Giáo án Toán lớp 5 - LUYỆN TẬP SỐ THẬP PHÂN

Chia sẻ: nokiac3

Giúp học sinh : - Củng cố quy tắc chia một số thập phân cho một số thập phân. - Rèn kĩ năng thực hiện chia một số thập phân cho một số thập phân. - Luyện tìm thành phần chưa biết trong phép tính. - Giải bài toán có sử dụng phép chia một số thập phân cho một số thập phân.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án Toán lớp 5 - LUYỆN TẬP SỐ THẬP PHÂN

LUYỆN TẬP

I- MỤC TIÊU : Giúp học sinh :

- Củng cố quy tắc chia một số thập phân cho một số thập phân.

- Rèn kĩ năng thực hiện chia một số thập phân cho một số thập phân.

- Luyện tìm thành phần chưa biết trong phép tính.

- Giải bài toán có sử dụng phép chia một số thập phân cho một số thập phân.

II - HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ

A) Kiểm tra bài cũ :

- GV gọi 2 HS lên bảng. - 2 HS lên bảng làm bài, HS dưới lớp

theo dõi nhận và nhận xét.

- GV nhận xét và cho điểm HS

B) Giới thiệu bài mới :

1) Giới thiệu bài :

- GV giới thiệu bài. - HS nghe

2) Hướng dẫn luyện tập :

* Bài 1 :

- GV cho HS nêu yêu cầu của bài. HS tự làm - 4 HS lên bảng, HS cả lớp làm vở bài

bài tập

- GV chữa bài của HS trên bảng lớp, sau đó yêu - 4 HS lần lượt nêu ví dụ của tiết 70m

cầu 4 HS vừa lên bảng nêu rõ cách thực hiện HS cả lớp theo dõi và bổ sung ý kiến

phép tính của mình.
- GV nhận xét và cho điểm HS Kết quả tính đúng là :

a) 17,55 ; 3,9 = 4,5

b) 0,603 : 0,09 = 6,7

c) 0,3068 : 0,26 = 1,18

d) 98,156 : 4,63 = 21,2

* Bài 2 :

- GV hỏi : bài tập yêu cầu chúng ta làm gì ? - 1 HS nêu : Bài tập yêu cầu chúng ta

tìm x

- GV yêu cầu HS tự làm bài ? - 3 HS lên bảng làm bài. HS cả lớp

làm bài vào vở bài tập

a) x x 1,8 = 72

b) x x 0,34 = 1,19 x 1,02

c) x x 1,36 = 4,76 x 4,08

- GV gọi HS nhận xét bài làm của bạn trên - HS nhận xét bài làm của bạn cả cách

bảng. làm và các kết quả tính.

- GV nhận xét và cho diểm HS - 2 HS ngồi cạnh nhau đổi chéo vở để

kiểm tra bài lẫn nhau.

* Bài 3 :

- GV gọi HS đọc đề bài toán - 1 HS đọc đề bài toán trước lớp, HS

cả lớp đọc thầm đề bài trong SGK- GV yêu cầu HS tự làm bài - HS cả lớp làm bài vào vở bài tập, sau

đó 1 HS đọc bài làm của mình trước
lớp để chữa bài. HS cả lớp theo dõi bổ

sung ý kiến

Bài giải :

1 lít dầu hoả nặng là :

3,952 : 5,2 = 0,76 (kg)

Số lít dầu hỏa có là :

5,32 : 0,76 - 7 (l)

Đáp số : 7 l

- GV nhận xét và cho điểm HS

* Bài 4 : - 1 HS đọc đề bài toán trước lớp, HS

cả lớp đọc thầm đề bài trong SGK

- GV gọi HS đọc đề bài toán - 1 HS đọc đề bài toán trước lớp, HS

cả lớp đọc thầm đề bài trong SGK

- GV hỏi : Để tìm số dư của 218 : 3,7 chúng ta - Chúng ta phải thực hiện phép chia

phải làm gì ? 218 : 3,7

- Bài tập yêu cầu chúng ta thực hiện phép chia - Thực hiện phép chia đến khi lấy

đến khi nào ? được 2 chữ số ở phần thập phân

- GV yêu cầu HS đặt tính và tính. - HS đặt tính và thực hiện phép tính

2180 3,7

330 58,91

340

070

33
- GV hỏi : Vậy nếu lấy đến hai chữ số ở phần - HS : Nếu lấy hai chữ số ở phần thập

thập phân của thương thì số dư của phép chia phân của thương thì 218 : 3,7 = 58,91

218 : 3,7 là bao nhiêu ? (dư 0,033)

- GV nhận xét và cho điểm HS.C) Củng cố, dặn dò :

GV tổng kết tiết học, dặn dò HS về nhà làm các bài tập và chuẩn bị bài sau.LUYỆN TẬP CHUNGI- MỤC TIÊU : Giúp học sinh củng cố về :

- Chuyển phân số thập phân thành số thập phân

- Cộng các số thập phân

- Chuyển thành các hỗn số thập phân

- So sánh các số thập phân

- Thực hiện chia một số thập phân cho một số thập phân

- Tìm thành phần chưa biết của phép tính với số thập phân.

II - HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ

A) Kiểm tra bài cũ :

- GV gọi 2 HS lên bảng. - 2 HS lên bảng làm bài, HS dưới lớp

theo dõi nhận và nhận xét.
- GV nhận xét và cho điểm HS

B) Giới thiệu bài mới :

1) Giới thiệu bài :

- GV giới thiệu bài. - HS nghe để xác định nhiệm vụ của

tiết học.

2) Hướng dẫn luyện tập :

* Bài 1 :

- GV yêu cầu HS đọc đề bài - HS đọc thầm đề bài trong SGK
8
- GV viết phần c) của bài toán lên bảng 100 + 7 - HS nêu : trước hết chúng ta phải
100
8
+ chuyển 100 số
phân thành số thập

và hỏi : Để viết kết quả của phép cộng trên dưới phân

dạng số thập phân trước hết chúng ta phải làm

gì ?

- Em hãy viết dưới dạng số thập phân - HS nêu : 8 = 0,08
8
100 100

- GV yêu cầu HS thực hiện phép cộng. - HS thực hiện và nêu : 100 + 7 + 0,08

= 107,08

- GV yêu cầu HS làm tiếp các phần còn lại của - 2 HS lên bảng làm bài, HS 1 làm

bài phần a) và b), học sinh 2 làm phần d),

HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

- GV chữa bài và cho điểm HS

* Bài 2 :

- GV hỏi : Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì ? - So sánh các số
3
4
5
- GV viết lên bảng một phép so sánh, chẳng hạn ... - HS nêu : Trước hết chúng ta phải

4,35 chuyển

và hỏi : Để thực hiện được phép so sánh này trước hết hỗn số 3 thành số thập phân
4
5
chúng ta phải làm gì ?- GV yêu cầu HS thực hiện chuyển hỗn số - HS thực hiện chuyển và nêu :
3
4
thành số thập phân rồi so sánh. 5 3 23
4   23 : 5  4,6
5 5


4,6 > 4,35

3 Vậy :
4  4,35
5
- GV yêu cầu HS làm tương tự với các phần còn - 3 HS lên bảng làm các phần còn lại,

lại, sau đó nhận xét và chữa bài HS cả lớp làm bài vào vở bài tập

* Bài 3 :

- GV yêu cầu HS đọc đề bài toán. - HS đọc thầm đề bài toán

- GV hỏi : Em hiểu yêu cầu của bài toán như thế - HS nêu :

nào ? + Thực hiện phép chia đến khi lấy

được hai chữ số ở phần thập phân của

thương.

+ Xác định số dư của phép chia

- GV yêu cầu HS làm bài - 3 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp

làm bài vào vở bài tập.

- GV chữa bài và cho điểm HS.

* Bài 4 :
- GV yêu cầu HS tự làm bài - 4 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp

làm bài vào vở bài tập

- GV gọi HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng - 1 HS nhận xét, cả lớp theo dõi và bổ

sung ý kiến thống nhất bài làm đúng.

C) Củng cố, dặn dò :

GV tổng kết tiết học, dặn dò HS về nhà làm các bài tập hướng dẫn và chuẩn bị bài

sau.
LUYỆN TẬP CHUNGI- MỤC TIÊU : Giúp học sinh củng cố về :

- Kĩ năng thực hiện các phép tính với các số thập phân.

- Tính giá trị của biểu thức số

- Tìm thành phần chưa biết của phép tính.

II - HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ

A) Kiểm tra bài cũ :

- GV gọi 2 HS lên bảng. - 2 HS lên bảng làm bài, HS dưới lớp

theo dõi nhận và nhận xét.

- GV nhận xét và cho điểm HS

B) Giới thiệu bài mới :

1) Giới thiệu bài :

- GV giới thiệu bài.

2) Hướng dẫn luyện tập :

* Bài 1 :

- GV cho HS nêu yêu cầu của bài, sau đó yêu - 4 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp

cầu HS tự làm bài. làm bài vào vở bài tập

- GV chữa bài của HS trên bảng lớp, GV có thể - 4 HS lần lượt nêu trước lớp

yêu cầu 4 HS vừa lên bảng nêu rõ cách thực

hiện phép tính của mình.
- GV nhận xét và cho điểm HS

* Bài 2 :

- GV hỏi HS : Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì ? -HS : bài tập yêu cầu chúng ta tính giá

trị của biểu thức số

- GV : Em hãy nêu thứ tự thực hiện các phép - HS nêu

tính trong biểu thức a) ?

- GV yêu cầu HS làm bài - 2 HS lên bảng làm bài, mỗi HS thực

hiện tính giá trị của một biểu thức, HS

cả lớp làm bài vào vở bài tập

a) (128,4 - 73,2) : 2,4 - 18,32

b) 8,64 : (1,46 + 3,34) + 6,32

- GV gọi HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng - 1 HS nhận xét, nếu bạn làm sai thì

sửa lại cho đúng.

- GV nhận xét và cho điểm HS - 2 HS ngồi cạnh nhau đổi chéo vở để

kiểm tra bài của nhau.

* Bài 3 :

- GV gọi HS đọc đề bài toán - 1 HS đọc đề bài toán trước lớp, HS

cả lớp đọc thầm đề bài trong SGK- GV yêu cầu HS tự làm bài - HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

- GV nhận xét và cho điểm HS

* Bài 4 :

- GV cho HS làm bài rồi chữa bài - 4 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp
làm bài vào vở bài tập.

a) x - 1,27 = 13,5 : 4,5

b) x + 18,7 = 50,5 : 2,5

c) x x 12,5 = 6 x 2,5C) Củng cố, dặn dò :

GV tổng kết tiết học, dặn dò HS về nhà chuẩn bị bài sau.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản