giáo án vật lý 11 - Cảm ứng từ, định luật Ampe

Chia sẻ: traitimden1211

Đường cảm ứng từ là những đường mà tiếp tuyến với nó ở mỗi điểm trùng với phương của vectơ cảm ứng từ , chiều của nó trùng với chiều của vectơ cảm ứng từ tại điểm đó.

Nội dung Text: giáo án vật lý 11 - Cảm ứng từ, định luật Ampe

TRÖÔØNG PTTH MAÏC ÑÓNH CHI  GIAÙO
AÙN VAÄT LYÙ 11
Tieát : _____
Baøi 49

CAÛM ÖÙNG TÖØ - ÑÒNH LUAÄT AMPE
I. Muïc tieâu :
+ Phaùt bieåu ñöôïc ñònh nghóa vaø hieåu ñöôïc yù nghóa cuûa caûm öùng töø.
+ Naém vaø vaän duïng ñöôïc ñònh luaät Ampe.
II. Phöông Phaùp Giaûng Daïy : Phöông phaùp thöïc nghieäm vaø neâu vaán ñeà …
III. Thieát bò , ñoà duøng daïy hoïc :
_________________________________________________________________________________________
IV. Tieán Trình Giaûng daïy
Phaàn laøm vieäc cuûa Giaùo Vieân
Phaân phoái Hoaït ñoâng cuûa hoïc sinh Ghi chuù
thôøi gian Noäi dung ghi baûng Toå chöùc ,ñieàu khieån
1. Kieåm + GV cho moät vaøi hình aûnh vaø yeâu caàu HS duøng
tra baøi cuõ quy taéc baøn tay traùi ñeå xaùc ñònh phöông – chieàu
vaø kieán cuûa löïc töø.
thöùc cuõ + Trình baøy phöông vaø chieàu cuûa löïc töø ?
lieân quan
vôùi baøi
môùi
(3’)
2. Nghieân I. CAÛM ÖÙNG TÖØ I. CAÛM ÖÙNG TÖØ I. CAÛM ÖÙNG TÖØ
cöùu baøi a) Thí nghieäm Thí nghieäm + nhaän xeùt Thí nghieäm + nhaän xeùt
môùi Chieàu daøi cuûa AB lAB = 8 cm GV laàn löôït höôùng daãn HS HS quan saùt vaø ruùt ra
Laàn I(A) FAB (N) FAB ( hay ñeå HS quan saùt GV keát luaän :
TN thöïc hieän ) thí nghieäm theo
I
höôùng daãn SGK trang 232
1 I1 = 30
GV : Caùc em vöøa quan saùt
2 I2 = 30 thí nghieäm vaø cho bieát khi HS : Khi ñoù löïc töø taêng
3 I3 = 30 chieàu daøi daây daãn l taêng theo → löïc töø tæ leä vôùi
4 I4 = 30 thì löïc töï coù ñoä lôùn nhö theá ñoä daøi daây daãn.
GV : ÑOÃ HIEÁU THAÛO  VAÄT LYÙ PB 11: 49-1 /4
TRÖÔØNG PTTH MAÏC ÑÓNH CHI  GIAÙO
AÙN VAÄT LYÙ 11
naøo ?
GV : Baây giôø neâu ta taêng HS : Khi ñoù löïc töø taêng
Cöôøng ñoä doøng ñieän I = 120 A cöôøng ñoä doøng ñieän leân thì theo → löïc töø tæ leä vôùi
caûm öùng töø nhö theá naøo ? cöôøng ñoä doøng ñieän
Laàn I(A) FAB (N) FAB
F
TN I GV : F = B.I.l ⇒ B =
I .l
5 I5 =5 c) Caûm öùng töø
c) Caûm öùng töø
6 I6 =6 GV : Döïa vaøo coâng thöùc HS : Caûm öùng töø taïi moät
7 I7 =7 F ñieåm laø ñaïi löôïng ño baèng
8 I8 =9 B= , caùc em cho bieát theá thöông soá giöõa löïc töø taùc
I .l
duïng leân moät ñoaïn daây
naøo laø caûm öùng töø taïi
b) Nhaän xeùt : daãn coù ñoä daøi ñuû nhoû
moät ñieåm
“ Ñoä lôùn cuûa löïc töø F taùc duïng leân ñoïan mang doøng ñieän ñaët
doøng ñieän AB vöøa tæ leä vôùi cöôøng ñoä II. ÑÒNH LUAÄT AMPE vuoâng goùc vôùi ñöôøng
doøng ñieän I qua AB vöøa tæ leä vôùi chieàu GV : Giaû söû Thaày coù moät caûm öùng töø taïi ñieåm
khaûo saùt vaø tích cuûa
daøi l cuûa ñoaïn doøng ñieän ñoù” nam chaâm thaúng hình chöû U cöôøng ñoä doøng ñieän vôùi
F treân mang hình vaø moät ñoä daøi ñoaïn daây daãn
F = Bil ⇒ B = ñieåm A naèm trong töø tröôøng. ñoù.
Il
c) Caûm öùng töø Caùc em haõy leân veõ moät II. ÑÒNH LUAÄT AMPE
Trong heä SI, ta coi haèng soá B chính laø ñöôøng caûm öùng qua noù ! Moät HS leân veõ ñöôøng
GV : Taïi A em haõy veõ moät caûm öùng töø qua A
caûm öùng töø cuûa töø tröôøng vôùi ñôn vò vectô caûm öùng töø
laø tesla, kí hieäu laø T. GV : Töø ñoù caùc em coù theå
Moät HS leân baûng veõ moät
B=
F cho bieát ñöôøng caûm öùng töø
vectô caûm öùng töø
Il laø nhöõng ñöôøng nhö theá
HS : Ñöôøng caûm öùng töø
d) Chuù yù : naøo ?
laø nhöõng ñöôøng maø tieáp
Vectô caûm öùng töø ≡ caûm öùng cuûa töø tuyeán vôùi noù ôû moãi
tröôøng ≡ töø tröôøng. ñieåm truøng vôùi phöông
II. ÑÒNH LUAÄT AMPE cuûa vectô caûm öùng töø ,
F chieàu cuûa noù truøng vôùi
B= ⇒ F = IBl chieàu cuûa vectô caûm öùng
Il töø taïi ñieåm ñoù.
Toång quaùt : F = IBlsinα

GV : ÑOÃ HIEÁU THAÛO  VAÄT LYÙ PB 11: 49-2 /4
TRÖÔØNG PTTH MAÏC ÑÓNH CHI  GIAÙO
AÙN VAÄT LYÙ 11
III. NGUYEÂN LÍ CHOÀNG CHAÁT TÖØ
TRÖÔØNG
Töông töï nhö ñieän tröôøng, töø
tröôøngcuõng tuaân theo nguyeân lí choàng

chaát töø tröôøng. Goïi B laø töø tröôøng cuûa
heä, ta coù theå vieát :
   
B = B1 + B2 + ... + Bn


III. NGUYEÂN LÍ CHOÀNG
CHAÁT TÖØ TRÖÔØNG
III. NGUYEÂN LÍ CHOÀNG
CHAÁT TÖØ TRÖÔØNG
GV höôùng caùc em xaùc

ñònh B toång hôïp baèng
caùc phöông phaùp toång

hôïp vectô B thaønh phaàn
nhö nguyeân lí choàng chaát
cuûa ñieän tröôøng.

3. Cuûng Daën doø Hs laøm caùc baøi
HS traû lôøi caùc caâu
coá baøi taäp 1, 2, 3 trang 235
giaûng hoûi 1, 2 vaø 3 trang 234
Daën doø
cuûa hoïc
sinh
(5’)


  

GV : ÑOÃ HIEÁU THAÛO  VAÄT LYÙ PB 11: 49-3 /4
TRÖÔØNG PTTH MAÏC ÑÓNH CHI  GIAÙO
AÙN VAÄT LYÙ 11
GV : ÑOÃ HIEÁU THAÛO  VAÄT LYÙ PB 11: 49-4 /4
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản