Giáo án tin học lớp 8 - ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT

Chia sẻ: phalinh6

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng trong các câu sau : Câu 1 : Trong các tên sau tên nào viết đúng trong ngôn ngữ lập tring Pascal : A. Tamgiác ; C. Hinhthoi ; B. Hinh_chu_ nhat ! D. 4Hinh_Tron ;

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án tin học lớp 8 - ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT

 

  1. Giáo án tin học lớp 8 Tuần : 12 ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT Tiết :23 Phần I TRẮC NGHIỆM( 4 ĐIỂM) : Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng trong các câu sau : Câu 1 : Trong các tên sau tên nào viết đúng trong ngôn ngữ lập tring Pascal : A. Tamgiác ; B. Hinh_chu_ nhat ! C. Hinhthoi ; D. 4Hinh_Tron ; Câu 2 : Trong các từ khóa sau từ khóa nào viết sai: A. Pro_gram B. Uses C. Begin D. End. Câu 3 : Trong các chương trình, chương trình nào không hợp lệ: A. Chương trình 1 B. Chương trình 2 Begin Program bai1; Write (‘Chao cac Begin
  2. ban!!’); Write (‘Chao cac ban!!’); End. End. C. Chương trình 3 D. Chương trình 4 Begin Program bai1; Program bai1; Uses crt; Write (‘Chao cac Begin ban!!’); Clrscr; End. Write (‘Chao cac ban!!’); End. Câu 4 : Khai báo biến bằng từ khóa: A. Const B. Var C. Type D. Uses Câu 5 : Khai báo hằng bằng từ khóa: A. Var B. Uses C. Type D. Const Câu 6 : Để chạy chương trình ta ấn tổ hợp phím:
  3. A. Alt + F9 B. Alt + F5 C. Ctrl + F9 D. Ctrl + F5 Câu 7 : Để xóa kết quả xuất ra màn hình sau mỗi lần thực hiện chương trình ta dùng lệnh nào sau đây : A. Clrscr; B. Readln(x); D. X:= ‘dulieu’; C. Write(‘Nhap du lieu’); Câu 8 : Trong Pascal, khai báo nào sau đây là đúng: A. Var tb: Real; B. Var 4hs:Integer; C. Const x:Real; D. Var R=30; Phần II: TỰ LUẬN (6 ĐIỂM) Câu 1: Hãy viết lại các biểu thức sau sang dạng biều diễn tương ứng trong Pascal: 3 a) ( a 2  1)  a ……………………………………………
  4. b) 3  5  2 2 (2 x3) 6 …………………………………………… c) x  y3 …………………………………………… Câu 2: Hãy viết chương trình tính kết quả C của phép chia lấy phần nguyên và kết quả D của phép chia lấy phần dư của hai số nguyên A và B ( Biết A và B là các số được nhập từ bàn phím )
  5. ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM Phần I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ( 4 ĐIỂM) 1 2 3 4 5 6 7 8 Câu Đáp C A C B D C A A án Điểm 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 Phần II: TRẮC NGHIỆM TỰ LUẬN ( 6 ĐIỂM) Câu 1 : (3 điểm): Mỗi câu đúng 1 điểm a) (a*a-1)-3/a
  6. b) (3+5)/6+2*2*2*3 c) x+y*y*y* Câu 2 : (3 điểm): Program Phepchia; Uses crt; 1 điểm Var A,B : integer ; C,D : Real ; Begin Clrscr ; 0.5 điểm Write (‘ Nhap so A :’); Read (A) ; Write (‘ Nhap so B :’); Read (B) ; 1 điểm C:= A DIV B; D:= A MOD B ; Writeln ( ‘ Phep Chia lay phan 0.5 điểm
  7. nguyen’,C:2:0); Writeln ( ‘ Phep Chia lay phan du’,D:2:0); Readln End.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản