Giáo án Toán lớp 5 - GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM

Chia sẻ: nokiac3

Giúp học sinh : - Biết cách tìm tỉ số phần trăm của hai số. - Vận dụng để giải các bài toán đơn giản về tìm tỉ số phần trăm của hai số. II - HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY A) Kiểm tra bài cũ : - GV gọi 2 HS lên bảng. - GV nhận xét và cho điểm HS B) Giới thiệu bài mới : 1) Giới thiệu bài : - GV giới thiệu bài. 2) Hướng dẫn giải toán về tỉ số phần trăm * Giới thiệu cách tìm tỉ...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án Toán lớp 5 - GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM

GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM


I- MỤC TIÊU : Giúp học sinh :

- Biết cách tìm tỉ số phần trăm của hai số.

- Vận dụng để giải các bài toán đơn giản về tìm tỉ số phần trăm của hai số.

II - HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ

A) Kiểm tra bài cũ :

- GV gọi 2 HS lên bảng. - 2 HS lên bảng làm bài

- GV nhận xét và cho điểm HS

B) Giới thiệu bài mới :

1) Giới thiệu bài :

- GV giới thiệu bài. - HS nghe

2) Hướng dẫn giải toán về tỉ số phần trăm

* Giới thiệu cách tìm tỉ số phần trăm của 315

và 600

- GV nêu bài toán ví dụ. - HS nghe

- GV yêu cầu HS thực hiện : - HS làm và nêu kết quả của từng bước

:

+ Viết tỉ số giữa số học sinh nữ và số học sinh + Tỉ số giữa số học sinh nữ và số học

toàn trường sinh toàn trường là 315 : 600
+ Hãy tìm thương 315 : 600 + 315 : 600 = 0,525

+ Hãy nhân 0,525 với 100 rồi chia cho 100 + 0,525 x 100 : 100 = 52,5 : 100

+ Hãy viết 52,5 : 100 thành tỉ số phần trăm + 52,5%

- GV nêu kết luận.

Vậy tỉ số phần trăm giữa số học sinh nữ và số

học sinh toàn trường là 52,5%

Ta có thể viết gọn các bước tính trên như sau :

315 : 600 = 0,525 = 52,5%

- GV hỏi : Em hãy nêu lại các bước tìm tỉ số - 1 HS nêu trước lớp, HS cả lớp theo

phần trăm của hai số 315 và 600 dõi, bổ sung ý kiến

* Hướng dẫn giải bài toán về tìm tỉ số phần

trăm :

- GV nêu bài toán - HS nghe và tóm tắt bài toán

- GV giải thích

- GV yêu cầu HS làm bài - 1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm

bài vào vở bài tậ.

- GV nhận xét bài làm của HS - HS cả lớp theo dõi và tự kiểm tra bài

của mình.

3) Luyện tập- thực hành :

* Bài 1 :

- GV yêu cầu HS đọc bài mẫu và tự làm bài - HS làm bài vào vở.

- GV gọi HS đọc các tỉ số phần trăm vừa viết - 1 HS đọc trước lớp, cả lớp theo dõi

được và nhận xét :
0,57 = 57%

0,3 = 30%

0,234 = 23,4%

1,35 = 135%

- GV nhận xét bài làm của HS

* Bài 2 :

- GV gọi HS nêu yêu cầu của bì - HS nêu : Bài tập yêu cầu chúng ta

tính tỉ số phần trăm củ hai số

- GV yêu cầu HS làm bài - 3 HS lên bảng làm bài.

a. 19 và 30

b. 45 và 61

c, 1,2 và 26

- GV nhận xét và cho điểm HS - HS theo dõi bài chữa của GV và tự

kiểm tra bài của mình.

- GV chốt ý : Trong bài tập trên, khi tìm thương

của hai số các em đều chỉ tìm được thương gần

đúng. Trong cuộc sống, hầu hết các trường hợp

tính tỉ số phần trăm của hai số đều chỉ tìm được

thương gần đúng. Thông thường các em chỉ cần

lấy đến 4 chữ số ở phần thập phân là được. Khi

đó tỉ số phần trăm của chúng ta sẽ có hai chữ số

ở phần thập phân.

* Bài 3 :
- GV gọi HS đọc đề bài toán - 1 HS đọc

- GV hỏi : Muốn biết số học sinh nữ chiếm bao - HS : Chúng ta phải tính tỉ số phần

nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp học chúng trăm giữa số học sinh nữ và số học

ta phải làm như thế nào ? sinh cả lớp

- GV yêu cầu HS tự làm bài - 1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm

bài vào vở bài tập

- GV gọi HS nhận xét bài làm của bạn trên - 1 HS nhận xét bài làm của bạn, HS cả

bảng lớp theo dõi để bổ sung ý kiến.

- GV nhận xét và cho điểm HSC) Củng cố, dặn dò :

GV tổng kết tiết học, dặn dò HS về nhà chuẩn bị bài.
LUYỆN TẬP


I- MỤC TIÊU : Giúp học sinh :

- Rèn kỹ năng tìm tỉ số phần trăm của hai số.

- Làm quen với các khái niệm :

+ Thực hiện một số phần trăm kế hoạch, vượt mức một số phần trăm kế hoạch

+ Tiền vốn, tiền bán, tiền lãi, số phần trăm lãi.

- Làm quen với các phép tính với tỉ số phần trăm (cộng và trừ hai tỉ số phần trăm,

nhân và chia tỉ số phần trăm với một số tự nhiên).

II - HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ

A) Kiểm tra bài cũ :

- GV gọi 2 HS lên bảng. - 2 HS lên bảng làm bài

- GV nhận xét và cho điểm HS

B) Giới thiệu bài mới :

1) Giới thiệu bài :

- GV giới thiệu bài. - HS nghe

2) Hướng dẫn luyện tập :

* Bài 1 :

- GV viết lên bảng các phép tính :

6% + 15% = ?

112,5% - 13% = ?
14,2% x 3 = ?

60% : 5 = ?

- GV chia HS cả lớp thành 4 nhóm, yêu cầu mỗi - HS thảo luận

nhóm thảo luận để tìm cách thực hiện một phép

tính.

- GV cho các nhóm phát biểu ý kiến - 4 nhóm lần lượt phát biểu ý kiến

trước lớp, khi một nhóm phát biểu các

nhóm khác theo dõi và bổ sung ý

kiến, cả lớp thống nhất cách thực hiện

các phép tính như sau :

6% + 15% = 21%

Cách cộng : Ta nhẩm 6 + 15 = 21

vì 6 15 6 15 6  15
6%  ;15%  ;  
100 100 100 100 100
21
  21%
100

viết % vào bên phải kết quả được

21%.

- GV yêu cầu HS làm bài - 4 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp

làm bài vào vở bài tập.- GV gọi HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng, - 2 HS ngồi cạnh nhau đổi chéo vở để

sau đó nhận xét và cho điểm HS kiểm tra bài lẫn nhau.

* Bài 2 :
- GV gọi HS đọc đề bài toán - 1 HS đọc đề

- GV hỏi : bài tập cho chúng ta biết những gì ?

Bài toàn hỏi gì ?

- GV yêu cầu : Tính tỉ số phần trăm của số diện - HS tính và nêu.

tích ngô trồng được đến hết tháng và kế hoạch cả

năm ?

- Như vậy đến hết tháng 9 thôn Hoà An đã thực - 90% kế hoạch

hiện được bao nhiêu phần trăm kế hoạch ?

- Em hiểu “Đến hết tháng 9 thôn Hoà An thực - Một số HS phát biểu ý kiến

hiện được 90% kế hoạch” như thế nào ?

- GV nêu : Đến hết tháng 9 thôn Hoà An thực

hiện được 90% kế hoạch có nghĩa là coi kế

hoạch là 100% thì đến hết tháng 9 đạt được 90%.

- GV yêu cầu : Tính tỉ số phần trăm của diện tích - HS tính và nêu.

trồng được cả năm và kế hoạch.

- Vậy đến hết năm thôn Hoà An thực hiện được - Đến hết năm thôn Hoà An thực hiện

bao nhiêu phần trăm kế hoạch ? được 117,5% kế hoạch

- Em hiểu tỉ số 111,5% kế hoạch như thế nào ? - Một số HS phát biểu ý kiến trước

lớp

- GV nêu : Tỉ số 117,5% kế hoạch nghĩa là coi

kế hoạch là 100% thì cả năm thực hiện được

117,5%

- GV hỏi : Cả năm nhiều hơn so với kế hoạch là - HS tính : 117,5% - 100% = 17,5%
bao nhiêu phần trăm ?

- GV nêu : 17,5% chính là số phần trăm vượt kế

hoạch

- GV hướng dẫn HS trình bày lời giải bài toán - HS cả lớp theo dõi.

* Bài 3 :

- GV gọi HS đọc đề bài toán - 1 HS đọc đề

- GV gợi ý

- Tính tỉ số phần trăm của tiền bán rau

và tiền vốn

- GV yêu cầu HS tính - HS nêu phép tính :

52500 : 42000 = 1,25

1,25 = 125%

- Tỉ số phần trăm của số tiền bán và số tiền vốn - Số tiền vốn được coi là 100%

là 125%, số tiền vốn hay số tiền bán được coi là

100% ?

- Tỉ số số tiền bán là 125% cho ta biết điều gì ? - Tỉ số này cho biết coi số tiền vốn là

100% tiền bán là 125%

- Thế nào là tiền lãi ? Thế nào là phần trăm lãi ? - HS nêu

- Vậy người đó lãi bao nhiêu phần trăm tiền vốn - Người đó lãi 125% - 100% = 25%

? (tiền vốn)

- GV hướng dẫn HS trình bày lới giải bài toán. - HS cả lớp trình bày lới giải bài toán

theo hướng dẫn của GV.
C) Củng cố, dặn dò :

GV tổng kết tiết học, dặn dò HS về nhà chuẩn bị bài sau.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản