Giáo án Vật lý lớp 9 : Tên bài dạy : SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO VẬT LIỆU LÀM DÂY DẪN.

Chia sẻ: Abcdef_30 Abcdef_30 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
184
lượt xem
6
download

Giáo án Vật lý lớp 9 : Tên bài dạy : SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO VẬT LIỆU LÀM DÂY DẪN.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

A.MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: -Bố trí và tiến hành TN kiểm tra chứng tỏ rằng điện trở của các dây dẫn có cùng chiều dài, tiết diện và được làm từ các vật liệu khác nhau thì khác nhau. -So sánh được mức độ dẫn điện của các chất hay các vật liệu căn cứ vào bảng giá trị điện trở suất của chúng. -Vận dụng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Vật lý lớp 9 : Tên bài dạy : SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO VẬT LIỆU LÀM DÂY DẪN.

  1. SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO VẬT LIỆU LÀM DÂY DẪN. A.M ỤC TIÊU: 1. Kiến thức: -B ố trí và ti ến hành TN ki ểm tra chứng tỏ rằng điện trở của các dây dẫn có c ùng chi ều d ài, ti ết diện và đư ợc làm t ừ các vật liệu khác nhau th ì khác nhau. -So sánh đư ợc mức đ ộ dẫn điện của các chất hay các vật li ệu căn cứ vào bảng giá trị điện trở suất của chúng. l -Vận dụng công thức để tính đư ợc một đại lượng khi R S bi ết các đại lư ợng c òn lại. 2.Kĩ năng: -M ắc mạch điện v à s ử dụng dụng cụ đo để đo điện t r ở của dây d ẫn. -S ử dụng bảng điện trở suất của một số chất. 3. Thái đ ộ: Trung thực, có tinh thần hợp tác trong hoạt động nhóm. B . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
  2. Đối với mỗi nhóm HS: Hai dây dẫn khác nhau có 1   2  0.3mm. l1  l2  1800 mm Dây 1: Constantan, d ây 2: Nicrom, 1 ngu ồn điện 4.5V, 1 c ông t ắc. 1 ampe k ế có GHĐ là 1A và ĐCNN là 0.01A. 1 vônk ế có GHĐ là 6V và ĐCNN là 0.1V. C ác đoạn dây nối. C .PHƯƠNG PHÁP: Thu th ập thông tin → dự đoán → suy lu ận diễn dịch từ tr ường hợp chung cho một t rư ờng hợp riêng → kiểm tra bằng thực nghiệm → khẳng định tính đúng đắn. -GV thông báo khái ni ệm điện trở suất. -HS tự lực suy luận theo các b ư ớc đ ã đ ược định h ư ớng l XDCT: R  . . S D. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. *H. Đ.1: KI ỂM TRA B ÀI C Ũ-TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. -Qua tiết 7, 8 ta đ ã bi ết điện
  3. tr ở của một dây dẫn phụ thu ộc vào các yếu tố nào? Ph ụ thuộc nh ư thế nào? -Mu ốn kiểm tra sự phụ thuộc c ủa điện trở v ào vật liệu làm dây d ẫn ta phải tiến hành TN như thế nào? *H. Đ.2: TÌM HIỂU XEM Đ I ỆN TRỞ CÓ PHỤ THUỘC VÀO VẬT LIỆU LÀM DÂY DẪN HAY KHÔNG? I.Sự phụ thuộc của điện trở v ào vật liệu làm d ây d ẫn. -Yêu c ầu HS C 1: Đo điện trở c ủa các dây dẫn có c ùng tr ả lời C1. c hiều d ài và cùng tiết diện nhưng làm bằng c ác vật liệu khác nhau. 1 .Thí nghi ệm A V - + -Yêu c ầu th ực hiện TN theo nhóm.
  4. Đi ện C ác b ước Dây d ẫn có các điện trở t r ở dây d ẫn(  ) t ính su ất khác nhau(  ) 1 R1  S1  S 2  0.07065mm 2 l1  l2  1800m  0.07065.10 6 m2  1.8m R2  2 2 .Kết luận: Điện trở của dây dẫn phụ thuộc G ọi đại diện vào vật liệu làm dây d ẫn. c ác nhóm nêu nh ận xét rút ra t ừ kết quả TN. *H. đ.3: TÌM HIỂU VỀ ĐIỆN TRỞ SUẤT. II. Điện trở suất -Công th ức -Yêu c ầu HS đọc mục 1 v à đ iện trở. tr ả lời câu hỏi: 1 .Đi ện trở suất.
  5. +Đi ện t rở suất của một vật -Đi ện trở suất của một vật li ệu liệu (hay một chất) có trị số (hay 1 chất) là gì? b ằng điện trở của một đoạn +Kí hiệu của điện trở suất? d ây dẫn hình trụ đ ư ợc làm +Đơn vị điện trở suất? b ằng vật liệu đó có chiều d ài 1 m và có tiết diện là 1m 2 . -GV treo b ảng điện trở suất c ủa một số chất ở 20 0 C. G ọi Đi ện trở suất đ ư ợc kí hiệu là HS tra bảng để xác định ρ đi ện trở suất của một số Đơn vị điện trở suất l à Ωm. c h ất và gi ải thích ý nghĩa C 2: Dựa vào bảng điện trở c on s ố. su ất biết có  cons tan tan  0,5.10 6 m -Yêu c ầu cá nhân ho àn n ghĩa là m ột dây dẫn hình trụ thành C2. làm b ằng constantan có chiều d ài 1m và tiết diện là 1m 2 thì đ iện trở của nó l à 0, 5.106  .V ậy đoạn dây c onstantan có chi ều d ài 1m, t iết diện
  6. 1 mm 2 =10- 6 m2 có điện trở là 0 ,5 Ω. *H. Đ.4: XÂY D ỰNG CÔNG THỨC TÍNH ĐIỆN TRỞ. 2 -Công th ức điện trở. -Hư ớng dẫn HS trả lời câu C 3: B ảng 2 C 3. Dây d ẫn (đự ơc Đi ện C ác bư ớc làm t ừ vật liệu trở tính c ó đi ện trở suất c ủa ρ). d ây d ẫn (Ω) C hiều Ti ết R 1=ρ 1 d i ện d ài 1m 1m2 -Yêu c ầu HS ghi công C hiều Ti ết R 2=ρ.l 2 th ức tính R v à giải thích ý d i ện 1 d ài m2 ngh ĩa các kí hiệu, đ ơn vị l(m) c ủa từng đại lư ợng trong l C hiều Ti ết 3 R S c ông th ức.
  7. d i ện d ài S (m 2) l(m) l 3 .Kết luận: , trong đó: R  . S là điện trở suất (Ωm)  l là chi ều d ài dây d ẫn (m) S là ti ết diện dây dẫn (m 2). *H. Đ.5: VẬN DỤNG -C ỦNG CỐ-HƯ ỚNG DẪN VỀ NH À. -Yêu c ầu cá nhân HS l àm B ài 9.1. Ch ọn C. Vì b ạc có B T 9.1 SBT gi ải thích lí do đi ện trở suất nhỏ nhất trong số c h ọn ph ương án đúng. 4 kim loại đ ã cho. -GV hư ớng dẫn HS ho àn C 4: Tóm tắt: l=4m ; d=1mm=10 -3m. thành câu C4: +Để tính điện trở ta vận   1, 7.108 m . dụng công thức n ào? R =? +Đại lượng n ào đã biết, B ài giải: Diện tích tiết diện đại lư ợng n ào trong công dây đ ồng là: th ức cần phải tính? (103 ) 2 d2 S  .  3,14. 4 4 →Tính S rồi thay vào công Áp dụng công thức tính
  8. l l 4.4 th ức để tính R.  R  1, 7.10 8. R  . R  . 3,14.(10 3 ) 2 S S R  0, 087() -Từ kết quả thu đ ược ở câu Điện trở của dây đồng l à C 4 →Điện trở của dây 0,087 Ω đồng trong mạch điện l à rất nhỏ, vì vậy ngư ời ta thư ờng bỏ qua điện trở của dây n ối trong mạch điện. *H.D.V.N: -Đ ọc phần “Có thể em ch ưa bi ết” -Trả lời câu C5, C6 (SGK -tr.27) và làm bài tập 9 (SBT). R ÚT KINH NGHIỆM: ............................................................................................ ........................................................................ .................... ............................................................................................ ........................................................................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản