giáo án toán học: hình học 6 tiết 21

Chia sẻ: buddy1

- Mục tiêu : 1./ Kiến thức cơ bản : - Biết vẽ góc khi biết số đo , khi nào thì xOy + yOz = xOz ,tính chất hai góc kề bù , tia phân giác của một góc . 2./ Kỹ năng cơ bản : - Rèn kỹ năng vẽ thành thạo , cẩn thận ,chính xác .Lý luận vững chắc khi giải bài tập 3./ Thái độ : - Vẽ , đo cẩn thận , chính xác II.- Phương tiện dạy học : Sách giáo khoa , thước thẳng , thước đo góc , êke, compa . III.-...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: giáo án toán học: hình học 6 tiết 21

Tiết 21 LUYỆN TẬP



I.- Mục tiêu :

1./ Kiến thức cơ bản :

- Biết vẽ góc khi biết số đo , khi nào thì xOy + yOz =

xOz ,tính chất hai góc kề bù , tia phân giác của một góc .



2./ Kỹ năng cơ bản :

- Rèn kỹ năng vẽ thành thạo , cẩn thận ,chính xác .Lý

luận vững chắc khi giải bài tập

3./ Thái độ :

- Vẽ , đo cẩn thận , chính xác

II.- Phương tiện dạy học :

Sách giáo khoa , thước thẳng , thước đo góc , êke,

compa .

III.- Hoạt động trên lớp :

1./ Ổn định : Lớp trưởng báo cáo sĩ số

2./ Kiểm tra bài cũ :
Bài tập 30 SGK trang 83
Vì xOt < xOy ( 25o
a)
tia Ot nằm giữa hai t
b) So sánh góc tOy và xOt
Vì Ot là tia nằm giữa ha
y xOt + tOy = xOy
25o + tOy = 5
tOy = 5
Vậy tOy = x
c) Vì Ot nằm giữa hai tia O
nên Ot là tia phân giác c

t




25o

O x




3./ Bài mới :
Giáo viên Học sinh Bài ghi



+ Bài tập 33 / 87 :

t
Học sinh hoạt

- GV nhắc học y
động theo

sinh vẽ hình cẩn nhóm

thận, chính xác

.



Tổ 1 thực
- x O

hiện x’

- Để tính được Lên bảng Ot là tia phân

số đo của một giác của góc xOy nên :
trình bày cách

góc ta chỉ chú ý vẽ và giải . xOt = tOy =

xOy 130 o
đến 3 tia và phải = 65o

2 2
biết số đo của
x’Ot + tOy =
hai góc ,từ đó
180o ( hai góc kề bù)
học sinh biết
x’Oy + 65o =
phải xét ba tia

180o
nào và tìm được

số đo góc phải x’Oy =

180o – 65o = 115o
tìm .

+ Bài tập 34 / 87 :

Tổ 2 thực
- t

hiện y t’

Tương tự

- Không yêu cầu như trên học

chứng minh Oy sinh

là tia nằm giữa Lên bảng trình

hai tia Ox’ và Ot bày cách vẽ và

giải . x

O x’

Ot là tia phân

giác của xOy nên :

xOt = tOy
xOy 100 o
= 50o
= 
2 2

xOt + x’Ot

= 180o (hai góc kề bù)

50o + x’Ot

= 180o

x’Ot

= 180o – 50o = 130o




xOy + yOx’ =

180o

100o + yOx’ =
- Tổ 3 thực

180o
hiện

- Không yêu yOx’ =
+ Bài tập 35

180o – 100o = 80o
cầu chứng / 87 :

Ot’ là tia phân giác của
minh tia Oy

nằm giữa hai Tương tự yOx’ nên :
như trên học
tia Ot và Ot’ yOt’ = t’Ox’ =

x' Oy 80 o
sinh = 40o

2 2
Lên bảng
Oy nằm giữa hai tia
trình bày
Ot và Ot’ nên :
cách vẽ và
tOy + yOt’ =
giải .
tOt’
- Chỉ yêu cầu
50o + 40o =
học sinh giải m
t’Ot
thích vì sao a
t’Ot =
một tia nằm b
90o
giữa hai tia
+ Bài tập 36 / 87 :
còn lại trong
n z
những trường
y
hợp đơn giản

. x
m
O

y
Vì xOy < xOz (30o < 80o)
Nên Oy nằm giữa hai tia Ox
và Oz :
x
xOy + yOz = xOz
30o + yOz = 80o
+ Bài tập 37 O yOz = 80o – 30o = 50o

/ 87 : Om là tia phân giác

4 ./ Củng cố : của góc xOy nên:

Củng cố

xOy 30 o
từng phân như  15o
xOm  mOy  
2 2
trên
On là tia phân giác
5 ./ Dặn dò :
của góc yOz nên :
Xem bài

Thực hành đo
yOz 50 o
 25o
yOn  nOz  
2 2
góc trên mặt đất
Oy nằm giữa hai tia
.
Om và On nên :

mOy + yOn =

mOn

15o + 25o =

mOn
mOn =

40o
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản