Giáo án tin học lớp 8 - Bài 7: CÂU LỆNH LẶP (tt)

Chia sẻ: phalinh6

Mục tiêu : Hiểu hoạt động của câu lệnh với số lần biết trước for...do trong Pascal. Viết đúng được lệnh for...do trong một số tình huống đơn giản. Hiểu lệnh ghộp trong Pascal Thái độ nghiêm túc cẩn thận. II. Chuẩn bị Gv: Soạn giáo án SGK, SBT HS: Vở ghi, SGK, SBT, đọc trước nội dung bài học. III. Hoạt động dạy học 1. Ổn định tổ chức lớp : - Kiển tra sĩ số : - Ổn định trật tự : 2. Kiểm tra bài cũ : Em hãy cho ví dụ về hoạt động được thực hiện lặp...

Nội dung Text: Giáo án tin học lớp 8 - Bài 7: CÂU LỆNH LẶP (tt)

Giáo án tin học lớp 8
Bài 7: CÂU LỆNH LẶP (tt)I. Mục tiêu :

Hiểu hoạt động của câu lệnh với số lần biết trước
for...do trong Pascal.

Viết đúng được lệnh for...do trong một số tình
huống đơn giản.

Hiểu lệnh ghộp trong Pascal

Thái độ nghiêm túc cẩn thận.

II. Chuẩn bị
Gv: Soạn giáo án SGK, SBT

HS: Vở ghi, SGK, SBT, đọc trước nội dung bài
học.

III. Hoạt động dạy học

1. Ổn định tổ chức lớp :
- Kiển tra sĩ số :

- Ổn định trật tự :

2. Kiểm tra bài cũ :

Em hãy cho ví dụ về hoạt động được thực hiện
lặp lại trong cuộc sống hằng ngày

3. Dạy bài mới :

Cú pháp câu lệnh lặp với
Hoạt động 1 : Ví dụ về
số lần biết trước trong
câu lệnh lặp :

Gv: minh họa bẳng ngụn Pascal.
ngữ Pascal cỳ phỏp cõu for:= to do

Lưu ý cho hs:

biến đếm là biến trong đó: for, to, do là các
-


kiểu từ khóa
đơn có
Vd 1: Chương trình in ra
nguyên;

giá trị đầu và giá màn hình thứ tự lần lặp.
-


trị cuối là các biểu
thức có cùng kiểu
với biến đếm và giá var i:integer;
trị cuối phải lớn
begin
hơn giá trị đầu;
for i:= 1 to 20 do
Ccâu lệnh có thể là
writeln(‘Day la
câu lệnh đơn giản hay
lan lap
câu lệnh ghép.
thu’,i);

readln;

end.

Vd2: Chương trình ghi
nhận vị trớ 10 chữ O rơi
từ trên xuống.ues crt;

var i:integer;
Cho hs nhận xét và so begin
sánh sự khác nhau ở câu
lệnh lập trong hai ví dụ clrscr;
trên for i:= 1 to 20 do

begin
Gv: Giải thích cho học writeln(‘O’);
tại sao vd2 trong câu
delay(200);
lệnh lặp cú begin … end ;
end;

readln;

end.

*Lưu ý: Câu lệnh có sử
dụng câu lệnh ghộp thì
phải đặt trong hai từ khóa
begin … end;
Hoạt động 2 : Tính tổng
và tích bằng câu lệnh Vd 1: chương trính tính
lặp tổng N số tự nhiờn đầu
Gv: Trình bày đoạn tiên, với N là số tự nhiên
chương trình tính tổng N được nhập từ bàn phím.
số tự nhiên với N là số S = 1+2+3+ … + N
tự nhiênđược nhập từ bàn
phím (Pascal)
program Tinh_tong;
Theo cụng thức tính tổng
var N,i:integer;
ta cần khai bao nhieu
S:longint;
biến? kiểu biến?
begin
Trong 2 biến thìbiến nào
write(‘Nhap so N =
ó giá trị được nhập từ
‘);
bàn phím?
readln(N);

S:= 0;

for i:= 1 to N do
S:= S+i;

writeln(‘Tong cua’,
N, ‘so tư
nhien dau tien S = ‘,
S);

readln;

end.

*Kiểu longint cú phạm vi
từ -231 đến 231 – 1.

Vd 2: chương trình tính
tích N số tự nhiên , với N
Trong trường hợp dữ liệu là số tự nhiên được nhập
có kiểu nguyên rất lớn ta từ bàn phím.
dùng longint
N! = 1.2.3….N
Hoạt động 3 : Củng cố: program

1/ Cấu trúc lặp trong Tinh_Giai_Thua;
chương trình dựng để
var N,i:integer;
làm gì ? P:longint;

2/ Trong ngôn ngữ lập begin
trình Pascal cấu trúc lặp write(‘Nhap so N =
với số lần lặp cho trước ‘);
được thể hiện với câu
readln(N);
lệnh nào?
P:= 1;

for i:= 1 to N do

P:= P*i;

writeln( N, ‘! = ‘, P);

readln;

end.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản