Giáo án Vật Lý lớp 10: CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT KHI CHỊU TÁC DỤNG CỦA HAI LỰC VÀ CỦA BA LỰC KHÔNG SONG SONG

Chia sẻ: abcdef_32

I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Nêu được định nghĩa vật rắn và giá của lực. - Phát biểu được quy luật tổng hợp hai lực có giá đồng quy. - Phát biểu được điều kiện cân bằng của vật chịu tác dụng của hai lực hay của ba lực không song song. 2. Kỹ năng: - Biết cách xác định trọng tâm bằng thực nghiệm. - Vận dụng được các điều kiện cân bằng và quy tắc tổng hợp hai lực có giá đồng quy để giải các bài tập. ...

Nội dung Text: Giáo án Vật Lý lớp 10: CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT KHI CHỊU TÁC DỤNG CỦA HAI LỰC VÀ CỦA BA LỰC KHÔNG SONG SONG

CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT

KHI CHỊU TÁC DỤNG CỦA HAI LỰC

VÀ CỦA BA LỰC KHÔNG SONG SONGI. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Nêu được định nghĩa vật rắn và giá của lực.

- Phát biểu được quy luật tổng hợp hai lực có giá đồng quy.

- Phát biểu được điều kiện cân bằng của vật chịu tác dụng của hai lực

hay của ba lực không song song.

2. Kỹ năng:

- Biết cách xác định trọng tâm bằng thực nghiệm.

- Vận dụng được các điều kiện cân bằng và quy tắc tổng hợp hai lực có

giá đồng quy để giải các bài tập.II. CHUẨN BỊ:

Giáo viên:
- Chuẩn bị các thí nghiệm hình 17.1, 17.2, 17.3 và 17.5

- Chuẩn bị các tấm bìa mỏng, phẳng có tâm đối xứng trong hình 17.4

Học sinh:

- Ôn lại quy tắc hình bình hành và điều kiện cân bằng của một chất

điểm.III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Ổn định tổ chức lớp.

2. Kiểm tra bài cũ: (Không)

3. Bài mới.
Hướng dẫn của giáo viên Hoạt động của học sinh

- Vật rắn khác chất điểm ở chổ - Vật rắn có kích thước, có một trọng

nào? tâm.

- Giá của lực và điểm đặt cái - Giá quan trọng hơn.

nào quan trọng hơn?
- Thí nghiệm cân bằng của một vật
- Bố trí thí nghiệm 17.1

- Vật phải nhẹ để có thể bỏ chịu tác dụng của 2 lực

qua trọng lực. - Quan sát.

- Hai quả cân có trọng lượng - Hai lực có cùng giá, cùng độ lớn

bằng nhau. nhưng ngược chiều.

- Nhận xét gì về giá, chiều, độ

lớn của hai lực đó?

- Điều kiện cân bằng được - Phát biểu điều kiện cân bằng của

phát biểu ra sao? vật chịu tác dụng bởi hai lực trong

sách giáo khoa.

- Có thể xác định trọng tâm - Học sinh suy nghĩ và trả lời.

của bìa hình tam giác bằng

thực nghiệm dựa vào đặc tính - Nằm trên đường kéo dài của dây

giá của trọng lực đi qua trọng treo AB.

tâm. - Nằm trên đường kéo dài của dây

- Bố trí thí nghiệm như hình treo CD.
- Trọng tâm nằm ở giao điểm của
17.2.

- Khi treo vật tại A thì trọng AB và CD.

tâm ở đâu? - Học sinh ghi nhận: giao điểm của

- Khi treo vật tại C thì trọng hai đường kéo dài của dây treo tại

hai điểm khác nhau của vật chính là
tâm ở đâu?

trọng tâm của vật.
- Vậy trọng tâm nằm tại đâu?

- Bố trí thí nghiệm hình 17.3 - Quan sát

- Trọng tâm G của những vật - Tại tâm đối xứng.

phẳng, mỏng và có hình dạng

hình học đối xứng nằm ở đâu?

- Bố trí thí nghiệm hình 17.5 - Thí nghiệm

- Có nhận xét gì về giá của 3 - Giá của 3 lực cùng nằm trong một

lực? mặt phẳng và đồng quy tại một

- Trượt 3 lực trên giá của điểm.

chúng đến điểm O ta được hệ

3 lực cân bằng giống như ở
chất điểm

- Quy tắc tổng hợp hai lực có - Phát biểu quy tắc hợp lực.

giá đồng quy được phát biểu

ra sao?

- Điều kiện cân bằng của một - Phát biểu điều kiện cân bằng.

vật rắn chịu tác dụng của 3 lực

không song song là gì?

- Ghi ví dụ.
- Quả cầu cân bằng nên phải

vẽ các lực như thế nào?
- Đọc đề bài.
- Ta phải trượt lực nào đến
- Đồng quy.
điểm đồng quy để có thể áp

dụng quy tắc hình bình hành?
- L ực N

- Giao bài tập về nhà
- Trả lời câu hỏi 1, 2, 3, 4, 5

sách giáo khoa.

- Làm bài tập 6, 7, 8 sách giáo

khoa.

IV. RÚT KINH NGHIỆM
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản