Giáo án Vật Lý lớp 10: CƠ NĂNG

Chia sẻ: abcdef_25

I. MỤC TIÊU: 1. Nhận thức: - Thiết lập và viết được công thức tính cơ năng của một vật chuyển động trong trọng trường. - Phát biểu được định luật bảo toàn cơ năng của một vật chuyển động trong trọng trường. - Viết được công thức tính cơ năng của vật chuyển động dưới tác dụng của lực đàn hồi của lò xo. - Phát biểu được định luật bảo toàn cơ năng của vật chuyển động dưới tác dụng của lò xo. 2. Kỹ năng: - Vận dụng được định luật bảo toàn cơ năng để giải...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án Vật Lý lớp 10: CƠ NĂNG

CƠ NĂNGI. MỤC TIÊU:

1. Nhận thức:

- Thiết lập và viết được công thức tính cơ năng của một vật chuyển động

trong trọng trường.

- Phát biểu được định luật bảo toàn cơ năng của một vật chuyển động

trong trọng trường.

- Viết được công thức tính cơ năng của vật chuyển động dưới tác dụng

của lực đàn hồi của lò xo.

- Phát biểu được định luật bảo toàn cơ năng của vật chuyển động dưới

tác dụng của lò xo.

2. Kỹ năng:

- Vận dụng được định luật bảo toàn cơ năng để giải một số bài toán đơn

giảnII. CHUẨN BỊ:
Giáo viên:

- Con lắc đơn.

- Con lắc lò xo.III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Ổn định tổ chức lớp.

2. Kiểm tra bài cũ: (Không)

3. Bài mới.
Hướng dẫn của giáo viên Hoạt động của học sinh

1) Kiểm tra bài cũ

- Viết công thức động năng của

một vật.

-Viết công thức tính thế năng trọng

trường của một vật và thế năng đàn

hồi.
2) Giới thiệu bài

- Trong hai bài học trước ta đã học

hai dạng năng lượng là động năng

và thế năng. Vậy động năng và thế

năng của vật liên hệ với nhau như

thế nào? Để biết điều đó ta tìm hiểu
- Ghi đề bài vào tập.
một dạng năng lượng đơn giản là

cơ năng.

- Giáo viên ghi đề bài lên bảng.

3) Cơ năng của một vật chuyển

động trong trọng trường.

- Xét chuyển động trong trọng - Quan sát hướng dẫn của giáo

trường từ A đến C viên.

- Xác định dạng năng lượng:

+ Khi vật ở A? - Trả lời.

+ Khi vật ở B? - Trả lời.
+ Khi vật ở C? - Trả lời.

- Cơ năng là gì? - Định nghĩa

- Ghi định nghĩa, công thức - Ghi định nghĩa và công thức

vào tập.
W=Wđ+Wt

W= ½ mv2+mgz

4) Sự bảo toàn cơ năng của vật

chuyển động trong trọng trường. Quan sát hình 27.1 sách giáo

- Yêu cầu học sinh quan sát hình khoa.

27.1 sách giáo khoa.

- Vật m chuyển động từ vị trí M

đến vị trí N chỉ chịu tác dụng của

trọng lực. - Viết bài tập liên hệ lên bảng.

- Biểu diễn hệ thức liên hệ công

của trọng lực và thế năng giữa M

và N?

AMN=Wt(M)-Wt(N).
- Viết bài tập liên hệ lên bảng.
- Biểu thức liên hệ công của trọng

lực và độ biến thiên động năng của

vật chuyển động từ M đến N?

AMN= ½ mv22 - ½ mv12

AMN=Wđ(N)-Wđ(M) - Tìm W(M) và W(N).

- Xác định cơ năng của vật ở M và

ở N từ hai biểu thức đã viết?

- Nhận xét gì về cơ năng của vật tại - Nêu nhận xét, phát biểu định

M và N? luật bảo toàn cơ năng.

- Ghi nhận định luật bảo toàn cơ - Ghi định luật và công thức

năng, công thức: vào tập

W=Wđ+Wt= hằng số

Hay: W= ½ mv2+mgz= hằng số

5) Hệ quả

- Cho học sinh quan sát con lắc đơn

khi kéo vật nặng ra khỏi vị trí cân
bằng O đến vị trí A rồi thả tay.

- Ở vị trí biên A đại lượng nào cực

đại, đại lượng nào cực tiểu? - Trả lời.

- Ở vị trí cân bằng O đại lượng nào

cực đại, đại lượng nào cực tiểu? - Trả lời.

- Yêu cầu học sinh trả lời các câu

hỏi C1 sách giáo khoa.

- Nêu hệ quả của vật chuyển động - Trả lời.

trong trường?

- Nêu hệ quả.

6) Cơ năng của vật chịu tác dụng

của lực đàn hồi.

- Cho học sinh quan sát con lắc lò - Ghi định luật và công thức

xo, xét trường hợp vật chỉ chịu tác vào tập.

dụng của lực đàn hồi.

- Nêu định luật, công thức.
- Khi một vật chỉ chịu tác dụng của

lực đàn hồi gây bởi sự biến dạng

của một lò xo đàn hồi thì trong quá

trình chuyển động của vật, cơ năng

được tính bằng tổng động năng và
- Học sinh xác định cơ năng ở
thế năng đàn hồi của vật là một đại
A và B, giải thích.
lượng bảo toàn.

W= ½ mv2+ ½ k(Δl)2.
- Học sinh trả lời.
- Tính cơ năng của vật ở A và B

(C2 hình 27.3) Cơ năng có được

bảo toàn? Tại sao?

- Định luật bảo toàn cơ năng chỉ

nghiệm đúng khi nào?

7) Củng cố

- Cơ năng là gì? - Trả lời.

- Phát biểu định luật bảo toàn cơ - Phát biểu.

năng của vật chuyển động trong
trọng trường.

- Phát biểu định luật bảo toàn cơ - Phát biểu.

năng của vật chuyển động dưới tác

dụng của lực đàn hồi.

- Giải các bài tập 5, 6, 7, 8 trang

144 và 145 sách giáo khoa.

IV. RÚT KINH NGHIỆM
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản