Giáo án toán lớp 5 - Tiết 56 : NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI 10, 100, 1000 …

Chia sẻ: phalinh9

MỤC TIÊU : Ngày dạy : Giúp HS : Nắm được quy tắc nhân nhẩm một số thập phân với 10; 100; 1000… Củng cố kĩ năng nhân một số thập phân với một số tự nhiên. Củng cố kĩ năng viết các số đo đại lượng dưới dạng số thập phân.

Nội dung Text: Giáo án toán lớp 5 - Tiết 56 : NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI 10, 100, 1000 …

Giáo án toán lớp 5 - Tiết 56 : NHÂN MỘT SỐ
THẬP PHÂN VỚI 10, 100, 1000 …
Ngày dạy :
Tuần : 12

I. MỤC TIÊU : Giúp HS :

 Nắm được quy tắc nhân nhẩm một số thập phân
với 10; 100; 1000…

 Củng cố kĩ năng nhân một số thập phân với một
số tự nhiên.

 Củng cố kĩ năng viết các số đo đại lượng dưới
dạng số thập phân.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :

1. Kiểm tra bài cũ :

2. Bài mới :

HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA
GIÁO VIÊN HỌC SINH

Hoạt động 1 : Hình thành
quy tắc nhân nhẩm một số
thập phân với 10; 100; Yêu cầu HS tìm kết quả
1000…… của phép nhân :
a) Gợi ý để HS có thể tự 27,867 x 10.
rút ra được nhận xét.
Yêu cầu HS tự tìm kết
quả của phép nhân 53,286
b) Gợi ý để HS có thể tự x 100 sau đó tự rút ra
rút ra được quy tắc nhân nhận xét.
nhẩm một số thập phân Yêu cầu một vài HS nhắc
với 10; 100; 1000… lại quy tắc vừa nêu trên.
chú ý nhấn mạnh các thao
tác : chuyển dấu phẩy
sang bên phải.
Gọi1 HS nhắc lại quy tắc
Hoạt động 2 : Thực hành
nhân nhẩm một số thập
Bài 1 : GV yêu cầu tất cả phân với 10; 100; 1000…
HS tự làm sau đó đổi vở
Tham khảo thêm bài 1
chữa chéo cho nhau. Có
(SGK) :
thể gọi 1 HS đọc kết quả Cột a) xếp các bài tập mà
từng trường hợp, HS khác các số thập phân chỉ có 1
nhận xét, GV kết luận. chữ số ở phần thập phân.

Cột b) và c) xếp các số
thập phân có hai hoặc ba
chữ số ở phần thập phân.

Bài 2 : - Củng cố kĩ năng
viết số đo độ dài dưới
dạng số thập phân. HS có thể giải bằng cách

- Hướng dẫn HS suy nghĩ dựa vào bảng đơn vị đo
độ dài, rồi dịch chuyển
thực hiện lần lượt các
dấu phẩy.
thao tác :

Nhắc lại quan hệ giữa km,
hm và dm với m, ví dụ :
1km = 1000m.

Suy ra, ví dụ :

10,4dm =104 cm ( vì 10,4
Hướng dẫn HS :
x10 = 104)

Tính xem 10 lít dầu hoả
Bài3 :
cân nặng bao nhiêu
- Củng cố kĩ năng giải
kilôgam.
toán.
Biết thùng rỗng nặng
1,3kg, từ đó suy ra cả
thùng đầy dầu hoả cân
nặng bao nhiêu kilôgam


3. Củng cố, dặn dò :

Rút kinh nghiệm :

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản