Giáo án Toán lớp 1 - Các số có hai chữ số

Chia sẻ: nokiac3

MỤC TIÊU : + Bước đầu giúp học sinh: - Nhận biết về số lượng, đọc, viết các số từ 20 đến 50 - Biết đếm và nhận ra thứ tự của các số từ 20 đến 50 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : + Sử dụng bộ đồ dùng học toán lớp 1 + 4 bó, mỗi bó có 1 chục que tính và 10 que tính rời III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 1.Ổn Định : + Hát – chuẩn bị SGK. Phiếu bài tập

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án Toán lớp 1 - Các số có hai chữ số

Tên Bài Dạy : CÁC SỐ CÓ 2 CHỮ SỐ
I. MỤC TIÊU :

+ Bước đầu giúp học sinh:

- Nhận biết về số lượng, đọc, viết các số từ 20 đến 50

- Biết đếm và nhận ra thứ tự của các số từ 20 đến 50

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

+ Sử dụng bộ đồ dùng học toán lớp 1

+ 4 bó, mỗi bó có 1 chục que tính và 10 que tính rời

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :

1.Ổn Định :

+ Hát – chuẩn bị SGK. Phiếu bài tập

2.Kiểm tra bài cũ :

+ Gọi học sinh lên bảng :

- Học sinh 1 : Đặt tính rồi tính : 50 – 40 ; 80 – 50

- Học sinh 2 : Tính nhẩm : 60 - 30 = ; 70 - 60 =

- Học sinh 3 : Tính : 60 cm – 40 cm = ; 90 cm - 60cm =
+Giáo viên hỏi học sinh : Nêu cách đặt tính rồi tính ?

+ Nhận xét bài cũ – KTCB bài mới

3. Bài mới :


TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC
SINH


Hoạt động 1 : Giới thiệu các số có 2 chữ
số

Mt: Học sinh nhận biết về số lượng,
đọc, viết các số từ 20 đến 30 .

-Học sinh lấy que tính và nói
-Hướng dẫn học sinh lấy 2 bó que tính
theo hướng dẫn của giáo viên
và nói : “ Có 2 chục que tính “

-Lấy thêm 3 que tính và nói : “ có 3 que
tính nữa “

-Giáo viên đưa lần lượt 2 bó que tính và -Học sinh lặp lại theo giáo viên
3 que tính rời , nói : “ 2 chục và 3 là hai mươi
ba “ -Học sinh lặp lại số 23 ( hai
mươi ba)
-Hướng dẫn viết : 23 chỉ vào số gọi học
sinh đọc

-Giáo viên hướng dẫn học sinh tương tự
như trên để hình thành các số từ 21 đến 30
-Học sinh viết các số vào bảng
-Cho học sinh làm bài tập 1 con
Hoạt động 2 : Giới thiệu cách dọc viết
số

Mt : Học sinh nhận biết về số lượng,
đọc, viết các số từ 30 đến 50

-Giáo viên hướng dẫn lần lượt các bước
như trên để học sinh nhận biết thứ tự các số từ
30  50

-Cho học sinh làm bài tập 2
-Học sinh nghe đọc viết các số
-Giáo viên đọc cho học sinh viết vào từ 30  39.
bảng con
-Học sinh đọc lại các số đã viết

-Học sinh viết vào bảng con
-Hướng dẫn làm bài 3 các số từ 40 50

-Gọi học sinh đọc lại các số đã
viết


-Giáo viên nhận xét bài làm của học
sinh
 Bài 4 :

-Cho học sinh làm bài vào phiếu bài tập -Học sinh tự làm bài

-3 học sinh lên bảng chữa bài

-Học sinh đọc các số theo thứ
tự xuôi ngược-Giáo viên hỏi học sinh số liền trước,
liền sau để học sinh nhớ chắc

-Liền sau 24 là số nào ?

-Liền sau 26 là số nào ?

-Liền sau 39 là số nào ?

-Cho học sinh đếm lại từ 20  50 và
ngược lại từ 50  20
4.Củng cố dặn dò :

- Nhận xét, tuyên dương học sinh

- Dặn học sinh ôn lại bài, tập viết số , đọc số , đếm theo thứ tự từ 10 
50

- Chuẩn bị bài : Các số có 2 chữ số ( tt)

5. Rút kinh nghiệm :
Tên Bài Dạy : CÁC SỐ CÓ 2 CHỮ SỐ (tt)
I. MỤC TIÊU :

+ Bước đầu giúp học sinh:

- Nhận biết về số lượng đọc, viết các số có từ 50 đến 69

- Biết đếm và nhận ra thứ tự của các số từ 50 đến 69

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

+ Sử dụng bộ đồ dùng học toán lớp 1

+ 6 bó, mỗi bó có 1 chục que tính và 10 que tính rời

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :

1.Ổn Định :

+ Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập

2.Kiểm tra bài cũ :

+ Viết các số từ 20  35 ? Viết các số từ 35  50

+Giáo viên đưa bảng phụ ghi các số từ 20  30 gọi học sinh đọc các
số

+ Liền sau 29 là số nào ? Liền sau 35 là số nào ? …

+ Nhận xét bài cũ – KTCB bài mới
3. Bài mới :


TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC
SINHHoạt động 1 : Củng cố các số từ 5060

Mt: Giới thiệu các số từ 50  60

-Giáo viên hướng dẫn học sinh xem -Học sinh quan sát hình vẽ
hình vẽ ở dòng trên cùng của bài học trong
Toán 1 để nhận ra có 5 bó, mỗi bó có 1 chục
que tính, nên viết 5 vào chỗ chấm ở trong cột “
chục “ ; có 4 que tính nữa nên viết 4 vào chỗ
chấm ở cột “đơn vị “ – Giáo viên nêu : “ Có 5
chục và 4 đơn vị tức là có năm mươi tư . Được
viết là 54 ( Giáo viên viết lên bảng : 54 – Gọi
học sinh lần lượt đọc lại ) -Học sinh nhìn số 54 giáo
viên chỉ đọc lại : Năm mươi tư
-Làm tương tự như vậy để học sinh nhận
biết số lượng, đọc, viết các số 51, 52, 53, 55,
56, 57, 58, 59, 60 .

-Giáo viên hướng dẫn học sinh làm bài
tập 1 . -Học sinh tự làm bài
Hoạt động 2 : Củng cố các số từ 60 69
Mt : Giới thiệu các số từ 60  69

-Giáo viên hướng dẫn học sinh tương tự
như giới thiệu các số từ 50  60

-Giáo viên hướng dẫn học sinh làm các
-Học sinh tự làm bài
bài tập 2, 3 sau khi chữa bài nên cho học sinh
đọc các số để nhận ra thứ tự của chúng. Chẳng - 4 Học sinh lên bảng chữa
hạn ở Bài tập 3, nhờ đọc số, học sinh nhận ra bài
thứ tự các số từ 30  69

-Giáo viên cho học sinh đọc lại bảng số
từ 30  69
 Bài 4 : ( Bài tập trắc
nghiệm )

-Cho học sinh nêu yêu cầu của bài


-Đúng ghi Đ, sai ghi S

-Học sinh tự nhận xét, tự
làm bài
-Giáo viên hướng dẫn học sinh nhận xét -1 học sinh lên chữa bài
đúng sai

a) Ba mươi sáu viết là : 306 S

-Ba mươi sáu viết là 36 Đ

b) 54 gồm 5 chục và 4 đơn vị Đ

54 gồm 5 và 4 S
4.Củng cố dặn dò :

- Nhận xét tiết học. Tuyên dương học sinh hoạt động tốt

- Dặn học sinh ôn lại bài. Tập đọc, viết số, từ 20  69

- Làm bài tập vào vở Bài tập toán

- Chuẩn bị bài : Các số có 2 chữ số ( tt)

5. Rút kinh nghiệm :
Tên Bài Dạy : CÁC SỐ CÓ 2 CHỮ SỐ .
I. MỤC TIÊU :

+ Bước đầu giúp học sinh:

- Nhận biết về số lượng, đọc, viết các số có từ 70  99

- Biết đếm và nhận ra thứ tự của các số từ 70  99

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

+ 9 bó, mỗi bó có 1 chục que tính và 10 que tính rời

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :

1.Ổn Định :

+ Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập

2.Kiểm tra bài cũ :

+ 3 học sinh lên bảng viết các số từ 30  40. Từ 40  50. Từ 50 
60 .

+ Gọi học sinh đọc các số trên bảng phụ : 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67,
68, 69.

+ Liền sau 59 là ? Liền sau 48 là ? Liền sau 60 là ?

+ Nhận xét bài cũ – KTCB bài mới
3. Bài mới :


TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA
HỌC SINH


Hoạt động 1 : Giới thiệu các số có 2 chữ
số

Mt: Giới thiệu các số từ 70  80
-Học sinh quan sát hình vẽ
-Giáo viên hướng dẫn học sinh xem hình nêu được nội dung bài.
vẽ ở dòng trên cùng của bài học trong Toán 1 để
nhận ra có 7 bó, mỗi bó có 1 chục que tính, nên
viết 7 vào chỗ chấm ở trong cột “ chục “ ; có 2
que tính nữa nên viết 2 vào chỗ chấm ở cột “đơn
vị “

– Giáo viên nêu : “ Có 7 chục và 2 đơn vị
tức là có bảy mươi hai” .

-Hướng dẫn học sinh viết số 72 và đọc số
-Học sinh viết 72 . Đọc :
-Giáo viên hướng dẫn học sinh lấy 7 bó, Bảy mươi hai .
mỗi bó có 1 chục que tính và nói “ Có 7chục que
tính “ ; Lấy thêm 1 que tính nữa và nói “ Có 1
que tính “

-Chỉ vào 7 bó que và 1 que học sinh nói “
7 chục và 1 là bảy mươi mốt “
-Học sinh đọc số 71 : bảy
-Làm tương tự như vậy để học sinh nhận mươi mốt .
biết số lượng, đọc, viết các số từ 70  80

-Giáo viên hướng dẫn học sinh làm bài tập
1 và lưu ý học sinh đọc các số, đặc biệt là 71, 74,
75 .


-Học sinh làm bài tập 1
vào phía bài tập – 1 học sinh lên
Hoạt động 2 : Giới thiệu các số có 2 chữ
bảng sửa bài
số (tt)

Mt : Giới thiệu các số từ 80  99

-Giáo viên hướng dẫn học sinh lần lượt
nhận ra các số 81, 82, 83, 84 … 98, 99 tương tự
như giới thiệu các số từ 70  80

-Cho học sinh tự nêu yêu cầu bài tập 2, 3
rồi làm bài .
-Học sinh tự làm bài 2
-Viết các số thích hợp vào
ô trống rồi đọc các số đó
-Gọi học sinh đọc lại các số từ 80  99
a) 80, 81 … 90.
 Bài 3 : Học sinh tự làm bài
b) 89, 90 … 99.

- Học sinh nhận ra “cấu
tạo” của các số có 2 chữ số.
 Bài 4 :
Chẳng hạn : Số 76 gồm 7 chục
và 6 đơn vị
-Cho học sinh quan sát hình vẽ rồi trả lời “
Có 33 cái bát “ số 33 gồm 3 chục và 3 đơn vị .

-(Cũng là chữ số 3, nhưng chữ số 3 ở bên
-Học sinh tự làm bài, chữa
trái chỉ 3 chục hay 30; chữ số 3 ở bên phải chỉ 3
bài
đơn vị )
4.Củng cố dặn dò :

- Nhận xét tiết học. Tuyên dương học sinh hoạt động tốt

- Dặn học sinh làm bài tập ở vở Bài tập .

- Chuẩn bị bài hôm sau : So sánh các số có 2 chữ số

5. Rút kinh nghiệm :
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản