Giáo án Toán lớp 4 - Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Chia sẻ: iphone1209

Yêu cầu bài học: Giáo viên giúp học sinh biết cách tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng . Từ đó, vận dụng giải bài toán về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng .

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án Toán lớp 4 - Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓIMục tiêu :

- Biết cách tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng .

- Giải bài toán về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng .

II Các hoạt động dạy và học :

Tg Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

1 Kiểm tra bài cũ :

- Gọi hs nhắc lại tính chất giao -Hai hs trả lời trả lời

hoán và kết quả của phép cộng .

2. Hướng dẫn tìm hai số khi biết

tổng và hiệu của hai số đó .

a) Giới thiệu bài toán :

- Gv gọi học sinh đọc bài toán ví - Hai hs lần lượt đọc trước lớp :

dụ trong SGK Tổng hai số là 70 . Hiệu của hai

số đó là 10 .Tìm hai số đó ?

- Gv hỏi : Bài toán cho biết gì ? -Cho biết tổng 2 số là 70, hiệu

của hai số là 10.

- Bài toán yêu cầu gì ? - Yêu cầu tìm hai số đó .

- Gv nêu: Vì bài toán cho ta biết
tổng và cho ta biết hiệu của 2 số ,

yêu cầu chúng ta tìm 2 số nên dạng

toán này được gọi là bài toán tìm

hai số khi biết tổng và hiệu của hai

số đó

b) Hướng dẫn vẽ sơ đồ bài toán : - Đoạn thẳng biểu diễn số bé

- Gv vẽ đoạn thẳng biểu diễn số ngắn hơn so với đoạn thẳng

lớn lên bảng biểu diễn số lớn .

- Yêu cầu hs suy nghĩ xem đoạn

thẳng biểu diễn số bé như thế nào

so với đoạn thẳng biểu diễn số lớn .

- Gv vẽ đoạn thẳng biểu diễn số bé

, sau đó yêu cầu hs lên bảng biểu

diễn tổng và hiệu của hai số trên sơ

đồ .

- Hoàn thành sơ đồ :

?

Số lớn - Hs suy nghĩ và sau đó phát

70 biểu ý kiến
?
Số bé
10

c) Hướng dẫn giải bài toán ( cách

1) - Nếu bớt đi phần hơn thì số lớn

- Yêu cầu hs quan sát kỹ sơ đồ và bằng số bé

suy nghĩ cách tìm hai lần số bé

- Yêu cầu hs phát biểu ý kiến

- Gv dùng phấn màu để gạch chéo

hoặc bìa để che phần hơn của số

lớn so với số bé và nêu vấn đề :

Nếu bớt đi phần hơn của số lớn so

với số bé thì số lớn như thế nào so - Là hiệu của hai số

với số bé ?

- Gv: Lúc đó trên sơ đồ ta còn lại - Tổng của chúng giảm đi đúng

hai đoạn thẳng biểu diễn hai số bằng phần hơn của số lớn so

bằng nhau và mỗi đoạn thẳng là với số bé .

một lần của số bé, vậy ta còn lại 2 - Tổng mới là :70 – 10 = 60

lần của số bé - Hai lần số bé là 70 – 10 = 60

- Phần lớn hơn của số lớn so với số

bé được gọi là gì ? - Số bé là : 60 :2 = 30

- Khi bớt đi phần hơn của số lớn so - Số lớn là:30 + 10 = 40 (hoặc
với số béthì tổng của chúng thay 70 – 30 = 40)

đổi như thế nào ? - 1 hs làm bảng, cả lớp làm vào

- Tổng mới là bao nhiêu ? giấy nháp

- Tổng mới là hai lần của số bé , - Đọc thầm lời giải và nêu :

vậy ta có hai lần số bé là bao Số bé = ( Tổng - Hiệu ) : 2

nhiêu?

- Hãy tìm số bé ?

- Hãy tìm số lớn ?

- Hs suy nghĩ , phát biểu ý kiến

- Yêu cầu hs trình bày bài giải của

bài toán- Yêu cầu hs đọc lời giải đúng của

bài toán , sau đó nêu cách tìm số bé + Nếu thêm vào số bé một phần

- Gv ghi cách tìm số bé lên bảng và đúng bằng phần số lớn hơn số

yêu cầu hs ghi nhớ . bé thì số bé sẽ bằng số lớn .

c) Hướng dẫn hs giải bài toán (

cách 2 )

- Yêu cầu hs quan sát kỹ sơ đồ và

suy nghĩ cách tìm hai lần số lớn
- Gv khẳng định lại cách tìm hai + Là hiệu của 2 số .

lần số lớn

+ Gv dùng phấn màu vẽ thêm vào + Tổng của chúng tăng thêm

đoạn thẳng biểu diễn số bé để số bé đúng bằng phần hơn của số lớn

bằng số lớn và nêu vấn đề : Nếu so với số bé

thêm vào số bé một phần đúng

bằng phần số lớn hơn số bé thì số + Tổng mới là 70 + 10 = 80

bé sẽ như thế nào so với số lớn ? + Hai lần số lớn là : 70 + 10 =

+ Lúc này trên sơ đồ ta có hai đoạn 80

thẳng biểu diễn 2 số bằng nhau và

mỗi đoạn thẳng là một lần của số + Số lớn là : 80 : 2 = 40

lớn . Vậy ta có hai lần của số lớn . + Số bé là: 40 -10 = 30 ( Hoặc

+ Phần hơn của số lớn so với số bé 70 – 40 = 30 )

chính là gì của 2 số ?

+ Khi thêm vào số bé phần hơn của + Số lớn = (Tổng+ Hiệu ) : 2

số lớn so với số bé thì tổng của

chúng thay đổi như thế nào ?

+ Tổng mới là bao nhiêu ?

+ Tổng mới chính là hai lần của số

lớn .Vậy ta có hai lần số lớn là là - Một hs đọc đề bài .
bao nhiêu ? + Bài toán đã cho tuổi bố cộng

+Hãy tìm số lớn ? với tuổi con là 58 tuổi . Tuổi bố

+ Hãy tìm số bé ? hơn tuổi con 38

- Gv yêu cầu học hs trình bày bài

giải của bài toán tuổi

- Yêu cầu hs đọc lại lời giải đúng , + Tìm tuổi bố , tuổi con?

sau đó nêu cách tìm số lớn . + Bài toán thuộc dạng toán về

- Gv kết luận về các cách tìm hai tìm hai số khi biết tổng và hiệu

số khi biết tổng và hiệu của hai số của 2 số đó .Vì bài toán cho

đó . biết tuổi bố cộng với tuổi con ,

2.3 Luyện tập - thực hành : chính là cho biết tổng số tuổi

Bài 1 : Yêu cầu hs đọc đề bài . của 2 người . Cho biết tuổi bố

+ Bài toán cho biết gì ? hơn tuổi con 38 tuổi chính là

cho biết hiệu số tuổi của hai bố

con là 38, yêu cầu tìm tuổi của

mỗi người .

+Bài toán yêu cầu gì ? - Hai hs lên bảng làm bài , mỗi

+Bài toán thuộc dạng toán gì ? Vì em làm một cách , cả lớp làm

sao em biết ? vở .

- Hs nêu ý kiến.
- Hs đọc đề .

-Học sinh nêu ý kiến.

- Yêu cầu hs làm bài .

- Tìm hai số khi biết tổng và

- Yêu cầu hs nhận xét bài làm của hiệu của chúng .

bạn trên bảng - Hai hs làm bài trên bảng , mỗi

- Gv nhận xét , ghi điểm . em một cách , cả lớp làm vở.

Bài 2:

- Gọi hs đọc đề bài . - Số 8 và số 0

+ Bài toán yêu cầu gì ? + Là chính số đó .

+ Là chính số đó

+ Bài toán thuộc dạng bài toán gì?

- Là số 123 và số 0

- Yêu cầu hs làm bài .

- Nhận xét cho điểm.

Bài 4 :

- Yêu cầu hs tự nhẩm và nêu 2 số
tìm được .

+Một số khi cộng với 0 cho kết quả

gì ?

+ Một số trừ đi 0cho kết quả là gì ?

+ Áp dụng điều này , bạn nào tìm

được 2 số mà tổng của chúng bằng

hiệu của chúng và bằng 123?

3Củng cố dặn dò :

- Yêu cầu hs nêu cách tìm cách tìm

2 số khi biết tổng và hiệu của

chúng

- Tổng kết giờ học . Yêu cầu hs

làm bài tập 3 vào giờ tự học đến
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản