GIÁO ÁN TỰ CHỌN TOÁN 11: XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ

Chia sẻ: ngocson6879

Kiến thức: Giúp cho học sinh - Nắm được công thức tính xác suất của một biến cố - Biết được các tính chất của của xác suất. 2. Kĩ năng - Tính được xác suất cả một biến cố 3. Thái độ - Rèn luyện cho học sinh tính: tích cực, cẩn thận, thói quen tự học,… - Rèn luyện cho học sinh đức tính: độc lập, sáng tạo,

Nội dung Text: GIÁO ÁN TỰ CHỌN TOÁN 11: XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ

GV: Lê Ngọc Sơn_GV: Trường THPT Phan Chu Trinh_Eahleo Giáo án tự chọn lớp 11_CB


Bài soạn:
XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ
Phân môn: Đại số
Tuần: 13
Ngày soạn:
I. Mục tiêu
1. Kiến thức: Giúp cho học sinh
- Nắm được công thức tính xác suất của một biến cố
- Biết được các tính chất của của xác suất.
2. Kĩ năng
- Tính được xác suất cả một biến cố
3. Thái độ
- Rèn luyện cho học sinh tính: tích cực, cẩn thận, thói quen tự học,…
- Rèn luyện cho học sinh đức tính: độc lập, sáng tạo,…
II. Nội dung
1. PPDH: luyện tập, hỏi đáp, giảng giải,…
2. Phƣơng tiện DH: SGK, giáo án,…
3. Bài mới

 Hoạt động 1: Kiến thức cơ bản

n(A)
 Kí hiệu P(A) là xác suất của biến cố A, ta có: P(A) =
n( )

 Tính chất

0 P(A) 1, P( ) = 0, P( )=1
B) = P(A) + P(B) nếu A
P(A B= .
 A và B độc lập khi và chỉ khi P(AB) = P(A).P(B) Hoạt động 2: Bài tập

- Giao nhiệm vụ cho học sinh.
- Nhận xét phần trả lời của học sinh.
- Thông qua phần trả lời nhắc lại kiến thức cơ bản.
Bài tập 1. Từ một tổ gồm 6 bạn nam và 5 bạn nữ, chọn ngẫu nhiên 5 bạn xếp vào bànd 9ầu
theo những thứ tự khác nhau. Tính xác suất sao cho trong cách xếp trên có đúng 3 bạn nam.

Hƣớng dẫn giải.

Mỗi một sự sắp xếp chỗ ngồi cho 5 bạn là một chỉnh hợp chập 5 của 11 bạn.


3
GV: Lê Ngọc Sơn_GV: Trường THPT Phan Chu Trinh_Eahleo Giáo án tự chọn lớp 11_CB

5
Vậy không gian mẫu gồm A11 (phần tử)

Kí hiệu A là biến cố: “Trong cách xếp trên có đúng 3 bạn nam”

Để tính n(A) ta lí luận như nhau:

- Chọn 3 nam từ 6 nam, có C 63 cách.

2
- Chọn 2 nữ từ 5 nữ, có C 5 cách.

- Xếp 5 bạn đã chọn vào bàn đầu theo những thứ tự khác nhau, có 5! Cách.

Từ đó theo quy tắc nhân ta có: n(A) = C 63 .C 5 .5!
2Vì sự lựa chọn và sự sắp xếp là ngẫu nhiên nên các kết quả đồng khả năng.

C 63 .C 5 .5 !
2

Do đó: P (A) 0, 433 .
5
A11

Bài tập 2. Một tổ chuyên môn gồm 7 thầy và 5 cô giáo, trong đó thấy P và cô Q là vợ chồng.
Chọn ngẫu nhiên 5 người để lập hội đồng chấm thi vấn đáp. Tính xác suất để sao cho hội đồng có
3 thầy, 2 cô và nhất thiết phải có thầy P hoặc cô Q nhưng không có cả hai.

Hƣớng dẫn giải.

Kết quả của sự lựa chọn là một nhóm 5 người tức là một tổ hợp chập 5 của 12. Vì vậy
5
không gian mẫu gồm C 12 792 phần tử.

Gọi A là biến cố cần tìm xác suất.

B là biến cố chọn được hội đồng gồm 3 thầy, 2 cô trong đó có thầy P nhưng không có cô Q.

C là biến cố chọn được hội đồng gồm 3 thấy, 2 cô trong đó có cô Q nhưng không có thầy P.

Như vậy: A = B C và n(A) = n(B) + n(C).

Tính n(B) như sau:

- Chọn thầy P, có 1 cách
2
- Chọn 2 thầy từ 6 thầy còn lại, có C 6 cách

2
- Chọn 2 cô từ 4 cô, có C 4 cách

2 2
Theo quy tắc nhân, n(B) = 1.C 6 .C 4 = 90

Tương tự n(C) = 1. C 63 .C 4 = 80
1
4
GV: Lê Ngọc Sơn_GV: Trường THPT Phan Chu Trinh_Eahleo Giáo án tự chọn lớp 11_CB


n(A) 170
Vậy n(A) = 80 + 90 = 170 và P(A) = 0, 215
n( ) 792

Bài tập 3. Sáu bạn, trong đó có bạn H và K, được xếp ngẫu nhiên thành hàng dọc. Tính xác
suất sao cho:

a. Hai bạn H và K đứng liền nhau;

b. hai bạn H và K không đứng liền nhau.

Hƣớng dẫn giải.

Không gian mẫu gồm các hoán vị của 6 bạn. Do đó: n( ) = 6!. Do việc xếp là ngẫu nhiên
gồm các kết quả đồng khả năng.

a. Kí hiệu: A là biến cố “H và K đứng liền nhau”,

B là biến cố “H đứng ngay trước K”

C là biến cố “K đứng ngay trước H”

Rõ ràng B và C xung khắc và A = B C.

* Tính n(B):

Xếp H và 4 bạn khác thành hàng, có 5! Cách. Trong mỗi cách xếp như vậy, xếp bạn K ngay
sau H, có 1 cách. Vậy theo quy tắc nhân ta có:

n(B) = 5! x 1 = 5!

* Tương tự: n(C) = 5!

5! 5! 1
Do đó P(A) = P(B) + P(C) =
6! 6! 3

b. Ta thấy A là biến cố: “H và K không đứng liền nhau”. Vậy:

1 2
P(A) P(A)
1 1
3 3
4. Củng cố
- Nhắc lại các dạng bài tập cơ bản
- Rèn luyện: các bài tập còn lại
5
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản