Giáo Án Vật Lý 9 Tiết (13-14)

Chia sẻ: buddy1

Tham khảo tài liệu 'giáo án vật lý 9 tiết (13-14)', tài liệu phổ thông, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo Án Vật Lý 9 Tiết (13-14)

Tiết 13 ĐIỆN NĂNG – CÔNG CỦA DÒNG ĐIỆN

I/Mục tiêu:

1.Kiến thức: Nêu được VD chứng tỏ dòng điện có năng lượng, chỉ ra được

sự chuyển hoá các dạng năng lượng trong h/đ của các dụng cụ điện, chỉ ra

được phần năng lượng có ích và phần năng lượng vô ích . Nêu được dụng cụ

đo năng lượng tiêu thụ là công tơ điện và mỗi số đếm của công tơlà 1kwh.

Nắm ct: A= P.t =U.I.t

2.Kĩ năng: Vận dụng ct A= P.t =U.I.t để tính được 1 đại lượng khi biết các

đại lượng còn lại.

II/ Chuẩn bị:

1Giáo viên :Một công tơ điện, phiếu học tập

2.Học sinh : Nghiên cứu kĩ SGK

III/ Hoạt động dạy họcHoạt động của GV Hoạt động của HSHoạt động 1:Kiểm tra bài cũ : I.Điện năng:

GV:Số oát ghi trên một dụng cụ điện cho 1)Dòng điện có mang năng lượng:

biết gì? Nêu cách tính công suất điện của 1 HS trả lời câu C1

đoạn mạch? Giải C8 ? C1: Dòng điện thực hiện công cơ học: Máy
khoan; máy bơm nước....
Tình huống bài mới : Giáo viên nêu tình

huống như đã ghi ở SGK Dòng điện cung cấp nhiệt lượng cho các

dụng cụ,thiết bị điện: Bàn là,mỏ hàn nồi
Hoạt động 2: Tìm hiểu về điện năng

1.Dòng điện có mang năng lượng cơm.

Gv: cho Hs thực hiện C1 Năng lượng của dòng điện được gọi là

Cho hs lấy thêm 1 số ví dụ khác điện năng.

Gv: Tại sao nói dòng điện có mang năng 2)Sự chuyển hoá điện năng thành các

lượng? dạng năng lượng khác: SGK

2.Sự chuyển hoá điện năng thành các dạng Hs: thảo luận trả lời C2 vào phiếu học tập

năng lượng khác.

Gv: yêu cầu HS thảo luận để chỉ ra và điền

vào bảng 1 SGK các dạng năng lượng được 3)Kết luận: (học SGK/38)

biến đổi từ điện năngGV:Tổ chức thảo luận và thống nhất

Gv:cho HS thực hiện C3 II/.Công của dòng điện:

Y/cầu hs chỉ được phần năng lượng có ích 1)Công của dòng điện:

HS nghiên cứu SGK và trả lời câu hỏi
và vô ích

Gv: cho Hs rút ra kết luận. 2)Công thức tính công của dòng điện:

Hoạt động 3: Tìm hiểu về công của dòng
điện C4:Công suất p đặc trưng cho tốc độ sinh
Y/cầu hs đọc thông tin về công của dòng
công và được xđịnh bằng công thực hiện
điện
được trong 1 giây
GV: Công của dòng điện là gì?
C5: A= P.t = U.I.t
Gv: thông báo về công của dòng điện.
Trong đó:


Gv: cho HS thực hiện C4.
U: HĐT, đo bằng vôn (V)
Gv: cho HS thực hiện C5
I: CĐDĐ, đo bằng ampe (A)
Gv: cho 1 HS nêu tên và đơn vị của các đ/l
t: thời gian , đo bằng giây (s)
trong công thức.
A: công của dòng điện , đo bằng Jun (J)
Gv: giới thiệu đơn vị kwh
1J=1ws =1vAs

*Ngoài ra công của dòng điện còn được đo
Trong thực tế người ta đo công của dòng
bằng kilooatgiờ (kwh)
điện người ta sử dụng cụ gì?
1kwh = 1000w.3600s =3600000J

=3,6.106J

C6: Mỗi số đếm của công tơ ứng với lượng
Gv: cho HS đọc phần 3 SGK và thực hiện
điện năng tiêu thụ là 1KW h
C6.
3) Đo công của dòng điện:
GV giới thiệu công tơ điện
HS nghiên cứu SGK
Công của dòng điện hay điện năng sử
Hoạt động 4:Củng cố và vận dụng

-Y/cầu 1 hs nêu kiến thức cần năm của bài dụng được đo bằng công tơ điện .

học III.Vận dụng:

C7: Tóm tắt: Giải

UĐM = 220 V Điện năng mà bóng
Gv: cho HS tìm hiểu C7  giải

P ĐM = 75W đèn sử dụng:

U =220V vì UĐ = UĐM
Gọi 1 hs lên giải

 P Đ = P ĐM
T = 4h
GV: Tổ chức hs nhận xét

GV đánh giá cho điểm A=? Tacó: A = P t = 75.4

= 300wh = 0,3(kwh)Y/cầu hs làm câu C8 *Số đếm của công tơ khi đó là 0,3 kwh

-Đọc thêm mục có thể em chưa biết C8: Tóm tắt: Giải

T = 2h Lượng điện năng mà

biến trở
U =220V

A = 1,5 kwh = 5,4.106 J
A = 1,5 số

Công suất của bếp là:
A=?P=?
*Hướng dẫn tự học :

*Bài vừa học: Học thuộc ghi nhớ SGK I =? P = A/t = 1,5/2

=0,75(Kw)
-Giải Bt 13.2 13.6 SBT

CĐDĐ chạy qua bếp
*Chuẩn bị bài mới trong thời gian 2h

I = P / U =750/220

= 3,41(A)

Đs: 5,4.106J

0.75kw ; 3,41 A
Tiết 14 BÀI TẬP VỀ CÔNG SUẤT ĐIỆN VÀ ĐIỆN NĂNG SỬ

DỤNG

I/Mục tiêu:

1.Kiến thức: Giải được các bài tập tính công suất và điện năng tiêu thụ

đối vối các dụng cụ điện mắc nối tiếp và mắc song song.

2.Kĩ năng: Rèn kĩ năng giải Bt

II/Chuẩn bị:

Học sinh : Ôn tập định luật ôm đối với các loại đoạn mạch và các kiến

thức về công suất và điện năng tiêu thụ

III/Hoạt động dạy học
Hoạt động của GV Hoạt động của HS

Hoạt động1: Kiểm tra bài cũ :

Viết công thức tính điện trở HS tóm tắt bài toán

tương đương của đoạn mạch mắc

nối tiếp, song song ? Viết công HS hoạt động cá nhân giải

thức tính công suất điện và điện 1 HS lên giải

năng tiêu thụ? Bài1: tóm tắt Giải

U = 220V a) Điện trở của đèn:

I = 341mA R = U/I =220/0,341
Hoạt động 2:Bài tập 1

Gv: cho HS tìm hiểu đề và tóm tắt = 645()
=0,341A

bài công suất của bóng
a)R = ?

Hs :Tóm tắt bài đèn:

Gv:y/cầu hs khà tự giải BT1 P=? P = U.I =220.0,341

Gọi1 HS lên bảng giải (đ/v HS =75(w)

giỏi) b)t = 30.4 b)Điện năng mà bóng

gv sữa chữa sai sót đèn

*Riêng đ/v HS,TB,Yếu: tiêu thụ trong 30 ngày
= 120h

gv: gợi ý: + viết công thức tính A=?J A= P.t =75.120

điện trở =? Kwh =9000 = 9kwh

=9.3,6.106J
+Viết ct tính công suất
+ Viết ct tính điện năng = 32400000

J=32,4.106J
tiêu thụ theo P và t

Số đếm của công tơ là :
 gv h/d cách đổi về đơn vị Jun

N= 32,4.106 : 3,6.106= 9số( 9 kw.h)
 cho Hs giải.

Đs: a) 645 ;
Hoạt động 3: Bài tập 2

75w
Gv: - Cho HS cả lớp tìm hiểu đề

b)32400000J
bài tập 2 , sau đó tóm tắt.

9kw.h
- Cho HS khá – giỏi tự tìm

Bài 2:tóm tắt
cách giải  giải sau đó gv cho cả

UĐM = 6V
lớp nhận xét  sửa chữa sai sót.
P ĐM = 4,5 W
Riêng HS TB & yếu: gv gợi ý cách
Giải:
U = 9V
giải câu A.
a)K đóng đèn sáng a/ Vì đèn sáng
- Đèn sáng bình thường khi nào?
bình
- Đ & biến trở mắc theo kiểu gì?
bình thường thường nên:
- CĐDĐ qua đèn và qua biến trở có
 số chỉ A UĐ=UĐM ;
mối liên hệ ntn?

PĐ=PĐM
- Số chỉ A cho biết điều gì?

IĐ= IĐM = P
Gv: Cho HS giỏi và khá giải theo

ĐM/UĐM b)Rb = ? =
nhiều cách khác nhau  nhận xét
4,5/6 = 0,75A
& sửa sai sót.
Riêng HS TB & yếu: GV gợi ý Pb= ? Mà Đ nt Rb

cách giải sử dụng công thức nào để nên:

tránh Rb? c)t= 10 ph = 600s

 Rb = Ub/Ib. Nêu cách tính Ub = ? IĐ=Ib=I=IA=0,75A

b/ HĐT giữa
A=?
 Ub = U – Ub.

hai đầu
Viết công thứ Pb=Ub.Ib

biến trở khi Đ
-Cho HS khá giỏi giải theo nhiều

sáng bình thường:
cách khác nhau.

Ub = U – UĐ = 9 – 6 =3(V)
Hs tìm được cách giải khác
Điện trở của biến trở khi Đ sáng bình
GV gợi ý cách giải đ/v HS TB &

thường :
yếu:

Rb= Ub / Ib = 3/ 0,75 = 4()
Sử dụng công thức nào để tính

Công suất tiêu thụ của điện của biến
công của dòng điện sản ra ở biến

trở khi đèn sáng bình thường:
trở và ở toàn mạch trong thời gian

P b = Ub . Ib = 3.0,75 = 2,25(w)
10 ph?

c)Công thức của dòng điện sản ra ở
Hoạt động 4: Bài tập 3

biến trở trong 10 phút:
Tiến trình như các bài tập trên.

A1= P. t =9. 0,75.600 = 1350 (J)
Gv gợi ý đ/v HS TB ,yếu:

Công của dòng điện sản ra ở toàn
HĐT của Đ, của bàn là &HĐT của

mạch trong 10 ph :
ổ điện là bao nhiêu?
Hs nêu được A = UIt = 9. 0,75. 600 = 4050(J)

Để Đ và bàn là hđ bình thường thì HS nêu cách giải khác

cần có điều kiện gì? Bài tập 3: Giải:

Tóm tắt:
 cách mắc & vẽ sơ đồ.

Đ(220V-100W)
Hãy nêu công thức tính điện trở

BL(220V-1000W)
tương đương của đm // .

U=220V
-làm thế nào để tính điện trở

a)Vẽ sơ đồ , RTĐ
củađèn & của bàn là?

b)t=1h =3600s
S/d công thức nào để tính điện

A= ?
năng đ/m

a ) V ẽ s ơ đồ
tiêu thụ trong thời gian đã cho?

220V
Gv h/d HS từ A=UIt

U2
 A= .t
R

Yêu cầu hs tìm hiểu cách giải khác
Đ
Hoạt động 5:Củng cố và hướng

dẫn về nhà

. Củng cố : Hệ thống lại những
R
kiến thức vừa học hôm nay
Điện trở của đèn:
Hướng dẫn học sinh giảiBT 14.1
RĐ=UĐ2/PĐ=2202/100
SBT. Hướng dẫn về nhà: = 484()

* Xem lại bài giải của các Điện trở của bàn là: Rbl=

U2bl / Pbl
BT trên. ôn lại các CT tính:A, P,

= 2202 / 1000=
đ/m nối tiếp , đ/m //.

- Chuẩn bị bài TH 15 48,4()

Điện trở tuơng đương của đoạn

mạch:

R D .Rbl 484.48, 4
= 44()
Rtđ = =
484  48,4
R D  Rbl


a) Điện năng mà đoạn mạch tiêu

thụ trong 1h:

A=UIt= U2.t/R= 2202.3600 / 44

= 3960000(J)= 1,1

KW.h
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản