Giáo án Văn 5: Tập đọc Những con sếu bằng giấy

Chia sẻ: Mucnuong Sate | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
97
lượt xem
3
download

Giáo án Văn 5: Tập đọc Những con sếu bằng giấy

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Kiến thức: - Đọc lưu loát toàn bài. - Đọc đúng các tên người, tên địa lý nước ngoài: Xa-da-cô, Xa-xa-ki, Hi-rô-xi-ma, Na-ga-sa-ki. - Đọc diễn cảm bài văn với giọng trầm buồn, nhấn mạnh những từ miêu tả hậu quả nặng nề của chiến tranh hạt nhân, khát vọng sống của cô bé Xa-da-cô, mơ ước hòa bình của thiếu nhi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Văn 5: Tập đọc Những con sếu bằng giấy

  1. TAÄP ÑOÏC NHÖÕNG CON SEÁU BAÈNG GIAÁY I. Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc: - Ñoïc löu loaùt toaøn baøi. - Ñoïc ñuùng caùc teân ngöôøi, teân ñòa lyù nöôùc ngoaøi: Xa-da- coâ, Xa-xa-ki, Hi-roâ-xi-ma, Na-ga-sa-ki. - Ñoïc dieãn caûm baøi vaên vôùi gioïng traàm buoàn, nhaán maïnh nhöõng töø mieâu taû haäu quaû naëng neà cuûa chieán tranh haït nhaân, khaùt voïng soáng cuûa coâ beù Xa-da-coâ, mô öôùc hoøa bình cuûa thieáu nhi. 2. Kó naêng: - Hieåu noäi dung, yù nghóa cuûa baøi. - Hieåu ñöôïc caùc töø ngöõ: bom nguyeân töû,phoùng xaï, truyeàn thuyeát, saùt haïi ...
  2. 3. Thaùi ñoä: Toá caùo toäi aùc chieán tranh haït nhaân, noùi leân khaùt voïng soáng, khaùt voïng hoøa bình cuûa treû em toaøn theá giôùi. II. Chuaån bò: - Thaày: 2 tranh minh hoïa, baûn ñoà theá giôùi - Baûng phuï höôùng daãn hoïc sinh reøn ñoaïn vaên. - Troø : Moãi nhoùm veõ tranh III. Caùc hoaït ñoäng: T HOAÏT ÑOÄNG DẠY HOAÏT ÑOÄNG HOÏC G 1’ 1. Khôûi ñoäng: - Haùt 4’ 2. Baøi cuõ: Loøng daân - Laàn löôït 6 hoïc sinh ñoïc vôû kòch (phaân vai) phaàn 1
  3. vaø 2 - Giaùo vieân kieåm tra nhoùm 6 hoïc sinh - Giaùo vieân hoûi veà noäi - Hoïc sinh traû lôøi dung  yù nghóa vôû kòch  Giaùo vieân nhaän xeùt cho ñieåm 1’ 3. Giôùi thieäu baøi môùi: - Hoâm nay caùc em seõ ñöôïc hoïc baøi "Nhöõng con seáu baèng giaáy" 32’ 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: * Hoaït ñoäng 1: Luyện đọc - Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân Mục tiêu: Höôùng daãn hoïc
  4. sinh ñoïc ñuùng vaên baûn. Phöông phaùp: Ñaøm thoaïi, giaûng giaûi, tröïc quan - Luyeän ñoïc - Neâu chuû ñieåm - Giaùo vieân ñoïc baøi vaên - Hoïc sinh qua saùt tranh Xa-da-coâ gaáp nhöõng con seáu - Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc noái - Laàn löôït hoïc sinh ñoïc noái tieáp töøng ñoaïn tieáp töøng ñoaïn - Reøn ñoïc nhöõng töø phieân - Hoïc sinh laàn löôït ñoïc töø aâm, ñoïc ñuùng soá lieäu phieân aâm - Giaùo vieân ñoïc - Hoïc sinh chia ñoaïn (4 ñoaïn) + Ñoaïn 1: Mó neùm bom nguyeân töû xuoáng Nhaät Baûn + Ñoaïn 2: Haäu quaû hai quaû
  5. bom ñaõ gaây ra + Ñoaïn 3: Khaùt voïng soáng cuûa Xa-da-coâ, Xa-da-ki + Ñoaïn 4: ÖÙôc voïng hoøa bình cuûa hoïc sinh Thaønh phoá Hi-roâ-xi-ma - Laàn löôït hoïc sinh ñoïc tieáp töøng ñoaïn - (Phaùt aâm vaø ngaét caâu ñuùng) - Giaùo vieân giuùp hoïc sinh - Hoïc sinh ñoïc thaàm phaàn giaûi nghóa caùc töø khoù chuù giaûi * Hoaït ñoäng 2: Tìm hiểu - Hoaït ñoäng nhoùm, caù nhaân bài Mục tiêu: Höôùng daãn hoïc sinh tìm hieåu nội dung baøi
  6. Phöông phaùp: Tröïc quan, ñaøm thoaïi - Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc - Hoïc sinh laàn löôït ñoïc töøng ñoaïn töøng ñoaïn - Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh tìm hieåu noäi dung baøi + Naêm 1945, chính phuû Mó - Döï kieán: Neùm 2 quaû bom ñaõ thöïc hieän quyeát ñònh nguyeân töû xuoáng Nhaät Baûn gì? - Ghi baûng caùc töø khoù - Giaûi nghóa töø bom nguyeân töû + Keát quaû cuûa cuoäc neùm - Döï kieán: nöûa trieäu ngöôøi bom thaûm khoác ñoù? cheát - 1952 coù theâm 100.000 ngöôøi bò cheát do nhieãm phoùng xaï + Xa-da-coâ bò nhieãm - Döï kieán: Luùc 2 tuoåi, möôøi
  7. phoùng xaï nguyeân töû khi naêm sau beänh naëng naøo? + Coâ beù hi voïng keùo daøi - Döï kieán: Tin vaøo truyeàn cuoäc soáng baèng caùch naøo? thuyeát neáu gaáp ñuû 1.000 con seáu baèng giaáy treo sung quanh phoøng seõ khoûi beänh + Bieát chuyeän treû em toaøn - Döï kieán: göûi tôùi taáp haøng nöôùc Nhaät laøm gì? nghìn con seáu giaáy + Xa-da-coâ cheát vaøo luùc ................ gaáp ñöïôc 644 naøo? con + Xuùc ñoäng tröôùc caùi cheát - Döï kieán: xaây döïng ñaøi cuûa baïn T/P Hi-roâ-si-ma töôûng nhôù naïn nhaân bò bom ñaõ laøm gì? nguyeân töû saùt haïi. Treân ñænh laø hình moät beù gaùi giô cao 2 tay naâng 1 con seáu. Döôùi doøng chöõ "Toâi muoán
  8. theá giôùi naøy maõi maõi hoøa bình"  Giaùo vieân choát + Neáu ñöùng tröôùc töôïng ñaøi, em seõ noùi gì vôùi Xa- da-coâ? * Hoaït ñoäng 3: Đọc diễn - Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân cảm Mục tiêu: Reøn luyeän hoïc sinh ñoïc dieãn caûm Phöông phaùp: Ñaøm thoaïi, giaûng giaûi - Giaùo vieân höôùng daãn hoïc - Hoïc sinh neâu caùch ngaét, sinh xaùc laäp kyõ thuaät ñoïc nhaán gioïng. dieãn caûm baøi vaên - Giaùo vieân ñoïc dieãn caûm - Laàn löôït hoïc sinh ñoïc
  9. töøng ñoaïn - Ñoaïn 1: Ñoïc nhaán maïnh töø ngöõ neâu toäi aùc cuûa Myõ - Ñoaïn 2: gioïng traàm buoàn khaùt voïng soáng cuûa coâ beù - Ñoaïn 3: gioïng nhaán maïnh baøy toû söï xuùc ñoäng * Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá - Giaùo vieân cho hoïc sinh - Thi ñua ñoïc dieãn caûm thi ñua baøn, thi ñoïc dieãn caûm baøi vaên  Giaùo vieân nhaän xeùt - - Hoïc sinh nhaän xeùt Tuyeân döông 1’ 5. Toång keát - daën doø: - Reøn ñoïc gioïng töï nhieân
  10. theo vaên baûn kòch. - Chuaån bò :"Baøi ca veà traùi ñaát" - Nhaän xeùt tieát hoïc
Đồng bộ tài khoản