Giáo án Tin Học lớp 8 Ban Tự Nhiên: Bài Thực hành 5 CÂU ĐIỀU KIỆN IF ...THEN (tt)

Chia sẻ: abcdef_34

I. Mục tiêu - Luyện tập sử dụng câu lệnh điều kiện If…then. - Rèn luyện kỹ năng ban đầu về đọc các chương trình đơn giản và hiểu được ý nghĩa của thuật toán sử dụng trong chương trình. II. Chuẩn bị - GV: Sgk, sgv, giáo án, máy tính, máy chiếu, bảng và một số chương trình đã viết sẵn. - HS: Sgk, vở, bút, máy tính, … III. Hoạt động dạy học Hoạt động của Giáo viên & Học sinh Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ. -GV: Hãy viết lại biểu thực điều kiện Bài...

Nội dung Text: Giáo án Tin Học lớp 8 Ban Tự Nhiên: Bài Thực hành 5 CÂU ĐIỀU KIỆN IF ...THEN (tt)

Bài Thực hành 5 CÂU ĐIỀU KIỆN IF ...THEN (tt)

I. Mục tiêu

- Luyện tập sử dụng câu lệnh điều kiện If…then.

- Rèn luyện kỹ năng ban đầu về đọc các chương trình đơn giản và

hiểu được ý nghĩa của thuật toán sử dụng trong chương trình.

II. Chuẩn bị

- GV: Sgk, sgv, giáo án, máy tính, máy chiếu, bảng và một số

chương trình đã viết sẵn.

- HS: Sgk, vở, bút, máy tính, …

III. Hoạt động dạy học

Hoạt động của Giáo viên & Học sinh Nội dung

Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ.

-GV: Hãy viết lại biểu thực điều kiện Bài 3. Chương trình nhập ba số

nguyên a, b, c từ bàn phím, kiểm tra
dạng thiếu và dạng đủ. Nêu ý nghĩa

và in ra màn hình kết quả kiểm tra
của từng câu lệnh?

ba số đó có thể là độ dài của một
Hoạt động 2: Thực hành.

- GV: Đưa ra bài toán yêu cầu học sinh tam giác hay không.
-Input: 3 số a, b, c lớn hơn 0
xác định Input, output của bài toán.

- HS: Trả lời câu hỏi. -Output: Thông báo 3 số a, b, c có

-GV: Yêu cầu học sinh mô tả thuật toán. phải là ba cạnh của một tam giác

- HS: Mô tả thuật toán. hay không?

- GV: Từ thuật toán đựơc mô tả GV đưa * Mô tả thuật toán:

ra cách giải và giải thích ý nghĩa của từ B1: Nhập a, b, c >0

B2: Nếu (b+c>a) và (a+b>c) và
khóa (Or).

- GV: Yêu cầu học sinh nhập chương (c+a>b), kết quả a, b,c là ba cạnh

trình, sửa lỗi, lưu và chạy chương trình của một tam giác rồi chuyển qua B4

với các bộ dữ liệu khác nhau. B3: Thông báo a, b, c không phải là

- HS: Thực hành trên máy. ba cạnh của một tam giác và chuyển

GV: Cuối giờ giáo viên nhận xét, đánh qua B4.

giá và chấm điểm cho từng nhóm dựa B4: Kết thúc chương trình.

trên kết quả các bài mà học sinh đã làm. Chương trình (SGK trang 54)

- Các bộ dữ liệu:

(1,2, 3) -> a, b, c không là ba cạnh

Hoạt động 3: Cũng cố, dặn dò. của một tam giác.
-Củng cố: Nhắc lại cấu trúc câu lệnh (3, 5, 4) -> a, b, c là ba cạnh của

If…then dạng thiếu và dạng đủ, ý một tam giác

nghĩa của từ khóa And và Or.

Bài 4: Viết chương trình nhập vào
Dặn dò:

điểm bài kiểm tra của một bạn nào

đó và đưa ra thông báo

-NÕu ®iÓm nhá h¬n 5, in ra dßng

ch÷ "Ban can co gang hon";

-NÕu ®iÓm lín h¬n hoÆc b»ng 5 vµ

nhá h¬n 6.5, in ra dßng ch÷ "Ban

dat diem trung binh";

-NÕu ®iÓm lín h¬n hoÆc b»ng 6.5 vµ

nhá h¬n 8, in ra dßng ch÷ "Ban dat

diem Kha";

-NÕu ®iÓm lín h¬n hoÆc b»ng 8, in

ra dßng ch÷ "Hoan ho ban dat diem

Gioi".
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản