Gíao án Tóan lớp 5

Chia sẻ: fordec

Tài liệu được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu học và hành của quí phụ huynh , các thầy cô giáo và các em học sinh. Nội dung được trình bày rõ ràng, dễ hiểu, phù hợp với nhu cầu giảng dạy và học tập của qíu thầy cô, phụ huynh học sinh và các em.

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Gíao án Tóan lớp 5

 

 
Tài Liệu


Gíao án Tóan lớp 5
CHƯƠNG I : ÔN T P VÀ B SUNG V PHÂN S GI I TOÁN LIÊN QUAN N
T L
B NG ƠN V O DI N TÍCH
TU N 1 Ti t 01 : KHÁI NI M V PHÂN S
Th …..ngày…. . tháng …… năm 200
I. M C TIÊU :
Giúp h c sinh :
◊ C ng c khái ni m ban u v phân s : c, vi t phân s .
◊ Ôn t p cách vi t thư ng, vi t s t nhiên d ng phân s .
II. DÙNG D Y H C :
Các t m hình c t và v như các hình v trong SGK.
III. CÁC HO T NG D Y H C CH Y U :
1. Ki m tra bài cũ :
2. Bài m i :
HO T NG C A GIÁO VIÊN HO T NG C A H C SINH
Ho t ng 1 : Ôn t p khái ni m ban u v
phân s :
GV hư ng d n HS quan sát t ng t m HS quan sát mi ng bìa r i nêu : m t
bìa r i nêu tên g i phân s , t vi t phân s băng gi y ư c chia thành 3 ph n b ng
ó và c phân s . Ch ng h n : nhau, tô màu 2 ph n, t c là tô màu hai ph n
2
ba băng gi y, ta có phân s 3 .
2
GV vi t lên b ng phân s 3 , c là :
hai ph n ba. M t vài HS nh c l i.
Làm tương t v i các t m bìa còn l i.
Cho HS ch vào các phân s :
2 5 3 40
, , , và nêu, ch ng h n : hai ph n
3 10 4 100
ba, năm ph n mư i, ba ph n tư, b n mươi
ph n trăm là các phân s .
Ho t ng 2 : Ôn t p cách vi t thương hai
s t nhiên, cách vi t m i s t nhiên dư i
d ng phân s .
GV hư ng d n HS l n lư c vi t 1 : 3 ;
4 : 10 ; 9 : 2 ; … dư i d ng phân s . Ch ng
1 HS nêu như chú ý 1 trong SGK. (Có th
h n1:3= ; r i giúp HS t nêu : m t
3 dùng phân s ghi k t qu c a phép chia
ph n ba là thương c a 1 chia 3. Tương t m t s t nhiên cho m t s t nhiên khác 0.
v i các phép chia còn l i. Phân s ó cũng ư c g i là thương c a
Ho t ng 3 : Th c hành phép chia ã cho).
GV hư ng d n HS làm l n lư c các bài Tương t như trên i v i các chú ý
t p 1,2,3,4 trong v bài t p Toán 5 r i ch a 2,3,4.
bài. N u không th i gian thì ch n m t s HS làm toàn b bài 1,2 còn l i m t n a
trong các n i dung t ng bài t p HS làm ho c hai ph n ba s lư ng bài trong t ng bài
t i l p, s còn l i s làm khi t h c. t p 3,4. Khi ch a bài ph i ch a theo m u.


3.C ng c , d n dò : chu n b bài ti t sau – làm nh ng bài t p còn l i c a bài 3, 4
Rút kinh nghi m :
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Ti t 2 Ngày d y :
ÔN T P : TÍNH CH T CƠ B N C A PHÂN S

. M C TIÊU :
Giúp HS :
◊ Nh l i tính ch t cơ b n c a phân s .
◊ Bi t v n d ng tính ch t cơ b n c a phân s rút g n phân s , quy ng m u s các
phân s .
II. DÙNG D Y H C : b ng ph
III. CÁC HO T NG D Y H C CH Y U :
1. Kh i ng :
2. Ki m tra bài cũ :
3. Bài m i :
HO T NG C A GIÁO VIÊN HO T NG C A H C SINH
Ho t ng 1 : Ôn t p tính ch t cơ b n c a
phân s .
GV hư ng d n HS th c hi n theo ví d 1, HS t tính các tích r i vi t tích vào ch
ch ng h n có th nêu thành bài t p d ng : ch m thích h p. Ch ng h n :
5 5× ........... 5 5 × 3 15 5 5 × 4 20
= = , HS ch n m t s thích = = ho c = = ;…
6 6× ............ 6 6 × 3 18 6 6 × 4 24
h p i ns ó vào ô tr ng. ( Lưu ý HS, ã
i n s nào vào ô tr ng phía trên g ch ngang HS nh n xét thành m t câu khái quát
thì cũng ph i i n s ó vào phía dư i g ch như SGK.
ngang, và s ó cũng ph i là s t nhiên khác Tương t v i ví d 2.
0).
Sau c 2 ví d GV giúp HS nêu toàn b
tính ch t cơ b n c a phân s (như SGK).Ho t ng 2 : ng d ng tính ch t cơ b n c a
phân s .
GV hư ng d n h c sinh t rút g n phân HS nh l i :
90 ◊ Rút g n phân s ư c phân s có
s .
120 t s và m u s bé i mà phân s m i v n
Chú ý : Khi ch a bài nên cho HS trao i ý b ng phân s ã cho.
ki n nh n ra : có nhi u cách rút g n phân
◊ Rút g n phân s cho n khi không
s , cách nhanh nh t là ch n ư c s l n nh t
th rút g n ư c n a (t c là nh n ư c phân
mà t s và m u s c a phân s ã cho u
s t i gi n).
chia h t cho s ó.
GV hư ng d n HS t qui ng m u s H c sinh làm bài t p 1 trong V bài t p Toán
nêu trong ví d 1 và ví d 2 (SGK), t nêu 5 (ph n 1). Ch ng h n :
cách qui ng m u s ng v i t ng ví d 15 15 : 5 3 18 18 : 9 2
= = ; = = ;…
(xem l i Toán 4, trang 28 và 29). 25 25 : 5 5 27 27 : 9 3
N u còn th i gian GV cho HS làm bài t p 3 HS làm bài t p 2 (trong V bài t p Toán
r i ch a bài . 5 (ph n 1) r i ch a bài.
H c sinh t làm bài 3:
2 12 40 4 12 20
= = và = =
5 30 100 7 21 35


4. C ng c , d n dò : chu n b bài ti t sau : ôn t p so sánh 2 phân s .
........................................................................................................................ Rút kinh nghi m :
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Ti t 3

ÔN T P : SO SÁNH HAI PHÂN S
I. M C TIÊU :
Giúp HS :
Nh l i cách so sánh hai phân s có cùng m u s , khác m u s , so sánh phân s v i ơn
v.
Bi t so sánh hai phân s có cùng t s .
II. DÙNG D Y H C :
III. CÁC HO T NG D Y H C CH Y U :
1. Kh i ng :
2. Ki m tra bài cũ
3. Bài m i :
HO T NG C A GIÁO VIÊN HO T NG C A H C SINH
Ho t ng 1 : Ôn t p cách so sánh hai phân
s HS nêu cách nh n bi t m t phân s bé
GV g i HS nêu cách so sánh hai phân hơn 1 ( ho c l n hơn 1).
s có cùng m u s , khác m u s , r i t nêu Chú ý : HS n m ư c phương pháp chung
ví d v t ng trư ng h p (như SGK). Khi so sánh hai phân s là bao gi cũng có
2 5 th làm cho chúng có cùng m u s r i m i
nêu ví d , ch ng h n m t HS nêu < thì
7 7 so sánh các t s .
2
yêu c u HS ó gi i thích ( ch ng h n, và
7
5
ã có cùng m u s là 7, so sánh 2 t s ta
7
2 5
có 2 < 5 v y < ). Nên t p cho HS nh n
7 7
bi t và phát bi u b ng l i, b ng vi t, ch ng
2 5 5 2
h n, n u < thì > .
7 7 7 7
Ho t ng 2 : Th c hành
HS làm bài và trình bày b ng mi ng ho c
Bài 1 : cho HS t làm r i ch a bài
vi t ch ng h n :
6 12 6 6 x 2 12
= vì = =
7 14 7 7 x 2 14
2 3 2 2 x 4 8 3 3 x3 9
ho c < vì = = ; = =
3 4 3 3 x 4 12 4 4 x3 12
8 9 2 3
mà < nên
1 ( vì t s là 9 l n hơn m u s là 4
bài GV cho HS nêu nh n xét và nh l i c i m 4
phân s bé hơn 1, l n hơn 1 , b ng 1. )
GV cho HS nh c l i các i u ki n so sánh phân 2
s v i 1. =1 ( vì m u s là 2 b ng t s là 2 )
2
Bài 2 : tương t như bài 1 và giúp HS nh ư c :
Trong hai phân s có t s b ng nhau , phân s
nào có m u s l n hơn thì bé hơn .
Bài 3 : cho HS làm ph n a) và ph n c) r i ch a bài, Bài gi i ( bài4)
ph n c) cho HS t làm khi t h c . 1
Bài 4 : cho HS nêu bài toán r i gi i toán . M cho ch s quýt t c là ch ư c
3
5
s quýt.
15
2
M cho em s quýt nghĩa là em
5
6
ư c s quýt
15
6 5 2 1
mà < nên >
15 15 5 3
v y m cho em ư c nhi u quýt hơn .
5. C ng c , d n dò : Làm ph n còn l i c a bài t p 3
Rút kinh nghi m :
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
TI T 5 PHÂN S TH P PHÂN
Tu n : 1
I M C TIÊU :
Giúp HS :
Nh n bi t các phân s th p phân.
Nh n ra : có m t s phân s có th vi t thành phân s th p phân và bi t cách chuy n các
phân s ó thành phân s th p phân.
II. DÙNG D Y H C :
III. CÁC HO T NG D Y H C CH Y U :
1. Kh i ng :
2. Ki m tra bài cũ :
3. Bài m i :
HO T NG C A GIÁO VIÊN HO T NG C A H C SINH
Ho t ng 1 : Gi i thi u phân s th p phân
GV nêu và vi t trên b ng các phân s 7 20
HS làm tương t v i , ,…
3 5 17 4 125
, , ; … cho HS nêu c i mc a
10 100 1000 Cho HS nêu nh n xét :
các phân s này, nh n bi t các phân s ◊ Nh n ra r ng : có m t phân s có th
ó có m u s là 10 ; 100 ; 1000 ; … GV gi i vi t thành phân s th p phân.
thi u : các phân s có m u s là 10 ; 100 ; ◊ Bi t chuy n m t s phân s thành
1000 ; … g i là các phân s th p phân (cho phân s th p phân (b ng cách tìm m t s
m t vài HS nh c l i). nhân v i m u s có 10 ; 100 ; 1000 ; …
3 r i nhân c t s và m u s v i s ó
GV nêu và vi t trên b ng phân s ,
5
ư c phân s th p phân).
3
yêu c u HS tìm phân s th p phân b ng
5
3 3× 2 6
có : = = .
5 5 × 2 10
Ho t ng 2 : Th c hành
Bài 1 : Cho HS t vi t cách c phân s
th p phân (theo m u). Bài 2 : HS t vi t các phân s th p phân
7 20 475 1
Bài 3 : cho H nêu ( b ng nói ho c b ng ư c: , , , .
10 100 1.000 1.000.000

vi t ) Bài 4 : HS t làm bài r i ch a bài. ( H có
4 17 th ch a m t ph n bài t p ho c toàn b bài .
Các phân s th p phân là : và
10 1000 K t qu là :
7 7 x5 35 3 3 x 25 75
a) = = b) = =
2 2 x5 10 4 4 x 25 100
6 6:3 2 64 64 : 8 8
c) = = d) = =
30 30 : 3 10 800 800 : 8 1004. C ng c , d n dò : chu n b bài ti t sau
Rút kinh nghi m :
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
BÀI 6 LUY N T P
Tu n :2 Th …..ngày…. . tháng …… năm 200

I. M C TIÊU :
Giúp HS c ng c v :
Nh n bi t các phân s th p phân.
Chuy n m t s phân s thành phân s th p phân
Gi i bài toán v tìm giá tr m t phân s c a s cho trư c.
II. DÙNG D Y H C :
II. CÁC HO T NG D Y H C CH Y U :
1. Kh i ng :
2. Ki m tra bài cũ :
3. Bài m i :
HO T NG C A GIÁO VIÊN HO T NG C A H C SINH
Ho t ng 1 : GV t ch c cho HS t làm bài r i
ch a bài.
Ho t ng 2 : Th c hành
Bài 1 : Bài 3 : HS làm và ch a bài tương t bài
3 4 10 12 13 14 2.
HS ph i vi t , ,... , r i , , vào các
10 10 10 10 10 10 Bài 4 : HS nêu bài toán r i gi i bài toán.
v ch tương ng trên tr c s . Bài gi i
Sau khi ch a bài nên g i HS c l n lư c các S HS gi i toán là :
1 14 3
phân s t n và nh n m nh ó là các 30X = 9 ( h c sinh )
10 10 10
phân s th p phân. S HS gi i Ti ng Vi t là :
Bài 2 : K t qu là : 2
30x = 6 ( h c sinh )
11 11x5 55 15 15 x 25 375 31 31x 2 62 10
= = ; = = ; = =
2 2 x5 10 4 4 x 25 100 5 5 x 2 10 áp s : 9 HS gi i toán,
6 HS gi i TV
.
Khi làm bài và ch a bài HS c n nêu ư c s
thích h p l y m u s nhân v i s ó (ho c
chia cho s ó) thì ư c 10 ; 100 ; 1000 ; …

4. C ng c , d n dò :
Rút kinh nghi m :
....................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Ti t 7 ÔN T P PHÉP C NG VÀ PHÉP TR HAI PHÂN S
Tu n : 2
I. M C TIÊU :
Giúp HS c ng c các k năng th c hi n phép c ng và phép tr hai phân s .
II. DÙNG D Y H C :
III. CÁC HO T NG D Y H C CH Y U :
1. Kh i ng :
2. Ki m tra bài cũ :
3. Bài m i :
HO T NG C A GIÁO VIÊN HO T NG C A H C SINH
Ho t ng 1 : Ôn t p v phép c ng và phép tr
hai phân s .
GV hư ng d n HS nh l i cách th c hi n phép HS làm tương t v i các ví d :
7 3 7 7
c ng, phép tr hai phân s có cùng m u s và hai + và − .
phân s có m u s khác nhau. 3 5 9 10 8 9
10 3
Ch ng h n : GV nêu các ví d : + và −
7 n phép tính
r i g i HS nêu cách tính và th c hi 7 15 15
trên b ng, các HS khác làm bài vào v nháp r i ph n th c hành :
ch a bài. Bài 1 : HS t làm bài r i ch a bài.
Chú ý : GV giúp HS t nêu nh n xét chung v Bài 2 : HS t làm bài r i ch a bài.
2 15 + 2 17
cách th c hi n phép c ng, phép tr hai phân s . a) 3 + = = .
Ch ng h n, có th nêu trên b ng như sau : Ho 2 vi5 t 2 y5 15 : 2 17
c 3 +
5
3+ =+ = = .
C ng tr 2 phân s 5 1 5 5 5
5 28 5 23
b) 4 − = − =
Có m u s khác
Bài 3 : HS t 7 gi 7 bài7toán r i ch a bài.
7 i
Có cùng m u s
C ng ho c tr nhau Bài gi i :
hai t s , gi Qui ng m u s
nguyên m u s C ng ho c tr 2 t Phân s ch s bóng màu và s
s bóng màu5xanh là :
1 1
Gi nguyên m u s + = ( s bóng trong h p)
2 3 6
phân s ch s bóng màu vàng :
6 5 1
− = ( s bóng trong h p )
1
ÁP S :6
6 6 ( s bóng trong h p )
Ho t ng 2 : Th c hành 6
Chú ý :
HS có th gi i bài toán b ng cách khác.
Nhưng GV nên cho HS t nêu nh n xét th y
cách gi i nêu trên thu n ti n hơn.
N u còn th i gian nên cho HS thi ua làm
nhanh bài 4 r i ch a bài.4 .C ng c , d n dò :
Ti t 8 ÔN T P PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA HAI PHÂN S
Tu n : 2 Th …..ngày…. . tháng …… năm 200
I. M C TIÊU :
Giúp HS c ng c k năng th c hi n phép nhân và phép chia hai phân s .
II. DÙNG D Y H C :
III. CÁC HO T NG D Y H C CH Y U :
1. Kh i ng :
2. Ki m tra bài cũ :
3. Bài m i :
HO T NG C A GIÁO VIÊN HO T NG C A H C SINH
Ho t ng 1 : Ôn t p v phép nhân và phép
chia hai phân s .
GV hư ng d n HS nh l i cách th c 4 3
HS làm tương t v i ví d : .
hi n phép nhân và phép chia hai phân s . 5 8
Ch ng h n : HS nêu l i cách th c hi n phép nhân và
2 5 phép chia hai phân s ghi nh và tránh
GV nêu ví d trên b ng : × r i
7 9 nh m l n.
g i HS nêu cách tính và th c hi n phép tính
trên b ng, các HS khác làm bài vào v
nháp r i ch a bài. Sau khi ch a bài, g i vài
HS nêu l i cách th c hi n phép nhân hai
phân s .

Bài 2 : HS t làm bài r i ch a bài. Ch ng
Ho t ng 2 : Th c hành h n
Bài 1 : Cho HS t làm bài r i ch a bài. Khi b)
ch a bài, lưu ý HS các trư ng h p : 6 21 6 20 6 x 20 3 x 2 x5 x 4 8
: = x = = =
3 4 x3 12 3 25 20 25 21 25 x 21 5 x5 x3 x7 35
4x = = =
8 8 8 2 Bài 3 : Cho HS nêu bài toán r i gi i và
1 2 6 ch a bài.
3: =3 x = = 6
2 1 1 Bài gi i :
1 1 1 1 Di n tích t m bìa :
:3 = x =
2 2 3 6 1 1 1 2
x = (m)
2 3 6
di n tích c a m i ph n là :
1 1
:3 = ( m2)
6 18
1
S: (m2)
18
Ti t 9 H NS
Tu n 2 Th …..ngày…. . tháng …… năm 200
I. M C TIÊU :
Giúp HS :
• Nh n bi t v h n s .
• Bi t c, vi t h n s .
II. DÙNG D Y H C :
Các t m bìa c t và v như hình v trong SGK.
III. CÁC HO T NG D Y H C CH Y U :
1. Kh i ng :
2. Ki m tra bài cũ :
3. Bài m i :
HO T NG C A GIÁO VIÊN HO T NG C A H C SINH
Ho t ng 1 : Gi i thi u bư c u v h n
s HS t nêu, ch ng h n : trên b ng có
GV v l i hình v c a SGK lên b ng bao nhiêu cái bánh (ho c có bao nhiêu hình
3 tròn) ? .
(ho c g n 2 hình tròn và hình tròn lên
4
b ng, ghi các s , phân s như SGK) Vài HS nêu l i theo hư ng d n GV
Sau khi HS ã nêu các câu tr l i, GV
giúp HS t nêu ư c, ch ng h n : có 2 cái
3
bánh và cái bánh, ta vi t g n l i thành
4
3 3 3 3
2 ; có 2 và hay 2 + ta vi t thành 2 ;
4 4 4 4
3 HS nh c l i
2 g i là h n s .
4
3
GV ch vào 2 gi i thi u, ch ng h n :
4
3 Vài HS nh c l i.
2 c là hai và ba ph n tư.
4
GV ch vào t ng thành ph n c a h n s
3
gi i thi u ti p : h n s 2
có ph n
4
3
nguyên là 2, ph n phân s là , ph n phân
4
s c a h n s bao gi cũng bé hơn ơn v .
GV hư ng d n HS cách c và vi t h n
s : c ho c vi t ph n nguyên r i c ho c HS nhìn hình v , t nêu các h n s và cách
vi t ph n phân s . c (theo m u).
Ho t ng 2 : Th c hành
Bài 1 : HS làm bài r i ch a bài.
Khi ch a bài nên cho HS nhìn vào h n s ,
c nhi u l n cho quen.
Bài 2 : HS c các phân s , các h n s trên tr c s .
Nên v l i hình trong v bài t p lên b ng N u còn th i gian và n u th y c n thi t.
c l p cùng ch a bài (g i HS lên i n s
thích h p vào ô tr ng).
GV nên xoá m t ho c m t vài phân s , h n
s các v ch trên tr c s , g i HS lên b ng
vi t l i r i c.

4. C ng c , d n dò :
Rút kinh nghi m :
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Ti t 10 H N S (ti p theo)
Tu n : 2
I. M C TIÊU :
Giúp HS bi t cách và th c hành chuy n m t h n s thành phân s .
II. DÙNG D Y H C :
Các t m bìa c t và v như hình v c a SGK.
III. CÁC HO T NG D Y H C CH Y U :
1. Kh i ng :
2. ki m tra bài cũ :
Bài m i :
Ho t ng c a Giáo viên Ho t ng c a H c sinh
Ho t ng 1 : Hư ng d n cách chuy n m t HS t phát hi n v n : D a vào hình nh
h n s thành phân s tr c quan (như hình v c a SGK) nh n ra
GV hư ng d n HS t gi i quy t v n , 5 5
có 2 và nêu v n : 2 = ?
ch ng h n : Cho HS t vi t có : 8 8
5 5 2 × 8 + 5 21
2 =2+ = =
8 8 8 8 Khi ch a bài HS nêu l i cách chuy n m t
nêu cách chuy n m t h n s thành phân s h n s thành phân s .
( d ng khái quát).
Ho t ng 2 : Th c hành
Bài 1 :
Cho HS t làm bài r i ch a bài.

Bài 2 :
Nên nêu v n , ch ng h n, mu n c ng hai HS trao i ý ki n th ng nh t cách làm là
1 1 :
h ns 2 + 4 ta làm như th nào?
3 31 1
Cho HS t làm phép c ng : 2 + 4 r i
3 3 .Chuy n t ng h n s thành phân s .
ch a bài. Trên cơ s bài m u ó, HS t làm Th c hi n phép c ng các phân s m i tìm
r i ch a k t qu các phép tính v c ng, tr , ư c.
nhân, chia h n s c a bài 2. Cu i cùng HS t nêu, ch ng h n : mu n
Bài 3 : c ng (tr , nhân, chia) hai h n s , ta chuy n
Cho HS t làm bài r i ch a bài (tương t bài h n s thành phân s r i th c hi n phép tính
2) v i hai phân s tìm ư c.
4. C ng c , d n dò :
Rút kinh nghi m :
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Ti t 11 LUY N T P
Tu n : 3
I. M C TIÊU :
Giúp HS :
• C ng c cách chuy n h n s thành phân s .
• C ng c k năng th c hi n các phép tính v i các h n s , so sánh các h n s (b ng
cách chuy n v th c hi n các phép tính v i các phân s , so sánh các phân s ).
II. CÁC HO T NG D Y H C CH Y U :
1. Kh i ng :
2. Ki m tra bài cũ :
3. Bài m i :
HO T NG C A GIÁO VIÊN HO T NG C A H C SINH
GV hư ng d n HS t làm l n lư c các bài
t p trong v bài t p r i ch a bài
Bài 1 : Khi ch a bài nên cho HS nêu cách HS t làm bài r i ch a bài.
chuy n h n s thành phân s , cách th c hi n
phép c ng, tr , nhân, chia hai phân s .
Bài 2 : GV cho HS t nêu cách so sánh hai HS có th trình bày bài làm như sau :
h n s r i làm bài và ch a bài. 9 9
3 > 2
Chú ý : ch yêu c u HS chuy n các h n s 10 10
thành phân s r i so sánh các phân s (như
trên) vi t d u thích h p vào ch ch m. 39 29
Không yêu c u làm theo cách khác. 10 10
Bài 3 :Chuy n h n s thành phân s r i th c
hi n phép tính HS nêu yêu c u c a bài r i làm và ch a bài.
1 1 3 4 17
a.) 1 + 1 + =
2 3 2 3 6
2 4 8 11 23
b.) 2 − 1 − =
3 7 3 7 21
2 1 8 21
c.) 2 x5 x = 14
3 4 3 4
1 1 7 9 7 4 14
d.) 3 : 2 : = x =
3 4 2 4 2 9 9

4. C ng c , d n dò :
Rút kinh nghi m :
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Tu n :3
Ti t 12: LUY N T P CHUNG
I. M C TIÊU :
Giúp HS c ng c v :
• Nh n bi t phân s th p phân và chuy n m t s phân s thành phân s th p phân.
• Chuy n h n s thành phân s .
• Chuy n s o có hai tên ơn v o thành s o có 1 tên ơn v o (s o vi t dư i
d ng h n s kèm theo m t tên ơn v o).
II. CÁC HO T NG D Y H C CH Y U :
1. Kh i ng :
2. Ki m tra bài cũ :
3. Bài m i :
HO T NG C A GIÁO VIÊN HO T NG C A H C SINH
GV hư ng d n HS t làm các bài t p trong v
bài t p r i ch a bài. (Ưu tiên làm và ch a các
bài 1,2,3,5 ph n a).
Bài 1 :
Cho HS t làm r i ch a bài.Ch ng h n : Khi ch a bài HS nên trao i ý ki n
14 14 : 7 2 23 23 × 2 46 ch n cách làm h p lí nh t.
= = ; = = ;...
70 70 : 7 10 500 500 × 2 1000
Bài 2 :
Cho HS t làm r i ch a bài. Khi ch a bài nên Bài 4 :GV hư ng d n HS làm bài m u r i
cho g i HS nêu cách chuy n h n s thành phân cho HS t làm bài theo m u , khi HS ch a
s . bài , GV nên cho HS nh n xét r ng : có th
Bài 3 : G cho h làm các ph n a) b) c) r i ch a vi t s o dài có hai tên ơn v o dư i
bài, hư ng d n tương t như trong SGK d ng h n s v i tên m t ơn v o .
3 3
Ch ng h n :2m 3dm = 2m + m =2 m
10 10
Bài 5 :cho HS làm bài r i ch a bài
Ch ng h n :
3m 27cm =300cm +27 cm = 327 cm
3m 27cm = 30 dm +2 dm +7 cm =32 dm
7
+ dm
10
7
=32 dm
10
27 27
3m 27 cm= 3m+ m=3 m
100 100
4. C ng c , d n dò :
Rút kinh nghi m :
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Ti t 13 LUY N T P CHUNG
Tu n :3 Th …..ngày…. . tháng …… năm 200
I. M C TIÊU :
Giúp HS c ng c v :
• C ng, tr hai phân s . Tìm thành ph n chưa bi t c a phép c ng, phép tr .
• Chuy n các s o có 2 tên ơn v o thành s o là h n s và m t tên ơn v o.
• Gi i bài toán tìm 1 s bi t giá tr m t phân s c a s ó.
II. CÁC HO T NG D Y H C CH Y U :
1. Kh i ng :
2. Ki m tra bài cũ :
3. Bài m i :
HO T NG C A GIÁO VIÊN HO T NG C A H C SINH
GV hư ng d n HS t làm các bài t p (trong
v bài t p) r i ch a bài.
Bài 1 :
7 9 70 + 81 151 HS t làm bài r i ch a bài.:
a) + = =
9 10 90 90
3 1 3 6 + 5 + 3 14 7
c) + + = = =
5 2 10 10 10 5

Bài2 : cho HS làm bài r i ch a bài theo m u( HS nêu bài toán r i gi i và ch a bài.
tương t như bài 1 Bài 5 : Bài gi i
1
quãng ư ng AB là :
Bài 3 : HS tính nháp ho c tính nh m r i tr 10
l i mi ng ch ng h n : khoanh vào C 12 : 3 = 4 ( km )
Bài 4 : cho HS t làm r i ch a theo m u. Quãng ư ng AB dài là :
Bài 5 : cho HS nêu toán , gi i r i t ch a 4x10 = 40( km)
bài
4. C ng c , d n dò :
Rút kinh nghi m :
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Ti t 14 LUY N T P CHUNG
Tu n : 3 Th …..ngày…. . tháng …… năm 200
I. M C TIÊU :
Giúp HS c ng c v :
• Nhân, chia hai phân s . Tìm thành ph n chưa bi t c a phép nhân, phép chia.
• Chuy n các s o có hai tên ơn v o thành s o g m h n s và m t tên ơn v o.
• Tính di n tích c a m nh t.
II. CÁC HO T NG D Y H C CH Y U :
1. Kh i ng :
2. Ki m tra bài cũ :
3. Bài m i :
HO T NG C A GIÁO VIÊN HO T NG C A H C SINH
GV hư ng d n HS t làm các bài t p r i
ch a bài.
Bài 1 : HS t làm bài r i ch a bài :
1 2 9 17 153 HS t làm bài r i ch a bài.
b)2 x3 = x =
4 5 4 5 20
1 1 6 4 6 3 18 9
d) 1 : 1 = : = x = =
5 3 5 3 5 4 20 10
Bài 2 : HS t làm bài r i ch a bài.
1 5 3 1 2 6 3 1
a) Xx = b) X - = c) X x = d) X : =
4 8 5 10 7 11 2 4
5 1 1 3 6 2 1 3
X = − X= + X = : X = x
8 4 10 5 11 7 4 2
3 7 42 3
X = X= X = X =
8 10 22 8
21
X =
11
Bài 3 : HS t làm bài r i ch a bài theo m u .
Bài 4 : cho HS tính nháp r i tr l i mi ng .
Ch ng h n : khoanh vào B
4. C ng c , d n dò : Chu n b bài ti t sau : ôn t p v gi i toán
Rút kinh nghi m :
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Ti t 15 ÔN T P V GI I TOÁN
Tu n :3 Th …..ngày…. . tháng …… năm 200
I. M C TIÊU :
Giúp HS ôn t p, c ng c cách gi i bài toán liên quan n t s l p 4 (Bài toán “Tìm hai s
khi bi t t ng (hi u) và t s c a hai s ó”
II. CÁC HO T NG D Y H C CH Y U :
1. Kh i ng :
2. Ki m tra bài cũ :
3. Bài m i :

HO T NG C A GIÁO VIÊN HO T NG C A H C SINH
Sau khi nh c l i cách gi i bài toán “Tìm hai s
khi bi t t ng (hi u) và t s c a hai s ó” như
SGK, GV cho HS ôn t p th c hành các bài t p
sau
Bài 1 :
GV nên nh n m nh : “s ph n b ng nhau” HS ph i t gi i ư c c 2 bài toán a và b
t ng là gì, hi u là gì, t ó tìm ra cách gi i (như ã h c l p 4).
thích h p (so sánh 2 bài gi i a và b). Hai HS lên b ng trình bày, m i em 1 bài
(c l p làm V bài t p).
Bài 2 : Yêu c u HS t gi i bài này (v sơ HS t làm , 1 em lên b ng s a , c l p
trình bày bài gi i). Ch ng h n : nh n xét và ch a bài .
Bài gi i Bài 3 : Bài gi i
Hi u s ph n b ng nhau N a chu vư n hoa HCN :
: 120 : 2 = 60 (m )
3- 1 = 2 ( ph n ) ta có sơ
s lít nư c m m lo i 1 :
12 :2 x 3 = 18( l )
s lít nư c m m lo i 2
:
18 -12 = 6 ( l) Theo sơ , t ng s ph n b ng nhau là :
S: 18 l và 6 l 5 + 7 = 12 ( ph n )
Bài 3 : yêu c u HS tính chi u dài, chi u r ng Chi u r ng vư n hoa :
vư n hoa hình ch nh t b ng cách ưa v bài 60: 12 x 5 = 25( m)
toán “ tìm 2 s khi bi t t ng ( bài này là n a Chi u dài vư n hoa :
5 60 – 15 = 35( m)
chu vi 60m và t s c a 2 s ó là )t ó
7 Di n tích vư n hoa :
tính ư c di n tích hình ch nh t và di n tích l i 35 x 25 = 875 ( m2)
i. Di n tích l i i :
875 : 25 = 35 ( m2)
S: a) 35m và 25m b) 35 m2
4. C ng c , d n dò : chu n b bài ti t sau : ôn t p b sung v gi i toán
Rút kinh nghi m :
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Ti t 16 ÔN T P V GI I TOÁN (Ti p theo)
Tu n : 4
I. M C TIÊU :
Giúp HS :
Qua bài toán c th , làm quen m t d ng quan h t l , bi t cách gi i bài toán liên quan
n quan h t l ó.
II. CÁC HO T NG D Y H C CH Y U :
1. Kh i ng :
2. Ki m tra bài cũ :
3. Bài m i :
HO T NG C A GIÁO VIÊN HO T NG C A H C SINH
Ho t ng 1 : Gi i thi u ví d d n n quan
h t l .
GV nêu bài toán trong SGK HS t làm r i HS quan sát b ng, sau ó nêu nh n xét :
ghi k t qu vào b ng) k s n trên b ng). “Th i gian tăng bao nhiêu l n thì quãng
Lưu ý : Ch nêu nh n xét trên, không nên quá ư ng i ư c cũng tăng lên b y nhiêu l n”.
nh n m nh m i quan h t l gi a hai i
lư ng, không ưa ra khái ni m,thu t ng “t
l thu n”.
Ho t ng 2 : Gi i thi u bài toán HS có th t gi i ư c bài toán (như ã bi t
GV nêu bài toán 1. l p 3).
GV có th nh n m nh các bư c gi i :
Bư c 1 : Tóm t t bài toán : 2 gi : 90km Lưu ý H có th ch n 1 trong 2 cách trình
4 gi : ….km ? bày bài gi i ( không ph i trình bày c 2
phân tích tìm cách gi i theo l i “ rút v cách)
ơn v “
Bư c 2 : Phân tích tìm ra cách gi i b ng
cách “dùng t s ”
Bư c 3 : Phân tích tìm ra cách gi i b ng
cách “Tìm t s ”.
Bư c4 : Trình bày bài gi i (như SGK).
Ho t ng 4 : Th c hành Bài 3 : HS gi i b ng cách “Tìm t s ” tương
Bài 1 và bài 2 : Yêu c u HS gi i b ng cách t bài toán 2 (SGK). GV cho HS t gi i r i
“Rút v ơn v ” tương t như bài toán 1 m i hư ng d n (n u HS còn khó khăn).
(SGK). GV cho HS t gi i (có th hư ng d n D a trên tóm t t HS tìm ra cách gi i b ng
i v i HS còn khó khăn). cách “Tìm t s ”. (V i phép tính 4000 : 1000
C n lưu ý cách vi t ph n “Tóm t t bài toán” có th d a vào tính nh m ư c k t qu ).
bài 2 có th gi i b ng cách dùng t s . Lưu ý :
Bài 3 : (liên h và dân s ) GV có th d a vào k t qu c a a và b liên
GV cho HS tóm t t bài toán, ch ng h n : h t i “Giáo d c dân s ”.
a) 1000 ngư i : 21 ngư i Tuỳ th i gian và trình HS có th không
4000 ngư i : …..ngư i ? làm h t bài t p trong v bài t p, nhưng t i
b) 1000 ngư i : 15 ngư i thi u ph i làm ư c bài 1,2,3.
4000 ngư i : ….. ngư i ?
4. C ng c , d n dò :
Rút kinh nghi m :
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Ti t 17 LUY N T P
Tu n : 4

Giúp HS : c ng c rèn kĩ năng gi i bài toán liên quan n t l (d ng th nh t).
II. CÁC HO T NG D Y H C CH Y U :
1. Kh i ng :
2. Ki m tra bài cũ :
3. Bài m i :
HO T NG C A GIÁO VIÊN HO T NG C A H C SINH
Cho HS th c hành trên v bài t p
Bài 1 : Yêu c u HS bi t tóm t t bài toán r i Bài 2 : HS bi t 1 tá bút chì là 12 bút chì, t
gi i b ng cách “Rút v ơn v ”, ch ng h n : ó, d n ra tóm t t :
Tóm t t : 24bút : 30.000 ng
12 quy n : 24.000 ng 8bút : ……. ng ?
30 quy n : …………... ng ? Sau ó có th dùng cách “Rút v ơn v ”
Bài gi i : ho c cách “Tìm t s ” gi i ( bài này nên
Giá ti n 1 quy n v là : dùng cách “Tìm t s ”).
24.000 : 12 = 2000( ng)
s ti n mua 21 quy n v là :
2000 x 30 = 60.000 ( ng)
áp s : 60.000 ng
Bài 3 : cho H t gi i ( nên ch n cách rút v Bài 4 : cho H gi i bài toán ( tương t như bài
ơn v ) t p 1 ) nên ch n cách rút v ơn v , ch ng
M t ô tô ch ư c s h c sinh : h n
120 : 3 = 40 ( h c sinh ) S ti n tr cho 1 ngày công là :
ch 160 HS thì c n : 72000 : 2 = 36000 ( ng )
160 : 40 = 4 ( Ô tô ) s ti n tr cho 5 ngày công là :
36000 X 5 = 18 000 ( ng )

4. C ng c , d n dò : chu n b bài ti t sau .
Rút kinh nghi m :
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Tu n : 4
Ti t 18 ÔN T P V GI I TOÁN (Ti p theo)
I. M C TIÊU :
Giúp HS : qua ví d c th , làm quen v i m t d ng quan h t l , và bi t cách gi i bài
toán liên quan n quan h t l ó.
II. CÁC HO T NG D Y H C CH Y U :
1. Kh i ng :
2. Ki m tra bài cũ :
3. Bài m i :
HO T NG C A GIÁO VIÊN HO T NG C A H C SINH
Ho t ng 1 : Gi i thi u ví d d n n quan h t
l
GV nêu bài toán trong SGK. HS t tìm k t qu HS quan sát b ng r i nh n xét : “S
r i i n vào b ng (vi t s n trên b ng). kilôgam g o m i bao tăng lên bao nhiêu
Lưu ý : Ch nêu nh n xét trên th y m i quan l n thì s bao g o gi m i b y nhiêu l n”.
h gi a 2 i lư ng, không ưa ra khái ni m,
thu t ng “t l ngh ch”.
Ho t ng 2 : Gi i thi u bài toán
Bài 1 :
Như bài ti t 15, GV hư ng d n HS th c hi n Tương t như cách lưu ý phân tích d n t i
cách gi i bài toán 1 theo các bư c : cách gi i b ng cách “Tìm t s ”.
Tóm t t bài toán : 2 ngày : 12 ngư i HS trình bày bài gi i (như SGK).
4 ngày : ….. ngư i ?
phân tích bài toán tìm ra cách gi i b ng cách
“Rút v ơn v ”
Trình bày bài gi i (như SGK).
Ho t ng 3 : Th c hành Bài 2 :
Bài 1 : Yêu c u HS tóm t t ư c bài toán r i tìm Tóm t t : 120 ngư i : 20 ngày
ra cách gi i b ng cách “Rút v ơn v ”, ch ng 150 ngư i : …… ngày ?
h n: 1 ngư i ăn s g o d tr ó trong th i gian
Tóm t t : là :
7 ngày : 10 ngư i 20 x 120 = 2400 ( ngày )
5 ngày : …….. ngư i ? 150 ngư i ăn s g o d tr trong th i gian
Bài gi i : là :
Mu n làm xong công vi c trong 1 ngày thì c n: 2400 : 150 = 16 ( ngày )
10x 7 = 70 (ngư i) S 16 ( ngày )
Mu n làm xong trong 5 ngày c n : Bài 3: HS t gi i (theo cách tìm t s )
70:5 = 14 (ngư i) Tóm t t
áp s : 14ngư i 3máy bơm : 4 gi
6 máy bơm : …. gi ?
Bài gi i :
6máy so v i3 máy g p s l n là :
10 : 5 = 2 (l n)
6máy bơm hút h t nư c trong th i gian là :
4 : 2 = 2(gi )
áp s : 2 gi
4. C ng c , d n dò : chu n b bài ti t sau
Rút kinh nghi m :
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Tu n : 4
Ti t 19 LUY N T P
I. M C TIÊU :
Giúp HS : C ng c và rèn k năng gi i toán liên quan n t l (d ng th hai).
II. CÁC HO T NG D Y H C CH Y U :
1. Kh i ng :
2. ki m tra bài cũ :
3. Bài m i :
HO T NG C A GIÁO VIÊN HO T NG C A H C SINH
Cho HS th c hành Bài 2 :
Bài 1 : Yêu c u HS bi t tóm t t r i gi i bài V i gia ình có 3 ngư i thì t ng thu nh p
toán b ng cách “tìm t s ”, ch ng h n : c a gia ình là :
Tóm t t : 800 000 x 3 = 2 400 000 ( ng )
3000 ng / 1 quy n : 25 quy n v i gia ình có 4 ngư i ( thêm 1 con) mà
1500 ng / 1 quy n : ……. Quy n ? t ng thu nh p không i thì bình quân m i
Bài gi i : tháng thu nh p c a m i ngư i s là :
3000 ng so v i 1500 ng thì g p : 2 400 000 : 4 = 600 000 ( ng )
3000 : 1500 = 2 ( l n ) như v y thu nh p bình quân m i ngư i m t
như v y v i giá 1500 ng /1 quy n thì mua tháng b gi m i :
ư c s quy n v là : 800 000 – 600 000 = 200 000 ( ng )
25 x 2 = 50 ( quy n )
áp s : 50 ( quy n )
Bài 3 : yêu c u H c toán , hư ng d n H bài 4 : Yêu c u H tóm t t r i gi i bài toán :
trư c h t tìm s ngư i ào mương sau khi b xe t i có th ch s kg g o là :
sung thêm là bao nhiêu ngư i ?) 10 +20 = 30 50 x 300 = 15 000 ( kg )
( ngư i )sau ó gi i toán theo l i “ tìm t s ” xe t i có th ch ư c s bao g o 75kg là :
15 000 : 75 = 200 ( bao )
áp s : 200 bao g o
4. C ng c , d n dò : chu n b bài ti t sau .
Rút kinh nghi m :
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Tu n : 4
Ti t 20 LUY N T P CHUNG

I. M C TIÊU :
Giúp HS : Luy n t p c ng c cách gi i bài toán v tìm 2 s khi bi t t ng ( hi u ) và t
s c a hai s ó” và bài toán liên quan n t l ã h c .
II. CÁC HO T NG D Y H C CH Y U :
1. Kh i ng :
2. Ki m tra bài cũ :
3. Bài m i :
HO T NG C A GIÁO VIÊN HO T NG C A H C SINH
Bài 1 :G i ý Hs gi i theo cách ( tìm 2 s khi Bài 2 : yêu c u Hs phân tích bài th y
bi t “t ng và t s c a 2 s ó” ư c: Trư c h t tính chi u dài , chi u r ng
Tóm t t : hình ch nh t ( theo bài toán “ tìm 2 s khi
Theo sơ s h c sinh nam là : bi t hi u và t s ”. Sau ó tính chu vi hình
28 : ( 2+5 ) x 2 = 8 ( h c sinh ) ch nh t ( theo kích thư c ã bi t )
S h c sinh n là : Sơ :
28 – 8 = 20 (h c sinh )
ÁP S : 8 h c sinh nam 20 h c sinh n

Bài 3 : th c hiên tương t như trên : Theo sơ trên thì chi u r ng m nh t hình
100 km g p 50km s l n : ch nh t là :
100 : 50 = 2 ( l n ) 15 : ( 2 -1) x 1 = 15 ( m )
ô tô i 50 km thì tiêu th s lít xăng là : Chi u dài m nh t là :
12 : 2 = 6 ( lít ) 15 + 15 = 30 ( m)
áp s : 6 lít Chu vi m nh t hình ch nh t :
( 30 + 15 ) x 2 = 90 ( m )
bài 4 : ưa bài toán v d ng “ rút v ơn v “
N u m i ngày xư ng m c làm xong 1 b bàn
gh thì ph i làm trong th i gian là :
30 x 12 = 360 ( ngày )
N u m i ngày xư ng m c làm 18 b bàn gh
thì hoàn thành k h ch trong th i gian là :
360 :18 = 20 ( ngày )
áp s : 20 ngày


4. C ng c , d n dò :
Rút kinh nghi m :
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Tu n : 5
Ti t 21 : ÔN T P B NG ƠN V O DÀI
I. M C TIÊU :
Giúp HS :
• C ng c các ơn v o dài và b ng các ơn v o dài.
• Rèn kĩ năng chuy n i các ơn v o dài và gi i các bài toán có liên quan.
II. CÁC HO T NG D Y H C CH Y U :
1. Kh i ng :
2. Ki m tra bài cũ :
3. Bài m i :
HO T NG C A GIÁO VIÊN HO T NG C A H C SINH
Hư ng d n HS th c hành trên v bài t p :
Bài 1 : Giúp HS nh c l i quan h gi a các Có th làm bài 1 trong SGK ôn t p b ng
ơn v o dài (ch y u là các dơn v li n ơn v o dài. GV k s n b ng như bài 1
nhau). SGK lên b ng ph , cho HS i n các ơn v
vào b ng. H i HS tr l i 2 câu h i ph n b)
và cho VD.
Bài 2 : Bài 4 :
a) Chuy n i t các ơn v l n ra các ơn v a) ư ng s t t à N ng n thành ph
nh hơn li n k . HCM dài :
b) Chuy n i t các ơn v nh ra các ơn 791+144 = 935 ( km)
v l n hơn. b) ư ng s t t hà n i n TPHCM là :
Bài 3 : Chuy n i t các s o v i “danh s 791 +935 = 1726 ( km)
ph c h p” sang các s o v i “danh s ơn” Ngoài vi c rèn k năng tính toán trên các s
và ngư c l i. o dài, bài này còn cung c p cho HS
nh ng hi u bi t v a lí như : ư ngs t Hà
N i – TP. HCM dài 1726km, Hà N i – à
N ng dài 935km;
Chú ý : N u không th i gian trên l p thì
cho HS làm lúc t h c.
4. C ng c , d n dò :
Rút kinh nghi m :
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Tu n :5
Ti t 22 : ÔN T P B NG ƠN V O KH I LƯ NG
Th …..ngày…. . tháng …… năm 200
I. M C TIÊU :
Giúp HS :
• C ng c các ơn v o kh i lư ng và b ng các ơn v o kh i lư ng.
• Rèn kĩ năng chuy n i các ơn v o kh i lư ng và gi i các bài toán có liên quan.
II. CÁC HO T NG D Y H C CH Y U :
1. Kh i ng :
2. Ki m tra bài cũ :
3. Bài m i :
HO T NG C A GIÁO VIÊN HO T NG C A H C SINH
Hư ng d n HS th c hành trên v bài t p :
Bài 1 :
Tương t ti t 20, có th cho HS làm bài 1 Giúp HS nh c l i quan h gi a các ơn v o
SGK. kh i lư ng. (ch y u là các ơn v li n nhau
ho c các ơn v thư ng ư c s d ng trong
i s ng).
Bài 3 :
Bài 2 : HS chuy n i các ơn v o r i so sánh các
Chuy n i t các ơn v l n ra các ơn v k t qu l a ch n các d u thích h p.
nh hơn và ngư c l i. Tuỳ t ng bài t p c th , HS ph i linh ho t
Bài 4 : hư ng d n H ch n cách i t “danh s ph c h p” sang
Tính s kg ư ng c a c a hàng bán trong “danh s ơn” ho c ngư c l i.
ngày th hai
Tính t ng s kg ư ng ã bán trong ngày th
nh t và ngày th hai
i 1 t n = 1000 kg
Tính s kg ư ng bán trong ngày th ba
4. C ng c ,d n dò :
Rút kinh nghi m :
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Bài 23: LUY N T P
Tu n :
I. M C TIÊU :
• Giúp HS :
C ng c các ơn v o dài, kh i lư ng và các ơn v o di n tích ã ư c h c.
• Rèn kĩ năng :
Tính chu vi, di n tích các hình ch nh t, hình vuông.
Tính toán trên các s o dài, kh i lư ng và gi i các bài toán có liên
quan.
V hình ch nh t theo i u ki n cho trư c.
II. CÁC HO T NG D Y H C CH Y U :
1. Kh i ng :
2. Ki m tra bài cũ :
3. Bài m i :
HO T NG C A GIÁO VIÊN HO T NG C A H C SINH
Bài 1 :hư ng d n h c sinh : Bài 2 :
i : 1 t n 300 kg = 1300 kg ; 2 t n 700kg = 2700 Hư ng d n H : i 120kg = 120 000g
kg V y à i u n ng g p chim sâu s l n là
S t n gi y v n c trư ng thu gom ư c : :
1300 + 2700 = 4000 ( kg ) = 4 (t n ) 120 000 : 60 = 2000 (l n )
4 t n so v i 2 t n thì g p :
4 :2 =2 (l n) bài 4 :
v y 4 t n gi y v n thì s n xu t ư c : hư ng d n HS :
50000 x 2 = 100000 ( cu n v ) tính di n tích hình ch nh t ABCD :
4 x 3 = 12 ( cm2)
Bài 3 : hư ng d n h c sinh tính di n tích hình ch nh n xét ư c :
nh t ABCD và hình vuông CEMN t ó tính di n 12 = 6x 2 = 2 x 6 = 12 x 1 = 1 x 12
tích c m nh t . v y hình ch nh t MNPQ có chi u dài
6cm và chi u r ng 2 cm ho c có chi u
dài 12 cm và chi u r ng 1cm . lúc này
hình ch nh t MNPQ có di n tích b ng
di n tích hình ch nh t ABCD nhưng có
kích thư c khác v i kích thư c c a
ABCD

4. C ng c , d n dò :
Rút kinh nghi m :
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Môn toán ti t 24 Bài 24 : CA MÉT VUÔNG – HÉC TÔ MÉT VUÔNG
Tu n :
I. M C TIÊU :
Giúp HS :
Hình thành ư c bi u tư ng ban u v ecamet vuông, hectômat vuông.
Bi t c, vi t úng các s o di n tích theo ơn v êcamet vuông, hectômec vuông.
N m ư c m i quan h gi a ecamet vuông và mét vuông, gi a hectômet vuông và
êcamet vuông; bi t i úng các ơn v o di n tích (trư ng h p ơn gi n).
II. DÙNG D Y H C :
GV chu n b trư c hình v bi u i n hình vuông có c nh dài 1dam, 1hm (thu nh ) như
trong SGK.
III. CÁC HO T NG D Y H C CH Y U :
1. Kh i ng :
2. Ki m tra bài cũ :
3. Bài m i :
HO T NG C A GIÁO VIÊN HO T NG C A H C SINH
Ho t ng 1 : Gi i thi u ơn v o di n tích
êcamet vuông
a) Hình thành bi u tư ng v êcamet vuông
GV yêu c u HS nh c l i nh ng ơn v di n HS quan sát hình v bi u di n hình vuông có
tích ã h c. c nh dài 1dam (thu nh , chưa ư c chia
GV có th cho HS t nêu cách c và vi t kí thành 100 hình vuông nh ), d a vào nh ng
hi u ecamet vuông (dam2) (tương t như ơn v di n tích ã h c t nêu ư c :
i v i các ơn v o di n tích ã h c). “ êcamet vuông là di n tích c a hình vuông
có c nh dài 1dam”.
b) Phát hi n m i quan h gi a ecamet
vuông và mét vuông.
GV hư ng d n HS chia m i c nh 1dam (c a HS quan sát hình v ; t xác nh : s o di n
hình vuông 1dam2) thành 10 ph n b ng nhau. tích m i hình vuông nh , s hình vuông nh ;
N i các i m chia t o thành các hình t rút ra nh n xét : hình vuông 1dam2 bao
vuông nh . g m 100 hình vuông 1m2.
T ó HS t phát hi n ra m i quan h gi a
êcamet vuông và mét vuông
1dam2 = 100 m2.
Ho t ng 2 : Gi i thi u ơn v o di n tích
hectômet vuông
Tương t như ph n 1.
Ho t ng 3 : Th c hành
GV t ch c cho HS làm các bài t p
Bài 1 : Rèn luy n cách c, vi t s o di n
tích v i ơn v dam2, hm2. Bài 2 : HS rèn kĩ năng i ơn v o.
GV yêu c u HS t làm bài, r i có th iv Ph n a) i ơn v l n sang ơn v nh (bao
cho nhau ki m tra chéo và ch a bài. g m c s o v i hai tên ơn v ).
HS d a vào m i quan h gi a các ơn v o
di n tích làm bài r i ch a bài (l n lư t
Bài 3 : theo các ph n a,b và theo t ng c t).
Nh m rèn cho HS kĩ năng i ơn v o
Bài 4 : Hư ng d n HS trư c h t ph i i ơn
v , r i so sánh ch ng h n v i bài :
12km2 5hm2 125hm2
ta i : 12km2 5hm2 = 1205hm2
so sánh : 1205hm2 > 125hm2.
Do ó ph i vi t d u > vào ô tr ng.
4. C ng c , d n dò :
Rút kinh nghi m :
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Môn toán ti t 25 Ti t 25 : MILIMET VUÔNG.
B NG ƠN V O DI N TÍCH
Tu n :
I. M C TIÊU :
Giúp HS
• N m ư c tên g i, kí hi u, l n c a milimet vuông. Quan h gi a milimet
vuông và xăngtimet vuông.
• N m ư c b ng ơn v o di n tích : Tên g i và kí hi u c a các ơn v o, th
t các ơn
• v trong b ng, m i liên h gi a các ơn v k ti p nhau.
• Bi t chuy n i các s o di n tích t ơn v này sang ơn v khác.
II. DÙNG D Y H C :
GV chu n b :
• Hình v bi u di n hình vuông có c nh dài 1cm như trong ph n a) SGK (phóng to).
• M t b ng có k s n các dòng, các c t như trong ph n b) SGK nhưng chưa vi t ch và
s .
III. CÁC HO T NG D Y H C CH Y U :
1. Kh i ng :
2. Ki m tra bài cũ :
3. Bài m i :
HO T NG C A GIÁO VIÊN HO T NG C A H C SINH
Ho t ông 1 : Gi i thi u ơn v o di n tích HS d a vào nh ng ơn v o di n tích ã h c
milimet vuông t nêu ư c : “Milimet vuông là di n tích
GV g i ý HS nêu nh ng ơn v o di n c a hình vuông có c nh dài 1mm”.
tích ã ư c h c (cm2, dm2, m2, hm2, km2).
GV nêu : “ o nh ng di n tích r t bé HS quan sát hình v bi u di n hình vuông có
ngư i ta còn dùng ơn v milimet vuông”. c nh dài 1cm ư c chia thành các hình
GV có th cho HS t nêu cách vi t kí hi u vuông nh như trong ph n a) SGK, t rút ra
2
milimet vuông : mm (tương t như i v i nh n xét : Hình vuông 1cm2 bao g m 100
các dơn v o di n tích ã h c). hình vuông 1mm2 . T ó, HS t phát hi n ra
m i quan h gi a milimet vuông và
Ho t ng 2 : Gi i thi u b ng ơn v o di n xăngtimet vuông.
tích 1cm2 = 100 mm2
1
GV hư ng d n HS h th ng hoá các ơn v
1 mm 100 cm2
2=
o di n tích ã h c thành b ng ơn v o di n
tích, ch ng h n :
Hư ng d n HS nêu l i các ơn v o di n tích Cho HS nêu các ơn v o di n tích ã h c
theo th t (ch ng h n, t l n n bé). GV (HS có th nêu không theo th t ).
i n vào b ng k s n ( ã nêu m c dùng HS nh n xét : nh ng ơn v nh hơn mét
d y h c). vuông là : dm2, cm2, mm2 – bên ph i c t
m2; nh ng ơn v l n hơn mét vuông là
dam2, hm2, km2 – bên trái c t m2.
gv giúp HS quan sát b ng ơn v o di n tích HS nêu m i quan h gi a m i ơn v v i ơn
v a thành l p, nêu nh n xét : v k ti p nó r i i n ti p vào b ng k s n
M i ơn v o di n tích u g p 100 l n ơn cu i cùng có b ng ơn v o di n tích gi ng
v nh hơn, li n sau nó. như b ng trong SGK.
1
M i ơn v o di n tích u b ng 100 ơn v
l n hơn, li n trư c nó.
Nên c bi t lưu ý HS nh n xét này th y HS c l i b ng ơn v o di n tích ghi
rõ s khác bi t v i b ng ơn v o dài nh b ng này.
(hay kh i lư ng) ã h c.
Ho t ng 3 : Th c hành
GV t ch c cho HS làm các bài trong v bài
t p và ch a bài.
Bài 1 :
Nh m rèn luy n cách c, vi t s o di n HS t làm bài, r i có th i v cho nhau
2
tích v i ơn v mm . ki m tra chéo và ch a bài.
Bài 2 : Nh m rèn cho HS kĩ năng i ơn v
o. HS có th i ơn v như sau :
Ph n a : i ơn v t l n sang ơn v nh M t ơn v o di n tích ng v i hai ch s
(bao g m c nh ng s o v i 2 tên ơn v ) trong s o di n tích, ch ng h n :
Ph n b : i t ơn v nh sang ơn v l n 5 00 00 cm2 = ….. m2
(bao g m c nh ng s o v i 2 tên ơn v ). m2 dm2 cm2 Như v y, ta có : 50000cm2 =
2
GV hư ng d n HS d a vào m i quan h gi a 5m
các ơn v o di n tích làm bài r i ch a
bài (l n lư c theo các ph n a),b) và theo t ng
c t.
Bài 3 : Cho HS t làm bài r i ch a bài l n
lư t theo t ng c t
4. C ng c , d n dò :
Rút kinh nghi m :
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Môn toán ti t 26 Ti t 26 : LUY N T P
Tu n : 6 Ngày d y :
I. M C TIÊU :
Giúp HS :
• C ng c v m i quan h c a các ơn v o di n tích
• Rèn kĩ năng chuy n i các ơn v o di n tích, so sánh các s o di n tích và gi i các
bài toán liên quan.
II. CÁC HO T NG D Y H C CH Y U :
1. Kh i ng :
2. Ki m tra bài cũ :
3. Bài m i :
HO T NG C A GIÁO VIÊN HO T NG C A H C SINH
Bài 1 : C ng c cho HS cách vi t s o di n tích G cho H làm bài theo m u r i l n lư t
có hai ơn v o dư i d ng phân s ( hay h n s ) ch a bài theo các ph n a) b)
có m t ơn v cho trư c.
Bài 2 : Rèn cho H kĩ năng i ơn v o, Hư ng d n cho H trư c h t ph i i ơn
v : 3cm2 5mm2 = 305mm2.
Như v y , trong các phương án tr
l i,Phương án B là úng. Do ó khoanh
vào B
Bài 3 : hư ng d n H trư c h t i ơn v o r i so Bài 4 : G yêu c u H c toán , t gi i
sánh , ch ng h n v i bài : bài toán r i ch a bài
2 2
61 km …… 610 hm Lưu ý HS c kĩ câu h i trong bài toán
ta i : 61 km2= 6100hm2 th y r ng k t qu cu i cùng ph i i
2 2
so sánh : 61 00 hm > 610 hm ra mét vuông .
do ó ph i vi t d u > vào ch tr ng . Bài gi i
Di n tích c a 1 viên g ch lót n n là :
40 x 40 = 1600 ( cm2 )
di n tích căn phòng là :
1600 x 150 = 240 000 ( cm2 )= 24 m2
S : 24 m2

4. C ng c , d n dò :
Rút kinh nghi m :
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Bài 27 : HEC TA .
Tu n 6
I. M C TIÊU :
Giúp HS :
• Bi t tên g i, kí hi u, l n c a các ơn v o di n tích hec ta; quan h gi a hec ta và mét
vuông …
• Bi t chuy n i các ơn v o di n tích ( trong m i quan h v i hec ta ) và v n d ng
gi i các bài toán có liên quan .
DÙNG D Y H C :
III. CÁC HO T NG D Y H C CH Y U :
1.Ki m tra bài cũ :
2 .Bài m i :
HO T NG C A GIÁO VIÊN HO T NG C A H C SINH
Ho t ng 1 : Gi i thi u ơn v hec-ta
GV gi i thi u : thông thư ng , khi o di n tích
m t th a ru ng , m t khu r ng … ngư i ta
dùng ơn v hec-ta.
GV gi i thi u : “1 hec-ta b ng m t hec tô mét
vuông”và hec ta vi t t t là ha.
Ti p ó, hư ng d n HS t phát hi n ư c m i
quan h gi a hec ta và mét vuông
1 ha = 10 000 m2.
Ho t ng 2 : Th c hành:
Bài 1 : Nh m rèn luy n cho H cách i ơn v Trong m i ph n a) b) nên yêu c u HS
o ch a bài theo c t.
• i ơn v l n sang ơn v bé.
• i t ơn v bé sang ơn v l n . GV cho HS t làm bài r i ch a bài
Bài 2 :Rèn luy n cho HS kĩ năng i ơn v o K t qu : 22 200 ha = 222 km2.
Bài 4 : G yêu c u H t c bài toán và
Bài 3 :cho HS t nêu yêu c u c a bài r i làm gi i bài toán r i ch a bài
bài và ch a bài. Khi ch a bài, nên yêu c u H Bài gi i :
nêu cách làm. 12ha = 120 000 m2
a) 85km2 = 850 ha Di n tích m nh t dùng xây tòa nhà
2 chính c a trư ng là :
ta có : 85 km = 8500ha, 8500ha> 850ha
nên 85km > 850ha2 120 000 : 40 = 3000 ( m2 )
v y ta vi t S vào ô tr ng. ÁP S : 3000 m2.
6. C ng c , d n dò :
Rút kinh nghi m :
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................Môn toán ti t 28 Ti t 28 : LUY N T P
Tu n :
I. M C TIÊU :
Giúp HS c ng c v :
Các ơn v o di n tích ã h c.
Gi i các bài toán có liên quan n di n tích.
II. CÁC HO T NG D Y H C CH Y U :
1. Ki m tra bài cũ :
2. Bài m i :
HO T NG C A GIÁO VIÊN HO T NG C A H C SINH
GV t ch c cho HS làm bài trong v bài t p
và ch a bài.
Bài 1 :
Ph n a) : Rèn kĩ năng i t ơn v l n sang HS nêu yêu c u c a bài r i t làm bài và
ơn v nh . ch a bài l n lư t theo các ph n a,b,c.
Ph n b) : Rèn kĩ năng i t ơn v nh sang (Trư c khi HS t làm bài, GV có th hư ng
ơn v l n. d n chung cho c l p 1 câu m u).
Ph n c) : Rèn cách vi t s o di n tích dư i
d ng phân s (hay h n s ) v i ơn v cho
trư c.
Bài 2 : HS t tìm hi u yêu c u c a bài và làm bài r i
i v i bài này : Trư c h t ph i i ơn v ch a bài.
( hai v có cùng tên ơn v ). Sau ó m i so
sánh 2 s o di n tích.
Có th cho HS ki m tra chéo l n nhau. Bài 4 : HS t làm bài r i ch a bài.
Bài 3 : Yêu c u HS t làm bài r i ch a bài. Lưu ý HS c kĩ câu h i trong bài toán
Có th làm như sau : th y r ng ph i tính di n tích khu t ó theo
Bài gi i hai ơn v mét vuông và hec ta.
Di n tích căn phòng là : Bài gi i
2
6x4 = 24m . Chi u r ng c a khu t ó là :
S ti n mua g lát sàn c căn phòng ó là (200 : 3) x 4 = 150 (m)
: Di n tích khu t ó là :
28 000 x 24 = 6720 000 ( ng ) 200 x 150 = 30000 (m2)
ÁP S 6 720 000 ( ng ) 30000 m2 = 30 a
áp s : 30 a.

4. C ng c , d n dò :
Rút kinh nghi m :
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................Ti t 29 : LUY N T P CHUNG
Tu n : 6
I. M C TIÊU :
Giúp HS ti p t c c ng c v :
• Các ơn v o di n tích ã h c; cách tính di n tích các hình ã h c.
• Gi i các bài toán có liên quan n di n tích.
II. CÁC HO T NG D Y H C CH Y U
1. Ki m tra bài cũ :
2. Bài m i :
HO T NG C A GIÁO VIÊN HO T NG C A H C SINH
GV hư ng d n HS làm l n lư c các bài Bài 3: C ng c cho H v t l c a b n
trong v bài t p và ch a bài. BÀI GI I
Bài 1 : BÀI GI I Chi u dài c a m nh t ó là :
Di n tích căn phòng là : 5 x 1000 = 5000 ( cm)
2
9 x 6 = 54 ( m ) Chi u r ng c a m nh t :
2 2
54 m = 540 000 cm 3 x 1000 = 3000 ( cm )
Di n tích 1 viên g ch là : i ơn v :
30 x 30 = 900 ( cm2 ) 5000 cm = 50 m
S viên g ch dùng lát kín n n căn 3000 cm = 30 m
phòng là : Di n tích m nh t là :
540 000 : 900 = 600 ( viên ) 50 x 30 = 1500 (m 2 )
ÁP S : 600 ( viên ) ÁP S 1500 (m2)
Bài 2 : lưu ý H : sau khi làm bài a) , Bài 4 : hư ng d n HS tính di n tích mi ng bìa, sau
ph n b) có th gi i theo tóm t t sau : ó l a ch n trong các phương án A,B,C,D nêu
2
100 m : 50kg trong bài, r i khoanh vào trư c câu tr l i ó . K t
2
3200m : … kg ? qu là C
i s ki lô gam thóc ra ơn v t Khi ch a bài , nên g i ý cho HS nêu ư c các cách
BÀI GI I tính khác nhau tính di n tích mi ng bìa.
a) Chi u r ng c a th a ru ng là
:
80 : 2 = 40 ( m)
Di n tích th a ru ng :
80 x 40 = 3200
2
(m )
b) 3200m2 g p 100 m2 s l n là :
3200 : 100 = 32 ( l n )
S thóc thu ho ch ư c :
5 x 32 = 1600 (kg)
ÁP S 1600 ( kg )
4. C ng c , d n dò :
Rút kinh nghi m :
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Môn toán ti t 30 Ti t 30 : LUY N T P CHUNG
Tu n :
I. M C TIÊU :
Giúp HS c ng c v :
• So sánh phân s , các phép tính v phân s .
• Gi i toán liên quan n tìm 1 phân s c a 1 s , tìm 2 s bi t hi u và t s c a hai s
ó.
II. CÁC HO T NG D Y H C CH Y U:
1. Ki m tra bài cũ :
2. Bài m i :
HO T NG C A GIÁO VIÊN HO T NG C A H C SINH
GV t ch c, hư ng d n HS làm l n lư t các Bài 2 : HS t làm bài r i ch a bài. Ch ng h n
bài t p r i ch a bài. :
Bài 1 : HS t làm r i ch a bài. Ch ng h n : 3 2 5 9 + 8 + 5 22 11
a) + + = = =
18 28 31 31 32 4 3 12 12 12 6
a) ; ; ; ;
35 35 35 35 35
b)
1 2 3 5 7 7 11 28 14 11 28 − 14 − 11 3
b) ; ; ; . − − = − − = =
12 3 4 6 8 16 32 32 32 32 32 32
Khi HS ch a bài, nên yêu c u HS nh c l i 3 2 5 3× 2× 5 6 1
c) × × = = =
cách so sánh 2 phân s có cùng m u s ; có 5 7 6 5 × 7 × 6 42 7
cùng t s . d)
15 3 3 15 8 3 15 × 8 × 3 15 x8 15
: × = × × = = =
16 8 4 16 3 4 16 × 3 × 4 8 x 2 × 4 8
Bài 4 : HS t gi i r i ch a bài. Ch ng h n :
Bài 3 : GV cho HS t làm bài r i ch a bài.
Bài gi i
5 ha = 50 000 m2
Di n tích h nư c là :
1
50 000 x = 15 000 (m2) Theo sơ , hi u s ph n b ng nhau là :
3 4 - 1 = 3 ( ph n )
áp s : 15000 (m2) Tu i con là :
30 : 3 = 10 ( tu i )
Tu i b là :
10 x 4 = 40 ( tu i )
áp s : B : 40 tu i Con : 10 tu i
C ng c , d n dò :
Rút kinh nghi m :
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................


Môn toán ti t 31 Ti t 31 : LUY N T P CHUNG
Tu n : 7
I. M C TIÊU :
Giúp HS c ng c v :
1 1 1 1 1
• Quan h gi a 1 và ; và ; và .
10 10 100 100 1000
• Tìm m t thành ph n chưa bi t c a phép tính v i phân s .
• Gi i bài toán liên quan n trung bình c ng .
II. CÁC HO T NG D Y H C CH Y U :
1. Ki m tra bài cũ :
2. Bài m i :
HO T NG C A GIÁO VIÊN HO T NG C A H C SINH
GV t ch c, hư ng d n HS t làm bài r i Bài 3 : cho HS t nêu toán r i t làm bài,
ch a bài. sau ó GV ch a bài.
Bài 1 : HS t làm bài r i ch a bài. Ch ng Bài gi i.
h n: Trung bình m i gi vòi nư c ó ch y vào b
1 10 là:
a) 1: =1 x = 10 ( l n )
10 1 2 1 1
( + ):2 = ( b )
1 15 5 6
v y 1 g p 10 l n
10 1
ÁP S (b )
1 1 1 100 6
b) : = x = 10 ( l n )
10 100 10 1 Bài 4 : cho HS nêu toán, r i t làm bài,
1 1 sau ó G ch a bài.
v y g p 10 l n
10 100 Bài gi i
1 1 1 1000 Giá ti n 1 m v i trư c khi gi m giá :
c) : = x = 10 (l n) 60000 :5 = 12000 ( ng )
100 1000 100 1
1 1 Giá ti n 1m v i sau khi gi m giá :
v y g p 10 l n 12000 – 2000 = 10000 ( ng )
100 1000
Bài 2 : HS t làm bài r i ch a bài S mét v i có th mua theo giá m i :
60000 : 10000 = 6 (m)
áp S 6m
4. C ng c , d n dò :
Rút kinh nghi m :
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Môn toán ti t32 Ti t 32 : KHÁI NI M S TH P PHÂN
Tu n : 7
I. M C TIÊU :
Giúp HS :
• Nh n bi t khái ni m ban u v s th p phân (d ng ơn gi n)
• Bi t c, vi t s th p phân d ng ơn gi n.
II. DÙNG D Y H C :
Các b ng nêu trong SGK (k s n vào b ng ph c a l p).
III. CÁC HO T NG D Y H C CH Y U :
1. Ki m tra bài cũ :
2. Bài m i :
HO T NG C A GIÁO VIÊN HO T NG C A H C SINH
Ho t ng 1 : Gi i thi u khái ni m ban u
v s th p phân 9 d ng ơn gi n )
a) Hư ng d n HS t nêu nh n xét t ng hàng Có 0m 1dm t c là có 1dm; vi t lên b ng :
trong b ng ph n a) nh n ra. 1
1dm = m.
1 10
GV gi i thi u : 1dm hay m vi t thành
10
1
0,1m; vi t 0,1m lên b ng cùng hàng v i m
10
(như SGK).
Tương t v i 0,01m; 0,001m.
GV giúp HS t nêu. 1 1 1
Các phân s th p phân , , (dùng
10 100 1000
thư c ch khoanh vào các phân s này trên
b ng) ư c vi t thành 0,1; 0,01; 0,001 (ch
khoanh vào 0,1; 0,01; 0,001 trên b ng).
GV v a vi t lên b ng v a gi i thi u : 0,1 c
là không ph y m t (g i vài HS ch vào 0,1 và
c). GV giúp HS t nêu r i vi t lên b ng :
1
0,1 = .
10
GV gi i thi u tương t v i 0,01; 0,001.
GV ch vào 0,1; 0,01; 0,001 ( c l n lư t
t ng s ) và gi i thi u 0,1; 0,01; 0,001 g i là
các s th p phân.
b) Làm hoàn toàn tương t v i b ng ph n
b) HS nh n ra ư c 0,5; 0,07; 0,009 là các
s th p phân.
Ho t ng 2 : Th c hành c, vi t các s
th p phân (d ng ã h c)
Bài 1 : GV hư ng d n HS t vi t cách c Bài 2 : HS c các phân s th p phân ng v i
các s th p phân. Khi ch a bài nên cho HS các v ch trên tr c s r i vi t s th p phân
c các s th p phân trong bài t p. thích h p vào ô tr ng.
Bài 3 : HS t làm bài r i ch a bài. Nên k
b ng này trên b ng c a l p ch a bài cho
c l p. Khi ch a bài, HS vi t r i c phân s
th p phân và s th p phân thích h p t ng
hàng c a b ng.


4. C ng c , d n dò :
III. RÚT KINH NGHI M TI T D Y :

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Môn toán ti t 33 Ti t 33: KHÁI NI M S TH P PHÂN (ti p theo)
Tu n : 7
I. M C TIÊU :
Giúp HS :
• Nh n bi t khái ni m ban u v s th p phân ( các d ng thư ng g p)và c u t o c a
s th p phân.
• Bi t c, vi t các s th p phân ( các d ng ơn gi n thư ng g p).
II. DÙNG D Y H C :
K s n vào b ng ph m t b ng nêu trong bài h c c a SGK.
III. CÁC HO T NG D Y H C CH Y U :
1. Ki m tra bài cũ :
2. Bài m i :
HO T NG C A GIÁO VIÊN HO T NG C A H C SINH
Ho t ng 1 : Ti p t c gi i thi u khái ni m
ban u v s th p phân.
GV hư ng d n HS t nêu nh n xét t ng hàng Ch ng h n :
trong b ng nh n ra. 7
Có 2m và 7dm hay 2m và m thì có th vi t
10
7
thành 2 m hay 2,7m; 2,7m c là : hai
10
ph y b y mét. Tương t v i 8,56m và
GV gi i thi u : 2,7; 8,56; 0,195 là các s th p 0,195m.
phân. (Cho vài HS nh c l i). Chú ý : V i s th p phân 8,56 thì ph n
GV gi i thi u ho c hư ng d n HS t nêu nguyên g m ch s 8 bên trái d u ph y và
nh n xét v i s h tr c a GV. ph n nguyên là 8, ph n th p phân g m các
Nêu các ví d (như SGK) t nêu ph n ch s 5 và 6 bên ph i d u ph y và ph n
nguyên, ph n th p phân c a m i s th p phân 56
r i c các s th p phân ó. th p phân là , do ó không nên nói t t là
100
: ph n th p phân là 56.
Vi t : 8, 56

Ph n nguyên ph n th p phân
Ch giúp HS d nh n ra c u t o (gi n ơn)
c a s th p phân, còn c t ng ph n thì ph i
th n tr ng.
Ho t ng 2 : Th c hành
GV hư ng d n HS t làm bài r i ch a bài. Bài 2 : HS t làm bài r i ch a bài (tương t
Bài 1 : HS t làm bài. GV g i 1 HS lên b ng như bài 1).
làm ph n a); 1 HS khác lên b ng làm ph n b) Bài 3 : HS t làm bài r i ch a bài (tương t
r i hư ng d n c l p ch a bài. (C n th c như bài 1).
hi n cách nêu ph n nguyên, ph n th p phân
như chú ý ã nêu trên).
4. C ng c , d n dò :
Môn toán ti t34 Ti t 34: HÀNG C A S TH P PHÂN.
C, VI T S TH P PHÂN
Tu n : 7 Ngày d y :
I. M C TIÊU :
Giúp HS :
• Nh n bi t tên các hàng c a s th p phân (d ng ơn gi n thư ng g p); quan h gi a
các ơn v c a 2 hàng li n nhau.
• N m ư c cách c, cách vi t s th p phân.
II. DÙNG D Y H C :
K s n 1 b ng phóng to b ng c a SGK ho c hư ng d n HS s d ng b ng c a SGK.
III. CÁC HO T NG D Y H C CH Y U :
1. Ki m tra bài cũ :
2. Bài m i :
HO T NG C A GIÁO VIÊN HO T NG C A H C SINH
Ho t ng 1 : Gi i thi u các hàng, giá tr Ph n nguyên c a s th p phân g m các hàng
các ch s ph thu c vào v trí c a nó các : ơn v , ch c, trăm, nghìn, …
hàng và cách c, vi t s th p phân. Ph n th p phân c a s th p phân g m các
a) GV hư ng d n HS quan sát b ng trong hàng : ph n mư i, ph n trăm, ph n nghìn,
SGK và giúp HS t nêu ư c. ph n ch c nghìn …
M i ơn v c a 1 hàng b ng 10 ơn v c a Ví d : Trong s th p phân 375,406 :
1 Ph n nguyên g m có : 3 trăm, 7 ch c, 5 ơn
hàng th p hơn li n sau ho c b ng (t c
10 v
0,1) ơn v c a hàng cao hơn li n trư c. Ph n th p phân g m có : 4 ph n mư i, 0
b) GV hư ng d n HS t nêu ư c c u t o ph n trăm, 6 ph n nghìn.
c a t ng ph n trong s th p phân r i c s S th p phân 375,406 c là : ba trăm b y
ó. mươi lăm ph y b n trăm linh sáu.
c) Tương t như b) i v i s th p phân
0,1985.
Sau m i ph n b) và c) GV t câu h i HS
nêu cách c s th p phân, cách vi t s th p
phân. Cho HS trao i ý ki n th ng nh t
cách c, cách vi t s th p phân (như SGK).
Ho t ng 2 : Th c hành Bài 1 : HS t làm r i ch a bài.
GV hư ng d n HS t làm các bài t p r i Bài 2 : HS t làm r i ch a bài. (Nên có b ng
ch a bài. ph k s n b ng c a bài t p 2 thu n ti n
khi ch a bài cho c l p).
Bài 3 : N u còn th i gian nên cho HS làm bài
và ch a bài 3.
4. C ng c , d n dò :
Rút kinh nghi m :
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Môn toán ti t35 Ti t 35 : LUY N T P
Tu n : 7 Ngày d y :
I. M C TIÊU :
Giúp HS :
• Bi t cách chuy n 1 phân s th p phân thành h n s r i thành s th p phân.
• C ng c v chuy n s o vi t dư i d ng s th p phân thành s o vi t dư i d ng s t
nhiên v i ơn v o thích h p
II. CÁC HO T NG D Y H C CH Y U :
1. Ki m tra bài cũ :
2. Bài m i :
HO T NG C A GIÁO VIÊN HO T NG C A H C SINH
GV hư ng d n HS t làm bài r i ch a bài. Sau khi HS ã làm ư c nên cho HS th ng
Bài 1 : GV hư ng d n HS t th c hi n vi c nh t cách làm theo 2 bư c.
chuy n 1 phân s (th p phân) có t s l n 162 10
hơn m u s thành 1 h n s . Ch ng h n, 62 16
162
chuy n thành h n s . 2
10 L y t s chia cho m u s .
L y thương tìm ư c là ph n nguyên c a h n
s ; l y ph n phân s (c a h n s ) b ng cách
l y s dư làm t s , l y s chia làm m u s .
HS th c hành chuy n phân s th p phân
thành h n s (theo m u trên).
Khi ã có các h n s nên cho HS nh l i
cách vi t các h n s ó thành s th p phân
2
Bài 2 : (như bài ã h c). Ch ng h n : 16 = 16,2 ;
5 10
a) GV hư ng d n HS t chuy n các phân s 97 = 97,5
th p phân (có t s l n hơn m u s ) thành s Ví 10 :
d
45 834 1954
th p phân (theo m u c a bài 1). HS ch vi t = 4,5; = 83,4; = 19,54;...
k t qu cu i cùng còn bư c trung gian Chú ý : HS chưa h c100 s t nhiên cho s
10 10 chia
(chuy n t phân s thành h n s ) thì làm t nhiên có thương s là s th p phân, nên
v nháp. làm theo các bư c c a bài 1.
b) các phân s th p phân ph n b) có t s
bé hơn m u s nên ch c n hư ng d n HS Bài 4 :bài này giúp HS chu n b bài sau , n u
nh l i và th c hi n cách vi t thành s th p có th i gian thì làm bài và ch a bài t i l p ,
phân như bài ã h c. Ch ng h n, theo bài h c n u không th i gian GV cho h làm bài khi
u tiên v khái ni m s th p phân thì : t h c , k t qu là :
3 18 8 3 6 3 60 6 60
= 0,3; = 0,18; = 0,08;... a) = ; = b) = 0,6; = 0,60
10 3 : HS t làm bài r i ch a bài. Ch ng
100 100 5 th vi t 100
10 5 3 10s th p phân 0,6
100
Bài c) có thành các
h n: ho c 0,60 5
5.27m=527cm ; 8,3 m = 830 cm ;3,15m
=315cm
4. C ng c , d n dò :
Rút kinh nghi m :
....................................................................................................................................................
Môn toán ti t36 Ti t 36 : S TH P PHÂN B NG NHAU
Tu n : 8
I. M C TIÊU :
Giúp HS nh n bi t : vi t thêm ch s 0 vào bên ph i ph n th p phân ho c b ch s 0 (n u
có) t n cùng bên ph i c a s th p phân thì giá tr c a s th p phân không thay i.
II. CÁC HO T NG D Y H C CH Y U :
1. Ki m tra bài cũ :
2. Bài m i :
HO T NG C A GIÁO VIÊN HO T NG C A H C SINH
Ho t ng 1 : phát hi n c i m c a s th p
phân khi vi t thêm ch s 0 bên ph i ph n
th p phân ho c b ch s 0 (n u có) t n cùng
bên ph i c a s th p phân ó.
a) GV hư ng d n HS t gi i quy t các HS t nêu ư c các nh n xét (dư i d ng các
chuy n i trong các ví d c a bài h c câu khái quát) như trong bài h c.
nh n ra r ng:
0,9 = 0,90 0,90 = 0,900
0,90 = 0,9 0,900 = 0,90
b) GV hư ng d n HS nêu các ví d minh ho
cho các nh n xét ã nêu trên. Ch ng h n :
8,75 = 8,750 8,750 = 8,7500
Ho t ng 2 : Th c hành
GV hư ng d n HS t làm các bài t p r i HS t làm bài r i ch a bài. Khi ch a bài nên
ch a bài. lưu ý HS 1 s trư ng h p có th nh m l n,
Bài 1 : ch ng h n :
Chú ý 35,020 =35,02 (không th b ch s 0 hàng
Bài 2 : HS t làm bài r i ch a bài. ph n mư i)
Bài 3 : HS t làm bài r i tr l i mi ng ,
ch ng h n :
Các b n Lan và M vi t úng vì :
100 1 10 1
0,100 = = ;0,100= = và
1000 10 100 10
1
0,100 = 0,1 = .
10
1
B n hùng vi t sai vì ã vi t 0,100=
100
1
nhưng th c ra 0,100 = .
10

4. C ng c , d n dò :
Rút kinh nghi m :
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Môn toán ti t37 Ti t 37 : SO SÁNH S TH P PHÂN
Tu n : 8
I. M C TIÊU :
Giúp HS bi t cách so sánh hai s th p phân và bi t s p x p các s th p phân theo th
t t bé n l n (ho c ngư c l i).
II.CÁC HO T NG D Y H C CH Y U :
1. Ki m tra bài cũ :
2. Bài m i :
HO T NG C A GIÁO VIÊN HO T NG C A H C SINH
Ho t ng 1 : hư ng d n HS tìm cách so
sánh hai s th p phân có ph n nguyên khác
nhau, ch ng h n so sánh 8,1 và 7,9.
GV hư ng d n H t so sánh 2 dài 8,1m và N u HS không t tìm ư c cách so sánh 5,1
7,9m H t nh n ra : và 4,98 thì GV có th hư ng d n HS ưa v
8,1m > 7,9m nên 8,1 > 7,9 so sánh các dài, ch ng h n : 5,1m và
G giúp H nêu ư c nh n xét : 4,98m, r i th c hi n như SGK có : 510m
Trong 2 s th p phân có ph n nguyên khác > 498cm, t c là : 5,1m > 4,98m, như v y :
nhau , s th p phân nào có ph n nguyên l n 5,1 > 4,98.
hơn thì s ó l n hơn. HS t nêu ư c nh n xét : Trong 2 phân s
Ho t ng 2 : hư ng d n HS tìm cách so th p phân có ph n nguyên khác nhau, s th p
sánh 2 phân s th p phân có ph n nguyên phân nào có ph n nguyên l n hơn thì l n
b ng nhau, ph n th p phân khác nhau, ch ng hơn.
h n so sánh 35,7 và 35,698.
Có th th c hi n tương t như hư ng d n
trên
Ho t ng 3 : hư ng d n HS t nêu cách so
sánh hai s th p phân và giúp HS th ng nh t
nêu như SGK
Chú ý : GV có th t ch c, hư ng d n HS t
so sánh 2 s th p phân b ng cách d a vào so Ch ng h n , so sánh 5,1 và 4,98 có th d a
sánh 2 phân s th p phân tương ng ( ã có 510 498
vào so sánh và .
cùng m u s ). 100 100
Nên t p cho HS t nêu cách so sánh hai s
th p phân, t nêu và gi i thích các ví d minh
ho (như trong SGK).
Ho t ng 4 : th c hành
GV hư ng d n HS t làm bài t p và ch a Bài 2 : K t qu là :
bài. 6,375 ;6,765 ;7,19 ;8,72 ;9,01.
Bài 1 : HS t làm bài r i ch a bài. Khi ch a Bài 3 : K t qu là
bài nên cho HS gi i thích k t qu bài làm. 0,4 ; 0,321 ; 0,32 ; 0,197 ; 0,187

3. C ng c , d n dò :
Rút kinh nghi m :
....................................................................................................................................................
Môn toán ti t 38 Ti t 38 : LUY N T P
Tu n : 8
I. M C TIÊU :
Giúp HS c ng c v :
• So sánh hai s th p phân; s p x p các s th p phân theo th t ã xác nh.
• Làm quen v i 1 s c i m v th t c a các s th p phân
II. CÁC HO T NG D Y H C CH Y U :
1. Ki m tra bài cũ :
2. Bài m i :
HO T NG C A GIÁO VIÊN HO T NG C A H C SINH
GV hư ng d n HS t làm bài r i ch a bài. Bài 3 : cho HS làm r i t ch a bài
Bài 1 : tương t như ã th c hi n bài 1 c a K t qu là :
ti t h c trư c. 9,708 < 9,718
Bài 2 : k t qu là : Bài 4 : GV cho HS t làm bài r i ch a bài
4,23 ;4,32 ;5,3 ;5,7 ;6,02 a) x=1 vì 0,9
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản