Giáo án Vật lý lớp 9 : Tên bài dạy : ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI THẤU KÍNH HỘI TỤ.

Chia sẻ: abcdef_30

A. MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: -Nêu được trường hợp nào TKHT cho ảnh thật và cho ảnh ảo của một vật và chỉ ra được đặc điểm của các ảnh này. -Dùng các tia sáng đặc biệt dựng được ảnh thật và ảnh ảo của một vật qua TKHT. 2.Kĩ năng: -Rèn kĩ năng nghiên cứu hiện tượng tạo ảnh của TK hội tụ bằng thực

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án Vật lý lớp 9 : Tên bài dạy : ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI THẤU KÍNH HỘI TỤ.

ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI

THẤU KÍNH HỘI TỤ.
A. M ỤC TIÊU:

1.Kiến thức : -Nêu đư ợc tr ư ờng hợp n ào TKHT cho ả nh thật

và cho ảnh ảo của một vật v à chỉ ra đư ợc đặc điểm của các

ả nh này.

-Dùng các tia sáng đ ặc biệt dựng đ ư ợc ảnh thật v à ảnh ảo

c ủa một vật qua TKHT.

2. K ĩ năng : -Rèn kĩ năng nghi ên c ứu hiện t ư ợng tạo ảnh của

TK h ội tụ bằng thực nghiệm.

-Rèn kĩ năng tổng hợp thông tin thu thập đ ư ợc để khái quát

hoá hi ện tư ợng.

3. Thái độ: Phát huy đư ợc sự say m ê khoa h ọc.
B . DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM :

Đối với mỗi nhó m HS :

-1 thấu kính hội tụ ti êu c ự khoảng 12 cm.
-1 giá quang h ọc. -1 nguồn sáng. –Khe sáng hình ch ữ F. -1

màn h ứng ảnh.

C. PHƯƠNG PHÁP : -Th ực nghiệm.

-Cách quan sát ảnh thật của một vật qua thấu kính hội tụ.

+Cách 1: Quan sát trên màn h ứng nhờ hiện t ượng tán xạ

trên màn h ứng.

+Cách 2: Quan sát b ằng cách đặt mắt trên đường truyền của

c hùm tia ló và ở phía sau vị trí của ảnh thật.

-Cách vẽ ảnh của một vật tạo bởi thấu kính:

+M ột điểm nằm trên trục chính th ì ả nh nằm tr ên tr ục chính.

+ Đi ểm nằm ngoài tr ục chính thì v ẽ đ ư ờng truyền của hai

tia sáng đ ặc biệt.

D.T Ổ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. *ỔN ĐỊNH (

1 phút)

* H. Đ. 1: KI ỂM TRA B ÀI CŨ- ĐẶT VẤN ĐỀ.(4 phút)

1 . Ki ểm tra b ài c ũ:

-Hãy nêu đặc điểm các tia sáng qua TKHT.

-Hãy nêu cách nhận biết TKHT.

G V ki ểm tra kiến thức của HS bằng TN ảo.
2 .Đặt vấn đề: Như SGK.

* H. Đ.2: TÌM HIỂU ĐẶC ĐIỂM CỦA ẢNH CỦA MỘT

VẬT TẠO BỞI TKHT ( 15 phút)

1 . Thí nghi ệm:

-Nghiên c ứu bố trí TN h ình - HS: H oạt động theo nhóm.

43.2 sau đó b ố trí nh ư hình K ết quả:

vẽ. a . Đặt vật ngoài khoảng

-Ki ểm tra và thông báo cho t iêu c ự.

HS bi ết ti êu c ự của TK f = C 1: Đặt vật ở xa thấu kính

và màn ở s át thấu kính. Từ
12cm.

-Yêu c ầu HS làm C1, C2. C3 t ừ dịch chuyển màn ra xa

rồi ghi kết quả v ào bảng. t h ấu kính cho đến khi xuất

h i ện ảnh r õ nét c ủa vật ở trên

-GV gợi ý HS dịch chuyển m àn, đó là ảnh thật. Ảnh thật

màn h ứng ảnh. n gư ợc chiều với vật.

C 2: Dịch vật vào gần thấu

-Yêu c ầu HS báo cáo kết quả kính hơn v ẫn thu đ ư ợc ảnh

c ủa nhóm m ình → n hận xét c ủa vật ở tr ên màn. Đó là
kết quả của bạn. ả nh thật, ng ư ợc chiều với

vật.

-GVki ểm tra lại nhận xét b . Đặt vật trong khoảng

bằng TN theo đúng các b ư ớc t iêu c ự.

HS th ực hiện. C 3: Đặt vật trong khoảng

t iêu c ự, m àn ở s át thấu kính.

t ừ từ dịch chuyển m àn ra xa

t h ấu kính, không hứng đ ư ợc

ả nh ở tr ên màn. Đặt mắt tr ên

đ ư ờng truyền của ch ùm tia

ló, ta quan sát th ấy ảnh cùng

c hiều, lớn h ơn vật. Đó là ả nh

ả o và không h ứng đ ư ợc trên

m àn.2.Hãy ghi các nh ận xét tr ên vào bảng 1:

K/quả Vật ở rất Đặc điểm của ảnh.
x a th ấu
q/ s C ùng

c hiều hay Lớn h ơn
kính (d)
Th ật hay
h ay nh ỏ
Lần TN n gược
ả o?
c hiều so h ơn vật?

với vật?

Vật ở rất Ngư ợc
Nh ỏ h ơn
x a th ấu Ảnh thật c hiều với
1
vật
vật
kính

Ngư ợc
Nh ỏ h ơn
Ảnh thật c hiều với
2 D > 2f
vật
v ật

Ngư ợc
Lớn h ơn
Ảnh thật c hiều với
3 F < d < 2f
vật
vật

C ùng
Lớn h ơn
Ảnh ả o c hiều với
4 D 2 f.

-Yêu c ầu HS dựn g ảnh

d < f.

-Yêu c ầu nhận xét cách

dựng của bạn.
-GV ch ấn chỉnh v à

th ống nhất.

- Ảnh thật hay ảo?

Tính ch ất ảnh?

G V ki ểm tra sự nhân

th ức của HS bằng TN→

mô ph ỏng.

HS ch ỉ dựng ảnh của

vật ┴  → ch ỉ cần dựng

ả nh B ’c ủa B.

G V kh ắc sâu lại c ách

dựng ảnh bằng h ình ả nh

mô ph ỏng.

* H. Đ.4: C ỦNG CỐ VÀ VẬN DỤNG (10 phút)

1 Củng cố:

-Hãy nêu đặc điểm của ảnh của D > f: Ảnh thật, ngư ợc

một vật tạo bởi thấu kính hội tụ? c hiểu với vật.

D < f: Ảnh ảo, cùng

-Hãy nêu cách d ựng ảnh? c hiều với vật, lớn h ơn
vật.

Vẽ hai tia đặc

b i ệt→dựng hai tia

t ương ứng→giao điểm
2.Vận dụng:

-Yêu c ầu HS làm C6. c ủa hai tia ló l à ảnh của

+Bài cho bi ết điều gì? Ph ải tìm đ i ểm sáng.

yếu tố n ào?

C6: C ho AB = h = 1

c m; f = 12cm
Hình 1:

+ d = 36 cm →h’ = ?; d ’ =
B
I
?

F ’A
O
A
+ d = 8cm →h ’ = ?; d ’ =

B

?

Hình 2:

B’


L ời giải :
I
B

O + d=36 cm.
FA
AXét hai c ặp tam giác

đ ồng dạng:
C 7.Tr ả lời câu hỏi n êu ra ở phần Tam giác ABF đ ồng

mở b ài. d ạng với tam giác OHF.

Tam giác A’ B’ F’ đ ồng

d ạng với tam giác OIF’ .

Vi ết các hệ thức đồng

d ạng, từ đó tính đ ược h ’

= 0 ,5cm; OA’= 18 cm

+ d = 8 cm:

Xét hai c ặp tam giác

đ ồng dạng:

Tam giác OB’F’ đ ồng

d ạng với tam giác BB ’ I.

Tam giác OAB đ ồng

d ạng với tam giác

OA’ B ’ .

Vi ết các hệ thức đồng

d ạng, từ đó tính đ ược

h ’ =3 cm; OA’ = 24cm.

S ự khác nhau giữa ảnh
t h ật và ả nh ảo ở thấu

kính hội tụ:

Ảnh thật luôn ng ư ợc

c hiều với vật.

Ảnh ảo luôn cùng chiều

với vật.
C7: Từ từ dịch chuyển

t h ấu kính hội tụ ra xa

t rang sách, ả nh của

d òng ch ữ quan sát qua

t h ấu kính c ùng chiều và

t o hơn dòng chữ khi

q uan sát trực tiếp. Đó là

ả nh ảo của d òng ch ữ

t ạo bởi thấu kính hội tụ

khi dòng ch ữ nằm trong

khoảng tiêu c ự của thấu
kính.

Tới một vị trí n ào đó, ta

lại nh ìn th ấy ảnh của

d òng ch ữ ngư ợc chiều

với vật. Đó là ả nh thật

c ủa dòng ch ữ tạo bởi

t h ấu kính hội tụ, khi

d òng ch ữ nằm ngoài

khoảng tiêu c ự của thấu

kính, và ảnh thật đó

n ằm ở tr ư ớc mắt.

H ướng dẫn về nhà:

Học thuộc phần ghi nhớ cuối b ài.

Làm bài t ập 43.4 đến 43.6SBT.

E . RÚT KINH NGHI ỆM :

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………………………………………………
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản