Giáo án Vật lý lớp 9 : Tên bài dạy : THẤU KÍNH PHÂN KÌ.

Chia sẻ: abcdef_30

A.MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: -Nhận dạng được thấu kính phân kì. -Vẽ được đường truyền của hai tia sáng đặc biệt qua thấu kính phân kì. -Vận dụng được kiến thức đã học để giải thích một vài hiện tượng đã học trong thực tiễn. 2.Kĩ năng: -Biết tiến hành TN dựa vào các yêu cầu của kiến thức trong

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án Vật lý lớp 9 : Tên bài dạy : THẤU KÍNH PHÂN KÌ.

THẤU KÍNH PHÂN KÌ.
A.M ỤC TIÊU:

1.Ki ến thức: -Nhận dạng đ ược thấu kính phân k ì.

-Vẽ đ ư ợc đ ư ờng truyền của hai tia sáng đặc biệt qua thấu

kính phân kì.

-Vận dụng đ ư ợc kiến thức đ ã h ọc để giải thích một v ài hi ện

tư ợng đ ã h ọc trong thực tiễn.

2.Kĩ năng: -Bi ết tiến h ành TN d ựa vào các yêu c ầu của kiến

th ức trong SGK. Từ đó rút ra đ ư ợc đặc điểm của thấu kính

phân kì.

-Rèn đư ợc kĩ năng vẽ h ình.

3. Thái đ ộ: Nghi êm túc, c ộng tác với bạn để thực hiện đ ư ợc

thí nghi ệm.

B . ĐỒ DÙNG:

Đối với mỗi nhóm HS:

-1 thấ u kính phân kì tiêu c ự khoảng 12 cm.

-1 giá quang h ọc đ ược gắn hộp kính đặt thấu kính v à gắn

hộp đ èn laser.
-1 nguồn điện 12V -Đèn laser dùng ở m ức 9V.

C . PHƯƠNG PHÁP: Trực quan, đ àm thoại.

D. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

*H. Đ.1: KI ỂM TRA B ÀI C Ũ- ĐẶ T VẤN ĐỀ (15 phút).

1 .Kiểm tra bài

-HS1:+Vật đặt ngoài khoảng ti êu cự cho ảnh thật,
c ũ:

-Đối với thấu n gược chiều với vật. Khi đặt vật rất xa thấu kính th ì

kính h ội tụ thì ả nh thật có vị trí cách thấu kính một khoảng bằng

t iêu c ự.
khi nào ta thu

đ ược ảnh thật, + Vật đặt trong khoảng ti êu c ự cho ảnh ảo, lớn h ơn

vật và cù ng chiều với vật.
khi nào ta thu

đ ược ảnh ảo của + Mu ốn dựng ảnh A /B / của AB qua thấu kính ( AB

vật? Nêu cách vuông góc v ới trục chính của thấu kính , A nằm tr ên

t rục chính ), chỉ cần dựng ảnh B / của B bằng cách vẽ
d ựng ảnh của

đ ường truyền của hai tia sáng đặc biệt, sau đó từ B /
m ột vật sáng

h ạ vuông góc xuống trục chính ta có ảnh A/ của A.
t rư ớc thấu kính

B ài 42 - 43.1: S / là ả nh ảo:
h ội tụ? Chữa

b ài t ập 42 -43.1.

S/
I

S

F/
∆ F

O

B ài 42 - 43.2:

a . S/ là ảnh thật.

-HS2: Ch ữa b ài b . Th ấu kính đ ã cho là th ấu kính hội tụ v à điểm sáng

t ập 42 -43.2. S q ua th ấu kính cho ảnh thật.

Xác định quang tâm O, hai ti êu đi ểm F và F/ b ằng

c ách vẽ:

-Nối S với S/ c ắt trục chính của thấu kính tại O.

-Dựng đ ường thẳng vuông góc với trục chính tại O.

Đó là vị trí đặt thấu kính.

-Từ S dựng tia tới SI song song với trục chính của

t hấu kính. Nối I với S/ c ắt trục chính tại ti êu điểm F/.

Lấy OF = OF/.B ài 42 - 43.5: - Th ấu kính đ ã cho là th ấu kính hội tụ v ì

ả nh của điểm sáng đặt tr ư ớc thấu
I
S
F’
O
F
S’
nh là ả nh thật.

-HS3: Ch ữa b ài -Xác đ ịnh điểm sáng S bằng cách vẽ:
4 2 -43.5. + Tia ló 1 đi qua tiêu đi ểm F/, vậy tia tới là tia đi

s ong song v ới trục chính của thấu kính.

-Tia ló 2 là tia đi song song v ới trục chính, vậy tia

t ới là tia đi qua tiêu đi ểm của thấu kính.


S
I

F’
F
S’
K
2. Đặt vấn đề : Th ấu kính phân k ì có đặc điểm gì khác với

th ấu kính hội tụ.

*H. Đ.2: TÌM HIỂU ĐẶC ĐIỂM THẤU KÍNH PHÂN K Ì

( 10 phút).

- Yêu c ầu HS 1 .Quan sát và tìm cách nh ận biết.

t r ả lời C1. C1 : Có thể nhận biết TKHT bằng một trong ba cách sau:
+ Dùng tay nh ận biết độ d ày phần rìa so với độ dày ph ần
Thông báo

về TKPK. gi ữa của thấu kính. nếu thấu kính có phần r ìa m ỏng hơn

- Yêu c ầu t hì đó là TKHT.

m ột vài HS + Đưa thấu kính lại gần d òng ch ữ trên trang sách. N ếu

n êu nh ận xét n hìn qua th ấu kính thấy h ình ả nh dòng ch ữ to h ơn so với

về h ình dạng d òng ch ữ đó khi nh ìn tr ực tiếp thì đó là TKHT.

c ủa TKPK + Dùng th ấu kính hứng ánh sáng mặt trời hoặc ánh sáng

n gọn đèn đ ặt ở xa lên màn hứng. Nếu ch ùm sáng đó h ội
và so sánh

với TKHT. t ụ trên màn thì đó là TKHT.

- Hư ớng dẫn C2: TKPK có đ ộ dày phần r ìa lớn h ơn phần giữa.

HS tiến hành 2 .Thí nghiệm: Hình 44.1.

TN như h ình -Chi ếu một ch ùm sáng t ới song song theo ph ương vuông

4 4.1 SGK đ ể góc với mặt của một TKPK -Chùm tia ló là chùm phân

t r ả lời C3. kì.

- Kí hi ệu TKPK:
- Thông báo

h ình dạng

m ặt cắt và kí

h i ệu TKPK.
*H. Đ.3 (10 phút): TÌM HIỂU TRỤC CHÍNH, QUANG

TÂM, TIÊU ĐIỂM, TI ÊU C Ự CỦA THẤU KÍNH PHÂN

KÌ.

-Quan sá t TN trên và

c ho bi ết trong ba tia tới 1 . Trục chính: ∆

TKPK, tia nào đi qua 2 . Quang tâm: O

3 . Tiêu đi ểm: F, F/.
th ấu kính không bị đổi

4. Tiêu c ự: OF = OF/ = f
hư ớng?

-Yêu c ầu HS đọc SGK

phần thông báo về trục

c hính và tr ả lời câu hỏi:

Tr ục chính của thấu

kính có đặc điểm gì? I

O F’
F
-Yêu c ầu HS đọc phần
K
thông báo khái ni ệm

quang tâm và t r ả lời

c âu hỏi: Quang tâm của

một thấu kính có đặc

đi ểm gì?
-Yêu c ầu HS tự đọc

phần thông báo khái

ni ệm tiêu đi ểm và tr ả

lời câu hỏi sau: Ti êu

đi ểm của thấu kính

phân kì đư ợc xác định

như thế nào? Nó có đ ặc

đi ểm gì khác với ti êu

đi ểm của TKHT?

-Tự đọc phần thông báo

khái ni ệm ti êu c ự và tr ả

lời câu hỏi: Ti êu c ự của

th ấu kính là gì?

*H. Đ.4: VẬN DỤNG -HƯ ỚNG DẪN VỀ NH À ( 10 phút)
-Yêu c ầu HS lên
S
S’
bảng vẽ C7
F F

C8: Kính cận là TKPK Có th ể nhận biết bằng một

t rong hai c ách sau:

-Ph ần r ìa của thấu kính n ày dày hơn ph ần giữa.
-Trong tay em có
- Đặt thấu kính n ày gần dòng ch ữ. Nh ìn qua kính
một kính cận thị.
t h ấy ảnh d òng ch ữ nhỏ h ơn so với khi nh ìn tr ực
Làm thế n ào đ ể
t i ếp d òng ch ữ đó.
bi ết đó là thấu
C9 : Th ấu kính phân k ì có nh ững đặc điểm trái
kính h ội tụ hay
n gư ợc với TKHT:
phân kì?
-Ph ần r ìa của TKPK dày h ơn phần gi ữa.
-Thấu kính phân
-Chùm sáng t ới // với trục chính của TKPK, cho
kì có nh ững đặc
c hùm tia ló phân kì.
đi ểm gì khác so
- Khi để TKPK vào gần d òng ch ữ trên trang sách,
với thấu kính hội
n hìn qua th ấu kính ta thấy h ình ả nh d òng ch ữ bé
tụ?
đ i so với khi nhìn trực tiếp
H ướng dẫn về nhà : Học phần ghi nhớ - Làm các bài t ập

44 -45.

E.RÚT KINH NGHI ỆM:

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………………………………………………
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản