Giáo án tin học lớp 8 - Bài 3 : CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH VÀ DỮ LIỆU

Chia sẻ: phalinh6

Mục tiêu : 1. Biết khái niệm kiểu dữ liệu. 2. Biết một số phép toán cơ bản với dữ liệu số. II. Chuẩn bị : 1. Tµi liÖu, GA iÖn tö. 2. §å dïng d¹y häc nh­ m¸y tÝnh kÕt nèi projector,... III. Phương pháp: thuyết trình ,vấn đáp và trực quan IV.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án tin học lớp 8 - Bài 3 : CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH VÀ DỮ LIỆU

Giáo án tin học lớp 8
Tuần : 4 Tiết
Bài 3 : CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH
:7
VÀ DỮ LIỆUI. Mục tiêu :

1. Biết khái niệm kiểu dữ liệu.

2. Biết một số phép toán cơ bản với dữ liệu số.

II. Chuẩn bị :

1. Tµi liÖu, GA ®iÖn tö.

2. §å dïng d¹y häc nh­ m¸y tÝnh kÕt nèi
projector,...

III. Phương pháp: thuyết trình ,vấn đáp và trực
quan

IV. Tiến trình bài giảng :

A.Kiểm tra bài cũ :

Em hãy nêu các bước để soạn thảo một chương
trình trong pascal ?
Theo em trong pascal có phân biệt chữ hoa và chữ
thường không ?

HĐ của trò Ghi bảng
HĐ của Thầy

HĐ 1:Tìm hiểu 1. Dữ liệu và
dữ liệu và kiểu dữ kiểu dữ liệu .
liệu ?

G : Nêu tình - Ngôn ngữ
HS Quan sát.
huống để gợi ý về lập trình phân
dữ liệu và kiểu dữ chia dữ liệu
liệu. theo các kiểu
- HS suy nghĩ, trả lời:.....
G : Đưa lên màn khác nhau .Và
hình ví dụ 1 SGK. H : Nghiên cứu SGK trả lời được chia
với kiểu số. thành các loại
H : Quan sát để
cơ bản sau :
phân biệt được hai
 Số nguyên
loại dữ liệu quen
thuộc là chữ và  Số thực
số.
 Xâu kí tự
G : Ta có thể thực - HS ghi chép..
hiện các phép toán
với dữ liệu kiểu
gì?
 Số nguyên ví dụ số học
G : Còn với kiểu
sinh của một lớp, số sách
chữ thì các phép
trong thư viện,...
toán đó không có
 Số thực, ví dụ chiều cao
nghĩa.
của bạn Bình, điểm trung
bình môn Toán,...
G : Theo em có
 Xâu kí tự (hay xâu) là dãy
những kiểu dữ
các "chữ cái" lấy từ bảng
liệu gì ? Lấy ví dụ
chữ cái của ngôn ngữ lập
cụ thể về một kiểu
trình, ví dụ: "Chao cac
dữ liệu nào đó.
ban", "Lop 8E",
H : Nghiên cứu "2/9/1945"...
SGK và trả lời
trên bảng phụ.

G : Chốt trên màn
hình 3 kiểu dữ
liệu cơ bản nhất
và giải thích thêm.

G : Trong ngôn
ngữ lập trình nào
cũng chỉ có 3 kiểu
dữ liệu đó hay còn
nhiều nữa ?
-Hs quan sát ví dụ
G : Đưa lên màn
hình ví dụ 2 SGK 2. Các phép
để giới thiệu tên toán với dữ
Tên Phạm vi giá trị
của một số kiểu liệu kiểu số ?
kiểu
dữ liệu cơ bản ( Hs ghi ở
Số nguyên trong
trong NNLT bảng 2 )
15
integer khoảng 2 đến
pascal.
215  1.
Quy tắc tính
Số thực có giá trị
G : Đọc tên kiểu các biểu thức
tuyệt đối trong
dữ liệu Integer, số học:
-39
khoảng 2,910
real, char, string. real
Các phép
38
đến 1,710 và
H : Đọc lại. toán trong
số 0.
H : Viết tên và ý ngoặc được
Một kí tự trong
nghĩa của 4 kiểu char thực hiện
bảng chữ cái.
dữ liệu cơ bản trước tiên;
trong TP. Trong dãy
Xâu kí tự, tối đa
string
G : Đưa ví dụ : các phép
gồm 255 kí tự.
123 và ‘123’ toán không
- HS : 123 là kiểu dữ liệu
dấu

H : Đọc tên hai Integer
ngoặc, các
kiểu dữ liệu trên.
G : Đưa ra chú ý ‘123’ là kiểu dữ liệu phép
về kiểu dữ liệu char, string. nhân,chia,ph
ép chia lấy
char và string. Chú ý: Dữ liệu kiểu kí tự
phần nguyên
HĐ 2 : Tìm hiểu và kiểu xâu trong Pascal
và phép chia
toán được đặt trong cặp dấu
các phép
lấy phần dư
trong kiểu dữ liệu nháy đơn.
được thực
số
hiện trước;
G : Đưa lên màn
Phép cộng
hình bảng kí hiệu
Kí Phép Kiểu dữ và phép trừ
các phép toán
hiệu toán liệu được thực
dùng cho kiểu số
hiện theo thứ
cộng số
+
thực và số
tự từ trái
nguyên,
nguyên.
sang phải.
số thực
G : Hướng dẫn Hs
về phép chia, trừ số

lấy
phép chia nguyên,
phần nguyên và số thực
lấy
phép chia
phần dư: số
nhân
*
nguyên,
5/2 = 12/5 =
số thực
2.5; 2.4.
số
chia
/
5 div 12 div
nguyên,
2 = 2; 5 = 2
số thực
5 mod 12 mod
div chia lấy số nguyên
2 = 1; 5 = 2
phần
G : Đưa ra phép nguyên
viết dạng
toán
mod chia lấy số nguyên
ngôn ngữ toán học
phần dư
:
Hs : Theo dõi và tập làm
x
và yêu cầu
 2 xy  8
5
quen với ác VD của GV
Hs viết biểu thức
đưa ra
này bằng NGLT
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
G : Viết lại biểu
toán TP
thức này bằng
ngôn ngữ lập trình a  b  c + d a*b-c+d
Pascal.
a
15+5*(a/2)
15  5 
(a  b)(c  d)  6  a ? 2
3

x/5+2*x*y-
HĐ 4 : Củng cố - x
 2 xy  8
5
8
HDVN
lại Hs : viết lại Vd của GV đưa
Chốt
G :
những kiến thức ra
trọng tâm trong
bài.

 Học lý
thuyết, làm
bài tập 1, 2,
3, 4,5,6

 Đọc trước
phần 3,4
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản