Giáo án Vật Lý lớp 10: CÔNG VÀ CÔNG SUẤT

Chia sẻ: abcdef_25

I. MỤC TIÊU: 1. Nhận thức: - Nắm được định nghĩa công của lực, định nghĩa công suất và ý nghĩa của nó. 2. Kỹ năng: - Tính được công của lực trong trường hợp đơn giản.II. CHUẨN BỊ: Giáo viên: - Phần tương ứng trong sách Vật lý 8. Học sinh: - Ôn lại kiến thức ở lớp 8 về công và phân tích lực.

Nội dung Text: Giáo án Vật Lý lớp 10: CÔNG VÀ CÔNG SUẤT

CÔNG VÀ CÔNG SUẤTI. MỤC TIÊU:

1. Nhận thức:

- Nắm được định nghĩa công của lực, định nghĩa công suất và ý nghĩa

của nó.

2. Kỹ năng:

- Tính được công của lực trong trường hợp đơn giản.II. CHUẨN BỊ:

Giáo viên:

- Phần tương ứng trong sách Vật lý 8.

Học sinh:

- Ôn lại kiến thức ở lớp 8 về công và phân tích lực.III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Ổn định tổ chức lớp.
2. Kiểm tra bài cũ: (Không)

3. Bài mới.
Hướng dẫn của giáo viên Hoạt động của học sinh

1) Kiểm tra bài cũ

- Động lượng là gì? Biểu thức?

Đơn vị?

- Định luật bảo toàn động lượng?

Khi nào có sự biến đổi động

lượng?

2) Tạo tình huống vào bài và ôn

lại kiến thức cũ.

- Cho học sinh đọc và trả lời bốn - Học sinh trả lời bốn câu hỏi nêu

câu hỏi ở đầu bài. ra ở đầu bài.

- Ở lớp 8, lực sinh công khi nào? - Học sinh nhớ lại và trả lời.

Công đó được tính như thế nào?
- Hình 24.1, khi vật từ mặt đất

lên cao một đoạn h. Hãy tính - Công của lực nâng bằng giá trị

công của lực nâng và công của lực nhân với quãng đường. Công

trọng lực. của trọng lực không tìm được vì

- Bài học hôm nay sẽ giúp ta điểm đặt không dịch chuyển cùng

hiểu rõ thêm vấn đề này. hướng với trọng lực.

3) Tìm công thức trong trường

hợp tổng quát

- Gợi ý tìm công của lực F

+ Dựa vào công thức A=Fs - Học sinh dựa theo gợi ý để tìm

+ Phân tích lực F thành hai thành Fn theo quy tắc hình bình hành.

phần trong đó có một thành phần

Fs cùng phương với phương

chuyển động và Fn vuông góc

với phương chuyển động.

- Yêu cầu học sinh tìm công của
- Fn không gây nên dịch chuyển
Fs và Fn. Đặt góc tạo bởi
phương của lực và phương của vật nên công do lực Fn tạo ra

chuyển động là α và đoạn đường là

dịch chuyển được là s. An=0

- Giáo viên tóm tắt lại kiến thức Fs sinh công và được tính theo

cần nhớ. công thức:

A=As=Fs.s=F.s.cosα

- Học sinh ghi bài.

4) Biện luận các trường hợp của

A, đơn vị công và chú ý.

+ α có thể có những giá trị nào? + α nằm trong khoảng [0,1800]

+ cosα có thể có những giá trị - Học sinh bàn luận và đưa ra 3

nào? suy ra A có thể nhận những trường hợp

giá trị nào? + α < 900 → cosα > 0 → A > 0:

- Giáo viên hướng dẫn từng công phát động

trường hợp. Công gọi là công gì? + α = 900 → cosα = 0 → A = 0

- Phân tích trường hợp công của + α > 900 → cosα < 0 → A < 0:

trọng lực khi xe lên dốc để thấy
được tác dụng cản của trọng lực. công cản.

- Yêu cầu đưa thêm vài ví dụ về - Học sinh cùng phân tích trọng

công cản. lực P thành hai thành phần Ps và

Pn tương tự như F. Nhận xét
- Đơn vị công? Nêu chú ý.

chiều của Pn và hướng dịch

chuyển → Pn đóng vai trò công

cản.

- Công trọng lực 24.1, công lực

ma sát...

- Học sinh nhớ lại và ghi nhớ.

5) Công suất

- Khi chọn mua một máy móc - Học sinh thảo luận và đưa ra các

nào đó sinh công, ta quan tâm tiêu chuẩn và nhớ lại công suất,

điều gì? công thức, đơn vị.

- Giáo viên nhận xét và hướng - Ghi bài.

học sinh đến khả năng sinh công

nhanh hay chậm.
- Yêu cầu học sinh nhớ lại công

suất ở lớp 8.

- Kết luận: Công suất là gì? Ý

nghĩa, đơn vị và khái niệm ở một

số lĩnh vực khác.

6) Củng cố và ra bài tập về nhà.

- Đặt các câu hỏi để học sinh - Nhớ lại kiến thức và làm bài tập

nhớ lại bài, chủ yếu phần cuối về nhà.

bài.

- Ra bài về nhà: bài tập trong

sách giáo khoa và sách bài tập.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản