Giáo án Toán lớp 2 - BÀI TOÁN VỀ NHIỀU HƠN

Chia sẻ: nokiac3

Giúp HS : Hiểu khái niệm “ nhiều hơn” và biết cách giải bài toán về nhiều hơn . Rèn kỹ năng giải toán có lời văn bằng một phép tính cộng . II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : 7 quả cam có nam châm (hoặc hình vẽ trong SGK ) .

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án Toán lớp 2 - BÀI TOÁN VỀ NHIỀU HƠN

BÀI TOÁN VỀ NHIỀU HƠN
I. MỤC TIÊU :

Giúp HS :

 Hiểu khái niệm “ nhiều hơn” và biết cách giải bài toán về

nhiều hơn .

 Rèn kỹ năng giải toán có lời văn bằng một phép tính cộng .

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC :

7 quả cam có nam châm (hoặc hình vẽ trong SGK ) .

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU :

1. Kiểm tra bài cũ :

- Gọi 2 HS lên bảng thực hiện các yêu cầu sau :

+ HS 1 : đặt tính và tính : 38 + 15 ; 78 + 9.

+HS 2 : Giải bài toán theo tóm tắt :

Vải xanh : 28 dm

Vải đỏ : 25 dm

Cả 2 mảnh : . . .dm ?

- Nhận xét và cho điểm HS .

2. Dạy – học bài mới :

2.1 Giới thiệu bài :
Trong giờ học toán hôm nay chúng ta sẽ được làm quen với một

dạng toán có lời văn mới , đó là : Bài toán về nhiều hơn .

2.2 Giới thiệu về bài toán nhiều hơn :

- Yêu cầu HS cả lớp tập trung theo giỏi

trên bảng .

- Cài 5 quả cam lên bảng và nói : cành trên

có 5 quả cam .

- Cài 5 quả cam xuống dưới và nói : cành - Cành dưới có nhiều cam hơn cành

dưới có 5 quả cam , thêm 2 quả nữa (gài trên (3 HS trả lời )

thêm 2 quả ) - Nhiều hơn 2 quả ( 3 HS trả lời ) .

- Hãy so sánh số cam 2 cành với nhau .

- Cành dưới nhiều hơn bao nhiêu quả (nối

5 quả trên , tương ứng với 5 quả dưới , còn - Thực hiện phép cộng 5 + 2 .

thừa ra 2 quả ). - Số quả cam cành dưới có là/ Cành

- Nêu bài toán : cành trên có 5 quả cam , dưới có số quả cam là

cành dưới có nhiều hơn cành trên 2 quả - Làm bài .

cam. Hỏi cành dưới có bao nhiêu quả cam

? Bài giải

- Muốn biết cành dưới có bao nhiêu quả Số quả cam cành dưới có là :

cam ta làm thế nào ? 5 + 2 = 7 ( quả cam )
- Hãy đọc cho cô câu trả lời của bài toán : Đáp số : 7 quả cam

- Yêu cầu HS làm bài ra giấy nháp, 1 HS

làm trên bảng lớp .

Tóm tắt

Cành trên : 5 quả

Cành dưới nhiều hơn cành trên : 2 quả

Cành dưới : ...... quả ?

- Chỉnh sửa cho HS nếu các em còn sai .

2.3 Luyện tập – Thực hành :

Bài 1 :

- Gọi 1 HS đọc đề bài . - Đọc đề bài .

- Gọi 1 HS đọc tóm tắt . - Đọc tóm tắt .

- Bài toán cho biết gì ? - Hòa có 4 bông hoa, Bình có nhiều

- Bài toán hỏi gì ? hơn Hòa 2 bông hoa .

- Muốn biết Bình có bao nhiêu bông hoa ta - Bình có bao nhiêu bông hoa .

làm như thế nào ? - Ta thực hiện phép tính 4 + 2 .

- Trước khi làm phép tính ta phải trả lời - Số bông hoa của Bình là / Bình có

như thế nào ? số bông hoa là :

- Yêu cầu HS làm bài vào vở sau đó chỉnh - Làm bài .
sửa, nhận xét .Bài 2 :

- Yêu cầu HS đọc đề bài, đọc tóm tắt - HS đọc đề bài, tóm tắt .

- Bài toán hỏi gì ? - Bài toán hỏi số bi của Bảo .

- Bài toán cho biết những gì liên quan đến - Bảo có nhiều hơn Nam 5 viên bi.

số bi của Bảo ? Nam có 10 viên bi .

- Để giải bài toán này chúng ta phải làm - Phép cộng 10 + 5 .

phép tính gì ? Bài giải

- Yêu cầu HS tự giải bài toán . Bạn Bảo có số bi là :

10 + 5 = 15 ( viên bi )

Đáp số : 15 viên bi .

Bài 3 :

- Yêu cầu HS đọc đề bài . - Đọc đề bài .

- Bài toán cho biết gì ? - Mận cao 95cm. Đào cao hơn Mận

- Bài toán hỏi gì ? 3cm .

- Để biết Đào cao bao nhiêu xăngtimet ta - Đào cao bao nhiêu cm ?

phải làm như thế nào ? Vì sao ? - Thực hiện phép cộng 95 + 3 vì “

- Yêu cầu HS làm bài vào Vở bài tập . 1 cao hơn ” cũng giống như “ nhiều

HS làm bài trên bảng lớp . hơn ” .
Tóm tắt - Làm bài tập .

Mận cao : 95 cm Bài giải

Đào cao hơn Mận : 3 cm Bạn Đào cao là :

Đào cao : ..... cm ? 95 + 3 = 98 ( cm )

Đáp số : 98 cm .

2.4 Củng cố , dặn dò :

- Hôm nay chúng ta vừa học dạng toán gì ? - Bài toán về nhiều hơn .

- Chúng ta giải các bài toán nhiều hơn - Phép cộng .

trong bài bằng phép tính gì ? - Số thứ 2 là 33 vì 28 + 5 = 33 .

- Số thứ nhất là 28, số thứ 2 nhiều hơn số

thứ nhất 5 đơn vị. Hỏi số thứ 2 là bao

nhiêu? Vì sao ?

- Tổng kết tiết học .IV. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT HỌC :

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………
Tiết 25
LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU :

Giúp HS củng cố cách giải bài toán có lời văn về “ nhiều hơn ”

bằng một phép tính cộng .

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU :

1. Giới thiệu bài :

Trong giờ học hôm nay chúng ta cùng nhau luyện tập cách giải bài

toán về nhiều hơn .

2. Dạy – học bài mới :

Bài 1 :

- Yêu cầu HS đọc đề bài ( có thể nêu đề - HS đọc đề bài .

bài bằng cách đưa ra đồ dùng trực quan ) . - Viết tóm tắt :

- Gọi HS lên bảng ghi tóm tắt . Cốc có : 6 bút chì

Hộp nhiều hơn cốc : 2 bút chì

- Để biết trong hộp co bao nhiêu bút chì ta Hộp có : ... bút chì ?

phải làm gì ? - Thực hiện phép cộng 6 + 2

- Tại sao ? - Vì trong hộp có nhiều hơn cốc 2

- Yêu cầu HS trình bày bài giải . bút chì .

Bài giải
- Nhận xét và cho điểm HS . Số bút chì trong hộp có là :

6 + 2 = 8 ( bút chì )

Đáp số : 8 bút chì .

Bài 2 :

- Yêu cầu HS dựa vào tóm tắt và đọc đề - An có 11 bưu ảnh, Bình có nhiều

toán ( có thể chia nhỏ thành từng câu bằng hơn An 3 bưu ảnh. Hỏi Bình có bao

cách đặt câu hỏi về số bưu ảnh của An, số nhiêu bưu ảnh ?

bưu ảnh của Bình hơn An ) . - HS làm bài vào Vở bài tập, một em

- Yêu cầu HS tự làm bài . trình bày trên bảng lớp .

Bài giải

Số bưu ảnh của Bình có là :

11 + 3 = 14 ( bưu ảnh )

Đáp số : 14 bưu ảnh .
Bài 3 : Tiến hành tương tự như bài 2 .
Bài 4 :

- Gọi 1 HS đọc đề bài câu a . - Đọc đề bài .

- Yêu cầu tự là bài . - Ghi tóm tắt và trình bày bài giải .

Tóm tắt : Bài giải

AB dài : 10 cm Đoạn thẳng CD dài là :

CD dài hơn AB : 2 cm 10 + 2 = 12 ( cm )

CD dài : ...... cm ? Đáp số : 12 cm .

- Yêu cầu HS nêu cách vẽ đoạn thẳng có độ - Trả lời và thực hành vẽ .

dài cho trước và vẽ .

3 Cũng cố , dặn dò :

 Trò chơi : Thi sáng tác đề toán theo số .

- Cách chơi : Chọn 2 đội chơi. GV đưa ra cặp số, chẳng hạn 7

và 5. Yêu cầu HS đặt đề toán trong đó sử dụng 2 số đó và viết

tất cả các đề toán có thể sử dụng 2 số trên ( bài toán chỉ giải

bằng một phép tính ). Thời gian chơi là 5 phút. Sau 5 phút đội

nào có nhiều đề đúng hơn là đội thắng cuộc.

- Một số đề toán :

1) Ngọc có 7 que tính, Hà có nhiều hơn Ngọc 5 que tính. Hỏi

Hà có tất cả bao nhiêu que tính ?
2) Ngọc có 7 que tính, Hà có 5 que tính. Hỏi Ngọc và Hà có tất

cả bao nhiêu que tính ?

3) Ngọc có 5 que tính, Hà có nhiều hơn Ngọc 7 que tính. Hỏi

Hà có tất cả bao nhiêu que tính ?

4) Ngọc có 7 que tính, Hà cho Ngọc thêm 5 que tính. Hỏi Ngọc

có tất cả bao nhiêu que tính ?

III. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT HỌC :

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản