Giáo án Tin Học lớp 11: CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH

Chia sẻ: abcdef_34

I.Mục đích yêu cầu: 1.Kiến thức:Hiểu chương trình là sự mô tả thuật toán bằng ngôn ngữ lập trình;Biết cấu trúc của một chương trình đơn giản;Biết được các phần của một chương trình 2.Kỹ năng:Biết bước đầu làm quen với ngôn ngữ lập trình:Pascal,C++ 3.Thái độ:Nghiêm túc trong học tập II.Chuẩn bị của giáo viên và học sinh 1.Chuẩn bị của giáo viên:Giáo án, đồ dùng dạy học, bảng phụ 2.Chuẩn bị của học sinh:Nghiên cứu tài liệu và đọc bài trước III.Tiến trình tiết dạy 1....

Nội dung Text: Giáo án Tin Học lớp 11: CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH

Bài 3 CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH

I.Mục đích yêu cầu:

1.Kiến thức:Hiểu chương trình là sự mô tả thuật toán bằng ngôn ngữ

lập trình;Biết cấu trúc của một chương trình đơn giản;Biết được các

phần của một chương trình

2.Kỹ năng:Biết bước đầu làm quen với ngôn ngữ lập trình:Pascal,C++

3.Thái độ:Nghiêm túc trong học tập

II.Chuẩn bị của giáo viên và học sinh

1.Chuẩn bị của giáo viên:Giáo án, đồ dùng dạy học, bảng phụ

2.Chuẩn bị của học sinh:Nghiên cứu tài liệu và đọc bài trước

III.Tiến trình tiết dạy

1.Ổn định tổ chức lớp

2.Kiểm tra bài cũ

Câu hỏi:Cho biết sự khác nhau giữa tên chuẩn và từ khóa? Cho ví dụ?

Trả lời:Từ khoá được dng với ý nghĩa xc định (không được dùng với ý

nghĩa khc). Ví dụ: Trong Pascal PROGRAM, USES, CONST, TYPE,

VAR, BEGIN, END,...
Tên chuẩn: là tên được ngôn ngữ lập trình dng với một ý nghĩa no

đó. Tuy nhiên người lập trình cĩ thể khai bo v dng với ý nghĩa khc.

Ví dụ: Real.Integer,Abs,...

3.Tiến trình tiết dạy

Hoạt động thầy và trò Nội dung

1. Cấu trúc chung:

Chương trình được viết bằng ngôn

GV: Theo em phần khai báo và phần ngữ lập trình bậc cao gồm phần

thân phần nào cần phải có? khai báo và phần thân. Phần thân

HS: Trả lời chương trình bắt buột phải có,

GV: Để tìm hiểu các thành phần của phần khai báo có thể có hoặc

chương trình ta sang mục 2 không2. Các thành phần của chương

trình

GV:Tên chương trình do ai đặt? a. Phần khai báo

HS: Trả lời. Có thể có khai báo cho:tên chương
trình, thư viện, hằng, biến và

GV:Mỗi ngôn ngữ lập trình đều có chương trình con.

sẵn một số thư viện cung cấp một số -Khai báo tên chương trình

chương trình thông dụng đã lập VD:Trong ngôn ngữ lập trình

sẵn.Để sử dụng các chưong trình đó Pascal để khai báo trên chương

ta phải khai báo thư viện trình ta dùng từ khoá PROGRAM

GV: Vídụ để dùng lệnh xóa màn program ;

hình ta phải khai báo -Khai báo thư viện:

Trong Pascal ta dùng từ
Trong Pascal: USES CRT;

Trong C: #Include khóaUSES

GV: Hằng là gì? Trong C++ ta dùng #Include

HS: Trả lời

GV:Khai báo hằng thường được sử

dụng cho những giá trị xuất hiện

nhiều lần trong chương trình.
GV:Khai báo biến và khai báo

chương trình con sẽ tìm hiểu rõ hơn

ở tiết sau

- Khai báo hằng :ta dùng từ khoá

Const

VD:khai báo hằng n=10

Trong pascal:Const n=10;

GV: Để hiểu rõ hơn về cấu trúc của Trong C++: Const int n=10;

một chương trình ta xét một vài ví b. Phần thân chương trình:

dụ sau Dãy lệnh trong phạm vi được xác

định bởi cặp dấu hiệu mở đầu và

kết thúc tạo thành thân chương

GV: Thể hiện bảng phụ1 chuẩn bị trình.

sẵn cho học sinh xem(ví dụ 1 trang VD: Trong Pascal bắt đầu là từ

khoá Begin và kết thúc là từ khoá
20)

End.
3.Ví dụ chương trình đơn giản

VD1:Chương trình sau đây thực

hiện việc viết ra màn hình thông

báo "Xin chao cac ban".

Trong Pascal: Trong C++:

GV:Yêu cầu học sinh phân biệt phần

khai báo?Phần thân chương trình? Program #Include

HS: Trả lời Vi_du;

Begin Void Main()

{

Writeln('Xin Printf("Xin

chao cac chao cac

ban'); ban");

End. }-Phần khai -Phần khai

báo chỉ có báo chỉ có
một câu lệnh
khai báo tên

chương trình include khai

gồm từ khóa báo thư viện

Program và stdio.h

tên chuơng

trình là Vi_du

-Phần thân -Phần thân

chương trình chương trình

GV:Phân biệt phần khai báo và phần chỉ có một câu chỉ có một câu

thân chương trình ở VD2? lệnh Writeln, lệnh Printf

HS: Trả lời. đưa thông báo đưa thông báo

ra màn hình. ra màn hình.VD2:Chương trình Pascal sau đưa

các thông báo"Xin chao cac ban"

và"Moi cac ban lam quen voi

chuong trinh Pascal" ra màn hình

Begin
Writeln('Xin chao cac ban')'

Writeln('Moi cac ban lam quen

voi chuong trinh Pascal');

End.

Chỉ có phần thân chương trình.4 Củng cố

Câu1:Cấu trúc của một chương trình gồm mấy phần? Phần nào buộc

phải có?

Câu 2 Trong ngôn ngữ lập trình Pascal chương trình gồm những phần

nào? Cách khai báo?

5 Bổ sung và dặn dò

Học bài cũ , chuẩn bị bài mới
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản