GIÁO ÁN VẬT LÝ 6 - BÀI 25 : SỰ NÓNG CHẢY VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶC ( T2 )

Chia sẻ: Tô Thị Liền | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
143
lượt xem
11
download

GIÁO ÁN VẬT LÝ 6 - BÀI 25 : SỰ NÓNG CHẢY VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶC ( T2 )

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

A./ MỤC TIÊU I./ Kiến thức: - Nhận biết được đông đặc là quá trình ngược với nóng chảy và các đặc điểm của quá trình này. - Tìm được ví dụ thực tế về sự nóng chảy và sự đông đặc. II./ Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ năng vẽ các đường biểu diễn và biết xử lí số liệu. - Sử dụng đúng các thuật ngữ : kiểm tra dự đoán, đối chứng, chuyển từ thể.. sang thể.. III./ Thái độ: - Học sinh có thái độ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GIÁO ÁN VẬT LÝ 6 - BÀI 25 : SỰ NÓNG CHẢY VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶC ( T2 )

  1. Bµi 25 : Sù NãNG CH¶Y Vµ Sù §¤NG §ÆC ( t2) A./ MôC TI£U I./ KiÕn thøc: - NhËn biÕt ®îc ®«ng ®Æc lµ qu¸ tr×nh ngîc víi nãng ch¶y vµ c¸c ®Æc ®iÓm cña qu¸ tr×nh nµy. - T×m ®îc vÝ dô thùc tÕ vÒ sù nãng ch¶y vµ sù ®«ng ®Æc. II./ KÜ n¨ng: - RÌn luyÖn kÜ n¨ng vÏ c¸c ®êng biÓu diÔn vµ biÕt xö lÝ sè liÖu. - Sö dông ®óng c¸c thuËt ng÷ : kiÓm tra dù ®o¸n, ®èi chøng, chuyÓn tõ thÓ.. sang thÓ.. III./ Th¸i ®é: - Häc sinh cã th¸i ®é trung thùc, cÈn thËn. - Hîp t¸c trong c¸c ho¹t ®éng cña nhãm, líp. B./PH¦¥NG PH¸P: - Ph¸t vÊn , trùc quan , nªu vÊn ®Ò. C./ chuÈn bÞ: I./ §èi víi GV : Dông cô d¹y häc. II./ §èi víi HS: §äc tríc bµi míi, chuÈn bÞ ch×, thíc kÎ, giÊy kÎ « vu«ng. D./ tiÕn tr×nh lªn líp: I./æn ®Þnh tæ chøc: II./ KiÓm tra bµi cò: ? / Nãng ch¶y lµ g×? Nªu ®Æc ®iÓm cña sù nãng ch¶y? T×m vÝ dô trong thùc tÕ cã liªn quan ®Õn sù nãng ch¶y? ??/ Trong c¸c hiÖn tîng sau, hiÖn tîng nµo kh«ng liªn quan ®Õn sù nãng ch¶y. a. Mét ngän nÕn ®ang ch¸y. b. Mét ngän ®Ìn dÇu ®ang ch¸y. c. Mét viªn ®¸ ®Ó ngoµi n¾ng. d. Mét que kem ®ang tan. III./Bµi míi 1./ §Æt vÊn ®Ò: 1
  2. GV tr×nh chiÕu l¹i video clip cña bµi 24 ®un b¨ng phiÕn nãng ch¶y, sau ®ã t¾t ®Ìn cån. Yªu cÇu HS dù ®o¸n ®iÒu g× sÏ x¶y ra ®èi víi b¨ng phiÕn khi th«i kh«ng ®un nãng vµ ®Ó b¨ng phiÕn nguéi dÇn. VËy ®Ó kiÓm tra b¹n cã dù ®o¸n ®óng kh«ng th× chóng ta sÏ cïng nghiªn cøu trong bµi häc h«m nay. 2./ TriÓn khai bµi míi: Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Ghi b¶ng H§ 1: Giíi thiÖu thÝ nghiÖm vÒ sù ®«ng ®Æc I./ Sù nãng ch¶y + GV: Yªu cÇu Hs kÓ tªn dông cô thÝ nghiÖm cã trong bµi II./Sù ®«ng ®Æc: 24. 1./ ThÝ nghiÖm + HS : c¸c dông cô : NhiÖt kÕ, ®Ìn cån, cèc níc, èng a) Dông cô thÝ nghiÖm nghiÖm ®ùng bét b¨ng phiÕn, gi¸ ®ì, kÑp v¹n n¨ng. b) C¸ch tiÕn hµnh thÝ nghiÖm. + GV : Tr×nh chiÕu clip ®un b¨ng phiÕn nh TN H24.1 lªn kho¶ng 90oC råi t¾t ®Ìn cån. LÊy b¨ng phiÕn ra khái níc nãng vµ ®Ó cho b¨ng phiÕn nguéi dÇn. Khi nhiÖt ®é cña b¨ng phiÕn gi¶m ®Õn 860C th× b¾t ®Çu ghi nhiÖt ®é vµ thÓ cña b¨ng phiÕn trong thêi gian quan s¸t. Cø sau 1 phót l¹i ghi l¹i nhiÖt ®é vµ thÓ cña b¨ng phiÕn mét lÇn, ®Õn khi nhiÖt ®é cña b¨ng phiÕn gi¶m xuèng 600C, ta sÏ ®îc b¶ng 25.1 + GV : Do thÝ nghiÖm rÊt khã thùc hiÖn vµ ®éc h¹i nªn chóng ta kh«ng thÓ tiÕn hµnh t¹i líp häc ®îc. + HS : l¾ng nghe gi¸o viªn m« t¶ thÝ nghiÖm vµ quan s¸t thÝ nghiÖm. + GV : gäi HS ®äc b¶ng 25.1 + HS : ®äc b¶ng. 2./Ph©n tÝch kÕt qu¶ thÝ nghiÖm: H§2: Ph©n tÝch kÕt qu¶ thÝ nghiÖm: C1: B¨ng phiÕn ®«ng ®Æc ë GV: Híng dÉn HS vÏ ®êng biÓu diÔn sù thay ®æi nhiÖt 800C ®é cña b¨ng phiÕn theo thêi gian. (Sè liÖu dùa theo b¶ng C2+C3: 25.1/sgk). - Tõ phót 0 ®Õn phót thø 4: GV : giíi thiÖu trôc n»m ngang lµ trôc thêi gian, ®¬n vÞ lµ NhiÖt ®é gi¶m, ®êng biÓu diÔn phót, mçi c¹nh cña « vu«ng trªn trôc nµy biÓu thÞ 1 phót., lµ ®o¹n th¼ng n»m nghiªng. 2
  3. gèc cña trôc thêi gian lµ 0 phót. - Tõ phót thø 4 ®Õn phót thø 7: Trôc th¼ng ®øng lµ trôc nhiÖt ®é, ®¬n vÞ lµ 0C, NhiÖt ®é kh«ng thay ®æi, ®êng mçi c¹nh cña « vu«ng biÓu thÞ 10C, gèc cña trôc nhiÖt ®é biÓu diÔn lµ ®o¹n th¼ng n»m lµ 600C. ngang Ta kÎ ® êng th¼ng ®øng b»ng nÐt ®øt ®i qua phót - Tõ phót thø 7 ®Õn phót 15: thø 0, ®êng n»m ngang ®i qua 860C, hai ®êng nµy c¾t NhiÖt ®é gi¶m, ®êng biÓu diÔn nhau t¹i 1 ®iÓm, ta ®îc 1 ®iÓm x¸c ®Þnh nhiÖt ®é øng víi lµ ®o¹n th¼ng n»m nghiªng. thêi gian ®Ó nguéi. TiÕp tôc GV h íng dÉn häc sinh vÏ thªm 2 ®iÓm biÓu diÔn t¬ng øng víi phót thø 1 vµ phót thø 2. +HS : Dùa vµo b¶ng 25.1 vÏ ® êng biÓu diÔn theo sù híng dÉn cña gi¸o viªn. + GV : thu bµi 1 sè HS nhËn xÐt vµ cho ®iÓm. +GV : Ch¹y slide hoµn chØnh vÏ ® êng biÓu diÔn sù thay dæi nhiÖt ®é cña b¨ng phiÕn theo thêi gian khi ®· ®Ó nguéi. +Hs : quan s¸t vµ ch÷a bµi. +GV : Yªu cÇu HS c¨n cø vµo ®êng biÓu diÔn võa vÏ ®îc, tr¶ lêi c¸c c©u hái C1-C3. +HS : tr¶ lêi. B¨ng phiÕn ®«ng ®Æc ë 800C C1: C2+C3: - Tõ phót 0 ®Õn phót thø 4: NhiÖt ®é gi¶m, ® êng biÓu diÔn lµ ®o¹n th¼ng n»m nghiªng. - Tõ phót thø 4 ®Õn phót thø 7: NhiÖt ®é kh«ng thay ®æi, ®êng biÓu diÔn lµ ®o¹n th¼ng n»m ngang - Tõ phót thø 7 ®Õn phót 15: NhiÖt ®é gi¶m, ®êng biÓu diÔn lµ ®o¹n th¼ng n»m nghiªng. 3./Rót ra kÕt luËn: a) Sù chuyÓn 1 chÊt tõ thÓ r¾n sang thÓ láng gäi lµ sù H§ 3: Rót ra kÕt luËn: ®«ng ®Æc. + GV: (Võa nãi võa chØ trªn ®êng biÓu diÔn) Khi th«i VÝ dô: kh«ng ®un nãng b¨ng phiÕn n÷a th× nã chuyÓn tõ thÓ b) PhÇn lín c¸c chÊt nãng ch¶y 3
  4. láng sang láng vµ r¾n cuèi cïng lµ r¾n hoµn toµn. Vµ qu¸ hay ®«ng ®Æc ë nhiÖt ®é x¸c tr×nh chuyÓn tõ thÓ láng sang thÓ r¾n ®ã ® îc gäi lµ qu¸ ®Þnh. NhiÖt ®é nãng ch¶y tr×nh ®«ng ®Æc. VËy em hiÓu thÕ nµo lµ sù ®«ng ®Æc? b»ng nhiÖt ®é ®«ng ®Æc. + HS: tr¶ lêi - Trong thêi gian ®«ng ®Æc, nhiÖt ®é cña vËt kh«ng thay +GV : Yªu cÇu HS hoµn thµnh kÕt luËn ë c©u C4/SGK ®æi +HS : B¨ng phiÕn ®«ng ®Æc ë 800C. NhiÖt ®é nµy ®îc gäi lµ nhiÖt ®é ®«ng ®Æc cña b¨ng phiÕn. NhiÖt ®é ®«ng ®Æc b»ng nhiÖt ®é nãng ch¶y. Trong thêi gian ®«ng ®Æc, nhiÖt ®é cña b¨ng phiÕn kh«ng thay ®æi. +GV : Yªu cÇu HS lÊy vÝ dô vÒ sù ®«ng ®Æc trong thùc tÕ ? +HS: VÝ dô: níc ®Ó trong tñ l¹nh th× sÏ chuyÓn thµnh ®¸. + GV: Yªu cÇu Hs quan s¸t b¶ng 25.2 vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái: B¶ng 25.2 cho biÕt ®iÒu g×? VËy c¸c chÊt nãng ch¶y ( hay ®«ng ®Æc) ë nh÷ng nhiÖt ®é nh thÕ nµo? VËy em cã kÕt luËn g× vÒ nhiÖt ®é nãng ch¶y cña c¸c chÊt kh¸c nhau? + HS: B¶ng 25.2 cho biÕt nhiÖt ®é cña mét sè chÊt. C¸c chÊt nãng ch¶y (hay ®«ng ®Æc) ë mét nhiÖt ®é x¸c ®Þnh. NhiÖt ®é nãng ch¶y cña c¸c chÊt kh¸c nhau lµ kh¸c nhau. +GV: Yªu cÇu HS tr¶ lêi c©u hái C6: h·y nªu c¸c qu¸ tr×nh chuyÓn thÓ cña ®ßng trong viÖc ®óc tîng ®ång. +HS: C6: §ång nãng ch¶y ( r¾n chuyÓn sang láng). §ång ®«ng ®Æc( láng chuyÓn sang r¾n) +GV: Yªu cÇu HS kh¸i qu¸t b»ng s¬ ®å: +HS: 4./ VËn dông: C5: vÏ ®êng biÓu diÔn cña níc r¾n láng ®¸ 4
  5. + GV: Yªu cÇu Hs dùa vµo s¬ ®å trªn vµ cho biÕt qu¸ + Tõ 0 ®Õn 1 phót nhiÖt ®é t¨ng tõ ©m 40C ®Õn 00C . tr×nh nãng ch¶y vµ ®«ng ®Æc lµ 2 qu¸ tr×nh nh thÕ nµo? + HS: ®ã lµ 2 qu¸ tr×nh ngîc nhau. + tõ 1 ®Õn 4 phót nhiÖt ®é H§ 4: VËn dông: kh«ng thay ®æi . +GV: Yªu cÇu HS tr¶ lêi c©u hái C5, C7/Sgk + tõ 4 ®Õn 7 phót nhiÖt ®é t¨ng tõ 00C ®Õn 60C. +HS: lÇn lît tr¶ lêi. C5: vÏ ®êng biÓu diÔn cña níc ®¸ + Tõ 0 ®Õn 1 phót nhiÖt ®é t¨ng tõ ©m 40C ®Õn 00C . C7: Trong qu¸ tr×nh níc ®¸ ®ang + tõ 1 ®Õn 4 phót nhiÖt ®é kh«ng thay ®æi . tan nhiÖt ®é cña níc ®¸ kh«ng + tõ 4 ®Õn 7 phót nhiÖt ®é t¨ng tõ 00C ®Õn 60C. thay ®æi( nhiÖt ®é x¸c ®Þnh) C7: Trong qu¸ tr×nh níc ®¸ ®ang tan nhiÖt ®é cña níc ®¸ kh«ng thay ®æi( nhiÖt ®é x¸c ®Þnh) IV./ Cñng cè: - §«ng ®Æc lµ sù chuyÓn 1 chÊt tõ thÓ g× sang thÓ g× ? - Khi ®«ng ®Æc, nhiÖt ®é cña chÊt nh thÕ nµo ? - So s¸nh qu¸ tr×nh nãng ch¶y vµ ®«ng ®Æc? V./ D¡N Dß: - Häc thuéc bµi vµ lµm c¸c bµi tËp cßn l¹i cña bµi 24 - 25 ë s¸ch bµi tËp. - §äc “Cã thÓ em cha biÕt” - §äc tríc bµi 26: " Sù bay h¬i vµ sù ngng tô" 5
Đồng bộ tài khoản