Giáo án tin học lớp 8 - ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT

Chia sẻ: phalinh6

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng trong các câu sau : Câu 1 : Trong các tên sau tên nào viết đúng trong ngôn ngữ lập tring Pascal : A. Tamgiác ; C. Hinhthoi ; B. Hinh_chu_ nhat ! D. 4Hinh_Tron ;

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án tin học lớp 8 - ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT

Giáo án tin học lớp 8
Tuần : 12
ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT
Tiết :23

Phần I TRẮC NGHIỆM( 4 ĐIỂM) : Hãy khoanh
tròn vào câu trả lời đúng trong các câu sau :

Câu 1 : Trong các tên sau tên nào viết đúng trong
ngôn ngữ lập tring Pascal :

A. Tamgiác ; B. Hinh_chu_ nhat !

C. Hinhthoi ; D. 4Hinh_Tron ;

Câu 2 : Trong các từ khóa sau từ khóa nào viết sai:

A. Pro_gram B. Uses C. Begin D.
End.

Câu 3 : Trong các chương trình, chương trình nào
không hợp lệ:

A. Chương trình 1 B. Chương trình 2

Begin Program bai1;

Write (‘Chao cac Begin
ban!!’); Write (‘Chao cac
ban!!’);
End.
End.

C. Chương trình 3 D. Chương trình 4

Begin Program bai1;

Program bai1; Uses crt;

Write (‘Chao cac Begin
ban!!’); Clrscr;
End. Write (‘Chao cac
ban!!’);

End.

Câu 4 : Khai báo biến bằng từ khóa:

A. Const B. Var C. Type D. Uses

Câu 5 : Khai báo hằng bằng từ khóa:

A. Var B. Uses C. Type D. Const

Câu 6 : Để chạy chương trình ta ấn tổ hợp phím:
A. Alt + F9 B. Alt + F5 C. Ctrl + F9
D. Ctrl + F5

Câu 7 : Để xóa kết quả xuất ra màn hình sau mỗi lần
thực hiện chương trình ta dùng lệnh nào sau đây :

A. Clrscr; B. Readln(x); D. X:=
‘dulieu’; C. Write(‘Nhap du lieu’);

Câu 8 : Trong Pascal, khai báo nào sau đây là đúng:

A. Var tb: Real; B. Var
4hs:Integer;

C. Const x:Real; D. Var R=30;

Phần II: TỰ LUẬN (6 ĐIỂM)

Câu 1: Hãy viết lại các biểu thức sau sang dạng biều
diễn tương ứng trong Pascal:
3
a) ( a 2
 1) 
a

……………………………………………
b) 3  5  2 2
(2 x3)
6

……………………………………………

c) x  y3

……………………………………………Câu 2: Hãy viết chương trình tính kết quả C của
phép chia lấy phần nguyên và kết quả D của
phép chia lấy phần dư của hai số nguyên A và B
( Biết A và B là các số được nhập từ bàn phím )
ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM

Phần I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ( 4
ĐIỂM)1 2 3 4 5 6 7 8
Câu

Đáp C A C B D C A A
án

Điểm 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5Phần II: TRẮC NGHIỆM TỰ LUẬN (
6 ĐIỂM)

Câu 1 : (3 điểm): Mỗi câu đúng 1 điểm

a) (a*a-1)-3/a
b) (3+5)/6+2*2*2*3

c) x+y*y*y*

Câu 2 : (3 điểm):

Program Phepchia;

Uses crt; 1 điểm


Var A,B : integer ;

C,D : Real ;

Begin

Clrscr ;
0.5 điểm

Write (‘ Nhap so A :’); Read (A) ;

Write (‘ Nhap so B :’); Read (B) ;

1 điểm

C:= A DIV B;

D:= A MOD B ;

Writeln ( ‘ Phep Chia lay phan 0.5 điểm
nguyen’,C:2:0);

Writeln ( ‘ Phep Chia lay phan
du’,D:2:0);

Readln

End.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản