GIÁO ÁN VĂN 5: Luyện từ và câu Từ trái nghĩa

Chia sẻ: Mucnuong Sate | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
114
lượt xem
7
download

GIÁO ÁN VĂN 5: Luyện từ và câu Từ trái nghĩa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Kiến thức: Học sinh hiểu thế nào là từ trái nghĩa. 2. Kĩ năng: Biết tìm từ trái nghĩa trong câu và tập đặt câu với cặp từ trái nghĩa. 3. Thái độ: Giáo dục ý thức chọn lựa cẩn thận từ trái nghĩa khi dùng cho phù hợp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GIÁO ÁN VĂN 5: Luyện từ và câu Từ trái nghĩa

  1. LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU TÖØ TRAÙI NGHÓA I. Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc: Hoïc sinh hieåu theá naøo laø töø traùi nghóa. 2. Kó naêng: Bieát tìm töø traùi nghóa trong caâu vaø taäp ñaët caâu vôùi caëp töø traùi nghóa. 3. Thaùi ñoä: Giaùo duïc yù thöùc choïn löïa caån thaän töø traùi nghóa khi duøng cho phuø hôïp. II. Chuaån bò: - Thaày: Baûng phuï - Troø : Töø ñieån III. Caùc hoaït ñoäng:
  2. T HOAÏT ÑOÄNG DẠY HOAÏT ÑOÄNG HOÏC G 1’ 1. Khôûi ñoäng: - Haùt 4’ 2. Baøi cuõ: Luyeän taäp veà töø ñoàng nghóa. - Yeâu caàu hoïc sinh söûa baøi - Hoïc sinh söûa baøi 4 taäp 4  Giaùo vieân nhaän xeùt, cho - Lôùp nhaän xeùt ñieåm 1’ 3. Giôùi thieäu baøi môùi: “Tieát luyeän töø vaø caâu hoâm - Hoïc sinh nghe nay seõ giuùp caùc em tìm hieåu veà moät hieän töôïng ngöôïc laïi vôùi töø ñoàng nghóa ñoù laø töø traùi nghóa”
  3. 33’ 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: 10’ * Hoaït ñoäng 1: Nhaän xeùt - Hoaït ñoäng caù nhaân, Mục tiêu: Höôùng daãn hoïc nhoùm, lôùp sinh tìm hieåu nghóa cuûa caùc caëp töø traùi nghóa Phöông phaùp: Thaûo luaän nhoùm, ñaøm thoaïi  Phaàn 1: - Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc  Giaùo vieân theo doõi vaø phaàn 1, ñoïc caû maãu choát: - Caû lôùp ñoïc thaàm + Chính nghóa: ñuùng vôùi - Hoïc sinh so saùnh nghóa ñaïo lí cuûa caùc töø gaïch döôùi trong + Phi nghóa: traùi vôùi ñaïo lí caâu sau:  “Phi nghóa” vaø “chính Ñoaøn keát laø soáng, chia reõ nghóa” laø hai töø coù nghóa laø cheát
  4. traùi ngöôïc nhau  töø traùi - Hoïc sinh laàn löôït neâu nghóa. nghóa cuûa 2 töø gaïch döôùi - Hoïc sinh giaûi nghóa (neâu mieäng) - Coù theå minh hoïa baèng tranh - Caû lôùp nhaän xeùt  Phaàn 2: - 1, 2 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu + Löu yù: hoïc sinh coù theå - Hoïc sinh neâu (cheát # soáng) duøng töø ñieån ñeå tìm nghóa (vinh # nhuïc) hai töø: “vinh”, “nhuïc” - Caû lôùp nhaän xeùt  Phaàn 3: - 1, 2 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu - Hoïc sinh laøm baøi theo nhoùm - Ñaïi dieän nhoùm neâu
  5.  Giaùo vieân choát: Töø traùi - Döï kieán: 2 yù töông phaûn nghóa ñaët caïnh nhau seõ cuûa caëp töø traùi nghóa laøm laøm noåi baät nhöõng gì ñoái noåi baät quan nieäm soáng raát laäp nhau khí khaùi cuûa con ngöôøi VN mang laïi tieáng toát cho daân toäc 8’ * Hoaït ñoäng 2: Ghi nhôù - Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp Mục tiêu: Giúp HS hiểu được tác dụng của từ trái nghĩa Phöông phaùp: Thaûo luaän nhoùm, giaûng giaûi, ñaøm thoaïi - Giaùo vieân neâu caâu hoûi ñeå ruùt ra ghi nhôù + Theá naøo laø töø traùi nghóa - Caùc nhoùm thaûo luaän
  6. + Taùc duïng cuûa töø traùi - Ñaïi dieän nhoùm trình baøy nghóa 2 yù taïo neân ghi nhôù 10’ * Hoaït ñoäng 3: Luyeän taäp - Hoaït ñoäng caù nhaân, Mục tiêu: Rèn cho HS tìm nhoùm, lôùp được nhiều từ trái nghĩa Phöông phaùp: Thaûo luaän nhoùm, ñaøm thoaïi, thöïc haønh  Baøi 1: - Hoïc sinh ñoïc ñeà baøi - Hoïc sinh laøm baøi caù nhaân - Hoïc sinh söûa baøi  Giaùo vieân choát laïi cho ñieåm  Baøi 2: - Hoïc sinh ñoïc ñeà baøi - Hoïc sinh laøm baøi theo
  7. nhoùm ñoâi - Hoïc sinh söûa baøi  Giaùo vieân choát laïi: Choïn 1 töø duy nhaát duø coù theå coù töø traùi nghóa khaùc vì ñaây laø caùc thaønh ngöõ coù saün  Baøi 3: - 1, 2 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu ñeà baøi - Toå chöùc cho hoïc sinh hoïc - Hoïc sinh laøm baøi theo 4 theo nhoùm nhoùm - Hoïc sinh söûa baøi - Caû lôùp nhaän xeùt  Baøi 4: - 2, 3 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu ñeà baøi - Hoïc sinh laøm baøi caù nhaân
  8. - Löu yù hoïc sinh caùch vieát - Laàn löôït hoïc sinh söûa baøi caâu tieáp söùc 5’ * Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá - Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp Phöông phaùp: Troø chôi, ñaøm thoaïi - Caùc toå thi ñua tìm caëp töø traùi nghóa (ghi baûng töø) - Nhaän xeùt 1’ 5. Toång keát - daën doø: - Hoaøn thaønh tieáp baøi 4 - Chuaån bò: “Luyeän taäp veà töø traùi nghóa” - Nhaän xeùt tieát hoïc
Đồng bộ tài khoản