Giáo Án Toán Học :đại số 6 Tiết 1+2

Chia sẻ: buddy1

I.- Mục tiêu : - Học sinh được làm quen với khái niệm tập hợp bằng cách lấy các ví dụ về tập hợp , nhận biết được một đối tượng cụ thể thuộc hay không thuộc một tập hợp cho trước . Học sinh biết viết một tập hợp theo diễn đạt bằng lời của bài toán , biết sử dụng các ký hiệu  và  - Rèn luyện cho học sinh tư duy linh hoạt khi dùng những cách khác nhau để viết một tập hợp. ...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo Án Toán Học :đại số 6 Tiết 1+2

Chương I– ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN

---  ---

Tiết 1 §1 . TẬP HỢP – PHẦN TỬ

CỦA TẬP HỢPHãy làm quen với tập hợp và các ký hiệu  , I.- Mục tiêu :

- Học sinh được làm quen với khái niệm tập hợp bằng cách

lấy các ví dụ về tập hợp , nhận biết được một đối tượng cụ

thể thuộc hay không thuộc một tập hợp cho trước .

Học sinh biết viết một tập hợp theo diễn đạt bằng lời
-

của bài toán , biết sử dụng các ký hiệu  và 

- Rèn luyện cho học sinh tư duy linh hoạt khi dùng những

cách khác nhau để viết một tập hợp
1./ Kiến thức cơ bản : Hiểu được thế nào là một tập hợp ,

viết đúng ký hiệu của một tập hợp bằng cách liệt kê các

phần tử và bằng cách chỉ ra tích chất đặc trưng của các

phần tử .

2./ Kỹ năng cơ bản : Biết viết đúng ký hiệu của một tập

hợp .

Thái độ : Nhận thức được các tập hợp thường gặp
3./

trong toán học và trong cả đời sống .

II.- Phương tiện dạy học :

Sách giáo khoa , bảng phụ

III.- Hoạt động trên lớp :

1./ On định : Lớp trưởng điểm danh báo cáo sĩ số .

2./ Bài mới :

Giáo viên Học sinh Bài ghi

I ./ Các ví dụ :

- Cho học sinh Khái niệm tập hợp

quan sát các dụng - Học sinh cho thường gặp trong toán
cụ học tập có trên một vài ví dụ học và trong đời sống

bàn - GV giới thiệu về tập hợp như

thế nào là tập hợp - Học sinh viết - Tập hợp các học sinh

- Khái niệm về tập ký hiệu tập hợp của lớp 6A

hợp - Tập hợp các số tự
B

- Gọi B là tập hợp nhiên nhỏ hơn 4

của các chữ cái - Tập hợp các chữ cái a

a,b,c ,b , c

- Tập hợp các dụng cụ

học tập có trên bàn
II ./ Cách viết –
5 có phải là một - Học sinh lên
-
Các ký hiệu
phần tử của tập hợp bảng viết 5 không
Người ta thường đặt
thuộc A
A không ?
tên các tập hợp bằng

chữ cái in hoa
Người ta còn có thể - Điền số hoặc ký
Gọi A là tập hợp các
minh họa tập hợp hiệu thích hợp vào
bằng một vòng khép ô vuông : số tự nhiên nhỏ hơn

kín mỗi phần tử 3 A;74

được biểu diễn bởi A A = {0 ;

một dấu chấm trong 1;2;3}

vòng đó . Gọi là biểu Hay A = {2 ;
A ;
a

diễn tập hợp bằng sơ a 1;0;3}
B

đồ Venn B={a

,b , c }
1 B ;

Các số 0,1,2,3 gọi là
B

phần tử của tập hợp
A

A
1 - Học sinh làm ?

a,b,c là các phần tử
3 1 ; ?2
của tập hợp B
2
Ký hiệu : 2
- Học sinh làm
0

các bài tập 1 ; 2 ; 3 A

Đọc : 2 thuộc A hay
SGK trang 6

2 là phần tử của A
- Có thể làm thêm
các bài tập từ 1
B a

đến 9 ở sách Bài
a A

tập Toán 6 trang 3 Đọc a không thuộc
b

và 4 A hay a không là
c

phần tử của A

 Chú ý :
Về nhà làm tiếp các
Các phần tử của
-
bài tập 4 , 5 SGK
một tập hợp được
trang 6

viết trong hai dấu
( Chú ý xem kỷ hình
ngoặc { } , cách
5 ở bài tập 4 , các
nhau bỡi dấu “ ; “
phần tử của tập hợp

hay dấu “ , “ .
nào thì nằm trong
Mỗi phần được
-
vòng của tập hợp đó
liệt kê một lần , thứ
)

tự liệt kê tùy ý .
4./ Củng cố : Củng
Ngoài cách viết
-
cố từng phần
liệt kê tất cả các
5./ Dặn dò :
phần tử của tập hợp
- Học sinh làm các ta có thể viết bằng

bài tập 4 ; 5 SGK cách chỉ ra tính chất

đặc trưng của các
trang 6

- Có thể làm thêm phần tử

các bài tập từ 1 đến 9 Ví dụ :

ở sách Bài tập Toán Gọi A là tập hợp

các số tự nhiên nhỏ
6 trang 3 và 4

hơn 4

Ta viết : A={

xN / x < 4 }Để viết một tập hợp

, thường có hai

cách:

- Liệt kê các phần

tử của tập hợp .

- Chỉ ra tính chất

đặc trưng cho các
phần tử của tập hợp

đó .Tiết 2 § 2 . TẬP HỢP CÁC SỐ

TỰ NHIÊNCó gì khác nhau giữa hai tập hợp N và N* ?I.- Mục tiêu :

- Học sinh biết được tập hợp các số tự nhiên , nắm được các

qui ước về thứ tự trong tập hợp số tự nhiên , biết biểu diễn

một số tự nhiên trên tia số , nắm được điểm biểu diễn số

nhỏ hơn ở bên trái điểm biểu diễn số lớn hơn trên tia số .

- Học sinh phân biệt được các tập hợp N và N* , biết sử

dụng các ký hiệu  và  , biết viết số tự nhiên liền sau , số

tự nhiên liền trước của một số tự nhiên .
- Rèn luyện cho học sinh tính chính xác khi sử dụng các ký

hiệu .

1./ Kiến thức cơ bản : Hiểu rõ được tập hợp N và N*

2./ Kỹ năng cơ bản : So sánh được các số tự nhiên ,

biết tìm số tự nhiên liền trước , liền sau

3./ Thái độ : Vận dụng được tính kế thừa các kiến thức

của năm học trước .

II.- Phương tiện dạy học :

Sách giáo khoa , bảng phụ

III.- Hoạt động trên lớp :

1./ On định : Lớp trưởng báo cáo sĩ số

2./ Kiểm tra bài củ : Kiểm tra bài tập 4 và 5 SGK trang 6

(học sinh khác củng cố và sửa sai)

Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 3 nhưng nhỏ

hơn 10 bằng hai cách Liệt kê và nêu tính chất đặc trưng của phần

tử

3./ Bài mới :
Giáo viên Học sinh Bài ghi- Ở tiểu học ta đã - Hãy điền vào ô I./ Tập hợp N và

Tập hợp N*
biết các số 0 ; 1 ; 2 vuông các ký hiệu

...là các số tự Tập hợp các số 0 ; 1
 và  :

nhiên . ;2;3;........
12

- Tập hợp các số gọi là tập hợp các số
3
N; N
4
tự nhiên ký hiệu là tự nhiên.

Ký hiệu N
N

N = {0 ; 1 ; 2 ;

3;.........}
- GV vẽ tia và - Học sinh lên bảng 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; . . là

biểu diển các số 0 ; ghi tiếp trên tia số các phần tử của N

1 ; 2 ; 3 trên tia số các điểm 4 , 5 , 6 . chúng được biểu

đó . diển trên tia số :
- Các điểm đó lần - Học sinh điền vào

lượt được gọi là ô vuông các ký hiệu 0 1 2 3

điểm 0 , điểm 1 , 4 5
 và  cho đúng :

điểm 2 , điểm 3 . Tập hợp các số tự

N* ; 5 nhiên khác 0 được
- GV nhấn mạnh : 5

ký hiệu N*
Mỗi số tự nhiên N

N* = { 1 ; 2 ;
được biểu diễn bỡi

N* ; 0 3 ; . . . . . . . . . . }
một điểm trên tia 0

Hoặc N* = { x  N
số . N

- GV giới thiệu |x0}

tập hợp N* - Điền ký hiệu > II./ Thứ tự trong

- Củng cố hoặc < vào ô tập hợp số tự nhiên
- GV giới thiệu vuông cho đúng :
1.- Với a , b  N
tiếp ký hiệu  và 3 9; 15
thì a  b hay a  b
7

2.- Nếu a < b và
- Củng cố :
b < c thì a < c
- Học sinh cho biết
- Viết tập hợp A
3.- Mỗi số tự
số tự nhiên nhỏ
={ x  N | nhất ? số tự nhiên nhiên có một số liền

lớn nhất ? sau duy nhất.
6  x 8 }

- Học sinh cho biết 4.- Số 0 là số tự
- GV giới thiệu số

liền trước và liền số phần tử của tập nhiên nhỏ nhất .
*
Không có số tự
sau của một số tự N và N

nhiên lớn nhất .
nhiên .
5.- Tập hợp số tự
- Củng cố Bài tập 6
nhiên có vô số phần
SGK

tử .
- GV giới thiệu hai

số tự nhiên liên

tiếp

- Làm ?
4 ./ Củng cố : Củng cố từng phần như trên

5./ Dặn dò : Về nhà làm các bài tập 7 ; 8 ; 9 ; 10
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản