
Gy=(Ay+By+Cy)/3 G.x:=(A.x+B.x+C.x)/3;

G.y:=(A.y+B.y+C.y)/3;

Write(‘ Toa do trong tam G

la:’,G.x:6:0,’,’,G.y:6:0);

Readln;

END.Câu 2:Lớp 11C có không quá 45 học

GV:Bài toán yêu cầu? sinh. Bảng điểm môn Tin học có 6

HS:Trả lời cột: Cột 1 là STT, cột 2 là họ tên học

sinh, cột 3, 4,5,6 là điểm kiểm tra

môn Tin học trong học kì. Viết

chương trình thực hiện::

A. Mô tả kiểu bản ghi thông tin về

một học sinh đối với môn Tin học

B. Nhập thông tin cho học sinh. Và

GV: Mô tả kiểu hocsinh diễn tả thông tin hiển thị ra màn hình

học sinh? Bài làm

HS: Trả lời. TYPE HOCSINH=record

STT:byte;
GV: Khai báo chương trình? Hoten:String[30];

Gv: Gọi học sinh thực hiện và cả lớp nhận M,D15,D1t,Hk:real;

xét. End;

Gv: Định hướng cho học sinh giải quyết b.Program VD;

Uses crt;

Const max=45;

TYPE Hsinh=record

STT:byte;

Hoten:String[30];

Gv: Gọi học sinh nhập số hovj sinh của cả M,D15,D1t,Hk:real;

lớp. End;

HS: Thực hiện

Var i, n:Byte;

GV: Sử dụng câu lệnh WITH ta viết đoạn LOP:ARRAY[1..max] of Hsinh;

chương trình dùng để nhập thông tin học Begin

sinh tương tự như ví dụ minh hoạ tiết Clrscr;

trước? Write(‘Nhap so hoc sinh cua lop:’);

HS: Thực hiện Readln(n);

GV: stt có phải nnhập không? For i:=1 to n do

Hs: Trả lời. With Lop[i] do
Gv: ta có thể gán I cho STT được không? Begin

HS: Trả lời Stt:=i;

Write(‘ nhap hoten:’);

readln(hoten);

Write(‘ nhap diem mieng:’);

readln(M);

Write(‘ nhap diem 15 phut::’);

readln(D15);

GV: Giải thích tại sao có dòng lệnh Write(‘ nhap diem 1 tiet:’);

Writeln(‘ Stt │ ho ten │M readln(D1t);

│15│1t│hk │’); Write(‘ nhap diem hoc ki:’);

Hs: giải thích. readln(hk);

GV: Giải thích End;

Writeln(‘ Stt │ ho ten │M

│15│1t│hk │’);For i:=1 to n do

With Lop[i] do

Begin

Stt:=i;
Write(‘│’, hoten);

Write(‘│’,m);

Write(‘│’ ,d15);

Write(‘│’,d1t);

Writeln(‘│’,hk, ‘ │’);

End;

Readln;

END.4. Củng cố:4 phút

Nhắc lại cách khai báo kiểu bản ghi.

Nhập và hiển thị biến bản ghi.

5. Dặn dò, bổ sung:

Xem trước chương 5.TỆP VÀ THAO TÁC VỚI TỆP
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản