Giáo án vật lý 11 - hiện tượng khúc xạ ánh sáng

Chia sẻ: traitimden1211

Phân biệt được chiết suất tỉ đối và chiế suất tuyệt đối và hiểu vai trò của các chiế suất trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng...

Nội dung Text: Giáo án vật lý 11 - hiện tượng khúc xạ ánh sáng

TRÖÔØNG PTTH MAÏC ÑÓNH CHI  GIAÙO
AÙN VAÄT LYÙ 11
Tieát : 3
Baøi 03
HIEÄN TÖÔÏNG KHUÙC XAÏ
I. MUÏC TIEÂU :
HS caàn naém vöõng caùc ñieåm sau :
• Hieän töôïng khuùc xaï cuûa tia saùng
• Ñònh luaät khuùc xaï aùnh saùng
• Caùc khaùi nieäm : chieát suaát tæ ñoái, chieát suaát tuyeät ñoái, heä thöùc giöõa chieát suaát tæ ñoái vaø chieát suaát tuyeät ñoái.
• Nguyeân lí thuaän nghòch trong söï truyeàn aùnh saùng.
• Caùch ve ñöôøng ñi tia saùng töø moâi tröôøng naøy sang moät moâi tröôøng khaùc.
• Vaän duïng ñöôïc ñònh luaät khuùc xaï ñeå giaûi caùc baøi toaùn quang hoïc veà khuùc xaï aùnh saùng.
• Phaân bieät ñöôïc chieát suaát tæ ñoái vaø chieá suaát tuyeät ñoái vaø hieåu vai troø cuûa caùc chieá suaát trong hieän töôïng khuùc xaï aùnh
saùng
II. PHÖÔNG PHAÙP GIAÛNG DAÏY : Phöôngphaùpthöïc nghieämvaøneâuvaánñeà..
II. THIEÁT BÒ , ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
- Moät chaäunöôùcbaèngthuûytinh; Moät ñeøncoù oángchuaåntröïc ñeåtaïo chuømtia songsong ; Vaøi gioït Fluorexeâin
IV. TIEÁN TRÌNH GIAÛNG DAÏY 
Phaàn laøm vieäc cuûa Giaùo Vieân
Phaân phoái Hoaït ñoâng cuûa hoïc Ghi
thôøi gian
Noäi dung ghi baûng Toå chöùc ,ñieàu khieån sinh

1. Kieåm 1. Ñònh nghóa vaø phaân loaïi göông caàu ? Kieåmtravaø ñaùnhgiaù
tra baøi cuõ 2. Tieâu ñieåm , tieâu cöï , tieâu dieän cuûa göông caàu ?
vaø kieán 3. Veõ caùc ñöôøng ñi ñaëc bieät cuûa göông caàu ?
thöùc cuõ 4. Coâng thöùc cuûa göông caàu ?
lieân quan 5. Aùp duïng giaûi caùc baøi taäp sgk ?
vôùi baøi 6. Moät soá öùng duïng cuûa göông caàu ?
môùi 7. Traû lôøi caâu hoûi SGk
(5’) 8. Laøm baøi taäp 1,2,3,4, trang 14, 15 SGK

GV : ÑOÃ HIEÁU THAÛO  VAÄT LYÙ PB 11: 03 -1 /7
TRÖÔØNG PTTH MAÏC ÑÓNH CHI  GIAÙO
AÙN VAÄT LYÙ 11
I. Ñònh nghóa hieän töôïng khuùc xaï aùnh saùng Neâu moät vaøi hieän töông maø HS YÙ thöùc ñöôïc nhieäm
1. Ñònh nghóa thöôøng thaáy trong thöïc teá vaø ñaët caâu vuï nhaänthöùc
Khuùc xaï laø hieän töôïng chuøm tia saùng bò ñoåi hoûi ñeåcaùcemsuy nghó
phöông ñoät ngoät khi qua maët phaân caùch hai moäi Giaûi thíchhieäntöôïng
tröôøngtruyeànaùnhsaùng GV : Giôùi thieäuhieäntöông vaø teângoïi
2. Teân goïi caùc chuøm tia : caùcchuømtia
- Maët ngaêncaùchhai moâi tröôøngñöôïc goïi laø maët Laømthí nghieämminhhoïa H3.1 SGK
löôõngchaát.
- Chuømtia saùng(1) ñöôc goïi laø chuømtia tôùi.
- Chuømtia saùng(2) goïi laø chuømtia khuùcxaï.
II. Ñònh luaät khuùc xaï aùnh saùng Thí nghieäm
1. Thí nghieäm GV : Tieánhaønhthí nghieäm
a. Thí nghieäm SGK Treân moät taámkính môø, ñaët moät baûn
b. Teân goïi caùc thaønh phaàn vaø ñaïi löông trong thí truï D baèng chaát raén trong suoát, ví duï
nghieäm khuùc xaï aùnh saùng baèngthuûytinh. Treântaámkính coù moät
- Goïi tia khucxaï ñoù laø IR voøngtroønchia ñoäC
- Goïi NN’ laø phaùptuyeánI cuûamaëtlöôõngchaát Chieáu moäi tia saùng SI (tôùi ñieåmI laø
- Goùc SIN ñöôïc goïi laø goùctôùi i taâm cuûa baùn truï) laø laø neàm maët
- Goùc RIN’ ñöôïc goïi laø goùckhuùcxaï r phaúng taám kính , ñöôøng ñi cuûa aùnh
GV : ÑOÃ HIEÁU THAÛO  VAÄT LYÙ PB 11: 03 -2 /7
TRÖÔØNG PTTH MAÏC ÑÓNH CHI  GIAÙO
AÙN VAÄT LYÙ 11
- Maët phaúng laøm bôûi tia tôùi vaø phaùp tuyeán ñöôïc theåquansaùttreânmaëtphaúng
saùngcoù
goïi laø maët phaúng tôùi naøy. HS quansaùtvaø nhaänxeùt
Cho hoïc sinh phaùt hieän coù xuaát hieän : Coù tia khuùcxaï ñi trong
tia saùngquaD khoâng ? khoái baùn truï thuûy
GV : HS haõy nhaänxeùt höông ñi cuûatia tinh : Tia saùng ñoù bò
saùngquaD leäch so vôùi phöông ban
GV : Giôùi thieäu teân goïi vaø cho HS ñaàu
thöïc hieän thí nghieäm nhieàu laàn, ghi : Nhaän xeùt : Vôùi caùc
nhaänsoálieäu goùc tôùi i thì caùc goùc
GV : Cho HS laäptæsoágiöõasini vaø sinr khuùc xaï r töông öùng
cuûa caùc laàn ño khaùc nhau, laäp baûng cuõngkhaùcnhau
keátquaûvaønhaänxeùtkeátquaû Trao ñoåi trong nhoùm Yeâu
HS : thoángnhaátkeátquaû caàuhoïc
Gv : Tæ soá giöõa sini vaø sinr laø soá Ta ñöôïc cuøng moät keát sinh traû
khoâng ñoåi Söï sai khaùc giöõa caùc quûa lôøi caâu
khieátquaûnaøy raátnhoû, do sai soá trong H1 ,H 2
caùcpheùpño).
Ñònh luaät
GV : Töø thí nghieämtreân,ta ruùt ra ñònh
luaät khuùc xaï aùnh saùng (coøn goïi laø
ñònhluaät(Snell-descartes).
Nhaán maïnh chuù yù quan troïng
c. Nhaän xeùt : Tæ soá giöõa sini vaø sinr laø soá Chuù yù :
khoâng ñoåi - Neáu n > 1 ( moâi tröôøng khuùc xaï
2. Ñònh luaät chieátquanghôn moâi tröôøngtôùi) thì sini
a. Ñònh luaät > sinr hay i > r. Trong tröôøng hôïp naøy,
- Tia khuùcxaï naèmtrongmaëtphaúngtôùi. khi ñi qua maët löôõng chaát,tia khuùc xaï
- Tia tôùi vaø tia khuùc xaï naèm ôû hai beân phaùp aùnh saùng ñi gaàn phaùp tuyeán hôn tia
tuyeántaïi ñieåmtôùi. tôùi .
- Tæ soá giöõa sin cuûa goùc tôùi vaø sin cuûa goùc Neáu n < 1 ( moâi tröôøngkhuùc xaï chieát
khuùcxaï laø moäthaèngsoá: quangkeùmhôn moâi tröôngtôùi ) thì sini
1 ( moâi tröôøngkhuùcxaï chieátquanghôn
moâi tröôøng tôùi) thì sini > sinr hay i > r. Trong tröôøng
hôïp naøy, khi ñi quamaëtlöôõngchaát,tiakhuùcxaï aùnh
saùngñi gaànphaùptuyeánhôntia tôùi .
Neáu n < 1 ( moâi tröôøng khuùc xaï chieát quang keùm
hôn moâi tröông tôùi ) thì sini < sinr hay i < r.Trong
tröôønghôïp naøy, khi ñi quamaëtlöôõngchaát,tia saùng
ñi xa phaùptuyeánhôn tia tôùi .
III. Chieát suaát cuûa moâi tröôøng Thoângbaùo Ghi nhôù
1. Chieát suaát tæ ñoái GV : Ñöa khaùi nieämveà caùc ñaïi löôïng
a. Ñinh nghóa Trong bieåu thöùc cuûa ñònh luaät khuùc
Chieát suaát tæ ñoái ñöôïc tính baèng tæ soá giöõa caùc xaï n laø chieát suaát tæ ñoái cuûa moâi
vaän toác v1 vaø v2 cuûa aùnh saùng khi ñi trong tröôøng 2 (moâi tröôøng khuùc xaï) ñoái
moâi tröôøng 1 vaø trong moâi tröôøng 2. vôùi moâi tröôøng1(moâitröôøngtôùi).
b. Coâng thöùc Trong lyù thuyeát veà aùnh saùng , chieát
suaáttæñoái naøy baèngtæsoá giöõa caùc
v1
n = n 21 = vaän toác v1 vaø v2 cuûa aùnh saùng
v2 khi ñi trong moâi tröôøng 1 vaø Yeâu
2. Chieát suaát tuyeät ñoái trong moâi tröôøng 2. caàu hoïc
sinh traû
GV : ÑOÃ HIEÁU THAÛO  VAÄT LYÙ PB 11: 03 -4 /7
TRÖÔØNG PTTH MAÏC ÑÓNH CHI  GIAÙO
AÙN VAÄT LYÙ 11
a. Ñinh nghóa Chuù yø : coâng thöùc n 21 deã bò lôøi caâu
Chieátsuaáttuyeätñoái cuûamoätmoâi tröôønglaø chieátnhaàmvò trí H3
suaát tæ ñoái cuûa moâi tröôøng ñoù ñoái vôùi chaân ‘Chieát suaát tuyeät ñoái
khoâng Nhaänxeùt
b. Coâng thöùc Vì vaän toác aùnh saùng truyeàn ñi trong
c caùcmoâi tröôøngbaogiôø cuõngnhoûhôn
n= vaäntoácaùngsaùngtrongchaânkhoâng(v
v1
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản