Giáo án Toán lớp 5 - DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN

Chia sẻ: nokiac3

Giúp HS hình thành được quy tắc, công thức tính diện tích hình tròn và biết vận dụng để tính diện tích hình tròn. II- ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC : - Mỗi HS đều có một hình tròn bằng bìa mỏng, bán kính 5cm. Chuẩn bị sẵn kéo cắt giấy, hồ dán và thước kẻ thẳng. - GV chuẩn bị hình tròn bán kính 10cm và băng giấy mô tả quá trình cắt, dán các phần của hình tròn. - Bảng phụ.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án Toán lớp 5 - DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN

DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN


I- MỤC TIÊU :

Giúp HS hình thành được quy tắc, công thức tính diện tích hình tròn và biết vận dụng để

tính diện tích hình tròn.

II- ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC :

- Mỗi HS đều có một hình tròn bằng bìa mỏng, bán kính 5cm. Chuẩn bị sẵn kéo cắt giấy,

hồ dán và thước kẻ thẳng.

- GV chuẩn bị hình tròn bán kính 10cm và băng giấy mô tả quá trình cắt, dán các phần

của hình tròn.

- Bảng phụ.

III- HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :

Hoạt động dạy Hoạt động học

Kiểm tra bài cũ:

-Viết công thức tính chu vi hình tròn - 2 HS làm bảng, lớp ghi vở.

- Nêu công thức tính S hình bình hành ?

HĐ1: Hình thành công thức tính diện tích hình

tròn.

a) Tổ chức hoạt động trên phương tiện trực quan

- Yêu cầu HS lấy hình tròn bán kính 5cm, rồi thảo - HS gấp.

luận tìm cách gấp chia thành 16 phần bằng nhau.

- Mở các nếp gấp ra và yêu cầu HS kẻ các đường - HS thao tác theo yêu cầu.
thẳng theo các nếp gấp đó.
- Gv treo hình tròn đã được cắt dán ghép lại như - HS quan sát.

hình vẽ.

- Yêu cầu HS cắt hình tròn thành 16 phần rồi dán - HS thao tác yêu cầu.
A B
các phần đó lại để được một hình gần giống như

trên bảng. D C
- Yêu cầu một vài nhóm HS gắn kết quả của mình - HS thực hiện yêu cầu.

trên bảng.

b) Hình thành công thức tính

- Gọi HS nhận xét hình mới tạo thành gần giống - Hình bình hành ABCD

hình nào đã học.

Hỏi : So sánh diện tích của hình tròn với diện tích - Bằng nhau : Stròn = SABCD

hình mới tạo được.

Hỏi : Hãy nhận xét về độ dài cạnh đáy và chiều - Độ dài cạnh đáy gần bằng nửa chi vi hình

cao của hình bình hành ? tròn, chiều cao gần bằng bán kính hình tròn.

- GV ghi theo trả lời của HS : Độ dài cạnh đáy =

C/2 ; h = r

- Yêu cầu HS tính (ước lượng) diện tích hình bình - HS tính.
hảnh (mới tạo thành)

- Gọi 1 HS lên trình bày kết quả.

- Qua kết quả tính được, ai nêu cách tínhdiện tích - Lấy bán kính nhân với bán kính rồi nhân với

hình tròn khi biết độ dài bán kính số 3,14

- Ghi bảng : Stròn = r x r x 3,14

- Yêu cầu HS nhắc lại cách tính.

- GV nêu ví dụ 1 ở SGK gọi HS tính.

- Gọi một vài HS đọc lại quy tắc và công thức tính

diện tích hình tròn.

HĐ2: Rèn kỹ năng tính diện tích hình tròn

* Bài 1 * Bài 1

- Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài toán. - Tính diện tích hình tròn có bán kính r.

- Gọi 3 HS làm bảng phụ, cả lớp làm vào vở. - HS làm bài.

- Chữa bài - HS chữa bài

* Bài 2 * Bài 2

- Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài tập - Tính S hình tròn có đường kính là d

- Yêu cầu 3 HS làm bảng phụ, cả lớp làm vào vở.

- Chữa bài - HS chữa bài* Bài 3 * Bài 3

- Gọi 1 HS đọc đề bài - Tính diện tích của mặt bàn hình tròn biết r =

- Yêu cầu cả lớp làm vào vở, 1 HS làm bài trên 45cm

bảng. - HS làm bài
- Chữa bài.

HĐ nối tiếp: Nhận xét tiết học

Củng cố: Nêu quy tắc tính diện tích hình tròn.

Dặn dò: Về nhà làm bài tập trong vở bài tập toán.
LUYỆN TẬP
I- MỤC TIÊU :

Giúp HS rèn kỹ năng vận dụng công thức tính chu vi và diện tích hình tròn.

II- ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC :

Hình minh họa bài 3

III- HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :

Hoạt động dạy Hoạt động học

Thực hành - Luyện tập

* Bài 1 * Bài 1

- Yêu cầu HS tự làm bài. - Làm bài.

- Chữa bài : Gọi 2 HS đọc bài làm của mình; yêu - 2 HS đọc, HS chữa bài

cầu 2 HS ngồi cạnh nhau đổi vở để kiểm tra bài của Đáp số : a) 113,04cm2

nhau. b) 0,38465dm2

+ Gọi HS nhận xét, GV nhận xét, chữa bài. - HS nhận xét.

* Bài 2 * Bài 2

Hỏi : Bài toán yêu cầu chúng ta làm gì ? - Tính S hình tròn biết S = 6,28m

Hỏi : Muốn tính diện tích hình tròn ta phải biết - Bán kính hình tròn.

được yếu tố gì trước ? - HS thực hiện yêu cầu.

- Yêu cầu HS làm vào vở, 1 HS làm bảng phụ. - 1 HS nhận xét bài, HS còn lại chữa bài vào

- Chữa bài. vở.

- GV nhận xét, cho điểm.
* Bài 3 * Bài 3

- GV treo bảng phụ vẽ hình như SGK (trang 100)

- Gọi 1 HS đọc đề bài. - HS đọc.

Hỏi : Bài toán yêu cầu chúng ta làm gì ? - Tính diện tích của thành giếng.

Hỏi : Diện tích của thành giếng được biểu diễn trên - Phần diện tích bị gạch chéo (tô đậm)

hình vẽ ứng với phần diện tích nào ?

Hỏi : Hãy quan sát hình vẽ để trả lời câu hỏi : - Lấy diện tích hình tròn lớn trừ đi diện tích

Muốn tìm được diện tích phần gạch chéo, ta làm hình tròn nhỏ.

thế nào ?

- Yêu cầu HS làm vào vở, 1 HS làm bảng phụ, GV

quan sát giúp HS còn yếu.

- Chữa bài : Yêu cầu HS gắn bảng phụ, nhận xét - 2 HS ngồi cạnh nhau trao đổi vở, kiểm tra

bài của bản, chữa bài vào vở. bài nhau

- GV nhận xét, chữa bài.
LUYỆN TẬP CHUNG
I- MỤC TIÊU :

- Giúp HS rèn kỹ năng tính chu vi và diện tích hình tròn và vận dụng để tính diện tích

trước một số hình có liên quan.

II- ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC :

- Hình minh họa bài 2, 3, 4

III- HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :

Hoạt động dạy Hoạt động học

Kiểm tra bài cũ

- Yêu cầu 1 HS nêu công thức và quy tắc tính chu - HS thực hiện yêu cầu.

vi hình tròn.

- Yêu cầu 1 HS nêu công thức và quy tắc tính diện

tích hình tròn.

- GV nhận xét, ghi điểm

Thực hành - Luyện tập

HĐ1: Bài 1

Hỏi : Bài tập cho biết gì ? - Cho một sợi dây thép được uốn thành 2 hình

tròn, có bán kính là 7cm và 10cm.

Hỏi : Bài tập hỏi gì ? - Tính độ dài sợi dây đó.

Hỏi : Muốn tính độ dài của sợi dây ta làm cách nào - Lấy chu vi hình tròn lớn cộng với chu vi

? hình tròn nhỏ.

- Yêu cầu HS làm vào vở, 1 HS lên làm vào bảng.
- Chữa bài

HĐ2: Bài 2 * Bài 2

- Gắn hình minh họa lên bảng - HS quan sát.

B 60cm
15 cm O
Hỏi : Đề bài cho biết gì ? - OB = 60m và AB = 15cm.

Hỏi : Đề bài hỏi gì ? - Chu vi hình tròn lớn dài hơn chu vi hình tròn

nhỏ bao nhiêu xăng-te-mét ?

- Yêu cầu HS tự làm vào vở, 1 HS làm bảng phụ. - HS làm bài.

GV quan sát cách tính của HS còn yếu.

- Chữa bài :

+ Gọi HS đọc và giải thích cách làm của mình

+ HS khác nhận xét và chữa bài vào vở.

+ Gv xác nhận.

HĐ3: Bài 3 * Bài 3 :

- Gắn hình minh họa lên bảng. - HS quan sát và trả lời câu hỏi.

Hỏi : Hình trên bảng được tạo bởi những hình

nào?

Hỏi : Bài toán yêu cầu gì ? - Tính S hình đã cho.
Hỏi : Diện tích hình đó bằng tổng diện tích của - Lấy Shcn + S hình tròn

những hình nào ?

- Yêu cầu HS tự làm bài vào vở, 1 HS làm bảng

phụ. GV chú ý hướng dẫn thêm HS còn yếu.

- Chữa bài

HĐ4: Bài 4 * Bài 4

- Gắn hình minh họa lên bảng - Hs quan sát.

Hỏi : Đề bài yêu cầu gì ? - Chọn đáp án đúng cho câu trả lời : Diện tích

phần tô màu của hình vuông ABCD.

Hỏi : Diện tích phần tô màu được tính bằng cách - Tính diện tích phần tô màu bằng diện tích

nào ? hình vuông - diện tích hình tròn.

- Yêu cầu HS trình bày vào vở, sau đó kết luận đáp - HS làm bài.

án đúng.

- Chữa bài

+ Yêu cầu HS đọc và giải thích bài làm của mình.

+ HS khác nhận xét và chữa bài vào vở.

HĐ nối tiếp: Nhận xét tiết học

Dặn dò về nhà làm vở bài tập
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản