GIÁO ÁN VĂN 5: LUYỆN TỪ VÀ CÂU NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ (1)

Chia sẻ: phuongthanh3

1. Kiến thức: - Học sinh hiểu thế nào là câu ghép thể hiện quan hệ tăng tiến. 2. Kĩ năng: - Học sinh biết tạo ra các câu ghép mới bằng cách thay đổi vị trí các vế câu, nối các vế câu ghép bằng 1 quan hệ từ hoặc 1 cặp quan hệ từ thích hợp. 3. Thái độ: II. Chuẩn bị: + GV: Bảng phụ. + HS: SGK.

Nội dung Text: GIÁO ÁN VĂN 5: LUYỆN TỪ VÀ CÂU NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ (1)

LUYỆN TỪ VÀ CÂU

NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ (tt)


I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: - Học sinh hiểu thế nào là câu ghép thể hiện
quan hệ tăng tiến.

2. Kĩ năng: - Học sinh biết tạo ra các câu ghép mới bằng
cách thay đổi vị trí các vế câu, nối các vế câu ghép bằng 1
quan hệ từ hoặc 1 cặp quan hệ từ thích hợp.

3. Thái độ: - Bồi dưỡng thói quen dùng từ, viết thành câu.

II. Chuẩn bị:

+ GV: Bảng phụ.

+ HS: SGK.

III. Các hoạt động:TG HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA
GIÁO VIÊN HỌC SINH

1’ 1. Khởi động: - Hát
4’ 2. Bài cũ: MRVT: “Trật
tự, an ninh”

- Nêu ví dụ từ thuộc chủ - Học sinh nêu.
đề “Trật tự, an ninh”.

- Đặt câu với từ an ninh.

1’ - Giáo viên nhận xét bài
cũ.

3. Giới thiệu bài mới: Nối
32’
các vế câu ghép bằng quan
15’
hệ từ (tt)

4. Phát triển các hoạt
động:

 Hoạt động 1: Nhận
xét. Bài 1

Mục tiêu: Học sinh hiểu - Học sinh đọc yêu cầu.
câu ghép thể hiện quan hệ
- Cả lớp đọc thầm.
tăng tiến.
- 1 học sinh lên bảng phân
Phương pháp: Đàm
tích:
thoại, thảo luận.
 Bài 1 Chẳng những Hồng /
chăm học mà bạn ấy/ còn
- Phân tích cấu tạo câu
rất chăm làm.
ghép đã cho.
- Cặp quan hệ từ: Chẵng
- Giáo viên treo bảng phụ
những … mà còn …
có sẵn câu ghép.- Hãy nêu cặp quan hệ từ
trong câu? - 1 học sinh đọc yêu cầu.

 GV nhận xét + chốt: - Học sinh trao đổi nhóm
đôi, thay thế các quan hệ
Cặp quan hệ từ chẵng
từ khác vào câu ghép
những … mà còn … thể
BT1.
hiện quan hệ tăng tiến
giữa 2 vế câu. - Học sinh phát biểu.

 Bài 2: Tìm thêm những
cặp quan hệ từ có thể nối
5’ các vế câu có quan hệ
tăng tiến.

- Giáo viên nhận xét, chốt
lời giải đúng: Ta có thể sử
dụng các cặp quan hệ từ
khác: - Học sinh đọc ghi nhớ
10’ Không những … mà còn SGK/ 58.


Không những … mà …

Không phải chỉ … mà
còn …

 Hoạt động 2: Rút ra
ghi nhớ.

Mục tiêu: Nắm kiến thức
- Học sinh đọc yêu cầu
cơ bản.
đề.
Phương pháp: Đàm
thoại. - Lớp đọc thầm.

- Giáo viên gọi học sinh - Cả lớp làm việc cá nhân

đọc ghi nhớ. tìm và ghi, phân tích câu
ghép có quan hệ tăng tiến.
 Hoạt động 3: Luyện
tập. - 1 vài học sinh phát biểu,
phân tích câu ghép  lớp
Mục tiêu: Học sinh biết
nhận xét.
tạo câu ghép có quan hệ
từ tăng tiếng. Bọn bất lương ấy không
C V
Phương pháp: Luyện chỉ ăn cắp tay lái mà

tập. chúng còn lấy luôn cả bàn
C V
đạp phanh
 Bài 1: Tìm và phân tích
câu ghép chỉ quan hệ tăng - HS đọc đề.
tiến. - Cả lớp đọc thầm.

- Học sinh làm cá nhân.

- Sửa bài thi đua theo dãy
(1 dãy/ 3 em) đính cặp
4’
quan hệ từ thích hợp.

- Nhận xét lẫn nhau.

- Học sinh sửa bài.

- Giáo viên nhận xét.- 1 dãy/ 3 em thi đua câu
1’
ghép.

 Bài 2: Điền quan hệ từ
thích hợp vào chỗ trống.
- Giáo viên treo bảng phụ.- Giáo viên nhận xét. Hoạt động 4: Củng cố.

Mục tiêu: Khắc sâu kiến
thức.

Phương pháp: Động não.

- Thi đua 2 dãy đặt câu
ghép có cặp quan hệ từ
tăng tiến.

- Giáo viên nhận xét +
tuyên dương.

5. Tổng kết - dặn dò:

- Chuẩn bị: MRVT: “Trật
tự, an ninh (tt)”.

- Nhận xét tiết học.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản