Giáo án Văn 4: Tuần 1

Chia sẻ: Nguyen Duc Tho | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
47
lượt xem
10
download

Giáo án Văn 4: Tuần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích yêu cầu: 1.Đọc lưu loát toàn bài . -Đọc đúng các từ và câu,đọc đúng các tiếng có âm vần dễ lẫn. -Biết cách đọc bài phù hợp với diễn biến của câu chuyện,với lời lẽ và tính cách của từng nhân vật. 2.Hiểu các từ ngữ có trong bài. -Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Ca ngợi Dế Mèn có tấm lòng nghĩa hiệp,bênh vực người yếu,xoá bỏ áp bức,bất công.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Văn 4: Tuần 1

 1. Trần ThÞ Thanh Trêng TiÓu häc Ba Lßng - Huyền TuÇn 1 Thø hai: Ngµy säan: ..../......../2008 Ngµy d¹y:..../ …..../2008 DÕ MÌn bªnh vùc kÎ yÕu TËp ®äc: I. Môc ®Ých yªu cÇu: 1.§äc lu lo¸t toµn bµi . -§äc ®óng c¸c tõ vµ c©u,®äc ®óng c¸c tiÕng cã ©m vÇn dÔ lÉn. -BiÕt c¸ch ®äc bµi phï hîp víi diÔn biÕn cña c©u chuyÖn,víi lêi lÏ vµ tÝnh c¸ch cña tõng nh©n vËt. 2.HiÓu c¸c tõ ng÷ cã trong bµi. -HiÓu ý nghÜa c©u chuyÖn: Ca ngîi DÕ MÌn cã tÊm lßng nghÜa hiÖp,bªnh vùc ngêi yÕu,xo¸ bá ¸p bøc,bÊt c«ng. II.§å dïng: - Tranh minh häa trong SGK. - ViÕt s½n c©u, ®o¹n v¨n cÇn luyÖn ®äc. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:: A. Bµi cò: KiÓm tra s¸ch vë. B. Bµi míi: - 1. Giíi thiÖu bµi 2. LuyÖn ®äc: -1HS kh¸ ®äc toµn bµi. -GV chia ®o¹n: 4 ®o¹n. - HS tiếp nối nhau ®äc tõng ®o¹n.(2lît) + HS ®äc lît 1-Gv luyÖn ®äc tõ khã,híng dÉn H c¸ch ng¾t nghØ h¬i. +HS ®äc lît 2-Gv gi¶i nghÜa tõ khã(ng¾n chïn chïn) - LuyÖn ®äc theo cÆp . - Gäi 2 em ®äc c¶ bµi. - GV ®äc mÉu. 3. T×m hiÓu bµi : ? §äc thÇm ®o¹n 1 t×m hiÓu DÕ MÌn gÆp Nhµ Trß trong hoµn c¶nh nh thÕ nµo? ( Nghe tiÕng khãc tØ tª, thÊy chÞ Nhµ Trß gôc ®Çu khãc bªn t¶ng ®¸ cuéi) ? §äc ®o¹n 2: T×m nh÷ng chi tiÕt cho thÊy chÞ Nhµ Trß rÊt yÕu ít? (bÐ nhá, gÇy yÕu, ngêi bù nh÷ng phÊn nh ngêi lét, c¸nh chÞ máng, ng¾n, qu¸ yÕu..) ? §äc ®o¹n 3: Tr¶ lêi c©u hái: Nhµ Trß bÞ bän nhÖn øc hiÕp, ®e däa nh thÕ nµo? (Bän NhÖn ®· ®¸nh Nhµ Trß mÊy bËn. LÇn nµy chóng ch¨ng t¬ chÆn ®êng, ®e b¾t chÞ ¨n thÞt....) Trang 1 Gi¸o ¸n líp 4
 2. Trần ThÞ Thanh Trêng TiÓu häc Ba Lßng - Huyền §äc ®o¹n 1: Tr¶ lêi c©u hái: Nh÷ng lêi nãi vµ cö chØ nµo nãi lªn tÊm lßng nghÜa hiÖp cña DÕ MÌn ?( Em ®õng sî, h·y trë vÒ víi t«i ®©y. §øa ®éc ¸c kh«ng thÓ cËy kháe ¨n hiÕp kÎ yÕu - Xße c¶ hai cµng ra ®Ó b¶o vÖ che chë Nhµ Trß). - HS ®äc thÇm c¶ bµi, nªu mét h×nh ¶nh nh©n hãa mµ em thÝch, cho biÕt v× sao em thÝch h×nh ¶nh ®ã? 4. Híng dÉn HS ®äc diÔn c¶m: - GV híng dÉn c¸ch ®äc lêi kÓ cña Nhµ Trß, DÕ MÌn. - GV ®äc mÉu ®o¹n "N¨m nay..... ¨n hiÕp kÎ yÕu" - Nªu ý nghÜa cña c©u chuyÖn. 5. Cñng cè - dÆn dß:. - Liªn hÖ em häc ®îc g× ë nh©n vËt DÕ MÌn. - DÆn ®äc l¹i bµi, chuÈn bÞ bµi tiÕp theo. ¤n tËp c¸c sè ®Õn 100.000 To¸n : I. Môc ®Ých - yªu cÇu : -Gióp H «n tËp vÒ: +C¸ch ®äc viÕt c¸c sè ®Õn 100 000. +Ph©n tÝch cÊu t¹o sè. II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1. ¤n l¹i c¸ch ®äc sè, viÕt sè vµ c¸c hµng. A) GV viÕt sè 83.215, yªu cÇu HS ®äc sè nµy, nªu râ ch÷ sè hµng ®¬n vÞ, chôc, tr¨m,.... B) T¬ng tù nh trªn víi sè 83.001, 80.201. C) GV cho HS nªu quan hÖ gi÷a 2 hµng liÒn kÒ VD: 1chôc = 10 ®¬n vÞ; 1 tr¨m = 10 chôc D) Vµi HS nªu: - C¸c sè trßn chôc. - C¸c sè trßn tr¨m. - C¸c sè trßn ngh×n. - C¸c sè trßn chôc ngh×n. 2. Thùc hµnh: Bµi 1 a) §äc yªu cÇu ®Ò bµi  - GV vÏ tia sè lªn b¶ng. - GV cho HS nhËn xÐt, t×m ra quy luËt, viÕt c¸c sè trong d·y sè nµy. HS viÕt tiÕp theo sau sè 10.000 lµ sè nµo ? ( 20.000) - HS tù lµm tiÕp phÇn cßn l¹i. B) GV híng dÉn t¬ng tù c©u a. Bµi 2: Nªu yªu cÇu ®Ò bµi.  Trang 2 Gi¸o ¸n líp 4
 3. Trần ThÞ Thanh Trêng TiÓu häc Ba Lßng - Huyền - GV kÎ b¶ng nh SGK - GV lµm mÉu. - HS tù lµm. - GV ch÷a bµi, nhËn xÐt. Bµi 3: a) §äc yªu cÇu ®Ò bµi  - HD tù ph©n tÝch c¸ch lµm ( mÉu) - HS lµm vµo vë - GV chÊm ch÷a. B) Lµm t¬ng tù c©u a 3. Cñng cè - dÆn dß: - Gäi HS ®äc sè, ph©n tÝch sè: 50.307 60.805 - Lµm BT 4/ DÕ MÌn bªnh vùc kÎ yÕu ChÝnh t¶: I. Môc ®Ých, yªu cÇu: 1.Nghe viÕt ®óng chÝnh t¶,tr×nh bµy ®óng mét ®o¹n trong bµi tËp ®äc DÕ MÌn bªnh vùc kÎ yÕu. 2.Lµm ®óng c¸c bµi tËp ph©n biÖt nh÷ng tiÕng cã ©m ®Çu l/n hoÆc vÇn an/ang dÔ lÉn. II. §å dïng d¹y häc: - 3 Tê phiÕu khæ to viÕt s½n BT 2b - Vë Bt TiÕng ViÖt 4 , tËp 1 III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:: A. Më ®Çu: GV Nh¾c 1 sè ®iÓm lu ý vÒ yªu cÇu giê häc chÝnh t¶. B. D¹y bµi míi: 1. Giíi thiÖu bµi: GV giíi thiÖu - ghi ®Ò bµi. 2. Híng dÉn HS nghe - viÕt - GV ®äc ®o¹n v¨n cÇn viÕt 1 lît. - HS theo dâi trong SGK. - HS ®äc thÇm ®o¹n v¨n cÇn viÕt. - GV nh¾c HS: Ghi tªn bµi vµo gi÷a dßng. Sau khi chÊm xuèng dßng, ch÷ ®Çu nhí viÕt hoa, viÕt lïi vµo 1 « ly. - HS gÊp SGk. - HS ®äc tõng c©u hoÆc côm tõ cho HS viÕt. - GV ®äc toµn bµi 1 lît. HS so¸t bµi. - GV chÊm ch÷a 7 - 10 bµi. - HS ®æi vë so¸t bµi cho nhau. - GV nhËn xÐt chung. Trang 3 Gi¸o ¸n líp 4
 4. Trần ThÞ Thanh Trêng TiÓu häc Ba Lßng - Huyền 3. Híng dÉn HS lµm bµi tËp chÝnh t¶. Bµi tËp 2b:  - HS ®äc yªu cÇu cña BT - lµm vµo vë. - 3 HS lµm bµi vµo phiÕu khæ to. - Líp ch÷a bµi. Bµi tËp 3b  - HS ®äc yªu cÇu BT. - HS thi gi¶i c©u ®è nhanh vµ viÕt ®óng- viÕt vµo b¶ng con. - Gv nhËn xÐt nhanh. - Líp viÕt vµo vë lêi gi¶i ®óng. 4. Cñng cè - dÆn dß: - GV nhËn xÐt giê häc. - Ch÷a bµi tËp vµo vë. Khoa häc: Con ngêi cÇn g× ®Ó sèng I. Mục đích, yêu cầu: Sau bµi häc hs cã kh¶ n¨ng : - Nªu ®îc nh÷ng yÕu tè mµ con ngêi còng nh sinh vËt kh¸c cÇn ®Ó duy tr× sù sèng cña m×nh. - KÓ ra mét sè ®iÒu kiÖn vËt chÊt vµ tinh thÇn mµ chØ cã con ng êi cÇn trong cuéc sèng. II.Đồ dùng dạy học: III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc: 1. Giíi thiÖu bµi: - GV giíi thiÖu ch¬ng tr×nh häc. - HS më môc lôc ®äc tªn c¸c chñ ®Ò. 2. D¹y - häc bµi míi. Ho¹t ®éng 1: Con ngêi cÇn g× ®Ó sèng? - GV chia nhãm - giao nhiÖm vô. - HS th¶o luËn nhãm 6 ®Ó tr¶ lêi c©u hái: Con ngêi cÇn nh÷ng g× ®Ó duy t× sù sèng? - HS ®¹i diÖn c¸c nhãm tr¶ lêi. - Líp nhËn xÐt kÕt qu¶ th¶o luËn cña c¸c nhãm. - GV yªu cÇu Hs tù bÞt mòi, ai c¶m thÊy kh«ng chÞu ®îc n÷a th× th«i vµ gi¬ tay lªn. GV th«ng b¸o thêi gian nhÞn nÝn thë Ýt nhÊt vµ nhiÒu nhÊt. ? Em cã c¶m gi¸c thÕ nµo? Cã thÓ nhÞn nÝn thë l©u h¬n ® îc n÷a kh«ng? ? NÕu nhÞn ¨n hoÆc nhÞn uèng em c¶m thÊy thÕ nµo? ? VËy ®Ó sèng vµ ph¸t triÓn con ngêi cÇn g×? Trang 4 Gi¸o ¸n líp 4
 5. Trần ThÞ Thanh Trêng TiÓu häc Ba Lßng - Huyền Ho¹t ®éng 2: Nh÷ng yÕu tè cÇn cho sù sèng mµ chØ cã con ng êi cÇn - GV ph¸t phiÕu häc tËp. - HS lµm viÖc víi phiÕu häc tËp theo nhãm. - §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶. - C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt. - Gv hái: ? Nh mäi sinh vËt kh¸c con ngêi cÇn g× ®Ó duy tr× sù sèng? ? H¬n h¼n nh÷ng sinh vËt kh¸c, cuéc sèng cña con ngêi cÇn nh÷ng g×? Ho¹t ®éng 3: Trß ch¬i cuéc hµnh tr×nh ®Õn hµnh tinh kh¸c. - GV giíi thiÖu trß ch¬i sau ®ã phæ biÕn c¸ch ch¬i. + Ph¸t phiÕu cã h×nh tói cho HS vµ yªu cÇu: Khi ®i du lÞch ®Õn hµnh tinh kh¸c c¸c em h·y suy nghÜ xem m×nh nªn mang theo nh÷ng g×, h·y viÕt nh÷ng g× cÇn mang vµo tói. + Chia líp thµnh 6 nhãm. - C¸c nhãm tiÕn hµnh trong 5 phót. - GV nhËn xÐt tuyªn d¬ng c¸c nhãm cã ý tëng hay. 3. Cñng cè - dÆn dß: - GV nhËn xÐt tiÕt häc. - DÆn HS vÒ nhµ häc bµi. §¹o ®øc: Trung thùc trong häc tËp I. Môc tiªu: Sau bµi häc Hs cã kh¶ kh¶ n¨ng : 1. nhËn thóc ®îc II. Tµi liÖu vµ ph¬ng tiÖn: - SGK ®¹o ®øc 4 - C¸c mÉu chuyÖn, tÊm g¬ng vÒ sù trung thùc trong häc tËp. III. C¸c ho¹t ®éng. Ho¹t ®éng 1: Xö lý t×nh huèng (trang 3/SGK) 1. HS xem tranh trong SGK vµ ®äc néi dung t×nh huèng. 2. HS liÖt kª c¸c c¸ch gi¶i quyÕt. 3. GV tãm t¾t thµnh mÊy c¸ch gi¶i quyÕt chÝnh: A) Mîn tranh ¶nh cña b¹n ®Ó ®a c« gi¸o xem. B) Nãi dèi c« lµ ®· su tÇm nh÷ng quªn ë nhµ. C) NhËn lçi vµ høa víi c« sÏ su tÇm nép sau. 4. GV hái : NÕu em lµ Long, em chän c¸ch nµo? GV chia theo nhãm HS gi¬ tay. Tõng nhãm th¶o luËn xem v× sao chän c¸ch gi¶i quyÕt ®ã. 5. C¸c nhãm th¶o luËn. 6. §¹i diÖn tõng nhãm tr×nh bµy. Líp trao ®æi bæ sung. 7. GV kÕt luËn: C¸ch gi¶i quyÕt c lµ phï hîp. Trang 5 Gi¸o ¸n líp 4
 6. Trần ThÞ Thanh Trêng TiÓu häc Ba Lßng - Huyền - HS ®äc ghi nhí. Ho¹t ®éng 2: Lµm viÖc c¸ nh©n (bµi 1 SGK) GV nªu yªu cÇu: HS lµm viÖc c¸ nh©n, HS tr×nh bµy ý kiÕn, bæ sung ⇒ GV kÕt luËn: + C¸i viÖc ( c) lµ trung thùc trong häc tËp. + C¸i viÖc a, b,d lµ thiÕu trung thùc. Ho¹t ®éng 3: Th¶o luËn nhãm ( BT 2 SGK) - GV nªu tõng ý trong BT vµ yªu cÇu mçi HS tù lùa chän vµ ®øng vµo 1 trong 3 vÞ trÝ: t¸n thµnh, ph©n v©n, kh«ng t¸n thµnh. - C¸c nhãm th¶o luËn, gi¶i thÝch lý do lùa chän cña m×nh. - C¶ líp bæ sung - GV kÕt luËn b, c lµ ®óng Ho¹t ®éng nèi tiÕp :- HS su tÇm c¸c mÉu chuyÖn, tÊm g¬ng vÒ trung thùc trong häc tËp. Tù liªn hÖ (Bµi 6 SGK) Thứ 3: Ngµy so an: …/..…/2008 Ngµy d¹y : …./…/2008 ¤n tËp c¸c sè ®Õn 100.000 (tiÕp theo) To¸n: I. Môc ®Ých - yªu cÇu: Gióp H «n tËp vÒ: +TÝnh nhÈm +TÝnh céng,trõ c¸c sè cã ®Õn 5 ch÷ sè,nh©n, chia sè cã ®Õn 5 ch÷ sècho sè cã mét ch÷ sè. +So s¸nh c¸c sè ®Õn 100.000. +§äc b¶ng thèng kª vµ tÝnh to¸n ,rót ra mét sè nhËn xÐt tù b¶ng thèng kª. II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: 1. Bµi cò : - 2 HS ph©n tÝch sè: 80721 vµ 91002 thµnh tæng. - GV nhËn xÐt - ghi ®iÓm. 2.Bµi míi: A) Giíi thiÖu bµi: GV nãi - ghi bµi. B) Híng dÉn «n tËp:  Bµi 1: - HS nªu yªu cÇu cña BT. - HS nèi tiÕp nhau tÝnh nhÈm tríc líp. - GV nhËn xÐt, sau ®ã yªu cÇu HS lµm bµi vµo vë.  Bµi 2: - 2 HS lªn b¶ng lµm, líp lµm vµo vë. Trang 6 Gi¸o ¸n líp 4
 7. Trần ThÞ Thanh Trêng TiÓu häc Ba Lßng - Huyền - HS nhËn xÐt bµi lµm cña b¹n. - HS nªu l¹i c¸ch ®Æt tÝnh vµ thùc hiÖn tÝnh.  Bµi 3: - HS ®äc thÇm. - GV hái: Bµi tËp nµy yªu cÇu chóng ta lµm g×? - HS lµm bµi vµo vë - 2 HS lªn b¶ng lµm. - HS nhËn xÐt bµi lµm cña b¹n. Nªu c¸ch so s¸nh c¸c cÆp sè trong bµi. - GV nhËn xÐt cho ®iÓm.  Bµi 4: - HS tù lµm bµi. -H ch÷a bµi,c¶ líp vµ GV nhËn xÐt,söa sai. a.56 731;65 371;67 351;75 631. b.92 678;82 697;79 862;62 978. - 3. Cñng cè - dÆn dß: - GV nhËn xÐt tiÕt häc. - DÆn HS lµm BT ë VBT to¸n. CÊu t¹o cña tiÕng LuyÖn tõ vµ c©u: I. Môc ®Ých, yªu cÇu: 1.N¾m ®îc cÊu t¹o cña tiÕng trong TiÕng ViÖt. 2.BiÕt nhËn diÖn c¸c bé phËn cña tiÕng tõ ®ã cã kh¸i niÖm vÒ bé phËn vÇn cña tiÕng nãi chung vµ vÇn trong th¬ nãi riªng. II. §å dïng d¹y häc: - B¶ng phô vÏ s½n s¬ ®å cÊu t¹o cña TiÕng. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:: 1. Giíi thiÖu bµi: GV nãi - ghi ®Ò. 2. D¹y - häc bµi míi A) T×m hiÓu VD. - GV yªu cÇu ®äc thÇm vµ ®Õm xem c©u tôc ng÷ cã bao nhiªu tiÕng. - 2 HS nãi l¹i kÕt qu¶ lµm viÖc - HS ®¸nh vÇn thÇm vµ ghi l¹i c¸ch ®¸nh vÇn tiÕng bÇu. - Líp ®¸nh vÇn thµnh tiÕng. - GV dïng phÈm mµu ghi vµo s¬ ®å cÊu t¹o TiÕng. - HS quan s¸t th¶o luËn cÆp ®«i c©u hái: TiÕng bÇu cã mÊy bé phËn, ®ã lµ nh÷ng bé phËn nµo? - C¸c nhãm tr¶ lêi. - GV kÕt luËn: TiÕng bÇu gåm 3 phÇn: ©m ®Çu, vÇn vµ thanh. - HS ph©n tÝch thµnh nh÷ng tiÕng cßn l¹i cña dßng th¬ b»ng c¸ch kÎ b¶ng Trang 7 Gi¸o ¸n líp 4
 8. Trần ThÞ Thanh Trêng TiÓu häc Ba Lßng - Huyền - GV hái: + TiÕng do nh÷ng bé phËn nµo t¹o thµnh? Cho VD + Trong TiÕng bé phËn nµo kh«ng thÓ thiÕu? Bé phËn nµo cã thÓ thiÕu? - GV kÕt luËn: Trong mçi TiÕng b¾t buéc ph¶i cã vÇn vµ cã thanh. Thanh ngang kh«ng ®îc ®¸nh dÊu khi viÕt. B. Ghi nhí: - HS ®äc thÇm phÇn ghi nhí. - Vµi HS nh¾c l¹i phÇn ghi nhí. - GV kÕt luËn: C¸c dÊu thanh cña tiÕng ®Òu ®îc ®¸nh dÊu ë phÝa trªn hoÆc phÝa díi ©m chÝnh cña vÇn. C. LuyÖn tËp  Bµi 1: - HS ®äc yªu cÇu. - HS lµm vµo vë nh¸p. - HS ch÷a bµi - GV nhËn xÐt bµi lµm cña HS.  Bµi 2: - HS ®äc yªu cÇu. - Yªu cÇu HS suy nghÜ vµ gi¶i c©u ®è. - HS tr¶ lêi vµ gi¶i thÝch. - GV nhËn xÐt. 3. Cñng cè - dÆn dß: - GV nhËn xÐt tiÕt häc. - DÆn HS vÒ nhµ häc thuéc phÇn ghi nhí. M«n LÞch sö vµ §Þa Lý LÞch sö: I.Môc ®Ých - yªu cÇu: Học xong bài này , HS biết : -Vị trí địa lý , hình dáng của đất nước ta. -Trên đất nước ta có nhiều dân tộc sinh sống và có chung một lịch sử,một địa lý. -Một số yêu cầu khi học môn Lịch sử và Địa lý. II. §å dïng: - B¶n ®å tù nhiªn vµ hµnh chÝnh ViÖt Nam. - H×nh ¶nh sinh ho¹t cña mét sè d©n téc. III. Ho¹t ®éng d¹y - häc:: Trang 8 Gi¸o ¸n líp 4
 9. Trần ThÞ Thanh Trêng TiÓu häc Ba Lßng - Huyền • Ho¹t ®éng 1: Lµm viÖc c¶ líp - GV giíi thiÖu vÞ trÝ cña ®Êt níc ta vµ d©n c mçi vïng. - HS: Tr×nh bµy vµ x¸c ®Þnh b¶n ®å hµnh chÝnh ViÖt Nam: VÞ trÝ tØnh Qu¶ng TrÞ em ®ang ë. • Ho¹t ®éng 2: Lµm viÖc theo nhãm. - GV ph¸t mçi nhãm 1 tranh ¶nh vÒ c¶nh sinh ho¹t cña 1 d©n téc. Y/ cÇu HS t×m hiÓu vµ m« t¶ bøc tranh ®ã. - GV kÕt luËn: Mçi d©n téc sèng trªn ®Êt níc VN cã nÐt v¨n hãa riªng, song ®Òu cã cïng mét tæ quèc, mét lÞch sö ViÖt Nam. • Ho¹t ®éng 3: Lµm viÖc c¶ líp. GV ®Æt vÊn ®Ò: §Ó Tæ Quèc ta t¬i ®Ñp nh ngµy h«m nay, «ng cha ta ®· tr¶i qua hµng ngµn n¨m dùng níc vµ gi÷ níc. Em nµo kÓ 1 sù kiÖn chøng minh ®iÒu ®ã.? - HS kÓ sù kiÖn. - GV kÕt luËn. IV. Cñng cè - dÆn dß: - GV híng dÉn c¸ch häc m«n ®Þa lý. - ChuÈn bÞ bµi tiÕt sau. Sù tÝch Hå Ba BÓ KÓ chuyÖn: I. Môc ®Ých - yªu cÇu: 1.Rèn kĩ năng nói: -Dựa vào lời kể của GVvà tranh minh hoạ,H kể lại được câu chuyện đã nghe,có thể kết hợp lời kể với điệu bộ,nét mặt một cách tự nhiên. Hiểu truyện, biết trao đổi với các bạn về ý nghĩa câu chuyện:Ngoài việc giải thích sự hình thành hồ Ba Bể,câu chuyện còn ca ngợi những con người giàu lòng nhân ái,khẳng định người giàu lòng nhân ái sẽ được đền đáp xứng đáng. 2.Rèn kĩ năng nghe: -Có khả năng tập trung nghe thầy(cô) kể chuyện,nhớ chuyện. -Chăm chú theo dõi bạn kể chuyện.Nhận xét,đánh giá đúng lời kể của bạn. II. §å dïng: - Tranh minh häa III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1. Giíi thiÖu truyÖn : SGV. - GV giíi thiÖu truyÖn cho c¸c em quan s¸t tranh. 2. GV kÓ truyÖn: Sù tÝch hå Ba BÓ ( 2- 3lÇn) Trang 9 Gi¸o ¸n líp 4
 10. Trần ThÞ Thanh Trêng TiÓu häc Ba Lßng - Huyền + GV kÓ lÇn 1: HS nghe, GV gi¶i thÝch 1 sè tõ khã ®îc chó thÝch sau truyÖn. + GV kÓ lÇn 2: Võa kÓ võa chØ vµo tranh phãng to lªn b¶ng. + GV kÓ lÇn 3: 3. Híng dÉn HS kÓ chuyÖn, trao ®æi ý nghÜa cña c©u chuyÖn. - GV cho HS ®äc c©u hái vµ tr¶ lêi. + Bµ cô ¨n xin xuÊt hiÖn nh thÕ nµo? + Mäi ngêi ®èi xö víi bµ ra sao? + Ai ®· cho bµ cô ¨n vµ nghØ? + ChuyÖn g× ®· x¶y ra trong ®ªm? + Khi chia tay bµ cô dÆn mÑ con bµ gãa ®iÒu g×? + Trong ®ªm lÔ héi ®iÒu g× ®· x¶y ra? + MÑ con bµ gãa lµm g×? + Hå Ba BÓ ®îc h×nh thµnh nh thÕ nµo? HS kÓ chuyÖn: Chia nhãm 4 em kÓ chuyÖn theo tranh. - GV gäi ®¹i diÖn c¸c nhãm kÓ chuyÖn c¸c nhãm kh¸c l¾ng nghe vµ bæ sung. - Cho HS nhËn xÐt (kÓ cã ®óng néi dung, ®óng tr×nh tù kh«ng ? Lêi kÓ tù nhiªn cha?) KÓ toµn bé c©u chuyÖn: - Yªu cÇu HS kÓ toµn bé c©u chuyÖn trong nhãm. - Gäi 2 - 3 HS kÓ l¹i tríc líp. - Tæ chøc cho HS thi kÓ chuyÖn - nhËn xÐt. 4. Cñng cè - dÆn dß: + C©u chuyÖn cho em biÕt ®iÒu g×? + Theo em ngoµi gi¶i thÝch sù h×nh thµnh Hå Ba BÓ c©u chuyÖn cßn môc ®Ých kh¸c kh«ng? - GV nhËn xÐt nªu kÕt luËn. DÆn dß: KÓ l¹i chuyÖn cho ngêi th©n nghe. Lu«n cã lßng nh©n ¸i, gióp ®ì mäi ngêi nÕu m×nh cã thÓ. Thứ 4: Ngày soạn:…/…/…. Ngày dạy:…/…/…. MÑ èm TËp ®äc: I. Môc ®Ých - yªu cÇu : Trang 10 Gi¸o ¸n líp 4
 11. Trần ThÞ Thanh Trêng TiÓu häc Ba Lßng - Huyền 1.Đọc lưu loát,trôi chảy toàn bài: -Đọc đúng các từ và câu. -Biết đọc diễn cảm bài thơ,đọc đúng nhịp điệu bài thơ,giọng nhẹ nhàng,tình cảm. 2.Hiểu ý nghĩa của bài: Tình cảm yêu thương sâu sắc,sự hiếu thảo,lòng biết ơn của bạn nhỏ với người mẹ bị ốm. 3.Học thuộc lòng bài thơ. II. §å dïng d¹y häc: - Tranh minh häa III. Lªn líp: A. Bµi cò: - Gäi 3 em ®äc 3 ®o¹n bµi "DÕ MÌn bªnh vùc kÎ yÕu" Nªu néi dung? - GV ghi ®iÓm B. Bµi míi: 1. Giíi thiÖu bµi: 2.Hướng dẫn H luyện đọc và tìm hiểu bài: a) LuyÖn ®äc: -1H khá đọc toàn bài. -7H tiếp nối nhau đọc 7 khổ thơ(2lượt). -H đọc lượt 1-GV luyện đọc từ khó.Cách ngắt nhịp một số câu thơ. VÝ dô: L¸ trÇu / kh« gi÷a c¬i trÇu. TruyÖn KiÒu/ gÊp l¹i trªn dÇu bÊy nay. - Sau lît ®äc thø 2- GV giúp H hiểu nghĩa từ khó.. (HS ®äc thÇm môc chó thÝch sau ®ã gi¶i nghÜa tõ) -H luyện đọc theo cặp. -2H đọc toàn bài. - GV ®äc toµn bµi, ®äc víi giäng nhÑ nhµng t×nh c¶m Khæ 1, 2: Giäng trÇm buån. Khæ 3: Giäng lo l¾ng. Khæ 4, 5: Giäng vui. Khæ 6, 7: Giäng thiÕt tha. NhÊn giäng ë c¸c tõ ng÷: kh«, gÊp, l¹i, lÆn trong ®êi mÑ, ngät ngµo, lÇn gi - êng tËp ®i. B) T×m hiÓu bµi: - HS ®äc thÇm toµn bµi + Bµi th¬ cho chóng ta biÕt chuyÖn g×? GV: B¹n nhá trong bµi chÝnh lµ nhµ th¬ TrÇn §¨ng Khoa khi cßn nhá. Lóc mÑ èm chó Khoa ®· thÓ hiÖn t×nh c¶m ®èi víi mÑ nh thÕ nµo ? Chóng ta cïng t×m hiÓu. Trang 11 Gi¸o ¸n líp 4
 12. Trần ThÞ Thanh Trêng TiÓu häc Ba Lßng - Huyền - HS ®äc 2 khæ th¬ ®Çu vµ cho biÕt. + Em hiÓu nh÷ng c©u th¬ sau muèn nãi lªn ®iÒu g×? L¸ trÇu kh« gi÷a c¬i trÇu ........................................ Ruéng vên v¾ng mÑ cuèc cµy sím tra. + Em thö h×nh dung nÕu mÑ kh«ng bÞ èm th× TruyÖn KiÒu, l¸ trÇu, ruéng vên sÏ thÕ nµo? - HS ®äc khæ th¬ 3 + Sù quan t©m ch¨m sãc cña xãm lµng ®èi víi mÑ cña b¹n nhá ®îc thÓ hiÖn qua nh÷ng c©u th¬ nµo? Tr¶ lêi: ( MÑ ¬i ................. thuèc vµo) +ý 1 nói gì?(Sự quan tâm chăm sóc của xóm làng đối với mẹ của bạn nhỏ.) - HS ®äc thÇm ®o¹n cßn l¹i. + Nh÷ng c©u th¬ nµo trong bµi th¬ béc lé t×nh yªu th ¬ng s©u s¾c cña b¹n nhá ®èi víi mÑ. (B¹n xãt th¬ng mÑ, mong mÑ chãng kháe, b¹n kh«ng qu¶n ng¹i lµm mäi viÖc ®Ó mÑ vui...) + ý 2 nói gì?(Tình yêu thương sâu sắc của bạn nhỏ đối với mẹ.) C) Híng dÉn ®äc diÔn c¶m vµ ®äc thuéc lßng . GV mêi 3 em ®äc nèi tiÕp. HS 1 ®äc 2 khæ (1, 2) HS 2 ®äc 2 khæ (3, 4) HS 3 ®äc 3 khæ (5, 6, 7) GV híng dÉn HS t×m ®óng giäng ®äc vµ thÓ hiÖn ®óng néi dung c¸c khæ th¬ hîp víi diÔn biÕn t©m tr¹ng cña ®øa con khi bÞ èm. - GV ®äc mÉu diÔn c¶m. - HS luyÖn ®äc diÔn c¶m theo cÆp. - Gäi 1 vµi em ®äc diÔn c¶m tríc líp ( GV chän khæ th¬ 4 vµ 5 ®Ó ®äc) - HS nhÈm häc thuéc lßng bµi th¬. - Cho HS thi ®äc thuéc lßng tõng khæ - c¶ bµi -HS nêu ý nghĩa bài thơ. D) Cñng cè - dÆn dß: - 1 Em ®äc l¹i toµn bµi. - 1 Em nªu l¹i ý nghÜa cña bµi th¬. DÆn dß: Häc thuéc bµi th¬. ChuÈn bÞ phÇn tiÕp theo cña c©u chuyÖn DÕ MÌn bªnh vùc kÎ yÕu. ¤n c¸c sè ®Õn 100.000 (tiÕp theo) To¸n: Trang 12 Gi¸o ¸n líp 4
 13. Trần ThÞ Thanh Trêng TiÓu häc Ba Lßng - Huyền I. Môc ®Ých - yªu cÇu : Giúp H: +Luyện tính,tính giá trị của biểu thức. + Tìm thành phần chưa biết của phép tính. +Luyện giải bài toán có lời văn. II.§å dïng:- KÎ s½n b¶ng sè bµi tËp 2 III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: 1. Giíi thiÖu bµi: Ghi ®Ò bµi. 2. D¹y bµi míi - GV gäi HS nªu yªu cÇu cña Bt 1, sau ®ã HS tù lµm bµi. - GV ch÷a bµi vµ nªu yªu cÇu quy luËt cña c¸c sè trªn tia sè a vµ c¸c sè trong d·y sè b. VD : C¸c sè trªn tia sè ®îc gäi lµ nh÷ng sè g× (trßn chôc ngh×n) Bµi 1: Gv yªu cÇu HS tù lµm bµi. Gäi 2 em lªn b¶ng lµm bµi. GV yªu cÇu HS ®èi chiÕu vë kiÓm tra. Bµi 2: Bµi tËp yªu cÇu chóng ta lµm g×? - ViÕt sè thµnh tæng. - ViÕt tæng thµnh sè. - GV yªu cÇu HS tù lµm. 2 em lªn b¶ng lµm vµ c¶ líp nhËn xÐt - GV ghi ®iÓm. Bài 3: 1H đọc yêu cầu BT. -H nhắc lại cách tính giá trị của từng dạng biểu thức. - GV chia nhóm,các nhóm làm bài. - Đại diện H lên bảng chữa bài.Cả lớp và GV nhận xét,chốt lời giải đúng. N1: 3 257+4 659-1 300=7 916-1 300 =6 616 N2: (70 850-50 230)x 3=20 620 x 3 =61 860 N3: 6000 – 1 300 x 2= 6000- 2 600 =3400 Bµi 4: HS nªu yªu cÇu + Muèn t×nh chu vi cña mét h×nh ta lµm nh thÕ nµo? - T¬ng tù víi c¸c h×nh cßn l¹i. - Yªu cÇu HS lµm bµi. - GV chÊm bµi - nhËn xÐt. 3. Cñng cè - dÆn dß: - GV nhËn xÐt tiÕt häc, chuÈn bÞ bµi sau. Trang 13 Gi¸o ¸n líp 4
 14. Trần ThÞ Thanh Trêng TiÓu häc Ba Lßng - Huyền ThÕ nµo lµ kÓ chuyÖn TËp lµm v¨n: I. Môc ®Ých, yªu cÇu: - HiÓu ®îc nh÷ng ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña v¨n kÓ chuyÖn. Ph©n biÖt ®îc v¨n kÓ chuyÖn víi nh÷ng lo¹i v¨n kh¸c. - Bíc ®Çu biÕt x©y dùng mét bµi v¨n kÓ chuyÖn. II. §å dïng: - PhiÕu ghi s½n néi dung BT1 - B¶ng phô, VBT TiÕng ViÖt. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc. A. Më ®Çu: Nªu yªu cÇu vµ c¸ch häc tiÕt TLV. B. D¹y bµi míi : 1. Giíi thiÖu bµi: - Lªn líp 4, c¸c em sÏ häc c¸c BT cã néi dung khã h¬n líp 3 nh : miªu t¶, viÕt th... TiÕt nµy c« sÏ giíi thiÖu cho c¸c em biÕt thÕ nµo lµ bµi v¨n kÓ chuyÖn. 2. PhÇn nhËn xÐt:  Bµi tËp 1: - HS : Mét em ®äc néi dung BT. HS kh¸, giái kÓ l¹i c©u chuyÖn : Sù tÝch hå Ba BÓ. HS: C¶ líp thùc hiÖn yªu cÇu bµi (Lµm nhãm vµo tê phiÕu khæ to cã s½n néi dung BT1- d¸n b¨ng líp) GV: HS c¶ líp nhËn xÐt nhãm nµo lµm ®óng, nhanh.  Bµi tËp 2: HS: §äc toµn v¨n yªu cÇu cña Hå Ba BÓ. C¶ líp ®äc thÇm suy nghÜ,tr¶ lêi c©u hái. GV: Gîi ý: + Bµi v¨n cã nh©n vËt kh«ng? ( Kh«ng) + Bµi v¨n cã kÓ c¸c sù viÖc x¶y ra ®èi víi nh©n vËt kh«ng? ( Kh«ng, chØ giíi thiÖu vÒ Hå Ba BÓ nh:....)  Bµi tËp 3: GV hái: Theo em thÕ nµo lµ kÓ chuyÖn? HS: Ph¸t biÓu dùa vµo kÕt qu¶ cña BT 1,2 HS : Rót ra ghi nhí. 3. Ph©n ghi nhí: HS: 2- 3 em ®äc phÇn ghi nhí SGK C¶ líp ®äc thÇm. 4. PhÇn luyÖn tËp.  Bµi tËp 1: HS: 1 em ®äc yªu cÇu bµi. Trang 14 Gi¸o ¸n líp 4
 15. Trần ThÞ Thanh Trêng TiÓu häc Ba Lßng - Huyền GV: Lu ý HS tríc khi kÓ cÇn. - X¸c ®Þnh nh©n vËt. - Em kÓ (ng«i thø nhÊt) xng em hoÆc t«i) + KÓ tõng cÆp (tËp thÓ) + KÓ tríc líp. Líp nhËn xÐt - gãp ý.  Bµi tËp 2: HS: §äc yªu cÇu BT2, tiÕp nèi nhau ph¸t biÓu. 5. Cñng cè - dÆn dß: - HS: §äc thuéc néi dung cÇn nhí. - ViÕt vµo vë BT. Thø 5: Ngµy so¹n:……………. Ngµy d¹y: …………….. BiÓu thøc cã chøa mét ch÷ To¸n: I. Môc ®Ých yªu cÇu: Gióp HS - Bíc ®Çu nhËn biÕt biÓu thøc cã chøa 1 ch÷. - BiÕt c¸ch tÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc khi thay ch÷ b»ng sè cô thÓ. II. §å dïng d¹y häc: B¶ng tõ hoÆc b¶ng cµi, tranh phãng to. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc: 1.Giíi thiÖu biÓu thøc cã chøa 1 ch÷. A) BiÓu thøc cã chøa 1 ch÷. GV: - Nªu vµ tr×nh bµy néi dung trªn b¶ng. - §Æt vÊn ®Ò, ®a t×nh huèng nªu trong VD ®i dÇn tõ c¸c trêng hîp cô thÓ ®Õn biÓu thøc 2 + a GV: §a b¶ng nh VD SGK. HS: Tù cho c¸c sè kh¸c nhau ë cét "Thªm" råi ghi biÓu thøc tÝnh t ¬ng øng ë cét " cã tÊt c¶". GV: Nªu vÊn ®Ò: NÕu thªm a quyÓn vë. Lan cã tÊt c¶ bao nhiªu quyÓn vë? HS: Lan cã tÊt c¶ 3 + a quyÓn vë. GV: Giíi thiÖu 3 + a lµ biÓu thøc cã chøa 1 ch÷, ch÷ ®Êy lµ a. HS: 2 em nh¾c l¹i 3 + a lµ biÓu thøc ..................... B) Gi¸ trÞ cña biÓu thøc cã chøa 1 ch÷: GV: Yªu cÇu HS tÝnh NÕu a = 1 th× 3 + a = ......... + ....... = Trang 15 Gi¸o ¸n líp 4
 16. Trần ThÞ Thanh Trêng TiÓu häc Ba Lßng - Huyền HS tr¶ lêi: NÕu a = 1 th× 3 + a= 3 + 1 = 4 GV: 4 lµ mét gi¸ trÞ cña biÓu thøc 3 + a HS: Nh¾c l¹i. T¬ng tù GV cho HS lµm viÖc víi c¸c trêng hîp a = 2, a=3. Sau ®ã nhËn xÐt: Mçi lÇn thay ®æi ch÷ a = sè ta tÝnh ®îc mét gi¸ trÞ cña biÓu thøc 3 + a 2. Thùc hµnh:  Bµi 1: GV: Cho HS lµm chung phÇn a, thèng nhÊt c¸ch lµm vµ kÕt qu¶, t¬ng tù lµm phÇn cßn l¹i.  Bµi 2: GV: Cho HS thèng nhÊt c¸ch lµm.  Bµi 3: HS lµm vµo vë §èi chiÕu kiÓm tra kÕt qu¶. IV. Cñng cè: - HS: Nh¾c l¹i nhËn xÐt. - VÒ nhµ: Lµm BT vµo vë BT. LuyÖn tõ vµ c©u: LuyÖn tËp vÒ cÊu t¹o cña TiÕng I. Môc ®Ých, yªu cÇu: .1. Ph©n tÝch cÊu t¹o cña tiÕng trong mét sè c©u nh»m cñng cè thªm kiÕn thøc ®· häc trong tiÕt tríc. 2.HiÓu thÕ nµo lµ hai tiÕng b¾t vÇn víi nhau trong th¬. II. §å dïng: - B¶ng phô vÏ s½n s¬ ®å cÊu t¹o cña TiÕng vµ phÇn vÇn. - Bé xÕp ch÷. - Vë BT. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc: A. Bµi cò: Ph©n tÝch 3 bé phËn cña c¸c tiÕng trong c©u:" L¸ lµnh ®ïm l¸ r¸ch" B. D¹y bµi míi: 1. Giíi thiÖu bµi 2. Híng dÉn HS lµm BT. Bµi 1: - Mét HS ®äc néi dung BT1. - HS lµm viÖc theo cÆp. - Ch÷a bµi, nhËn xÐt. Bµi 2: - HS nªu yªu cÇu cña BT. Trang 16 Gi¸o ¸n líp 4
 17. Trần ThÞ Thanh Trêng TiÓu häc Ba Lßng - Huyền - HS lµm miÖng ( ngoµi - hoµi) Bµi 3: - Gäi 2 HS ®äc yªu cÇu BT. - HS th¶o luËn nhãm. - C¸c nhãm tr×nh bµy, c¸c nhãm kh¸c bæ sung. - GV chèt l¹i ý ®óng ( cho¾t, tho¾t, xinh, nghªnh) Bµi 4: - HS ®äc yªu cÇu cña bµi. - HS ph¸t biÓu. - HS chèt l¹i ý kiÕn ®óng ( 2 tiÕng b¾t vÇn víi nhau lµ 2 tiÕng cã PhÇn vÇn gièng nhau- gièng hoµn toµn hoÆc kh«ng hoµn toµn) 3. Cñng cè - dÆn dß: ? TiÕng ViÖt cã cÊu t¹o nh thÕ nµo? Nh÷ng bé phËn nµo nhÊt thiÕt ph¶i cã? Nªu VD? - Lµm BT5/12 - ChuÈn bÞ BT 1 tiÕt sau. Trao ®æi chÊt ë ngêi Khoa häc: I. Môc ®Ých - yªu cÇu: Sau bµi häc H biÕt: -KÓ ra nh÷ng g× h»ng ngµy c¬ thÓ ngêi lÊy vµo vµ th¶i ra trong qu¸ tr×nh sèng. -Nªu ®îc thÕ nµo lµ qu¸ tr×nh trao ®æi chÊt. -ViÕt hoÆc vÏ s¬ ®å trao ®æi chÊt gi÷a c¬ thÓ ngêi víi m«i trêng. II. §å dïng d¹y häc: - Tranh vÏ trang 6,7 SHS. - Vë BT. III. Ho¹t ®éng d¹y - häc: • Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu vÒ sù trao ®æi chÊt ë ngêi. Môc tiªu: Nh s¸ch GV. C¸ch tiÕn hµnh: + HS th¶o luËn theo cÆp ? KÓ tªn nh÷ng g× ®îc vÏ trong h×nh 1 trang 6. ? Nh÷ng thø ®ãng vai trß quan träng ®èi víi sù sèng cña con ng êi. ? Nh÷ng yÕu tè cÇn cho sù sèng cña con ng êi mµ kh«ng thÓ hiÖn ®îc qua h×nh vÏ ( kh«ng khÝ) ? C¬ thÓ ngêi lÊy nh÷ng g× tõ m«i trêng vµ th¶i ra m«i trêng nh÷ng g× trong qu¸ tr×nh sèng cña m×nh. + HS thùc hiÖn nhiÖm vô. Trang 17 Gi¸o ¸n líp 4
 18. Trần ThÞ Thanh Trêng TiÓu häc Ba Lßng - Huyền + §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy. - Gäi 1 - 2 HS ®äc ®o¹n ®Çu trong môc " B¹n cÇn biÕt" vµ tr¶ lêi c©u hái: ? Trao ®æi chÊt lµ g×? ? Nªu vai trß cña sù trao ®æi chÊt ®èi víi con ng êi, thùc vËt, ®éng vËt. ⇒ KÕt luËn: SGV • Ho¹t ®éng 2: Thùc hµnh viÕt hoÆc vÏ s¬ ®å sù trao ®æi chÊt gi÷a c¬ thÓ ngêi víi m«i tr- êng. Môc tiªu: SGV C¸ch tiÕn hµnh: - Gäi HS ®äc néi dung bµi tËp. - GV gióp HS hiÓu s¬ ®å trao ®æi chÊt ë H2 (VÏ b»ng ch÷ hoÆc b»ng h×nh ¶nh) - HS lµm viÖc c¸ nh©n. - Chän 3 b¹n vÏ nhanh nhÊt lªn tr×nh bµy. - C¸c HS kh¸c cã thÓ nghe hoÆc nhËn xÐt. IV. Cñng cè - dÆn dß: - Con ngêi lÊy vµo c¬ thÓ nh÷ng chÊt g× vµ th¶i ra nh÷ng chÊt g×? - Lµm BT ë VBT. Kü thuËt: VËt liÖu, dông cô c¾t, kh©u, thªu I.Môc tiªu: -H biÕt ®îc ®Æc ®iÓm,t¸c dông,c¸ch sö dông vµ b¶o qu¶n nh÷ng vËt liÖu,dông cô ®¬n gi¶n thêng dïng ®Ó c¾t,kh©u. -BiÕt c¸ch vµ thùc hiÖn ®îc thao t¸c x©u chØ vµo kim vµ vª nót chØ. -Gi¸o dôc H ý thøc thùc hiÖn an toµn lao ®éng. II. §å dïng: III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1. Giíi thiÖu bµi - Ghi ®Ò Ho¹t ®éng 1: GV híng dÉn HS quan s¸t, nhËn xÐt vÒ vËt liÖu kh©u, thªu. A) V¶i HS ®äc môc a SGK. GV híng dÉn HS quan s¸t mµu s¾c, hoa v¨n, ®é dµy, máng cña 1 sè mÉu v¶i ®Ó nªu ®Æc ®iÓm cña v¶i. - GV nhËn xÐt, bæ sung vµ kÕt luËn. - GV híng dÉn HS chän v¶i ®Ó kh©u thªu. Chän v¶i tr¾ng hoÆc v¶i mµu cã sîi th«, kh«ng nªn sö dông v¶i lôa, xa tanh, ni l«ng. V× nh÷ng lo¹i v¶i nµy mÒm nhòn khã c¾t... - HS nh¾c l¹i c¸ch chän v¶i. Trang 18 Gi¸o ¸n líp 4
 19. Trần ThÞ Thanh Trêng TiÓu häc Ba Lßng - Huyền B) ChØ - HS ®äc phÇn b + Nªu tªn c¸c lo¹i chi ë h×nh 1 ( a vµ b) - GV giíi thiÖu 1 sè chØ mµu, chØ kh©u, chØ thªu. Lu ý: Muèn cho ®êng kh©u, thªu ®Ñp ph¶i chän chØ sîi m¶nh. Nhng nÕu kh©u trªn v¶i sîi dµy th× ph¶i dïng chØ sîi to h¬n. - HS nh¾c l¹i. Ho¹t ®éng 2: Dông cô c¾t, kh©u, thªu. C) KÐo §Æc ®iÓm cÊu t¹o cña kÐo. - Cho HS quan s¸t tranh c¸i kÐo, nªu sù gièng vµ kh¸c nhau cña kÐo c¾t v¶i vµ kÐo c¾t chØ - HS nªu c¸c bé phËn cña c¸i kÐo. - GV nhËn xÐt bæ sung. + Híng dÉn HS quan s¸t h×nh 3 ®Ó tr¶ lêi c¸ch cÇm kÐo v¶i. - GV híng dÉn HS trªn v¶i. - HD thùc hµnh: GV söa sai cho c¸c em. Ho¹t ®éng 3: - GV híng dÉn HS quan s¸t, nhËn xÐt mét sè vËt liÖu vµ dông cô kh¸c. - Híng dÉn HS quan s¸t h×nh 6 SGK vµ quan s¸t mét sè dông cô c¾t, kh©u vµ nªu t¸c dông cña chóng. - HS tr¶ lêi - GV nhËn xÐt. - Cho Hs nh¾c l¹i. 2. Cñng cè - dÆn dß : - Cho HS nh¾c l¹i t¸c dông cña dông cô c¾t, thªu, may. - ChuÈn bÞ dông cô häc tiÕt 2. Thø 6: Ngµy so¹n:………………… Ngµy d¹y: ………………….. Nh©n vËt trong truyÖn TËp lµm v¨n: I. Môc ®Ých, yªu cÇu: 1.H biÕt v¨n kÓ chuyÖn ph¶i cã nh©n vËt ,nh©n vËt trong truyÖn lµ ng êi,lµ con vËt,®å vËt,c©y cèi ®îc nh©n ho¸. 2.TÝnh c¸ch cña nh©n vËt ®îc béc lé qua hµnh ®äng,lêi nãi,suy nghÜ cña nh©n vËt. -Bíc ®Çu biÕt x©y dùng mh©n vËt trong bµi v¨n kÓ chuyÖn ®¬n gi¶n. II. §å dïng d¹y häc: - 3, 4 Tê phiÕu khæ to ®Ó lµm BT. Trang 19 Gi¸o ¸n líp 4
 20. Trần ThÞ Thanh Trêng TiÓu häc Ba Lßng - Huyền - Vë BT. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc A. Bµi cò: GV: Bµi v¨n kÓ chuyÖn kh¸c c¸c bµi v¨n kh«ng ph¶i lµ v¨n kÓ chuyÖn ë nh÷ng ®iÓm nµo? B. D¹y bµi míi. 1. Giíi thiÖu bµi 2. PhÇn nhËn xÐt Bµi tËp 1: - 1 HS ®äc yªu cÇu cña bµi. - 1 HS nh¾c l¹i nh÷ng truyÖn c¸c em míi häc. - HS lµm bµi vµo vë Bt. - GV d¸n b¶ng 3 tê phiÕu khè to, mêi ®¹i diÖn mçi tá 1 em lên b¶ng lµm. - C¶ líp vµ GV nhËn xÐt, chèt l¹i lêi gi¶i ®óng ( SGK) - Rót ý 1 ( Ghi nhí) Bµi tËp 2: - HS ®äc yªu cÇu cña BT. - HS th¶o luËn nhãm. - C¸c nhãm tr×nh bµy. - C¸c nhãm kh¸c bæ sung - GV chèt l¹i. (+ Nh©n vËt DÕ MÌn kh¼ng kh¸i, cã lßng th¬ng ngêi, ghÐt ¸p bøc, bÊt c«ng, s½n sµng lµm viÖc nghÜa ®Ó bªnh vùc kÎ yÕu. C¨n cø.....) (+ MÑ con bµ n«ng d©n giµu lßng nh©n hËu. C¨n cø........) ⇒ Rót ý 2 ( Ghi nhí) 3. Ghi nhí: GV ghi b¶ng - HS ®äc nhiÒu lÇn. GV nh¾c nhë HS häc thuéc. 4. LuyÖn tËp:  Bµi tËp 1: - Mét HS ®äc néi dung BT. - C¶ líp ®äc thÇm l¹i, quan s¸t tranh minh häa. - HS th¶o luËn nhãm 4 c¸c c©u hái SHS + Thªm " Bµ nhËn xÐt vÒ tÝnh c¸ch cña tõng ch¸u nh thÕ nµo?" - §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy c¸c nhãm kh¸c bæ sung. - GV chèt l¹i: TÝnh c¸ch cña nh©n vËt béc lé qua hµnh ®éng,lêi nãi suy nghÜ cña nh©n vËt.  Bµi tËp 2: - Mét HS ®äc néi dung Bt 2. - GV híng dÉn HS trao ®æi, tranh luËn vÒ c¸c híng sù viÖc cã thÓ x¶y ra. + NÕu b¹n nhá quan t©m ®Õn ngêi kh¸c. + NÕu b¹n nhá kh«ng biÕt quan t©m ®Õn ngêi kh¸c. - HS suy nghÜ, thi kÓ gi÷a c¸c tæ. C¶ líp vµ GV nhËn xÐt, chÊm ®iÓm thi ®ua. Trang 20 Gi¸o ¸n líp 4
Đồng bộ tài khoản