Giáo án Vật lý 8 - Cơ năng

Chia sẻ: dantri1209

Tìm được ví dụ minh họa cho cá khái niệm cơ nămg, thế năng, động năng. - Thấy được một cách định tính, thế năng hấp dẫn của vật phụ thuộc vào độ cao của vật so với mặt đất, động năng của vật phụ thuộc vào khối kượng và vận tốc của vật. Tìm được ví dụ minh họa. - Giáo dục tính hợp tác, tự lực trong học tập của học sinh.

Nội dung Text: Giáo án Vật lý 8 - Cơ năng

Cơ năng
I. Mục tiêu:

- Tìm được ví dụ minh họa cho cá khái niệm cơ nămg, thế năng, động năng.

- Thấy được một cách định tính, thế năng hấp dẫn của vật phụ thuộc vào độ

cao của vật so với mặt đất, động năng của vật phụ thuộc vào khối kượng và

vận tốc của vật. Tìm được ví dụ minh họa.

- Giáo dục tính hợp tác, tự lực trong học tập của học sinh.

II. Chuẩn bị: tranh vẽ: hình 16.1a và 16.1b SGK

Thiết bị thí nghiệm (hình 16.2,3) gồm: l ò so thép lá tròn, 1 quả nặng + 1 sợi

dây + 1 bao diêm, viên bi sắt + máng nghiêng

III. Hoạt động dạy và học:

1 Ổn định 1/

2 Kiểm tra bài cũ ( khụng)

3 Bài mớiHOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS NỘI DUNG* Hoạt động 1: nêu tình I. Cơ năng: Đơn vị
huống học tập 1ph) cơ năng là Jun (J)

Khi 1 vật có khả năng thực Khi một vật cú khả

hiện công cơ học, ta nói vật năng thực hiện cụng

đó có cơ năng. ta núi vật có cơ năng.

Vật cú khả năng thực

hiện cụng càng lớn

thỡ cơ năng của vật

càng lớn.II. Thế năng:

* Hoạt động 2: hình thành HS: thảo luận trả 1. Thế năng hấp

khái niệm thế năng (23ph) lời dẫn:

C1: Quả nặng A - Thế năng được xác

GV: treo các tranh hình chuyển dộng xuống định bởi vị trí của vật

16.1a, 16.1b phía dưới làm căng so với mặt đất gọi là

- Quả nặng A để trên mặt đất sợi dây, sức căng thế năng hấp dẫn.

không có khả năng sinh của sợi dây làm cho - Khi vật nằm trên

công. thỏi gỗ B chuyển mặt đất thế năng hấp

- Quả nặng A hình 16.1b đưa động tức là thực dẫn của vật bằng 0

quả nặng lên độ cao nào đó hiện 1 công.
thì có cơ năng không ? Tại Quả nặng A đưa lên

sao ? độ cao nào đó có

khả năng sinh công,

GV: yêu cầu học sinh thảo tức là có cơ năng. 2. Thế năng đàn

luận nhóm trả lời hồi:

Thế năng phụ thuộc

vào độ biến dạng của

GV: diễn tả thí nghiệm lò so được gọi là thế

16.2a, 16.2b SGK năng đàn hồi.

HS: làm đứt sợi * Cơ năng của vật có

Giới thiệu và tiến hành thí dây, đẩy miếng gỗ được do vị trí của vật

nghiệm, yêu cầu học sinh lên cao (sinh công) so với mặt đất, do

quan sát theo dõi, thảo luận lò so bị nén (biến vật bị biến dạng

và trả lời câu hỏi C2. dạng) có cơ năng ? được gọi là thế năng.GV: gợi ý để HS tìm ra

phương án khả thi

- Các em có thể làm đứt sợi

dây  nhận xét ?

GV: thế năng là gì ?
HS: theo dõi quan

sát trả lời

* Hoạt động 3: hình thành - C3: quả cầu A lăn III. Động năng:

khái niệm động năng xuống đập vào 1. Khi nào vật có

(15ph) miếng gỗ làm cho động năng?

miếng gỗ chuyển * Thí nghiệm 1:

GV: giới thiêu dụng cụ thực động một đoạn.

hành thí nghiệm, yêu cầu HS - C4: quả cầu A tác Khi vật chuyển dộng

theo dõi quan sát trả lời câu dụng vào miếng gỗ sinh công vật có

hỏi C3, C4, C5. một lực làm miếng động năng

gỗ B chuyển động

tức thực hiện 1

GV: yêu cầu HS hoàn thành công

câu hỏi C5 vào vở - C5: ..................

sinh công

.................. 2. Động năng của

vật phụ thuộc vào

GV: làm thí nghiệm 2, học những yếu tố nào?

sinh quan sát trả lời C6 * Thí nghiệm 2:
HS: quan sát trả lời

Miếng gỗ chuyển động - C7: miéng gỗ B

quãng đường dài hơn vậy chuyển động đượ * Thí nghiệm 3:

khả năng thự hiện công của quãng đường dài

quả cầu A lớn hơn, quả cầu hơn vậy công của

A lăn từ vị trí cao hơn nên quả cầu A' được :động năng của vật

vận tốc của nó đập vào thực hiện lớn hơn, phụ thuộcvào vận

miếng gỗ B lớn hơn  động thí nghiệm cho thấy tốcvà khối lượngcủa

năng của quả cầu A phụ động năng của một nó

thuộc vào vận tốc của nó. vật còn phụ thuộc

Vận tốc càng lớn thì động vào khối lượng của

năng càng lớn. nó. Khối lượng của

vật càng lớn thì

GV: làm thí nghiệm 3: thay động năng của vật

quả cầu A bằng quả cầu A' càng lớn.

có khối lượng lớn hơn lăn từ - C8:động năng của

vị trí (2) trên máng nghiêng vật phụ thuộcvào * Chú ý:

đập vào khối gỗ. Yêu cầu vận tốcvà khối

học sinh quan sát trả lời câu lượngcủa nó

hỏi C7, C8.
HS: thảo luận trả

lời các câu hỏi

GV: nhắc chú ý cho HS rõ - C9: nêu thí dụ vật

có cả động năng và

thế năng: máy bay

đang bay (vật đang

* Hoạt động 4: làm bài tập chuyển động trên

để củng cố khái niệm động không trung)

năng và thế năng (4ph) - C10: a) thế năng ;

b) động năng ; c)

GV: lần lượt nêu các câu hỏi thế năng

C9, C10 yêu cầu HS thảo luận

trả lời HS: khi vật có khả

năng sinh công thì

vật có cơ năng

- Khi vật có khả

năng ainh công do

vị trí tương đối của

vật so với mặ đất

hoặc vật bị biến
dạng khi đó vật có

* Hoạt động 5: củng cố thế năng

kiến thức, hướng dẫn HS - Khi vật chuyển

học tập ở nhà.(1ph) dộng sinh công vật

có động năng

GV: Khi nào vật có cơ năng

?

- Trong trường hợp nào vật

có thế năng ? trong trường

hợp nào vật có động năng ?GV: ra bài tập về nhà: bài tập

16.1 đến 16.5 trang 22 sách

bài tập

Yêu cầu học sinh về đọc

phần em có thể chưa biết,

học thuộc phần ghi nhớ.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản