Giáo án tin học lớp 8 - Bài thực hành 5: Sử dụng lệnh While … do tiết 2

Chia sẻ: phalinh6

Vận dụng kiến thức của vòng lặp while ... do để viết chương trình. Biết lựa chọn câu lệnh lặp while ... do hoặc For ... do cho phù hợp với tình huống cụ thể. - Rèn luyện kỹ năng về khai báo và sử dụng biến, kĩ năng đọc hiểu chương trình. Biết vai trò của việc kết hợp các cấu trúc điều khiển.

Nội dung Text: Giáo án tin học lớp 8 - Bài thực hành 5: Sử dụng lệnh While … do tiết 2

Giáo án tin học lớp 8
Bài thực hành 5:

Sử dụng lệnh While … do

I. Mục tiêu

- Vận dụng kiến thức của vòng lặp while ... do để
viết chương trình. Biết lựa chọn câu lệnh lặp while ...
do hoặc For ... do cho phù hợp với tình huống cụ thể.

- Rèn luyện kỹ năng về khai báo và sử dụng
biến, kĩ năng đọc hiểu chương trình. Biết vai trò của
việc kết hợp các cấu trúc điều khiển.

- Thái độ học tập nghiêm túc, tích cực làm các
bài tập thực hành.

II. Chuẩn bị

- Giỏo viờn: Giỏo ỏn, phũng mỏy tớnh, sgk.

Kiến thức cũ, sgk.
- Học sinh:

III. Tiến trỡnh dạy – học

Hoạt động 1: Kieồm tra bài cũ
? Viết cú pháp của câu lệnh lặp while ... do và
For ... do.

Hoạt động 2: Thực hành

Chúng ta đã nghiên cứu lý
thuyết về vòng lặp While ... do. để
biết vòng lặp chạy như thế nào thì
hôm nay chúng ta cùng nhau đi vào
tiết thực hành.

Gọi Hs đọc bài toán và nêu yêu cầu
Dãy số thực x1, x2, . . .,
bài toán.
xn
? Làm thế nào để tính trung bình n
số thực x1, x2, . . ., xn

? Dữ liệu đầu vào (Input) của bài
Giá trị trung bình
toán là gì

? Dữ liệu đầu ra (Output) của bài (x1+x2+. . . +xn) / n
toán là gì Hs nêu thuật toán.
Gọi Hs nêu thuật toán.
Gv nhận xét và đưa ra thuật toán.

? Dựa vào việc thuật toán ở trên,
theo em cần khai báo những biến gì
cho chương trình bài toán.
Hs trả lời.
Gv kết luận và đưa ra chương trình
trình như Sgk.

? Tìm hiểu ý nghĩa từng câu lệnh.

Gv mô phỏng hoạt động chính của
Hs làm việc theo nhóm
chương trình với n = 3
cử đại diện báo cáo.


Yêu cầu Hs hoạt động nhóm để thực
Với câu lệnh lặp khi biết
hiện các công việc sau:
điều kiện đã biết trước thì
+ Gõ và lưu chương trình với tên
sử dụng câu lệnh lặp For
Tinh_TB.
. . . do, còn khi lặp với số
+ Dịch và sửa lỗi nếu có và chạy lần chưa biết trước thì sử
với bộ số dữ liệu tuỳ ý đề kiểm tra dụng câu lệnh lặp While .
kết quả nhận được. . . do
+ Thử viết lại chương trình bằng
cách sử dụng câu lệnh For...do thay
cho câu lệnh while . . . do.

? Khi nào ta dùng câu lệnh For . . .
do và khi nào ta dùng câu lệnh
While . . . do

Hoạt động 3: Củng cố
- Nhận xét toàn bộ kiến thức chính đã học trong
giờ.

- Nhận xét đánh giá giờ thực hành.

Hoạt động 4: Hướng dẫn về nhà
- Chuaồn bũ baứi cho tieỏt sau.

- Ôn lại câu lệnh và tập viết một số chương trình
đơn giản.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản