Giáo án Tin Học lớp 8 Ban Tự Nhiên: Bài tập : CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH VÀ DỮ LIỆU

Chia sẻ: abcdef_34

: Củng cố kiến thức cơ bản về kiểu dữ liệu, các phép toán với kiểu dữ liệu số, các phép so sánh và giao tiếp giữa người và máy. Rèn luyện kĩ năng sử dụng các phép toán trong ngôn ngữ Pascal. II. CHUẨN BỊ : 1. Giáo viên projector,... 2. Học sinh : - Kiến thức đã học. Làm bài tập sau bài 3 : Chương trình máy tính và dữ liệu. SGK, Đồ dùng học tập, bảng phụ... III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY : 1. Ổn định tổ chức lớp : Kiểm tra sĩ số ,Ổn...

Nội dung Text: Giáo án Tin Học lớp 8 Ban Tự Nhiên: Bài tập : CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH VÀ DỮ LIỆU

Bài tập : CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH VÀ DỮ LIỆU
I. MỤC TIÊU :
Củng cố kiến thức cơ bản về kiểu dữ liệu, các phép toán với kiểu dữ
liệu số, các phép so sánh và giao tiếp giữa người và máy.
Rèn luyện kĩ năng sử dụng các phép toán trong ngôn ngữ Pascal.
II. CHUẨN BỊ :
: SGK, SGV,Đồ dùng dạy học như máy tính,
1. Giáo viên
projector,...
2. Học sinh : - Kiến thức đã học.
Làm bài tập sau bài 3 : Chương trình máy tính và dữ liệu.
SGK, Đồ dùng học tập, bảng phụ...
III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY :
1. Ổn định tổ chức lớp : Kiểm tra sĩ số ,Ổn định trật tự
2. Kiểm tra bài cũ : Kiểm tra việc chuẩn bị bài ở nhà của học sinh
trong vở.
3. Dạy bài mới :
HĐ của trò Ghi bảng
HĐ của Thầy
HĐ 1: Chốt lại kiến
thức trọng tâm để áp
dụng làm bài tập H : Đọc và ghi nhớ.
G : Trong TP có những
kiểu dữ liệu cơ bản nào ? 1. Kiểu dữ liệu cơ
bản :
G : Đưa ra mẫu bảng
tổng kết. Số
- Interger :
nguyên
Ví dụ
Kiểu Tên
- Real : Số thực
dữ kiểu
- Char : Kí tự
liệu
H : Đọc và ghi nhớ.
- String : Xâu kí tự
39
Số Intege
nguyê r
n 2. Các phép toán
cơ bản :
- Cộng : +
G : Đưa ra mẫu bảng :
- Trừ : -
Kiểu Ví dụ
Tên Kí
- Nhân : *
phé hiệu dữ
H :Xem lại SGK, rồi viết - Chia : /
p liệu
- Chia lấy phần
toán câu lệnh lên bảng phụ...
nguyên, phần dư : Div,
+
Cộn Số 5+7
mod
g nguy = 12
3. Một số lệnh cơ
ên,
bản để giao tiếp
H : Đọc đề bài
số
giữa người và máy.
H : Đọc câu trả lời đã chuẩn
thực
bị ở nhà.
a) Thông báo kết quả
H : Nhận xét bài của bạn.
tính toán
G: Viết tên lệnh in ra
màn hình. ?
b) Nhập dữ liệu
G : Viết tên lệnh nhập dữ
c) Chương trình tạm
liệu ?
ngừng
G : Yêu cầu H viết lệnh
tạm dừng
G : Nhận xét và đưa ra
dạng bài toán áp dụng.
Bài 1 :
HĐ 2 :Chữa bài tập
Có thể nêu các ví dụ
SGK.
H : Đọc đề bài và phần làm sau đây:
G : Yêu cầu H trình bày
bài ở nhà của mình. a) Dữ liệu kiểu số và
chuẩn bị kết quả làm bài
dữ liệu kiểu xâu kí tự.
tập về nhà
Phép cộng được định
G : Chốt,và hướng dẫn H
nghĩa trên dữ liệu số,
câu trả lời đúng
nhưng không có nghĩa
trên dữ liệu kiểu xâu.
b) Dữ liệu kiểu số
nguyên và dữ liệu kiểu
số thực. Phép chia lấy
phần nguyên và phép
chia lấy phần dư có
nghĩa trên dữ liệu kiểu
số nguyên, nhưng
không có nghĩa trên
G : Yêu cầu H trình bày
dữ liệu kiểu số thực.
chuẩn bị kết quả làm bài
Bài 2 :
tập về nhà bài 2
Dãy chữ số 2010 có
G : Nhận xét và đưa ra
thể là dữ liệu kiểu dữ
đáp án đúng.
liệu số nguyên, số thực
hoặc kiểu xâu kí tự.
Tuy nhiên, để chương
dịch Turbo
trình
Pascal hiểu 2010 là dữ
liệu kiểu xâu, chúng ta
phải viết dãy số này
trong cặp dấu nháy
đơn (').
var a: real; b:
integer; c: string;
begin
G : Yêu cầu H trình bày
writeln('2010');
chuẩn bị kết quả làm bài
H : Làm việc theo nhóm. writeln(2010);
tập về nhà bài 3
a:=2010;
G : Nhận xét và đưa ra
b:=2010;
đáp án đúng.
c:=’2010’
end.
Bài 3 :
Lệnh
G : Yêu cầu H lên bảng Writeln('5+20=','20+5
trình bày chuẩn bị kết ') in ra màn hình hai
quả làm bài tập về nhà xâu kí tự '5+20' và
'20+5' liền nhau: 5+20
bài 4
lệnh
= 20+5, còn
G : Nhận xét và đưa ra
Writeln('5+20=',20+5
đáp án đúng,và cho điểm
) in ra màn hình xâu kí
tự '5+20' và tổng 20 +
5 như sau: 5+20=25.
Bài 4 : Viết lại phép
toán bằng TP
HĐ 3 : Chữa bài tập 1
câu a chuẩn bị cho tiết ac a)
a) ;

bd
thực hành a/b+c/
b)
G : Yêu cầu H làm bài 1 d;
ax  bx  c ;
2
câu a trên bảng phụ
b)
(Hoặc gọi từng Hs lên c) 1  a (b  2) a*x*x
x5
bản )
+b*x+
;
G : Nghiệm thu kết quả
c;
d)
nhóm. Nhận xét và cho
c) 1/x-
(a 2  b)(1  c)3
điểm.
Củng cố kiến thức. a/5*(b
G : Chốt lại kiến thức +2);
trọng tâm cần nắm được d)(a*a
để áp dụng làm bài tập. +b)*(1
Hướng dẫn về nhà. +c)*(1
Chuẩn bị trước bài thực +c)*(1
hành số 2 để tiết sau thực +c).
hành.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản