Giáo án Văn 5: Tập đọc Một chuyên gia máy xúc

Chia sẻ: Mucnuong Sate | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
99
lượt xem
2
download

Giáo án Văn 5: Tập đọc Một chuyên gia máy xúc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Kiến thức: - Hiểu được các từ ngữ trong đoạn bài, diễn biến câu chuyện. - Ý chính: qua tình cảm chân thành giữa một công nhân Việt Nam với một chuyên gia nước bạn, bài văn ca ngợi vẻ đẹp của tình hữu nghị, của sự hợp tác giữa nhân dân ta với nhân dân các nước.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Văn 5: Tập đọc Một chuyên gia máy xúc

 1. TAÄP ÑOÏC MOÄT CHUYEÂN GIA MAÙY XUÙC I. Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc: - Hieåu ñöôïc caùc töø ngöõ trong ñoaïn baøi, dieãn bieán caâu chuyeän. - YÙ chính: qua tình caûm chaân thaønh giöõa moät coâng nhaân Vieät Nam vôùi moät chuyeân gia nöôùc baïn, baøi vaên ca ngôïi veû ñeïp cuûa tình höõu nghò, cuûa söï hôïp taùc giöõa nhaân daân ta vôùi nhaân daân caùc nöôùc. 2. Kó naêng: - Ñoïc löu loaùt toaøn baøi. - Ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ: A-leách-xaây, nhaït loaõng, hoøa saéc.
 2. - Ñoïc dieãn caûm baøi vaên vôùi gioïng nheï nhaøng, chaäm raõi theå hieän ñöôïc caûm xuùc veà tình baïn, tình höõu nghò cuûa ngöôøi keå chuyeän. - Ñoïc ñuùng loái ñoái thoaïi, theå hieän gioïng noùi cuûa töøng nhaân vaät 3. Thaùi ñoä: Giaùo duïc hoïc sinh yeâu hoøa bình, tình ñoaøn keát höõu nghò. II. Chuaån bò: - Thaày: Tranh phoùng to (SGK) - Tranh aûnh veà caùc coâng trình do chuyeân gia nöôùc ngoaøi hoã trôï: caàu Myõ Thuaän, nhaø maùy thuyû ñieän Hoøa Bình. - Troø : Veõ tranh (SGK). Söu taàm tranh aûnh. III. Caùc hoaït ñoäng: T HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOAÏT ÑOÄNG HOÏC G
 3. 1’ 1. Khôûi ñoäng: - Haùt 4’ 2. Baøi cuõ: Baøi ca veà traùi ñaát - Hoïc sinh ñoïc thuoäc loøng baøi thô vaø boác thaêm traû lôøi caâu hoûi. - Hình aûnh traùi ñaát coù gì - Gioáng nhö quaû boùng xanh ñeïp? bay giöõa baàu trôøi xanh, coù tieáng chim boà caâu vaø nhöõng caùnh haûi aâu vôøn treân soùng. - Baøi thô muoán noùi vôùi em - Phaûi choáng chieán tranh, ñieàu gì? giöõ cho traùi ñaát bình yeân vaø treû maõi.  Giaùo vieân cho ñieåm, - Hoïc sinh nhaän xeùt nhaän xeùt
 4. 1’ 3. Giôùi thieäu baøi môùi: - Coù raát nhieàu quoác gia treân theá giôùi ñaõ giuùp ñôõ, uûng hoä chuùng ta khi chuùng ta chieán ñaáu choáng thöïc daân Phaùp vaø ñeá quoác Myõ. Trong söï nghieäp xaây döïng ñaát nöôùc, chuùng ta cuõng nhaän ñöïôc söï giuùp ñôõ taän tình cuûa baïn beø naêm chaâu. Baøi hoïc “ Moät chuyeân gia maùy xuùc” caùc em hoïc hoâm nay theå hieän phaàn naøo tình caûm höõu nghò, töông thaân töông aùi ñoù. 32’ 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng:
 5. 12’ * Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc - Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân Muïc tieâu: Höôùng daãn hoïc sinh luyeän ñoïc ñuùng Phöông phaùp: Thöïc haønh - Luyeän ñoïc - Yeâu caàu hoïc sinh tieáp noái - Hoïc sinh laéng nghe - Xaùc nhau ñoïc trôn chia ñoaïn ñònh ñöôïc töïa baøi - Chia 2 ñoaïn: + Ñoaïn 1: Töø ñaàu …. giaûn dò, thaân maät + Ñoaïn 2: Coøn laïi - Söûa loãi ñoïc cho hoïc sinh - Laàn löôït 6 hoïc sinh (döï kieán) - Döï kieán: “tr - s” - Hoïc sinh gaïch döôùi töø coù aâm tr - s
 6. - Laàn löôït hoïc sinh ñoïc töø caâu  Giaùo vieân ñoïc toaøn baøi, neâu xuaát xöù 10’ * Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu - Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp baøi Muïc tieâu: Höôùng daãn hoïc sinh tìm hieåu baøi Phöông phaùp: Thaûo luaän nhoùm, ñaøm thoaïi - Tìm hieåu baøi - Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc - Hoïc sinh ñoïc ñoaïn 1 ñoaïn 1 + Anh Thuyû gaëp anh A- - Döï kieán: Coâng tröôøng, leách-xaây ôû ñaâu? tình baïn giöõa nhöõng ngöôøi
 7. lao ñoäng. + Daùng veû cuûa A-leách-xaây - Hoïc sinh taû laïi daùng veû coù gì ñaëc bieät khieán anh cuûa A-leách-xaây baèng tranh. Thuûy chuù yù ? - Hoïc sinh neâu nghóa töø chaát phaùc. + Vì sao ngöôøi ngoaïi quoác - Döï kieán: Hoïc sinh neâu naøy khieán anh phaûi chuù yù leân thaùi ñoä, tình caûm cuûa ñaëc bieät? nhaân vaät + Coù voùc daùng cao lôùn ñaëc bieät + Coù veû maët chaát phaùc + Daùng ngöôøi lao ñoäng + Deã gaàn guõi  Giaùo vieân choát laïi baèng tranh cuûa giaùo vieân: Taát caû töø con ngöôøi aáy gôïi leân
 8. ngay töø ñaàu caûm giaùc giaûn dò, thaân maät. - Neâu yù ñoaïn 1 - Nhöõng neùt giaûn dò thaân maät cuûa ngöôøi ngoaïi quoác - Tieáp tuïc tìm hieåu ñoaïn 2 - Hoïc sinh laàn löôït ñoïc ñoaïn 2 - Giaùo vieân yeâu caàu hoïc - Hoïc sinh nhaän phieáu + sinh thaûo luaän nhoùm ñoâi thaûo luaän + baùo caùo keát caùc caâu hoûi sau: quaû - Hoïc sinh gaïch döôùi nhöõng yù caàn traû lôøi + Cuoäc gaëp gôõ giöõa hai - Döï kieán: aùnh maét, nuï baïn ñoàng nghieäp dieãn ra cöôøi, lôøi ñoái thoaïi nhö quen nhö theá naøo? thaân  Giaùo vieân choát: Cuoäc gaëp gôõ giöõa hai baïn ñoàng
 9. nghieäp (VN vaø Lieân Xoâ tröôùc ñaây) dieãn ra raát thaân maät. + Chi tieát naøo trong baøi - Döï kieán: khieán em nhôù nhaát? Vì sao + Caùi caùnh tay cuûa ngöôøi ? ngoaïi quoác + Lôøi noùi: toâi … anh + AÊn maëc  Giaùo vieân choát laïi + Nhöõng chi tieát ñoù noùi leân - Döï kieán: Thaân maät, thaân ñieàu gì? thieát, giaûn dò, gaàn guõi. Tình höõ nghò  Giaùo vieân choát laïi - Yeâu caàu hoïc sinh neâu yù - Tình caûm thaân maät theå hieän tình höõu nghò giöõa
 10. ñoaïn 2 Nga vaø Vieät Nam 8’ * Hoaït ñoäng 3: Höôùng - Hoaït ñoäng nhoùm, caù daãn hoïc sinh ñoïc dieãn nhaân, caû lôùp caûm, ruùt ñaïi yù. Muïc tieâu: Reøn HS ñoïc dieãn caûm Phöông phaùp: Thaûo luaän, ñaøm thoaïi - Reøn ñoïc dieãn caûm - Hoïc sinh laàn löôït ñoïc töøng ñoaïn - Reøn ñoïc caâu vaên daøi “ - Neâu caùch ñoïc - Nhaán Aùnh naéng … eâm dòu” gioïng töø trong ñoaïn AÙnh naéng ban mai nhaït _Hoïc sinh laàn löôït ñoïc dieãn loaõng/ raûi treân vuøng ñaát ñoû caûm caâu, ñoaïn, caû baøi coâng tröôøng/ taïo neân moät - Caû toå cöû ñaïi dieän thi ñoïc hoøa saéc eâm dòu.// dieãn caûm
 11. -Neâu ñaïi yù - Caû toå thi ñua neâu leân ñaïi yù  Giaùo vieân choát laïi - Ca ngôïi tình höõu nghò, hôïp taùc cuûa nhaân daân ta vaø nhaân daân caùc nöôùc.  Giaùo vieân giôùi thieäu - Hoïc sinh quan saùt, tröng tranh aûnh veà nhöõng coâng baøy theâm tranh aûnh söu trình hôïp taùc taàm cuûa baûn thaân. 2’ * Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá - Thi ñua: Choïn ñoïc dieãn - Hoïc sinh thi ñua ñoïc dieãn caûm 1 ñoaïn em thích nhaát caûm (2 daõy)  Giaùo vieân nhaän xeùt, tuyeân döông 1’ 5. Toång keát - daën doø: - Ñoïc dieãn caûm
 12. - Chuaån bò: “ EÂ-mi-li con” - Nhaän xeùt tieát hoïc
Đồng bộ tài khoản