giáo án vật lý 11 - bài tập định luật Faraday

Chia sẻ: traitimden1211

Chiều dày một lớp Niken phủ lên một tấm kim loại là d = 0,05 mm sau khi điện phân trong 30 phút . diện tích mặt phủ của tấm kim loại là 30 cm2 . Xác định cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân . cho DNi =8,9 .103 Kg / m3 A = 58 , n = 2

Nội dung Text: giáo án vật lý 11 - bài tập định luật Faraday

TRÖÔØNG PTTH MAÏC ÑÓNH CHI  GIAÙO
AÙN VAÄT LYÙ 11
Tieát : 53
BAØI TAÄP ÑÒNH LUAÄT FARADAÂY
I. MUÏC TIEÂU :
 Luyeän taäp cho hoïc sinh bieát caùch vaän duïng :
 Coâng thöùc ñònh luaät Farañaây
 Hieåu roõ baûn chaát hieän töôïng ñieän phaân , hieän töôïng döông cöïc tan .
II. PHÖÔNG PHAÙP GIAÛNG DAÏY : Phöông phaùp thöïc nghieäm vaø neâu vaán ñeà ..
III. THIEÁT BÒ , ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : SGK , SBTVL 11 PB
IV. TIEÁN TRÌNH GIAÛNG DAÏY
Phaàn laøm vieäc cuûa Giaùo Vieân
Phaân phoái Hoaït ñoâng cuûa hoïc Ghi chuù
thôøi gian Noäi dung ghi baûng Toå chöùc ,ñieàu khieån sinh
1. Kieåm 1. Traû lôøi caâu hoûi SGk Kieåm tra vaø ñaùnh giaù
tra baøi cuõ 2. Laøm baøi taäp 1 SGK
vaø kieán
thöùc cuõ
lieân quan
vôùi baøi
môùi
(3’)
2. Nghieân Baøi taäp maãu Neâu vaán ñeà Hoïc sinh töï löïc giaûi
cöùu baøi Chieàu daøy moät lôùp Niken phuû leân moät Muïc tieâu cuûa baøi naøy laø quyeát
môùi taám kim loaïi laø d = 0,05 mm sau khi ñieän nhaèm giuùp hoïc sinh vaän duïng
phaân trong 30 phuùt . dieän tích maët phuû kieán thöùc veà ñònh luaät
cuûa taám kim loaïi laø 30 cm2 . Xaùc ñònh Farañaây
cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy qua bình ñieän
phaân . cho DNi =8,9 .103 Kg / m3
A = 58 , n = 2GV : ÑOÃ HIEÁU THAÛO  VAÄT LYÙ PB 11: 38-1 /4
TRÖÔØNG PTTH MAÏC ÑÓNH CHI  GIAÙO
AÙN VAÄT LYÙ 11
m
Giaûi Ta coù : D = ⇒ m = D.V = D.S.d
V
1A m.Fn DSdFn
Maû : m = It → I = =
F n At At
Thay soá vaøo ==> I = 2,47 A
Baøi taäp aùp duïng :
Baøi 1 :Bình ñieän phaân ñöïng dung dòch
CuSo4 coù döông cöïc baèng doàng . Bieát
cöôøng ñoä doøng ñieän qua bình ñieän phaân
laø I = 1 (A) , Cu = 64 ; n = 2 . Tính löôïng
ñoàng baùm vaøo catoát trong
16’ 5” b. 32’ 10 “ ; c. 1g 4’ 20 “ .
ÑS : 0,32 (g) ; 0,64 (g) ; 1,28 (g) .
Baøi 2 : Bình ñieän phaân chöùa AgNO3/Ag coù
r = 2(Ω). ñöôïc noái vaøo maïng coù hieäu
ñieän theá U = 10 (V) . Tính löôïng baùm vaøo
catoát trong hai giôø
ÑS : 0,402 (g) .
Baøi 3 :Beà daøy taám Niken phuû treâ taám
kim loaïi laø d = 0,1 (mm) sau moät giôø ñieän
phaân . Bieát dieän tích maët phuû laø 60 (cm2)
. tính cöôøng ñoä doøng ñieän qua bình ñieän
phaân . Niken coù D= 8,9 .103 (kg/ m2 ) ; A = 58
;n=2.
ÑS : 5,14 (A) .
Baøi 4 : Khi ñieän phaân dung dòch ZnSO4 / Zn
trong 30 phuùtthu ñöôïc 1,224 (g) Zn ôû catoát .
Bieát hieäu ñieän theá ñaët vaøobình lôùn hôn hieäu
ñieän theá caàn thieát ñeå bình hoaït ñoäng
bìnhthöôøng laø 6 (V) . Hoûi phaûi maéc noái tieáp
vaøo bình ñieän phaân moät ñieän trôû R baèng bao

GV : ÑOÃ HIEÁU THAÛO  VAÄT LYÙ PB 11: 38-2 /4
TRÖÔØNG PTTH MAÏC ÑÓNH CHI  GIAÙO
AÙN VAÄT LYÙ 11
nhieâu ñeå noù hoaït ñoäng bình thöôøng ÑS : R =
3 (Ω).
Baøi 5 : Cho maïch ñieän nhö hình veõ ; Muïc tieâu cuûa baøi naøy laø
 ( B1 chöùa CuSO4 / Cu ) coù r1 = 1 (Ω). nhaèm giuùp hoïc sinh vaän duïng
 ( B2 chöùa AgNO3 / Ag) coù r1 = 2 (Ω). kieán thöùc veà ñònh luaät
Sau moät thôøi gian ñieän phaân thì khoái Farañaây vaø ñònh laät Oâm toaøn
löôïng catoát cuûa 2 bình taêng leân 2,8 (g) maïch
a. Tính ñieän löôïng qua moãi bình ñieän
phaân vaø löôïng kim loaïi thu ñöôïc ôû catoát
moãi bình . ξ
b. Bieát IA= 0,5 (A) ; R = 7(Ω). ; r = 2 r
(Ω).Tính thôøi gian ñieän phaân vaø suaát
ñieän ñoäng cuûa nguoàn . A
ÑS : a. 1930 (C) ; m1 = 0,64 (g) ; m2 =2,16 (g) R B1
B2

B
Baøi 6 : Cho maïch ñieän nhö hình veõ : ξr Traû lôùi
ξ = 6 (V) ; r = 1 (Ω) , R3 laø ñeøn (4V – 4W) . R2
laø bình ñieän phaân (AgNO3/Ag) coù R2 = 3 (Ω) 
A
, r1 = 2 (Ω)., R1 =7(Ω). . Tính IA vaø löôïng baïc
R1 R3
thu ñöôïc sau 32’10” . R4
ÑS : Ia = 0,6 (A) ; m = 0,864 (g) . R2
Baøi 7 : Cho maïch ñieän nhö hình veõ :
Caùc ngoàn gioáng nhau , moãi nguoàn coù ξ =
2,5 (V) ; r = 2(Ω) ; R2 = R3 = 4(Ω) ; R1 = 3(Ω) 
; RA raát nhoû , B laø bình ñieän phaân ( Cu SO4
/ Cu) bieát Ia = 0,75 (A) . Tính :
a. Suaát ñieän ñoäng vaø ñieän trôû trong
cuûa boä nguoàn .


GV : ÑOÃ HIEÁU THAÛO  VAÄT LYÙ PB 11: 38-3 /4
TRÖÔØNG PTTH MAÏC ÑÓNH CHI  GIAÙO
AÙN VAÄT LYÙ 11

ξ ,r
R1 R2
A
Rb
A R3
B
3. Cuûng Yeâu caàu nhaéc laïi : HS töï löïc
coá baøi Nhaán maïnh caùc noäi dung quan
giaûng troïng .
Daën doø Traû lôøi caâu hoûi vaø laøm baøi
cuûa hoïc taäp SGK
sinh Chuaån bò baøi môùi” Söï phoùng
(5’) ñieän trong chaát khí ôû aùp suaát
bình thöôøng “
GV : ÑOÃ HIEÁU THAÛO  VAÄT LYÙ PB 11: 38-4 /4
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản